Загрузка...

Інформаційні системи підприємства: структура. Реферат

Мета реферату полягає в вивченні питань, пов’язаних із структурою інформаційних систем, особливостями використання інформаційних систем на підприємствах різних галузей

За системного підходу структурні складові управління такі:

 • керуюча система, або суб'єкт управління — СУ;
 • керована частина, або об'єкт управління — ОУ;
 • інформаційна система — ІC, через яку, власне, і відбувається зв'язок між СУ та ОУ.

Загальну схему взаємодії між цими елементами зображено на рис. 1.

Рис. 1. Схема взаємодії між елементами системи управління.

ІC — неодмінна складова у процесі організації управління — містить у собі такі основні частини:

 • сукупність економічних даних на відповідних носіях, організованих певним способом;
 • методи, способи, технічні засоби й технології збирання, обробки, зберігання, пересилання інформації та її надання користувачам.

Залежно від застосовуваних технічних засобів обробки інформації розрізняють ручні, механізовані та, у разі використання автоматів, насамперед ЕОМ, автоматизовані ІC (АІС).

Зауважимо, що в АІС не вся інформація (з огляду на складність її структуризації та формалізованого подання) обробляється на ЕОМ. Частка оброблюваної на ЕОМ інформації становить від 10 до 50% усієї інформації ІC залежно від типу економічного об'єкта.

Від рівня організації ІC, застосовуваних методів і засобів, а також від технології обробки інформації істотно залежить функціонування об'єкта в цілому.

     

Для підприємств велике значення має продуктивність АІС, її здатність швидко переробляти інформацію, відстежувати зміни на об'єкті, у навколишньому середовищі та максимально їх ураховувати, оскільки затримка з обробкою таких даних може коштувати дуже дорого. Наприклад, невраховування нових вимог, постанов, вказівок тощо для підприємства може призвести щонайменше до штрафних санкцій.

Об'єкти й процеси, якими керують, а також і сама система управління (управління) можуть бути складними і територіально розподіленими. Так, наприклад, якщо йдеться про банківські установи та їхню діяльність, то в разі окремого комерційного банку або відділення, котре територіально й організаційно зосереджене в одному місці, створення його АІС вимагатиме підходу й технологій обробки даних, відмінних від тих, що застосовуються, тоді коли банк являє собою сукупність відділень або філій, які територіальне розміщені в різних місцях регіону.

У першому разі банк розглядається як один об'єкт, як єдине ціле, де практично немає проблеми передавання та приймання первинних даних.

У другому разі структура АІС складніша, застосовуються інші технології обробки даних. Тут можливі проблеми збору та передавання даних із відділень до головної контори. Відповідно АІС буде багаторівневою системою, причому проблеми збирання, передавання й обробки даних вельми складні як з технічного, так і з організаційного боку.

Якщо АІС на промисловому підприємстві призначена, здебільшого, лише для обробки управлінської інформації (планування випуску продукції, бухгалтерський облік, розрахунки заробітної плати і т. ін.), то АІС у фінансово-кредитних установах (ФКУ), і насамперед у банківських установах, не лише обробляють управлінську інформацію, а й виконують автоматизацію операцій основної діяльності, зокрема основного виробництва (обробка даних відповідних документів у процесі здійснення грошових розрахунків, надання кредитів, нагромадження коштів і т. ін.).

АІС формально можна подати як синтез автоматизованої системи обробки управлінської інформації АСУу та автоматизованої системи основного виробництва АСОВ: АІСФКУ = АСУу + АСОВ.

Література

 1. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.
 2. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996.
 3. Колесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 312 с.
 4. Константин Невядомский. Как оценить нужды своего предприятия в автоматизации управления и выбрать соответствующую систему. Стаття з сайту Management. com. ua. Адреса посилання - http://management. com. ua/ims/ims017. html
 5. Кошкин Л. И. Хачатуров А. Е. Булатов И. С. Менеджмент на промышленном предприятии. К:"Эколайн", 2000.
 6. Лилия Козленко. Проектирование информационных систем. //"КомпьютерПресс" (№9, 2001 г.)
 7. Маргарита Черненко. Проблемы управления украинскими предприятиями. // "Корпоративные системы". №4 2002.
 8. Планування ресурсів виробництва. MRP II (Manufacturing Resource Planning). // Стаття з сайту Management. com. ua. Адреса посилання - http://management. com. ua/ims/ims002. html
 9. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с.


02.05.2011

Загрузка...