Класифікація господарських засобів. Реферат

У рефераті подано відомості про класифікацію господарських засобів по джерелах утворення і цільовому призначенню

Господарські засоби підприємства (фірми) отримують з певних джерел. Основним принципом групування господарських засобів по джерелах утворення і цільовому призначенню є степінь закріплення за даним підприємством, фірмою.

Виходячи з цього господарські засоби поділяються на:

 • власні (закріплені);
 • залучені (позичені);

Джерелами власних основних і оборотних засобів підприємства є:

 • фонди цільового фінансування;
 • резерви;
 • прибуток.

До фондів відносяться:

 • статутний фонд - відображає власність основних і оборотних засобів, що є в розпорядженні підприємства в момент його створення на початку діяльності. Створюється він за рахунок пайових внесків, внесків замовників, продажу акцій, безкоштовних надходжень та ін.;
 • амортизаційний фонд - утворюється за рахунок амортизаційніх відрахувань, що включається в затрати на виробництво продукції і тією частиною власності основних засобів, яка в процесі експлуатації переходить у собівартість виготовленої продукції. Амортизаційний фонд є джерелом засобів, що направляються на зміну з основних засобів;
 • фонди економічного стимулювання і спеціального призначення - формуються в основному за рахунок прибутку і інших ресурсів і використовуються для розвитку підприємства (фонд розвитку виробництва), матеріального заохочення його працівників (фонд матеріального заохочення - ФМЗ) та соціально-культурних засобів;
 • цільове формування - це додаткові асигнування з держбюджету, які одержують підприємства для розширення своєї діяльності, а саме приросту і поповнення оборотних засобів;
 • резерви - утворюються з внутрішніх ресурсів підприємства для покриття можливих у майбутньому цільових витрат.

Прибуток є фінансовим результатом господарської діяльності та основним джерелом господарських засобів любого підприємства.

Прибуток - це різниця між вартістю реалізованої продукції та її фактичною собівартістю.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, направляється на поповнення і розвиток нових виробництв, матеріальне заохочення працівників, виплату дивідендів та інші цілі.

До залучених засобів належать:

 • 1 - кредити банків (інвестиції і різноманітні проекти);
 • 2 - кредиторська заборгованість;
 • 3 - зобов'язання по розподілу.
     

Для нормального функціонування підприємства банки видають позики (кредити) на тимчасові потреби. (Наприклад: під товари відвантажені покупцям).

Кредити можуть бути:

 • короткотермінові / термін до 1 р. /
 • середньострокові / від 1 до 5 р. /
 • довгострокові / більше 5 р. /.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість даного підприємства фізичним і юридичним особам (кредиторам) з зобов'язанням по розподілу, це платні, що відображають деякі формі розподілу національного доходу (прирівнюються до кредиторської заборгованості), виникають у підприємств - перед робітниками і службовцями за нараховану, але ще не видану зарплату:

 • перед державним бюджетом;
 • перед органами соціального страхування.

Облік операцій по руху нематеріальних активів в системі рахунків б/о.

Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на активному рахунку 04.

Джерелами надходження нематеріальних активів (н. а.) на підприємство можуть бути:

1. Внесення н. а. учасниками підприємства як внесок до статутного фонду.

Дm 04кm 85.

2. Придбання, купівлі в процесі діяльності підприємства

Дm 04кm 60, 76.

3. Н. а. можуть надходити в результаті безкоштовної передачі іншим підприємствам

Дm 04кm 88.

4. Можуть створюватись самим підприємством.

Дm 04кm 33.

Сума нарахованого зносу включається у витрати виробництва тих дільниць, де використовуються дані, н. а. і б/о відображаються записом:

Дm 20, 23 - 26кm 02/5.

По закінченню терміну корисного використання н. а., їх списують з балансу на підприємства, а саме:

 • на додаткову вартість списаних об'єктів

Дm 46кm 04.

 • на суму нарахованого зносу

Дm 62кm 46.

 • на суму різниці між початковою вартістю і сумою нарахованого зносу

Дm 80кm 46.

 • списання н. а. по яких знос не нараховується

Дm 88кm 04.

Відображення операцій по реалізації н. а. іншим підприємствам:

 • на початкову вартість реалізованих об'єктів

Дm 46кm 04.

 • на суму зносу нарахованого за час експлуатації

Дm 02кm 46.

 • на продажну вартість н. а.

Дm 76кm 46.

Нарахування ПДВ до продажної вартості:

Дm 46кm 68.

У випадку безкоштовної передачі н. а. складаються наступні проводки:

Дm 46кm 04.

Дm 02кm 46.

ПДВ

Дm 46кm 68.

На суму вказану у первинних документах по безкоштовній передачі н. а.

Дm 76кm 46.

Відображено джерело фінансування по безкоштовно-переданих об'єктах.

Дm 88кm 76.


01.05.2011

Загрузка...