Загрузка...

Фінансовий стан підприємства: комплексна оцінка. Реферат

Перехід економіки України до ринку відбувається у складних умовах спаду виробництва та інфляції. Це негативно впливає на фінансові відносини підприємств, знижує можливості збільшення фінансових ресурсів і як наслідок фінансування розв’язання економічних і соціальних завдань

У цих умовах дуже важливою для підприємств є комплексна оцінка фінансового стану з метою виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів.

Факторами задовільного фінансового стану підприємства є такі:

 • наявність у необхідних обсягах фінансових ресурсів;
 • прибутковість;
 • стійка платоспроможність;
 • своєчасність розрахунків та ін.

До факторів незадовільного фінансового стану підприємства належать:

 • нестача власних оборотних активів;
 • наявність збитків;
 • наявність стійкої заборгованості за платежами та ін. Загальними кінцевими показниками комплексної оцінки фінансового становища підприємства є його дохідність і рентабельність.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками. При цьому абсолютним показником дохідності є прибуток, а відносним — рівень рентабельності.

Сума отриманого прибутку — це показник, який характеризує результативність діяльності підприємства, тобто фінансовий результат. Прибуток— один з основних джерел фінансових ресурсів підприємства і держави. Згідно із Законом України "Про підприємства в Україні" підприємство здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку.

Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання формується в результаті взаємодії багатьох факторів. Так, загальний обсяг балансового прибутку формується за рахунок прибутку від продажу продукції, товарів, основних засобів, валютних цінностей, виконання робіт, доходів від надзвичайних операцій.

Тому аналізуючи формування балансового прибутку, необхідно визначити питому вагу та зміну її складових, проаналізувати зміну основної складової балансового прибутку — прибутку від продажу продукції, визначити вплив на нього окремих факторів, зокрема зміни:

 • структури і обсягу проданої продукції;
 • рівня її собівартості;
 • рівня реалізаційних цін.

На основі аналізу виявляються резерви збільшення прибутку від продажу продукції.

     

Для комплексної оцінки фінансового стану підприємства потрібно розрахувати відносні показники рентабельності основної діяльності, основного та власного капіталу, а також оборотності матеріальних оборотних активів власного капіталу, коефіцієнт забезпечення запасів і витрат джерелами активів для їх формування.

Розрахунок цих показників (коефіцієнтів) наведено в табл. 1.

Найбільш узагальнюючим абсолютним показником, який характеризує фінансове становище підприємства, є відповідність або невідповідність (надлишок або нестача) джерел власних коштів для формування запасів і витрат, тобто різниця між величиною джерел власних коштів і запасів та витрат.

У разі відповідності або перевищення власних джерел формування оборотних активів наявності запасів і витрат - фінансовий стан підприємства вважається стійким, у разі нестачі власних джерел для покриття запасів і витрат — нестійким.

Частка власних джерел формування оборотних засобів у покритті запасів і витрат визначається так:

ЧВДоа = ВДоа/ЗВ,

де ВД - власні джерела формування оборотних активів; ЗВ — запаси і витрати.

У разі зниження частки власних джерел формування оборотних активів у покритті запасів і витрат підприємству для стабілізації фінансового стану необхідно збільшити частку цих джерел в оборотних активах, а також зменшити залишки цінностей шляхом реалізації на виробництві малорухомих і невикористаних запасів.

Література

 1. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.
 2. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.
 3. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.
 4. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 5. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.
 6. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
 7. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
 8. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.
 9. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
 10. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.
 11. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 12. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.:Либідь, 2002.
 13. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во КНЕУ, 2002.


23.04.2011

Загрузка...