Загрузка...

Особливості процесу ліквідації підприємства. Реферат

Арбітражний керуючий: функції та обов’язки. Комітет кредиторів та його повноваження. Фінансове забезпечення фінансових процедур. Розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси. Черговість задоволення вимог кредиторів. Ліквідація підприємства та ліквідаційний баланс

Арбітражний керуючий: функції та обов’язки

Реалізація заходів у рамках антикризового менеджменту покладається на арбітражних керуючих при виконанні ними функцій керуючого санацією.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка має вищу юридичну чи економічну освіту та ліцензію, видану в установленому законодавством порядку.

Як керуючий санацією, арбітражний керуючий реалізує комплекс заходів, спрямованих на виведення підприємства з фінансової кризи, здебільшого за рішенням господарського суду.

Керуючий санацією призначається господарським судом одночасно з винесенням ухвали про санацію боржника.

Порядок узгодження кандидатури керуючого санацією, його основні функції, завдання та повноваження регламентовані Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або оголошення його банкрутом".

Керуючим санацією може бути особа, яка має повноваження розпорядника майна, або керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або) інвесторів. Фактично з дня винесення ухвали про санацію вся повнота управління підприємством переходить до керуючого санацією.

Водночас повноваження керівника боржника припиняються. Власники підприємства не можуть обмежувати повноваження керуючого санацією, а органи управління протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого зобов'язані забезпечити передання йому бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей.

     

Комітет кредиторів та його повноваження

Збори кредиторів вважаються повноважними незалежно від кількості голосів кредиторів, які беруть участь у зборах, якщо всі вони отримали повідомлення про час і місце проведення зборів. Кредитори мають зборах кількість голосів пропорційно до суми їхніх вимог включених до реєстру вимог кредиторів та є кратним 1000 грн. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього висловилась більшість голосів кредиторів присутніх на зборах. До компетенції зборів кредиторів належить:

 • прийняття рішення про вибір членів комітету кредиторів;
 • кількісний склад комітету, його повноваження;
 • звернення в суд з клопотанням про відкриття процедури санації, відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражним керуючим.

Фінансове забезпечення фінансових процедур

За відсутності пропозицій про проведення санації або незгоди кредиторів з умовами її проведення господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати 12 місяців. З моменту визнання боржника банкрутом припиняється підприємницька діяльність боржника, до ліквідаційної комісії переходить право розпоряджатися майном банкрута й усі його права та обов’язки, відомості про фінансовий стан не вважаються комерційною таємницею.

Ліквідаційна маса – це сукупність усіх видів майнових активів банкрута, що належать йому на правах власності або повного господарського відання.

Розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси. Черговість задоволення вимог кредиторів

Ліквідаційна маса – це сукупність усіх видів майнових активів банкрута.

У разі розподілу виручки від продажу ліквідаційної маси у першу чергу покриваються витрати пов’язані з провадженням справи про банкрутство в суді та з роботою ліквідаційної комісії, а також задовольняються вимоги кредиторів забезпечені заставою.

Майно банкрута, яке є предметом застави включається до ліквідаційної маси, але використовується для першочергового задоволення вимог першодержателя.

Черговість задоволення вимог кредиторів:

 • витрати пов’язані зі сплати державного мита й оплати оголошення стосовно справи про банкрутство;
 • витрати арбітражного керуючого пов’язані з виконанням його функцій (як розпорядника майна чи ліквідатора);
 • витрати на оплату праці арбітражних керуючих а також експертів, оцінників.

У 2-гу чергу виконуються зобов'язання перед працівниками підприємства-банрута.

У 3-тю чергу задовольняються вимоги щодо сплати місцевих і державних податків.

У 4-ту чергу задовольняються вимоги кредиторів незабезпечені заставою.

У 5-ту чергу – вимоги членів трудового колективу щодо повернення внесків до статутного капіталу.

У 6-ту чергу – решта вимог, в т. ч. власників корпоративних прав.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються з надходженням на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги. Коли майна бракує для повного задоволення вимог однієї черги претензії задовольняються пропорційно.

Ліквідація підприємства та ліквідаційний баланс

Ліквідаційний баланс – це такий баланс, який складається після виконання ліквідаційної процедури – реалізації майнових об’єктів, що входять до складу ліквідаційної маси і необхідних для повного задоволення претензій кредиторів та розподілу виручених сум між кредиторами.

Етапи ліквідації підприємства:

 • прийняття рішення про ліквідацію підприємства і призначення ліквідатора органом, що прийняв рішення про ліквідацію;
 • подання заяви в ДПА про зняття з податкового обліку, складання декларації і звітів;
 • ліквідаційна комісія виконує свої функції і звертається в банк із заявою про закриття всіх банківських рахунків. Складається проміжний ліквідаційний баланс;
 • документарна перевірка з боку ДПА;
 • після проведення перевірки за відсутності заборгованості перед бюджетом, податковим органом підприємство знімається з обліку;
 • розгляд і затвердження ліквідаційного балансу;
 • ухвала про ліквідацію юридичної особи;
 • здача до відповідного органу ВС печаток і штампів. Здача до архіву документів, які підлягають довгостроковому зберіганню;
 • подання до органу............................... заяви про скасування державної реєстрації підприємства;
 • виключення підприємства із державного реєстру.
 • Санація за рішенням господарського суду

Підставою для прийняття рішення господарським судом про проведення санації боржника після порушення справи про банкрутство може бути:

 • Санаційна спроможність боржника, тобто наявність обґрунтованої санаційної концепції.
 • Наявність реальних можливостей виконання плану санації, тобто відновлення платоспроможності підприємства-боржниката його наступної успішної виробничо-господарської діяльності.
 • Наявність сенатора, який має достатньо фінансових ресурсів для фінансового оздоровлення боржника.

Кредитори можуть увійти з клопотанням про проведення санації, коли після опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо порушення справи про банкрутство підприємства надійшли пропозиції від осіб, які бажають узяти участь у санації боржника.

Фізичні та юридичні особи, які виявили бажання стати сенаторами, мають, як було вже сказано, подати заяву до господарського суду з письмовою гарантією погашення боргів боржника.

Для санатора мотиваційними стимулами можуть бути такі:

 • здобуття контролю над підприємством-боржником;
 • ефект синергізму, пов'язаний з новими можливостями внутрішньої кооперації, диверсифікації продукції або ринків збуту товарів;
 • збереження надійного постачальника сировини та матеріалів чи споживача своєї продукції тощо;
 • приватизація підприємства, якщо воно належить до державної форми власності.


18.04.2011

Загрузка...