Загрузка...

Ціноутворення та внутрішні плани підприємства. Реферат

Зміст функцій та системи внутрішніх цін, методів їх формування. Зміст практичного ціноутворення і сутності калькулювання. Зміст ЗУ "Про підприємства", оперативного планування. Система зміст і принципи розроблення внутрішніх планів

Зміст функцій та системи внутрішніх цін, методів їх формування

В основі системи внутрішньовиробничих відносин лежать внутрішні ціни. Вони являють собою умовно-розрахункові ціни, за якими підрозділи передають один одному товари або надають послуги. Ніякі реальні платежі при цьому не здійснюються. Внутрішня ціна виконує ті самі функції, що і ринкова ціна.

Серед цих функцій найбільш вагомими є вимірююча та стимулююча. Вимірююча функція виявляється через облік витрат виробництва, стимулююча — через формування частки прибутку згідно зі структурою внутрішньої ціни. Кожне підприємство формує свою власну систему внутрішніх цін.

Однак можна виділити два основні чинники, які впливають на вибір системи внутрішньо-фірмового ціноутворення: стиль управління вищого керівництва та професійна орієнтація керівництва підприємства.

Методи формування внутрішніх цін:

1) Внутрішні ціни, визначені за ринковими цінам - за відсутності таких цін використовують ціни на аналогічну продукцію.

2) Внутрішні ціни, визначені на базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції - при визначенні внутрішніх цін на проміжні продукти з фактичної ціни готової продукції віднімають витрати виробництва та прибутки підрозділів-постачальників.

3) Внутрішні ціни, сформовані на договірній основі. При визначенні внутрішніх цін на основі угоди між підрозділами-постачальниками та підрозділами-споживачами доцільно дотримуватися таких правил:

  • підрозділам-партнерам за внутрішньо-фірмовою угодою надається свобода вибору в реалізації або придбанні продукції як у внутрішнього підрозділу, так і на стороні;
  • допускається мінімальне втручання арбітражного комітету компанії;
  • сторони зобов'язані інформувати одна одну про можливі альтернативні закупівлі та продаж.
     

4) Внутрішні ціни, визначені на основі витрат виробництва використовують у практиці організації внутрішньо-фірмових відносин вітчизняні підприємства.

5) Комбіновані методи внутрішнього ціноутворення.

З соціального погляду підприємство — це соціальна підсистема суспільства, завдяки якій здійснюється взаємодія суспільних, колективних і особистих інтересів.

Зміст практичного ціноутворення і сутності калькулювання

Економічно підприємство є виокремленою ланкою промисловості, яке визначається певною господарською, фінансовою, економічною самостійністю.

Матеріальна відповідальність підрозділів - матеріальна відповідальність підрозділів організується самим підприємством і ним регулюється, хоча це й здійснюється на загальних засадах цивільного права і методики визначення збитків.

Два основні аспекти управління фінансами. Один стосується забезпечення підприємства виробничими запасами для виготовлення необхідного продукту в достатній кількості, у визначені терміни та в потрібному місці. Другий аспект пов'язаний з витратами на підтримання певного рівня запасів.

Функції що виконує внутрішня ціна - серед цих функцій найбільш вагомими є вимірююча та стимулююча. Вимірююча функція виявляється через облік витрат виробництва, стимулююча — через формування частки прибутку згідно зі структурою внутрішньої ціни.

Зміст ЗУ "Про підприємства", оперативного планування

В екологічному аспекті підприємство — це виробничо-екологічна система, яка взаємодіє із зовнішнім оточенням шляхом матеріально-енергетичного обміну.

Мотиваційний механізм дає змогу забезпечити взаємозв'язок між якісними параметрами готової продукції підприємства і продукції кожного окремого підрозділу, результатом чого має стати формування мотиваційного механізму господарської діяльності для забезпечення якості готової продукції без додаткового контролю й управління з боку адміністративно-управлінського апарату підприємства.

Внутрішні ціни, визначені на базі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції.

При визначенні внутрішніх цін на проміжні продукти з фактичної ціни готової продукції віднімають витрати виробництва та прибутки підрозділів-постачальників. Процес розрахунку здійснюється у зворотному порядку послідовності технологічного процесу виробництва.

Система зміст і принципи розроблення внутрішніх планів

Планування як важлива функція менеджменту — це процес визначення (проектування) завдань на майбутнє, умов і засобів їх виконання. Планування діяльності підприємства має два аспекти — зовнішній і внутрішній. Комплексний план підприємства:

  • Підрозділи – центр витрат: план виробництва; план кадрів і оплати праці; план організаційно-технічного розвитку; план витрат.
  • Підрозділи – центр прибутку: план маркетингу; план виробництва; план кадрів і оплати праці; план організаційно-технічного розвитку; фінансовий план.

Система внутрішнього планування на підприємстві дещо умовно поділяється на два види: техніко-економічне й оперативно-календарне.

Принципи розроблення планів.

Принцип системності, який ще називають принципом єдності, або холізма, вимагає розглядати об'єкт планування як систему, що складається зі структурних елементів з певними взаємозв'язками і єдиним напрямком розвитку.

Принцип участі (партисипативності) полягає в тому, що в процес планування залучаються працівники, які згодом реалізують плани.

Принцип оптимальності означає, що весь комплекс рішень, передбачених у плані, має бути найкращим з точки зору критерію, який відображає ступінь досягнення мети підприємства.

Принцип безперервності означає, що процес планування здійснюється постійно, а не циклічно.

Принцип гнучкості тісно пов'язаний з попереднім принципом і полягає в тому, щоб процес планування і самі плани могли оперативно реагувати на зовнішні впливи, за необхідності змінювати свою спрямованість.

Щодо адміністративно-правового статусу, то з цього погляду підприємство є юридичною особою з установленими державою в законодавчому порядку правами та обов'язками.

Мотиваційний механізм дає змогу забезпечити взаємозв'язок між якісними параметрами готової продукції підприємства і продукції кожного окремого підрозділу, результатом чого має стати формування мотиваційного механізму господарської діяльності для забезпечення якості готової продукції без додаткового контролю й управління з боку адміністративно-управлінського апарату підприємства.

Метод АВС, дає змогу класифікувати матеріальні запаси відповідно до певного показника їх значущості. Сутність цього методу полягає в тому, що всі матеріальні ресурси, які зберігаються на складах підприємства, розподіляються (ранжуються) в порядку зменшення обсягів їх річної потреби.

Внутрішні ціни, визначені на основі витрат виробництва. Підприємства повинні постійно порівнювати конкурентоспроможність продукції підрозділів з об'єктивним зовнішнім критерієм, яким є ринкова ціна.

Принцип системності, який ще називають принципом єдності, або холізма, вимагає розглядати об'єкт планування як систему, що складається зі структурних елементів з певними взаємозв'язками і єдиним напрямком розвитку. Тобто всі елементи системи орієнтовані на загальну мету. Цей принцип передбачає координацію та інтеграцію процесів планування.


12.04.2011

Загрузка...