Страхові послуги: характеристика покупців. Реферат

Сучасний характер суспільно-виробничих відносин обумовив створення об’єктивних передумов розвитку і функціонування ринку страхових послуг в Україні і сформував відповідний рівень пропозиції та попиту на них

На сьогоднішній день створено об'єктивні передумови розвитку ринку страхових послуг. Це перш за все зміни у відносинах власності і створенні нових форм господарювання, а також розвитку підприємницької діяльності, конкуренції, відкриття кордонів для переміщення людей, товарів, послуг, капіталів. Разом з тим існують і фактори, які стримують цей процес.

В першу чергу сюди відносяться нестабільність політичного становища і економічних відносин в суспільстві, наростання інфляційних процесів, зростання безробіття, економічна криза основних галузей народного господарства. В цих умовах основні покупці страхових послуг — юридичні і фізичні особи навіть в умовах настання різних ризикових ситуацій не можуть від них застрахуватися.

До того ж страхування втратило довіру у населення, як основного партнера у страхуванні через бюрократизм у роботі і особливо необов’язковістю у справі своєчасних виплат страхового відшкодування та небажання ведення кропіткої роботи з страхувальниками.

Необхідно особливо визначити, що склалося несприятливе соціально-демографічне становище в державі та існує складна криміногенна ситуація. Так, з постійного населення за основними віковими групами станом на 1 січня 1997 р. — 50,6 млн. чоловік населення молодше за працездатний вік становить 21,1%, працездатного віку — 56,0 і старшого за працездатний — 22,9%.

Зростає чисельність пенсіонерів і особливо в період 1991-1998 років. Якщо на початок 1991 р. було 13,1 млн. пенсіонерів, в тому числі 9,7 млн. чоловік за віком та 1,3 млн. чоловік за інвалідністю, то в 1998 р. вже 14,5 млн. пенсіонерів, з них відповідно 10,6 за віком і 1,9 млн. чоловік за інвалідністю. В розрахунку на 1000 населення кількість зареєстрованих шлюбів в 1990 р. становила 9,3 і в 1997 р. — 6,8 чоловік, тобто зменшується. Кількість зареєстрованих розлучень на 1000 населення в 1990 і в 1997 рр. становила 3,7 чоловік, тобто залишається на тому ж рівні при зменшенні кількості шлюбів.

З 1995 р. спостерігається чітка тенденція до переважання кількості померлого населення над кількістю народженого, що негативно відбивається на демографічній ситуації і особливо в сільській місцевості (табл. 1).

Таблиця 1. Коефіцієнти народжуваності, смертності і природного приросту населення (на 1000 населення) (дані Держкомстату України)

Показники

1985 р.

1990 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

Кількість народжених всього

15,0

12,7

9,6

9,1

8,7

у міських поселення

15,6

12.7

8,8

8,4

8,0

у сільській місцевості

13,8

12,7

11,1

10,7

10,3

Кількість померлих всього

12,1

12,1

15,4

15,2

14,9

у міських поселення

10,1

10,2

13,6

13,3

12,9

у сільській місцевості

15,9

16,1

19,1

19,2

19,0

Природний приріст населення всього

2,9

0,6

-5,8

-6,1

-6,2

у міських поселення

5,5

2,5

-4,8

-4,9

-4,9

у сільській місцевості

-2,1

-3,4

-8,0

-8,5

-8,7

 

Крім основних причин смертності за віком і хворобами зростає смертність населення від нещасних випадків, вбивств, випадкових отруєнь, самогубств. Так, якщо в 1990 р. на 100 тис. населення припадало всього 98,4 чоловіка померлих, то в 1997 р. вже 147,3 чоловіка, в тому числі відповідно випадкових отруєнь 17,5 і 29,2; самогубств — 20,6 і 29,5; вбивств — 4,9 і 13,0 чоловік.

Зростає рівень безробіття населення. Якщо в 1995 р. кількість безробітних становила 1,4 млн. чоловік (5,6%), то в 1997 р. вже 2,3 млн. чоловік (8,9%). При цьому найбільшим рівнем безробіття відзначається Львівська (12,7%), Закарпатська (12,2%), Кіровоградська (11,5%), Івано-Франківська (11,4%), Запорізька (11,3%) та Рівненська (11,2%) області. Із загальної кількості безробітних в 1997 р. (2,3 млн. чоловік) звільнені у зв’язку з реструктуризацією виробництва та скороченням штатів становили 38,4%, за власним бажанням — 28,4%, непрацевлаштовані після закінчення навчальних закладів — 17,5%. Як бачимо соціально-економічна ситуація в державі обумовлює значну кількість різного роду ризиків і створює велике страхове поле для страховиків перш за все серед населення.

Відносно юридичних осіб різних галузей народного господарства необхідно наголосити на зменшенні виробництва товарів народного споживання та виробництва продовольства (табл. 2 і 3).

Таблиця 2. Індекси виробництва товарів народного споживання в Україні, в% (дані Держкомстату України)

 

Види товарів

1985 = 100

1990 = 100

1997

 

1990

1995

1996

1997

1995

1996

1997

до 1996

Товари народного споживання

129

57

47

41

45

37

32

88

в т. ч. продукти харчування

121

58

50

41

48

41

34

82

алкогольні напої

117

84

62

70

72

53

60

113

Непродовольчі товари

143

46

34

33

32

24

23

97

з них товари легкої промисловості

117

26

20

18

23

17

16

92

непродовольчі това-ри без товарів легкої промисловості

162

62

46

46

38

28

28

99

 

Таблиця 3. Виробництво продовольчих товарів на душу населення України, кг (дані Держкомстату України)

Види продовольства

1985

1990

1995

1996

1997

1

2

3

4

5

6

М’ясо, включаючи субпродукти 1 категорії (промисловий виробіток)

46,3

53,2

18,6

14,9

11,0

Ковбасні вироби

15,1

17,3

5,4

4,2

4,1

М’ясні напівфабрикати

4,9

5,7

0,8

0,5

0,4

Тваринне масло

7,7

8,6

4,3

3,2

2,3

Жирні сири (включаючи бринзу)

3,3

3,5

1,4

1,2

0,9

Продукція з незбираного молока (у перерахунку на молоко)

11,7

123,9

25,1

17,9

13,0

Маргаринова продукція

5,4

5,6

2,1

1,7

1,7

Цукро-пісок

122,7

130,9

75,6

64,5

40,1

Олія

16,6

20,6

13,5

13,8

10,0

Консерви, умовних банок

78,1

93,2

28,0

19,8

22,4

 в т. ч. плодоовочеві

62,4

74,5

20,1

12,0

15,3

Хліб і хлібобулочні вироби

144,3

129,1

79,8

67,5

60,2

Кондитерські вироби

18,1

21,4

6,1

5,5

6,4

 в т. ч. цукристі

18,1

13,0

3,6

3,5

4,1

Макаронні вироби

6,5

6,9

4,3

3,4

2,8

Мінеральні води, л

8,1

10,5

3,2

2,9

4,2

Безалкогольні напої, л

19,1

29,0

7,2

7,0

8,4

Сіль (видобуток)

157,5

160,1

55,6

55,7

51,7

 

Дані таблиць 4 і 5 опосередковано свідчать про те, що зниження рівня виробництва продукції призводить до зменшення надходжень грошових коштів підприємств і порушень в забезпеченні населення основними продуктами харчування. Це обумовлює також втрату потенційних клієнтів для страховиків.

Така ситуація обумовлює різні тенденції в розвитку особистого, майнового та інших видів страхування. Наприклад, тенденція до

зростання кількості правопорушень і посягання на власність громадян (в рік відбувається до 500 тис. зареєстрованих злочинів) обумовлює бажання власників захистити її. Приватизація ж громадянами більше 2 млн. квартир (9% житлового фонду) дала підстави і для розвитку добровільного страхування квартир на випадок їх вимушеного ремонту залежно від різних ризикових ситуацій.

Розвиток страхування стимулюється також зростаючим попитом на захист від численних ризиків в умовах економічної нестабільності, яка супроводжується збільшенням аварійності на виробництві (125 тис. в рік, у тому числі 2,6 тис. із смертельними наслідками), травматизм на підприємствах (до 130 тис. в рік, у тому числі 27 тис. на смерть), зростанням злочинності і зниженням реального життєвого рівня мільйонів людей, особливо пенсіонерів при мізерних пенсіях.

Задоволення цього попиту в нормальних умовах може стати прибутковою справою, а в ненормальних умовах стати справою сумнівного бізнесу, оскільки не будуть виконані зобов’язання перед страхувальниками.

Не останню роль в негативному ставленні страхувальників до страхування відіграє бажання страховиків якомога скоріше зібрати значний капітал за рахунок підвищення тарифів і не виплат страхового відшкодування. Наприклад, останнім часом добровільне особисте страхування стає непопулярним серед населення. Такий стан пояснюється певними причинами:

  • інфляція і невпевненість в майбутньому. Як правило договори по особистому страхуванню укладаються на тривалий строк — 3, 5, 10 і більше років. Між тим інфляція за лічені місяці зменшує страхові можливості в декілька разів;
  • невигідність роботи з населенням. Компанії віддають перевагу підприємствам, оскільки можливо заробити швидше і більше коштів без кропіткої роботи із страхувальниками і особливо з різними категоріями населення.

Справа ще й і в тому, що особисте страхування відзначається складністю організації і вимагає численних статистичних розрахунків для правильного ведення тарифної політики.

Статистика свідчить, що в останній час кількість людей, які щорічно гинуть в дорожно-транспортних пригодах (ДТП), постійно зростає. У великих сумах при цьому обчислюються і матеріальні збитки. Разом з тим цей вид страхування вигідний не тільки потерпілим, а й страховикам.

По-перше, потерпілі отримують надійну гарантію відшкодування певної частини збитків і позбавляються від різної бюрократичної тяганини, без якої не обходиться жодна судова процедура. Для них важливо також і те, що система передбачає функціонування Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Мета Моторного бюро — координація діяльності його членів в області страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за збитки, нанесені третім особам внаслідок ДТП на території України і за її межами, а також реалізація договорів. конвенцій і домовленостей з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів інших держав.

Страховики (страхові компанії) можуть входити в Моторне бюро на правах повних або асоційованих членів. Для забезпечення виконання зобов’язань страховими організаціями-членами МТСБУ перед страхувальниками і потерпілими в ДТП при Моторному бюро створені централізовані страхові резервні фонди: фонд страхових гарантій та фонд захисту потерпілих. В 1998 р. до складу Моторного бюро входило 52 страхових компанії, в тому числі такі відомі, як НАСК "Оранта", АСТ "Терен", АТ УСК "Гарант_АВТО", АСК "ОСТРА-Київ", АТ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СК", "Росток", "АВІОНІКА", "Скіф", "Фантотум", АТ "Залізничні шляхи", Залізнична СК "Інтер-Поліс", ВАТ СК "Алькона".

Для страховиків досить ефективно спрацьовує ідея транспортного страхування: страхові платежі набагато менше тих сум, які страховик повинен був би виплатити потерпілому, якби не було цієї системи страхування.

З розвитком економічних реформ транспортне страхування вантажів стає одним з динамічних елементів страхового ринку. Проте необхідно відзначити, що даний напрям страхової діяльності нині обслуговує в основному потреби імпортно-експортних операцій, тоді як більше половини вантажів, які перевозяться в межах України, власниками вантажів не страхуються.

Крім того, щоб мінімізувати ризик, страховики пропонують широкий спектр додаткових послуг (охорона і диспетчерське супроводження вантажів в дорозі, установка за свій рахунок протиугінних пристроїв та надійних замків тощо). В 1998 р. страхуванням вантажів та багажу займалося 194 компанії.

Розвиток банківської системи і розширення сфери послуг клієнтам обумовили і появу клієнтів, бажаючих страхувати кредити і депозити та відповідно появу спеціалізованих страхових компаній по цих напрямах страхування. В 1998 р. страхуванням кредитів займалося 113 компаній, а страхуванням фінансових ризиків — 123 компанії.

В різноманітності проблем, які хвилюють сьогодні населення, є страхування здоров’я на випадок хвороби. Цим видом страхування займалася 101 страхова компанія.

Необхідною умовою розвитку будь-якого ринку виступає конкуренція і підвищення якості страхових послуг, що обумовлює суперництво страхових компаній у боротьбі за страхувальників та мобілізацію грошових коштів у страхові фонди, вигідне інвестування та досягнення високих кінцевих фінансових результатів. Крім того, конкуренція передбачає наявність на ринку достатньої кількості незалежно діючих продавців і покупців.

Свобода вибору полягає в тому, що покупці в межах своїх фінансових можливостей можуть купувати страхові послуги в такому наборі, який найбільш вигідний для них, а продавці самі вибирають послуги, які вони можуть продати. Страхувальники повинні мати можливість для укладання договорів на будь-які види страхування на умовах більш повної відповідності їх інтересам і в будь-якій страховій компанії.

Такий підхід до страхування стає стимулом для розробки і впровадження нових видів страхових послуг, удосконалення ведення страхової справи і підвищення якості страхових послуг і на цій основі діє можливість розвивати страховий ринок України до світового рівня.


25.03.2011

Загрузка...