Собівартість та рентабельність продукції. Реферат

Теоретичні основи рентабельності підприємства. Собівартість продукції

Теоретичні основи рентабельності підприємства

В умовах ринкових відносин, що характеризуються своєю динамічністю, доводиться постійно ухвалювати неординарні рішення, зв'язані з урахуванням фінансового положення підприємства. Наприклад, якщо темпи продажів підприємства падають, то чи зменшиться відповідно цьому виробництво товарів або підприємство повинно дотримуватися колишніх темпів розвитку, роблячи запас на майбутнє? Або якщо попит на продукцію сильно і несподівано збільшується, то чи можна з існуючих потужностей зняти більше продукції? Чи повинне підприємство розвивати нові технології, що вимагають значних капіталовкладень, або обмежитися інтенсифікацією праці?

Все це зрештою пов'язано з оцінкою використання ресурсів підприємства. Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (валовий дохід, прибуток), зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Порівняння прибули з витратами означає рентабельність, або, точніше, норму рентабельності.

На практиці використовуються два варіанти вимірювання норми рентабельності. Це відношення прибули до поточних витрат - витрат підприємства (собівартості) або до авансованих вкладень (основним виробничим фондам і оборотним коштам). Обох вимірників зв'язано між собою показником швидкості обороту авансованих вкладень.

У практиці роботи підприємств застосовується ряд показників рентабельності:

1. Рентабельність продукції можна розрахувати по всій реалізованій продукції і по окремих її видах. У першому випадку вона визначається як відношення прибули від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію. Рентабельність всієї реалізованої продукції розраховується і як відношення прибули від реалізації товарної продукції до виручки від реалізації продукції; по відношенню балансового прибутку до виручки від реалізації продукції; по відношенню чистого прибутку до виручки від реалізації продукції. Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості продукції, що реалізовується.

У другому випадку визначається рентабельність окремих видів продукції. Вона залежить від ціни, по якій продукція реалізується споживачеві, і собівартості по даному її вигляду.

2. Рентабельність виробничих фондів розраховується як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і матеріальних оборотних коштів. Цей показник можна розрахувати і по чистому прибутку.

     

3. Рентабельність вкладень в підприємство визначається за вартістю майна, наявного в його розпорядженні. При розрахунку використовуються показники балансового і чистого прибутку. Вартість майна визначається по бухгалтерському балансу. Окрім прибутку при розрахунку рентабельності вкладень можна використовувати виручку від реалізації продукції. Цей показник характеризує рівень продажів на 1 рубель вкладень в майно підприємства.

Рентабельність власних засобів підприємства визначається відношенням чистого прибутку до його власних засобів, визначуваних по балансу. Доцільно розрахувати і віддачу довгострокових фінансових вкладень. Рентабельність довгострокових фінансових вкладень розраховується як відношення суми доходів від цінних паперів і пайової участі в інших підприємствах до загального об'єму довгострокових фінансових вкладень. Отриманий результат цікаво порівняти з рентабельністю виробничих фондів. У ряді випадків він може бути вище, ніж рентабельність виробничих фондів.

Для оцінки ефективності роботи підприємства недостатньо використовувати тільки показник прибули. Наприклад, два підприємства одержують однаковий прибуток, але мають різну вартість виробничих фондів, тобто суму основного капіталу і оборотних коштів.

Ефективніше працює те підприємство, у якого вартість виробничих фондів менша. Таким чином, для оцінки ефективності роботи підприємства необхідно зіставити прибуток і виробничі фонди, за допомогою яких вона створена. Це і є рентабельність.

Рентабельність - прибутковість, прибутковість підприємства; показник економічної ефективності виробництва промислового підприємства, який відображає кінцеві результати господарської діяльності. Її розраховують як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основного капіталу і. нормованих оборотних коштів.

Розрізняють два види рентабельності: рентабельність, розрахована на основі балансового (загальною) прибутку, і рентабельність, розрахована на основі чистого прибутку.

Основне джерело грошових накопичень підприємств - виручка від реалізації продукції, а саме та її частина, яка залишається за вирахуванням матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції. Тому важливе завдання кожного господарюючого суб'єкта - одержати більше прибули при найменших витратах шляхом дотримання строго режиму економії у витрачанні засобів і найбільш ефективного їх використання.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції визначають рівень і структуру її собівартості. Виручка від реалізації продукції обчислюється в діючих цінах. При радикальній зміні управління економікою показник виручки від реалізації продукції стає одним з найважливіших показників діяльності підприємств.

Даний показник створює зацікавленість трудових колективів не стільки в зростанні кількісного об'єму продукції, що випускається, скільки в збільшенні об'єму реалізованої продукції (з урахуванням зниження залишків нереалізованої продукції). Це означає, що проводитися повинні такі вироби і товари, які відповідають вимогам споживачів і мають великий попит.

У цих цілях необхідно вивчати ринкові умови господарювання і можливості впровадження вироблюваної продукції на ринок шляхом розширення об'ємів її реалізації. З розвитком підприємництва і підвищенням конкуренції зростає відповідальність підприємств за виконання прийнятих на себе зобов'язань. Таким чином, показник виручки від реалізації продукції відповідає вимогам комерційного розрахунку і, у свою чергу, сприяє розвитку підприємницької діяльності.

Зацікавленість підприємств у виробництві і реалізації якісною, такою, що має попит на ринку продукції, відбивається на величині прибули, яка за інших рівних умов знаходиться в прямій залежності від об'єму реалізації цієї продукції.

Для оцінки ефективності роботи підприємства недостатньо використовувати тільки показник прибули. Наприклад, два підприємства одержують однаковий прибуток, але мають різну вартість виробничих фондів, тобто суму основного капіталу і оборотних коштів. Ефективніше працює те підприємство, у якого вартість виробничих фондів менша. Таким чином, для оцінки ефективності роботи підприємства необхідно зіставити прибуток і виробничі фонди, за допомогою яких вона створена. Це і є рентабельність.

Рентабельність - це прибутковість, прибутковість підприємства; показник економічної ефективності виробництва промислового підприємства, який відображає кінцеві результати господарської діяльності.

Аналізуючи прибуток за декілька років, необхідно встановити, яка склалася тенденція в її зміні, чи відображає вона збільшення ефективності роботи підприємства.

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний рівень прибутковості підприємства або продукції, яка проводиться. У загальній формі рентабельність розраховують як відношення прибули до витрат або використовуваних ресурсів (капіталу).

Рентабельність в перший рік роботи підприємства, як правило, дуже низька, хоча наступні декілька років роботи підприємства спостерігається її зростання. З часом її величина стабілізується, а в кінці виробництва може почати падати. Однією з причин збільшення рентабельності може бути збільшення об'ємів виробництва.

Найбільш загальним показником діяльності підприємства є рентабельність підприємства. У цьому показнику синтезуються всі чинники виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських засобів і фінансові результати.

Збільшення рентабельності підприємства пов'язане із збільшенням рентабельності продукції.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, підприємницькою, інвестиційною), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Собівартість продукції

Ще одним важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції, робіт, послуг.

Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання.

Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має дуже важливе значення. Він дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив чинників на його приріст, встановити резерви і дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей зниження собівартості продукції.

Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво продукції і її реалізацію, тобто з собівартістю продукції. Підприємство одержує прибуток, якщо виручка перевищує собівартість; якщо виручка рівна собівартості, то вдалося лише відшкодувати лише витрати на виробництво і реалізацію продукції і прибуток відсутній; якщо витрати перевищують виручку, то підприємство одержує збиток, тобто негативний фінансовий результат, що ставить його в складне фінансове положення, що не виключає і банкрутство.

Рентабельність - це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибули до витрат.

Аврашков Л. Я. указує декілька способів розрахунку рентабельності. Він підкреслює, що рентабельність має ряд модифікацій. Перш за все потрібно відрізняти рентабельність використовуваних ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції (витрат на її виробництво).

Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Перш за все, розраховується рентабельність реалізованої продукції (Рп)

Рп = Вр:Ср*100 (2.1)

Вр - виручка від реалізації

Ср - собівартість реалізованої продукції

Рентабельність продукції може розраховуватися як відношення прибули до об'єму реалізованої продукції.

Рентабельність використовуваних ресурсів залежно від обхвату останніх може бути визначена як рентабельність виробничих фондів, сукупних активів власного капіталу.

Рентабельність виробничих фондів (Рп) - традиційний показник на вітчизняних підприємствах, який на практиці називають рентабельність виробництва, розраховують по формулі:

Рп = П:Ко*100 (2.2)

П - загальний (валова) прибуток підприємства за рік

До - середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік.

Потрібно мати на увазі, що така методика розрахунку рентабельності виробництва є недостатньо конкретною. Вона завищує цей показник, оскільки загальний прибуток містить надходження не тільки від виробництва, але і від інших форм діяльності. Це потрібно враховувати при аналізі ефективності виробництва. Волгин А. П. виділяє і такий вид рентабельності, як рентабельність активів і рентабельність власного капіталу.

Рентабельність активів (Ра) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства.

Ра = П:Са*100 (2.3)

Са - середня сума активів балансу підприємства

П - прибуток за рік

Рентабельність власного капіталу (Рк) показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних засобів:

Рк = Пч:Кс*100 (2.4)

Пч - чистий прибуток за вирахуванням виплати відсотків за кредит

Кс - власний капітал

Величина власного капіталу приймається за даними балансу. Вона дорівнює сумі активів мінус всі боргові зобов'язання. Цей показник рентабельності цікавить в першу чергу акціонерів, оскільки він означає верхню межу дивідендів.

Недоліком цього методу є те, що при розрахунку передбачається незмінна величина річного прибутку на весь період експлуатації об'єкту інвестування. Крім того, майже неможливо оптимізувати певні об'єкти інвестування з певним річним прибутком.

Список літератури

1. Економіка підприємства: Підручник. / Під ред. Сафронова н. А. -М.: видавництво Юрист, 1998. -584 з.

2. Слуцкий г. В. Управління соціальним розвитком персоналу підприємства. Навчальний посібник. - М.: ГАУ, 1994. - 267 з.

3. Кибанов а. Я., Захаров д. К. Організація управління персоналом на підприємстві. - М.: ГАУ, 1995. - 314 з.

4. Віханській о. С., Наумов а. І. Менеджмент. - М.: Гардарки, 1999. -528с.

5. Нейлер в. А. Економіка підприємства: Курс лекцій. - Новосибірськ.: ИНФРА-М;1997, -132с.

6. Рульев в. А., Гуткевіч с. А. Основи менеджменту. / Методична допомога /- Мелітополь.: Видавництво ТГАТА, 1995. - 110 з.

7. Дятлов в. А. підвищення ефективності підприємства / Практичне пособие/ - М.: Наука, 1989. - 240 з.

8. Зайцев г. Г. Фінанси підприємств. - Спб.: Вид-во Спуеіф, 1997. -319с.

9. Волгин а. П., Матірко в. І. і ін. Управління підприємством в умовах ринкової економіки. - М.: Справа, 1997. -271 з.

10. Ансофф І. Стратегичеськоє управління: Пер. з англ. - М.: Економіка, 1989. -283 з.

11. Старобінській е. Е. Фінанси підприємства. - Спб.: Видавництво АТ "Бізнес-школа "Інтел-Синтез", 1995. - 255 з.

12. Кабушкин і. І. Основи економіки. - Мінськ: "Нове знання", 2000. - 336

13. Аврашков л. Я. Економіка підприємств. М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. -172 з.

14. Волгин а. П. Економіка. - М.: Справа, 1999. - 421 з.

15. Шмален Г. Основи економіки. - М.: Суспільство "Знання" Росії, ЦИНО, 1996. -472с.

16. Закону України "Про господарські суспільства". // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №19. - З. 12-18.

17. Закон України "Про колективні договори". // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №28. - З. 31-37.

18. Закон України "Про підприємництво". // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№43. - З. 11-19.

19. Закон України "Про підприємства". // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№11. - З. 20-31.

20. Цивільний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №23. - З. 7-24.


23.03.2011

Загрузка...