Загрузка...

Забруднення радіонуклідами напірно-водоносного горизонту внаслідок Чорнобильської катастрофи. Реферат

Проби води, які були взяті для проведення радіохімічних і хімічних аналізів, забиралися з сімнадцяти свердловин. Було проведено радіометрія на вміст тритію і стронцію – 90. Як видно, жодна з обстежених свердловин не дає підвищеного вмісту стронцію – 90 і тритію

Для встановлення забруднення радіонуклідами напірного водоносного горизонту було проведено гідрохімічні дослідження працюючих свердловин Припятьського водозабору. Було зареєстровано підвищений вміст стронцію – 90 у водах господарського питного значення, що видобувалися Припятьським водозабором з напірного водоносного горизонту в еоценових відкладах. В 1991 році було відзначено загальне підвищення вмісту стронцію – 90 від 0.036 до десятих долей Бк на один літр води, при чому в липні максимальне значення концентрації стронцію – 90 досягло близько 1 Бк/л.

Проби води, які були взяті для проведення радіохімічних і хімічних аналізів, забиралися з сімнадцяти свердловин. Було проведено радіометрія на вміст тритію і стронцію – 90. Як видно, жодна з обстежених свердловин не дає підвищеного вмісту стронцію – 90 і тритію. Це дозволяю зробити висновки про те, що поки що водоносний горизонт в еоценових відкладах не забруднений радіонуклідами (РН).

Таблиця 1. Вміст тритію та стронцію-90 у пробах води зі свердловин Припятьського водозабору, Бк/л

№п/п

Номер

Проби

Номер

Свердловини

Тритій

Стронцій-90

Актив-ність

Абсолютна похибка

Актив-ність

Абсолютна

похибка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

28

29

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

9

8

7

6

5

13

11<2

14

15

16

20

17

23

24

1

25

26

<1.69

1.9

<1.69

<1.69

<1.69

<2.93

<2.93

<2.93

3.64

<2.93

-

<2.93

<2.93

<2.93

3.25

<2.93

<2.93

 

0.13

0.39

0.35

<0.0146

<0.0146

<0.0146

<0.0146

<0.0146

<0.0146

<0.0146

0.013

<0.0146

0.0184

<0.0146

<0.0146

<0.0146

<0.0146

<0.0146

<0.0146

0.0148

 

0.0019

0.013

0.0011

 

Хімічний аналіз був проведений Інститутом геологічних наук НАН України і його результати представлені в таблиці 1.

Факт підвищеного вмісту NaCl у відносно ізольованих водоносних горизонтах еоценових відкладів дозволяє говорити про можливість міграції стронцію – 90 та інших РН до водозабірних свердловин у випадку забруднення ними безнапірного водоносного горизонту.

Аналіз води акваторії Київського водосховища.

Для визначення якісного і кількісного вмісту РН у річковій воді акваторії водосховища були відібрані проби води у верхній течії і у місцях впадання у водосховища річок (Дніпро, Припять, Тетерев), а також з озера-охолоджувача ЧАЕС. Гідрохімічні показники річкової води змінюються в залежності від швидкості течії (таблиця 2).

Таблиця 2. Гідрохімічна характеристика річової води акваторіі Київського водосховища.

Комп-оненти

Гідрохімічні показники 103, кг/м3

р. Припять

р. Дніпро

Гирло р. Тетерев

Київск.

Водо-ще

м. Чорнобиль

Гирло

м. Комарин

Гирло

PH

Nзаг

NH4

Nорг

Pзаг

Pорг

PO43-

Біхроматн

Окисл.

O2

CO2

Feзаг

Feвзв

Feрозч

Ca2+

Mg2+

Na++K+

Cl-

SO42-

HCO3-

CO32-

7.6

1.12

0.86

0.26

0.11

0.05

0.06

35.6

7.9

7.0

0.60

0.50

0.10

43.9

9.1

20.0

26.3

22.8

154.2

0.0

7.7

1.54

1.17

0.37

0.15

0.06

0.09

39.3

6.2

8.2

0.61

0.48

0.13

50.4

8.6

18.2

25.8

20.0

137.1

0.0

7.6

1.12

0.69

0.43

0.12

0.05

0.07

29.1

9.2

0.0

0.44

0.36

0.08

43.4

12.4

32.5

27.7

27.1

180.1

6.0

7.4

1.54

0.97

0.57

0.15

0.06

0.09

36.8

6.4

7.0

0.40

0.30

0.40

50.9

9.4

24.3

27.0

21.6

158.7

0.0

7.6

1.71

0.91

0.80

0.13

0.05

0.08

28.6

6.3

12.3

0.85

0.64

0.21

52.9

10.3

25.0

34.1

30.4

177.0

0.0

7.6

2.0

0.63

1.37

0.15

0.06

0.10

32.3

7.9

0.0

0.50

0.40

0.08

43.4

8.8

18.0

22.7

24.9

137.4

6.0

 

 

Склад загального і органічного азоту і фосфору, показник біохроматної окисляемсти зростає від верхньої течії до місця впадання в Київське водосховище річок. В той же час в присталій рН вміст розчиненого кисню в цих місцях зменшується і потім трохи зростає в районі шлюзу. Що стосується неорганічних катіонів і аніонів, то для них характерне зниження іх вмісту в гирлі.

У водосховищі за рахунок різкого зменшення швидкості течії зростає кількість розчинних органічних речовин (РОР) і зменшується вміст розчинних речовин неорганічної природи (РРН). РОР природного походження представлене високомлекулярними сполуками гумусової природи – фульво- і гуміновими кислотами.

Радіонукліди, що в результаті аварії потрапили в природні води, знаходяться в різних фазових станах. Найбільш міграційноспроможними є літкі продукти ділення і конденсати різного складу. Ці форми при взаємодії з водою можуть переходити в розчинний стан. Кількість РОР в пробах річної води, відібраних 6, 8 червня 1986 року, склала 4 Мг/л, завісей – 20 Мг/л. Активність Се у воді акваторії Київського водосховища хнаходилась в межах 1.09 – 4.12 Бк/л і досягала 25.82 Бк/л у воді обводного канала охолоджувача ЧАЕС, Се – 1.42 – 8.11 і до 28.14 Бк/л відповідно (табл. 3)

Таблиця 3. Розподіл між РОР, РРН та зависями в річковій воді акваторії Київського водосховища.

Радіонукліди

Група реч.

Вміст РН в пробах, Бк/л

р. Припять

р. Дніпро

Тетерев

гирло

Київск.

Водо-ще

Канал озера –охолод

Чорнобиль

Гирло

Комарин

Гирло

141Ce

144Ce

103Ru

106Ru

131I

134Cs

137Cs

140La

95Nb

95Zr

 

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

РОР

РРН

РЗВ

-

-

1.09

0.06

-

1.61

0.37

0.41

5.87

0.11

0.06

3.27

0.08

-

-

0.12

0.06

2.38

0.28

0.10

4.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

0.75

-

-

0.87

0.82

0.11

4.04

0.23

0.12

2.11

0.16

-

-

0.08

-

1.83

0.30

0.12

5.81

-

-

-

-

-

2.92

-

-

-

 

-

-

0.75

-

-

0.87

1.18

0.07

3.44

0.22

-

0.98

0.22

-

-

0.06

-

1.28

0.26

0.18

4.74

--

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

1.87

0.10

-

2.28

1.58

0.27

4.32

1.18

0.23

4.20

-

-

-

0.08

0.02

1.34

0.40

0.22

5.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

2.63

-

-

1.67

1.16

0.16

2.18

1.12

-

3.83

-

-

-

0.06

0.12

2.12

0.12

0.10

4.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.12

0.08

-

8.11

0.84

0.12

3.87

0.50

0.03

2.31

0.27

-

-

0.12

0.10

3.17

0.28

0.06

6.34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

25.82

1.87

-

28.14

2.21

0.23

23.86

1.34

0.28

16.22

-

-

-

7.54

0.94

210.28

6.19

1.00

251.06

3.35

0.11

26.50

-

-

7.39

-

-

14.88

 

РН церію містяться переважно у складі завісей (95.6 – 100%), незначна кількість 144Ce (1 – 4.4%) знайдено у складі РОР річкової води. Вміст 141Ce та 144Ce підвищується в гирлах річок та у місцях зі слабкою течією.

Вміст 103Ru в річковій воді знаходиться в межах (3.50-6.65) Бк/л, 106Ru – (1.2-5.38) Бк/л. Радіонукліди рутенію відносяться до літких сполук і тому частка їх розчинних форм різко збільшується порівняно з 141, 144Ce.

Вміст 131I у воді складає (0.08…0.27) Бк/л. Цей РН знайдений лише у складі РОР.

На основі даних дослідження було встановлено, що найбільших інтеграційних збитків спроможні нанести ізотопи плутонію-239,240, також великої шкоди завдає стронцій-90. Внесок америцію-241 обумовлений сумішю всіх РН і складає 3-8%.

Бета-випромінюючий плутоній-241 та його дочірній продукт альфа-випромінюючий америцій-241 роблять значний внесок (до50%) у інгаляційну дозу. Присутність цих РН у повітрі необхідно контролювати. Накопичення америцію-241 знижує темп самоочищення природного середовища. Протягом найближчих 100 років радіаційно-гігієнічне значення суміші РН при інгаляційному надходженні практично не зміниться, для перорального надходження воно знизиться у 4-8 рази в залежності від природного середовища.

Інтеграніий за весь час існування радіобіологічний та радіоекологічний збитки від америцію-241 може складати 3-10% від загального збитку, що зумовлений усіма стійкими РН чорнобильського викиду.


10.07.2011

Загрузка...