Екологія і суспільство: проблеми взаємодії. Реферат

В умовах, коли планета Земля стає єдиним будинком людства, багато протиріч, конфлікти, проблеми можуть перерости локальні рамки і придбати глобальний загальносвітовий характер

Світові проблеми: запобігання утворення нової світової війни, скорочення розриву у рівні економічного розвитку між розвитими країнами Заходу і що розвиваються країнами "третього світу", стабілізація демографічної ситуації на планеті, охорона здоров'я людей і запобігання поширення СНІДу, наркоманії. І у взаємозв'язку з усім цим є екологія.

Сьогодні важливо усвідомлювати нерозривний зв'язок природи і суспільства, що носить взаємний характер. Тут доречно згадати слова А. І. Герцена про те, що "природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам". З одного боку, природне середовище, географічні і кліматичні особливості роблять значний вплив на суспільне розвиток. Ці фактори можуть чи прискорювати сповільнювати темп розвитку країн і народів, впливати на суспільний розвиток праці.

З іншої сторони суспільство впливає на природне середовище проживання людини. Історія людства свідчить як про сприятливий вплив діяльності людей на природне середовище проживання, так і про негативні її наслідки.

Немає необхідності доводити, що суспільне життя знаходиться в постійній зміні. Німецький філософ початку 19 століття Гегель стверджував, що суспільний розвиток є рух уперед від недосконалого до більш вдосконаленого. Критерії прогресу - у розвитку розуму, суспільної моральності, що лежить в основі удосконалювання усіх сторін життя суспільства.

Згадаємо відомі слова тургеневського героя Базарова: "Природа - не храм, а майстерня, і людина в ній працівник". До чого веде і вже привела ця установка сьогодні, добре відомо на конкретних фактах.

Дозвольте мені зупиниться лише на деяких з них. Ріст масштабів господарської діяльності людини, бурхливий розвиток науково-технічної революції підсилили негативний вплив на природу, привели до порушення екологічної рівноваги на планеті.

Зросло споживання в сфері матеріального виробництва природних ресурсів. За роки після другої світової війни було використано стільки мінерального сировини, скільки за всю попередню історію людства. Оскільки запаси вугілля, нафти, газу, заліза й інший корисних копалин не поновлювані, вони будуть вичерпані, по розрахункам учених через трохи десятиліть. Але навіть якщо і ресурси, які постійно відновляються, на ділі швидко убувають, вирубка лісу у світовому масштабі значно перевищує приріст деревини, площа лісів, що дають землі кисень зменшується з кожним роком.

Головний фундамент життя – ґрунт - всюди на Землі деградує. У той час як Земля накопичує один сантиметр чорнозему за 300 років, нині один сантиметр ґрунту гине за три роки. Не меншу небезпеку являє собою забруднення планети. Світовий океан постійно забруднюється через розширення видобутку нафти на морських промислах. Величезні нафтові плями згубні для життя океану. В океан скидаються мільйони тонн фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. На кожен квадратний кілометр океанської води зараз приходиться 17 тонн різних покидьків суші.

     

Самою уразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, ртуть, миш'як, свинець і багато чого іншого в величезних кількостях попадають у ріки й озера. Сильно забруднений Дунай, Волга, Рейн, Міссісіпі, Великі Американські озера. По висновку фахівців, у деяких районах землі 80% усіх хвороб викликані неякісною водою.

Забруднення атмосферного повітря перевершило всі припустимі межі. Концентрація шкідливих для здоров'я речовин у повітрі перевищує медичні норми в багатьох містах у десятки разів. Кислотні дощі, що містять двоокис сірки й окис азоту, що є наслідком функціонування теплових електростанцій і заводів, несуть загибель озерам і лісам. Аварія на Чорнобильської АЕС показала екологічну погрозу, що створюють аварії на атомних електростанціях, вони експлуатуються в 26 країнах світу. Зникає навколо міст чисте повітря, ріки перетворюються в стічні канави, усюди купи сміття, смітники - така кидається в око картина божевільної індустріалізації світу.

Головне, однак, не в повноті списку цих проблем, а в осмисленні причин їх виникнення, характеру і, що саме важливе, у виявленні ефективних шляхів і способів їхнього дозволу.

Справжня перспектива виходу з екологічної кризи - у зміні виробничої діяльності людини, його способу життя, його свідомості. Науково-технічний прогрес створює не тільки "перевантаження" для природи; у найбільш прогресивних технологіях він дає засоби запобігання негативних впливів, створює можливості екологічно чистого виробництва.

Виникла не тільки гостра необхідність, але і можливість змінити суть технологічної цивілізації, додати їй природоохоронний характер. Один з напрямків такого розвитку - створення безпечних виробництв. Використовуючи досягнення науки, технологічний прогрес може бути організований таким чином, щоб відходи виробництва не забруднювали оточуюче середовище, а знову надходили у виробничий цикл як вторинна сировина. Приклад дає сама природа: вуглекислий газ, виділюваний тваринами, поглинається рослинами, що виділяють кисень, не обходжений для подиху тварин.

Безвідхідним є таке виробництво, у якому уся вихідна сировина в кінцевому рахунку перетворюється в ту чи іншу продукцію. Якщо врахувати, що 98% вихідної сировини сучасна промисловість переводить у відходи, то стане зрозумілої необхідність задачі створення безвідхідного виробництва.

Розрахунки показують, що 80% відходів теплоенергетичної, гірничодобувної, коксохімічної галузей придатні в справу. При цьому одержувана з них продукція найчастіше перевершує по своїх якостях вироби, виготовлені з первинної сировини.

Наприклад, зола теплових електростанцій, яка використовується як добавка при виробництві газобетону, приблизно в два рази підвищує міцність будівельних панелей і блоків. Велике значення має розвиток природовідновних галузей (лісове, водяне, рибне господарство), розробка і впровадження ресурсозберігаючих і енергозберігаючих технологій.

Екологічно чистими є і деякі альтернативні (стосовно тепловим, атомним і гідроелектростанціям) джерела енергії. Необхідний найшвидший пошук способів практичного використання енергії сонця, вітру, припливів, геотермальних джерел.

Екологічна ситуація викликає необхідність оцінювати наслідки будь-який діяльності, зв'язаної з втручанням у природне середовище. Необхідна екологічна експертиза всіх технічних проектів.

Ще Ф. Жоліо-Кюрі попереджав: "Не можна допустити, щоб люди направляли на своє власне знищення ті сили природи, які вони зуміли відкрити і скорити".

Час не чекає. Наша задача всіма доступними методами:

  • Стимулювати всяку ініціативу і заповзятливість, спрямовану на створення і впровадження новітніх технологій, що сприяють рішенню будь-яких екологічних проблем.
  • Сприяти створенню великого числа контрольних органів, що складаються з висококваліфікованих фахівців, на основі чітко розроблюваного законодавства згідно міжнародним угодам по екологічним проблемам.
  • Постійно доносити інформацію до усіх держав і народів по екології через засоби радіо, телебачення і преси, тим самим піднімати екологічна свідомість людей і сприяти їх духовно-моральному відродженню згідно вимогам епохи.

Наприкінці мені хочеться нагадати висловлення Сен-Сімона: "Щасливої буде та епоха, коли честолюбство почне бачити велич і славу тільки в придбанні нових знань і залишить нечисті джерела, якими воно намагалося угамувати свою спрагу. То були джерела нещасть і марнославства, що утамовували спрагу тільки невігласів, героїв завойовників і винищувачів людського роду".


05.07.2011

Загрузка...