Природознавство та природа: сучасні концепції. Реферат

Визначення понять природа і природознавство. Науково-технічна революція, як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною. Основні поняття про науку, як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи. Сучасні знання людини про всесвіт та космічний простір

Визначення понять природа і природознавство

Повітря, вода, земля, люди, рослини, тварини, планети, Сонце, зорі - увесь матеріальний світ, який оточує нас називається природою.

Природа ніким не створена, завжди була і буде. Вона перебуває у безперервному русі: рухаються планети і зорі, річки змінюють русла, сніг навесні тане, рослини ростуть і розвиваються. Складовою частиною Природи є живі організми, а серед них найрозвиненішими вважаються люди. На відміну від інших організмів вона має здатність осмислювати себе і навколишній світ. Людина вносить у природу зміни завдяки своєму розуму і праці. Вона побудувала міста і села фабрики і заводи зорала і засіяла поля винайшла різні машини. Внаслідок такого осмислення виникла і постійно розвивається наука. Перші відомості про Природу виникли в період розквіту культури народів Стародавньої Греції - орієнтовно 2,5 тисяч років тому. В той час знання про навколишній світ були загальними.

Мета наук про природу - відкрити, вивчити її закони і використати для потреб людини. Науку що об'єднувала всі наявні тоді знання, згодом назвали натурфілософією. У процесі більш глибокого пізнання навколишнього світу та поступового нагромадження нових знань натурфілософія поділилася на окремі науки: фізику, астрономію, біологію та хімію. Всі вони називаються природничими науками.

Метою науки є вивчення і пояснення Законів Природи та використання набутих знань для практичних потреб людини в тому числі й з метою передбачення подій в природі.

Все з чого складається природа називається матерією. Все те що ми думаємо чи знаємо про матерію називають свідомістю або духовним здобутком людини і суспільства. Тому умовно навколишній світ поділяють на світ матеріальний і світ духовний.

Фізика, астрономія та інші природничі науки вивчають матеріальний світ і тим самим збагачують духовний світ людини.

Нерідко природниче наукові знання є засобом само осмислення людиною і себе і свого місця в природі.

     

Природа - середовище існування людини та всього живого на планеті. Вона відіграє різноманітну роль у їхній життєдіяльності.

Природа - джерело не тільки матеріальних благ. Вона невичерпне джерело позитивних емоцій, натхнення для митців.

Суспільство безперервно взаємодіє з природою. Без такої взаємодії людина існувати не може. Ця взаємодія становить основу людської історії є боротьбою за життя людського роду і полягає в впливі природного середовища на діяльність суспільства і в впливі господарської діяльності суспільства на навколишнє середовище. Природа для людини - середовище життя і діяльності джерело до існування світ великих пізнавальних і естетичних цінностей краси і радості. Усі свої матеріальні потреби людства задовольняє за рахунок природи. Особливості природи прискорюють чи затримують розвиток суспільного виробництва.

Науково-технічна революція, як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною. Основні поняття про науку, як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи

Науково-технічна революція - це якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, що відбувається в результаті поєднання процесів наукової та технічної революції. Основні риси сучасної науково-технічної революції такі.

Небувало швидкий розвиток науки, її взаємодія як з матеріальним виробництвом, так і іншими видами діяльності, перетворення науки в безпосередню продуктивну силу.

Всеосяжність національно-технічної революції, яка охоплює не тільки матеріальне виробництво, а й обслуговування, побут, культуру впливає на психологію та ментальність жителів передових країн.

Корінним чином змінюється технічна і технологічна база господарства світу. Національно-технічна революція розвивається і вглиб - освоюється мікросвіт атома, генна інженерія, нові фізико - хімічні процеси, і вшир - в нових технічних конструкціях поєднується традиційні механічні та електричні системи з мікропроцесорною технікою, системи управління - з мережами ЕОМ електронного зв'язку та кібернетичними пристроями.

Науково-технічна революція впливає і на зміни в розширенні господарства світу. Так, географія промисловості, що склалася під впливом чинників, які діяли наприкінці XIX - першій половині XX століття доповнюється такими новими рисами:

Відбулась переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту кінцевого продукту.

Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й інших видів економічної активності, стали осередки і території з передовою наукою та освітою.

Сучасні процеси перебудови світового господарства привели до високої територіальної концепції виробничої діяльності і населення.

Поступальний рух людського суспільства у розвитку науки і техніки називають науково - технічним процесом.

Суспільство безперервно взаємодіє з природою. Без такої взаємодії людина існувати не може. Ця взаємодія становить основу людської діяльності, бо є боротьбою за життя людського роду і полягає у впливі природного середовища на діяльність суспільства і впливі господарської діяльності суспільства на природне середовище. Природа для людини - середовище життя і діяльності, джерело засобів до існування, світ великих пізнавальних і естетичних цінностей, джерело знань краси і радості.

Сучасні знання людини про всесвіт та космічний простір

Всесвіт - це навколишній світ, нескінченний в часі і просторі, його також називають космосом або космічним простором. Всесвіт безмежно різноманітний за тими формами, яких набуває матерія. В ньому ми зустрічаємо величезну кількість космічних тіл та їх систем. Останнім часом виявлено зовсім нові незвичайні об'єкти природа яких ще остаточно не з'ясована. Нескінченність всесвіту в часі означає, що він існує вічно. Нині встановили, що в ньому відбуваються активні процеси в різних масштабах. Зокрема грандіозні космічні вибухи, які призводять до випадів, вивержень і розсіяння матерії і відіграють важливу роль у формуванні і розвитку небесних тіл. Всесвіт - світ величезних просторово - часових масштабів.

Наша Земля - заселена планета - є лише одним з небесних тіл, членами невеликої планетної сім'ї на чолі з Сонцем - звичайнісінькою зорею, яка керує рухом цих планет. Крім дев'яти великих планет, до складу сонячної системи входять також малі планети, комети, супутники планет - природні і штучні, метеорна матерія, між планетний газ. Характерною особливістю Всесвіту є нерівномірний розподіл матерії в світі, в ньому. Хоч зорі і концентрують у собі велику масу, проте основною властивістю Всесвіту є порожнеча. Саме так: Всесвіт - глибокий вакуум. Всесвіт має також ту характерну особливість, що він розширюється! Багато природних наук вивчають Всесвіт. Зокрема - астрономія, яка вивчає розподіл матерії в космосі, в просторі і часі, різні небесні тіла та їх системи.

Закон за яким будь-які два тіла притягуються одне до одного з силою прямо пропорційною добуткові їхніх мас і обернено пропорційні квадрату відстані між ними - це закон всесвітнього тяжіння. Відкритий Ньютоном в 1687 році закон який експериментально підтвердив інший англійський вчений Кавендіш у 1798 році, у сформульованому вигляді застосований лише, якщо взаємодіючи тіла є матеріальними точками тобто поле їх тяжіння є центральними.

Всесвіт - це те все, що існує. Від найдрібніших пилинок і атомів до величезних скупчень речовини. Вивчення всесвіту істотно змінило наше уявлення про нього, виявлено глибокі зв'язки між процесами, що відбуваються на Сонці, на Землі і в навколоземному просторі. Так, сонячна активність визначає кліматичні ритми на землі, що збігаються з космічним циклами. Такими є й сейсмічні процеси утворення гір. Всесвіт в цілому один з найскладніших об'єктів наукового дослідження.


04.07.2011

Загрузка...