Екологічна безпека в промисловості. Реферат

Головним завданням екологічної безпеки в промисловості на найближчу перспективу є запобігання збільшенню рівня забруднення та виснаженню природних об'єктів

Розв'язання проблем техногенно-екологічної безпеки потребує:

 • здійснення перебудови техногенного середовища, технічного переозброєння виробничого комплексу на основі впровадження новітніх наукових досягнень, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, застосування відновлюваних джерел енергії, розв'язання
 • проблем знешкодження і використання всіх видів відходів;
 • налагодження ефективного екологічного контролю за науково-дослідними роботами із створення об'єктів штучного походження, їх проектуванням, будівництвом та функціонуванням з метою управління техногенними навантаженнями, раціональним використанням природних ресурсів і розміщенням продуктивних сил;
 • проведення класифікації регіонів України за рівнями техногенно-екологічних навантажень, створення карт техногенно-екологічних навантажень;
 • розробки методології визначення ступеня екологічного ризику для довкілля, обумовленого техногенними об'єктами;
 • проведення досліджень з метою створення системи моделей моніторингового контролю за об'єктами спостережень у промисловості, енергетиці, будівництві, транспорті і сільському господарстві.

1) Металургійна промисловість

Виходячи зі світового досвіду та системного аналізу екологічних проблем металургійного комплексу стратегічними напрямами діяльності у цій галузі є:

 • комплексна структурна перебудова галузі;
 • підвищення ефективності використання сировинних та енергетичних ресурсів до світового рівня;
 • зниження частки продукції, що її отримують у мартенівському виробництві, і розширення використання конверторного її виробництва;
 • перехід на екологічно чисті технології в головних ланках виробничого ланцюга металургійного циклу.

Програма розв'язання екологічних проблем металургійної промисловості має передбачати:

 • проведення поглибленого екологічного аудиту на всіх металургійних комплексах України;
 • розроблення екологоорієнтованих критеріїв структурної перебудови металургійного комплексу України, яка б ґрунтувалася на результатах аудиту металургійної промисловості;
 • розроблення програми першочергових заходів у металургійному комплексі з метою зменшення кількості викидів твердих часток у повітря та поліпшення якості довкілля;
 • удосконалення нормативно-методичних засобів регулювання викидів забруднюючих речовин металургійної промисловості;
 • розроблення та впровадження механізму узгодження рівня допустимих викидів з темпами модернізації технологій і структурної перебудови в металургійній промисловості;
 • реалізацію комплексу програм з переробки та утилізації твердих відходів.

2) Хімічна та нафтохімічна промисловість

1. Враховуючи напрями розвитку галузі, а саме:

2. Удосконалення структури галузі, розроблення пріоритетних напрямів її розвитку;

3. Розвиток вітчизняної мінеральної сировинної бази;

     

4. Створення виробництв базових продуктів;

5. Впровадження наукоємних технологій, спрямоване на комплексне використання сировини, енергоресурсів та цільових продуктів, стратегічними завданнями програми є:

 • розроблення та впровадження передових маловідходних та безвідходних ресурсозберігаючих технологій;
 • комплексне очищення газових викидів і стічних вод з одночасною утилізацією
 • вилучених продуктів та подальшою переробкою їх;
 • проведення науково-технічних робіт, спрямованих на зниження аварійних ситуацій та їх запобігання на підприємствах галузі;
 • розроблення та здійснення програм створення високоефективних систем очищення газових викидів та стічних вод;
 • здійснення програм комплексної переробки відходів;
 • здійснення програм щодо виведення з експлуатації виробництв з екологічно недосконалими технологіями в усьому технологічному циклі.

3) Нафтогазова та нафтопереробна промисловість

Для вирішення питань цієї галузі необхідно:

 • здійснити комплексну сертифікацію нафтогазових об'єктів;
 • розробити заходи щодо підвищення екологічної безпеки технологічних процесів на цих об'єктах;
 • внести зміни і доповнення до діючих норм технологічного проектування та експлуатації об'єктів нафтогазової та нафтопереробної промисловості з питань, що стосуються вимог екологічної безпеки та охорони довкілля;
 • розробити і впровадити у виробництво технологічні програми переробки відходів і відпрацьованих нафтопродуктів з метою поліпшення екологічного стану довкілля;
 • впровадити у виробництво технології щодо зменшення викидів у атмосферу летких органічних сполук;
 • розробити комплексні технології очищення води та ґрунту від забруднення вуглеводнями;
 • розробити та впровадити систему оцінки і прогнозування поширення забруднення підземних вод нафтою та нафтопродуктами;
 • розробити нормативні документи щодо визначення і розрахунку шкідливих викидів з основних джерел підприємств нафтопереробної промисловості.

Також існують проблеми зовнішнього рівня, вони стосуються питань використання продуктів діяльності нафтопереробного та газового комплексу (бензину, дизельного пального, мазуту, газу) в інших галузях господарства і пов'язані насамперед з низькою якістю вироблюваного пального.

Для розв'язання цих проблем необхідно:

 • припинити випуск нафтопродуктів, що містять сполуки свинцю;
 • збільшити глибину переробки нафти шляхом будівництва на основних нафтопереробних підприємствах установок каталітичного риформінгу;
 • впровадити на нафтопереробних підприємствах технологічні процеси гідроочистки дизельного та авіаційного пального з одночасним вир-ом сірки;
 • розробити технології виробництва моторного пального з альтернативних видів сировинних ресурсів;
 • розробити і впровадити способи і технології використання на транспорті газових та альтернативних видів пального.

4) Машинобудівна промисловість

Основою здійснення природоохоронної політики в галузі мають стати:

 • істотне зменшення викидів забруднюючих речовин підприємств машинобудівного комплексу в довкілля;
 • впровадження екологічно чистих технологій в усіх напрямах діяльності машинобудівного виробництва, зокрема вирішення питань утилізації і знешкодження токсичних відходів гальванічного виробництва.

5) Видобувна промисловість

Для розв'язання екологічних проблем у видобувній промисловості необхідно:

 • здійснити модернізацію та технічне переозброєння підприємств галузі;
 • розробити та впровадити системи запобіжного технологічного моніторингу навколишнього природного середовища на об'єктах з підвищеним екологічним ризиком;
 • збільшити виробництво енергетичного вугілля в результаті скорочення видобутку коксівного вугілля;
 • вдосконалити технологічні процеси мокрого збагачення вугілля з метою ефективного вилучення з нього сірки;
 • розробити і впровадити технологічні процеси та обладнання для використання енергетичного потенціалу шахтного метану;
 • розробити і впровадити технологічні схеми очищення та використання мінералізованих шахтних вод;
 • розробити і впровадити технології та обладнання для використання відвалів пустої породи з метою одержання з них сировини для будівельної індустрії;
 • забезпечити роздільне складування розкривних порід з метою подальшого їх ефективного використання для виробництва будівельних та інших видів матеріалів та продукції;
 • забезпечити в найближчі роки гасіння породних відвалів, а також розвиток закладки породою відпрацьованого простору шахт;
 • розробити і впровадити екологічно безпечні способи консервації шахт.

6) Будівництво

Метою природоохоронної діяльності в будівництві є нормалізація умов життєдіяльності населення і поліпшення стану природно-територіальних комплексів України, що перебувають у кризовому екологічному стані.

Для формування переліку завдань конкретних програм необхідно провести екологічний аудит кризових територій України, визначити комплекс екологічних вимог до містобудівних заходів з метою досягнення контрольних рівнів стану довкілля.

Для розв'язання цих завдань необхідно:

а) провести екологічний аудит кризових територій України, що включає визначення контрольних рівнів забруднення територій, які є нормами для територій на найближчі 1 - 3 роки, та можливість їх реального досягнення, першочергове проведення екоаудиту у високоурбанізованих районах і містах;

б) розробити містобудівні заходи, спрямовані на виведення територій з кризового стану:

 • провести екоаудит з урахуванням зміни структури землекористування у напрямі збільшення територій національних природних парків, зон рекреації;
 • визначити комплекс містобудівних заходів для досягнення контрольних рівнів стану довкілля;

в) вжити заходів щодо ресурсозбереження:

 • обмежити використання природних корисних копалин, потреба в яких може бути
 • задоволена в результаті використання вторинних та поновлюваних ресурсів;
 • розробити і впровадити програми створення та виробництва нових ресурсозберігаючих будівельних матеріалів і конструкцій;

г) вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин:

 • розробити комплексні програми впровадження безвідходних та екологічно безпечних технологій;
 • розробити і впровадити мобільну, легку, екологічно безпечну та низькоенергоємну будівельну техніку та механізований інструмент;

д) розробити і втілити архітектурно-планувальні заходи, заходи захисту окремих об'єктів, заходи переорієнтування інфраструктури територій:

 • вирішити питання першочергової деконцентрації прийняття рішень в екологічному,
 • економічному і планувальному аспектах;

ж) розробити заходи щодо запобігання наслідкам аварійних ситуацій та їх усунення у місцях з підвищеною щільністю населення.

Найнебезпечнішою в екологічному аспекті галуззю промисловості будівельних матеріалів залишається цементна промисловість, підприємства якої найбільше забруднюють довкілля. Тому треба створити спеціальну програму істотного зменшення впливу підприємств з виробництва цементу на довкілля.

Література

1. "Основи загальної екології "Г. О. Білявський.

2. "Екологічна експертиза, право та практика "Андрейцев Ю. І.

3. "Постанова Верховної Ради України про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки ".

4. "Національна доповідь України про збереження біологічного різноманіття ".

5. "Навколишнє середовище та розвиток ". Воронов А. К.


29.06.2011

Загрузка...