Очищення газів та стічних вод. Реферат

Сучасна концепція раціонального природокористування. Методи і апарати мокрого очищення газів від твердих домішок. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод

Сучасна концепція раціонального природокористування

Як випливає з аналізу антропогенного циклу колообігу речовин, для безперервного йога функціонування потрібно постійно і в зростаючій кількості (оскільки постійно зростають потреби суспільства) споживати первинні відновні та невідновні природні ресурси.

Якщо раціональне природокористування передбачає господарювання таким чином, щоб забезпечити самовідтворення відновних природних pесypсів, то використання невідновних ресурсів має обмежуватися і базуватися на само обмежувальному мінімумі, з одного боку. З іншого - слід бережливо і раціонально використовувати вже видобуті корисні копалини, дбайливо і довгостроково споживати виготовлені з них продукти та предмети вжитку, своєчасно відновлювати їх.

А якщо вони повністю вийшли з ужитку, то збирати й переробляти їх у вигляді вторинних матеріальних ресурсів. Для забезпечення оптимального використання природних ресурсів в Україні необхідно здійснити реструктуризацію економки, спрямувавши її в бік зменшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та самозабезпечення, використовувати сучасні найефективніші безвідходні й та маловідходні технології в всіх галузях господарства.

Оскільки планета Земля - наш спільний дім, необхідно спільними зусиллями всього світового співтовариства вирішувати подолання світової екологічної кризи, що невпинно насувається. Для цього потрібно організувати ефективне і постійно діюче міжнародне співробітництво для вирішення всіх екологічних проблем взагалі та раціонального природокористування зокрема.

Беручи до уваги той факт, що розвиток науково-технічного прогресу в різних країнах відбувається нерівномірно, в подальшому Має все ширше здійснюватися міжнародне кооперування в науково-технічній галузі, щоб залучити до сучасного технічного прогресу відсталіші в технічному відношенні країни. Тим більше, що в подальшому, коли вичерпається природна комора корисних копалин у земних надрах, людське суспільство обов'язково освоюватиме ресурси Світового океану, що почало робити вже нині.

Розробка ефективних технологій раціонального використання первинних природних ресурсів, включаючи Світовий океан, зумовить також кооперування наукового потенціалу, наслідком чого будуть спільні розробки вчених. різних країн. Вже нині розпочалося широкомасштабне кооперування вчених у галузі охорони біосфери від антропогенних забруднень у рамках програми "Людина і біосфера".

З метою самообмеження використання невідновних та повільновідновних енергоресурсів (вугілля, нафти та газу) потрібно ширше й ефективніше використовувати енергію Сонця та інших "нетрадиційних" джерел енергії: вітру, термальних джерел, морських припливів і хвиль, попутних газів, водневу енергетику, біогаз, депоновану теплоту в глибинах земних надр і Світового океану тощо. При цьому слід повсюдно використовувати ефективніші технології енергозбереження.

     

У перспективі все більшого масштабу набуває використання біотехнологій у виробництві продуктів харчування, енергетиці та захисті біосфери від антропогенних забруднень. Набуває все більшого значення освоєння космічного простору з господарськими цілями, як-то: прогнозування клімату, моніторинг біосферних процесів, дослідження антропогенних бруднень біосфери, а також з метою запобігання глобальним воєнним конфліктам і уникнення небажаних наслідків природних стихій (буревіїв, землетрусів, виверження вулканів, цунамі тощо).

Відчуваючи відповідальність за наше майбутнє:, слід негайно розпочати через систему "Інтернет" втілення міжнародної програми екологічної освіти та виховання населення планети з тим, щоб екологічне мислення людства спрямувати обличчям до Природи, створити культ Природи з метою подолання екологічної кризи та запобігання екологічній катастрофі. На сьогодні більш значущої проблеми немає. Тому для її вирішення необхідно залучити наявний потенціал усього людського суспільства.

Методи і апарати мокрого очищення газів від твердих домішок

З метою зменшення забруднення атмосферного повітря пилом та іншими шкідливими домішками потрібно на всіх промислових підприємствах організовувати ефективне очищення вихідних газових викидів.

Один з провідних методів це мокре очищення. У мокрих пиловловлювачах запилений газ зрошується рідиною або контактує з нею. Найпростішою конструкцією є промивна башта, заповнена кільцями Рашіга, скловолокном або іншими матеріалами. До апаратів такого типу належать скрубери та труби Bентypі.

 

Часто для видалення шламів, що утворюються, труби Bентypі доповнюють циклонами. На мал. 1 (де 1-корпус; 2- форсунок) зображено порожнистий форсунковий скрубер-циліндрична (або прямокутна) башта, виготовлена з металу, цегли чи залізобетону. Скрубери працюють за принципом протитечії: газ рухається знизу вгору, а поглинальна рідина (частіше вода) розпилюється форсунками згори вниз. Швидкість газу в скруберах - 1,0-1,5 м/с.

Ефективність очищення газів залежить від змочуваності пилу і досягає 96- 98%. Для вловлювання важко змочуваного пилу, наприклад вугільного, у воду добавляють поверхнево-активну речовину (ПАР). Скрубери можна застосовувати для холодних і гарячих газів, які не містять токсичних речовин (кислот, хлору тощо), оскільки вони видаляються в атмосферу разом з очищеним газом у вигляді туману.

У барботажних апаратах запилений газ пропускають крізь рідину (воду). їх доцільно використовувати для очищення гарячих газів з часточками пилу розмиром понад 5 мкм. Барботаж використовують також у пінних апаратах. Для створення піни у воду добавляють ПАР. Ефективність очищення в цих апаратах досягає 97-99%.

Недоліком мокрого очищення газів є те, що вловлений пил перетворюється на мокрий шлам. Для видалення останнього потрібно будувати шламову каналізацію, що здорожує конструкцію. Мокрі пиловловлювачі типу триби Вентурі характеризується значними витратами електроенергії для подавання й розбризкування пилу з розмірами часточок менш як 5 мкм. Під час очищення деяких газів можлива лужна або кислотна корозія. Значно погіршуються умови розсіювання через заводські труби відхідних газів, зволожених під час охолодження в апаратах цього типу.

Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод

В результаті діяльності людини гідросфера Землі зазнала значних змін. Одна із цих змін це скидання стічних вод в: озера, ріки, моря і океани.

За рахунок надходження разом з стічними водами кислот, луг, мінеральних солей сполук металів, нафтопродуктів тощо, відбувається забруднення питної води, що веде до захворювань при її споживанні, гинуть рослини і тварини, за рахунок кругообігу води забруднюютьсь літосфера, атмосфера, біосфера.

І для того щоб запобігти цьому потрібно очищувати стічні води.

Ступінь очищення або розбавляння стічних вод перед їх скиданням у проточні водойми визначають після встановлення величини α за рівнянням Фролова-Родзіллера:

α= (1- Я) / (1+Q/ q Я),

де Я= еˉЄ і√L; відстань за фарватером від місця скидання стічних вод до найближчого створу водокористування, м; α - коефіцієнт, що враховує гідравлічні умови змішування, визначається за формулою:

α = έ φ і√Е/q,

де φ - відношення відстаней між місцями скидання стічних вод і водокористування за фарватером по прямій лінії; έ приймають таким, що дорівнює 1 за берегового і 1.5 – за стрижневого скидання стічних вод; Е – коефіцієнт турбулентної дифузії, що для рівних рік становить:

Е= VсерНсер/200,

де Vсер – середня швидкість течії ріки, м/год; Нсер – середня глибина русла, м. Остаточна кратність необхідного розбавлення стічних вод дорівнює:

n= (α + Q +q) /q.

У разі скидання стічних вод у непроточні водойми (озера, водосховища тощо) використовують метод М. А. Руфеля, за яким повне розбавлення стічних вод (nпов) є результатом сумісного впливу початкового розбавлення (nпоч), що відбувається в місці випускання у водоймі за рахунок швидкості вихідного струменя, і основного (nосн), що здійснюється під час подальшого протікання струменя:

nпов = nпоч nосн.

Величину nпоч визначають за додатковими формулами, різними для поверхневого й глибинного випускання, а nосн – за графіками-номограмами.

З екологічного погляду розбавлення стічних вод перед скиданням у водойми є недосконалим технологічним прийомом, який не зменшує скидання забруднювальних речовин. Тому ним варто користуватися в окремих випадках, коли кількість забруднювальних речовин незначна і на підприємстві невеликий об’єм стічних вод.

Література

1. Кучерявий В. П. Екологія, - Львів: Світ, - 500 с.

2. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи екології, - К.: МАУП, 2000. – 238 с.

3. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник – К.: Вища школа, 2004 – 382с

4. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань: Підручник. - К.: Либідь, 1995. – 288с.


29.06.2011

Загрузка...