Історія зоології: основні етапи. Реферат

Незважаючи на багатовікову історію розвитку систематики тваринних, універсальні, міжнародні правила зоологічної номенклатури, як це ні дивно, були узаконені порівняно недавно, наприкінці XIX – початку XX ст. Удосконалювання й уточнення Кодексу зоологічної номенклатури продовжується дотепер

Із шести основних видових номенклатурних позицій (родова латинська назва, власне видова назва, автор першо-опису, рік публікації першо-опису, бібліографічне посилання, місце знахідки типового екземпляра) чотири останніх тісно зв'язані і з історією зоології. При цьому мова йде не тільки про боротьбу за пріоритет чи першовідкривача про оцінку внеску окремого дослідника в загальну скарбничку зоологічних знань.

Відкриття нових видів тварин продовжується. Особливо багато знахідок чекає вчених у світі безхребетних. Але і серед хребетних щорічно описується близько 100 нових видів риб, виявляються нові види птахів і ссавець. Удосконалювання біохімічних, генетичних, еколого-фізіологічних, етнологічних методів сучасної систематики приводить до відкриття виглядів-двійників, важко помітних на основі традиційних – морфологічних – ознак. І у всіх випадках виявлення нових видів потрібно провести їхнє порівняння з близько-родинними, уже відомими тваринами, тобто звернутися до історії зоології.

Як би не прагнула наука до об'єктивності й універсальності отриманих знань, вона тісно зв'язана з історією окремих наукових шкіл, культурою і тими суспільними умовами, у яких працюють учені.

Не менш істотним може виявитися суспільно-історичний контекст, що оточував роботу того чи іншого вченого, наступність зоологічних знань.

Становлення вітчизняної зоологічної школи йшло в руслі розвитку світової науки, але при цьому визначилися і деякі своєрідні риси: специфічні об'єкти довгострокових досліджень, традиційні форми, методи, теми і райони зоологічних робіт, зв'язку науки з утворенням і практичною діяльністю.

Російська зоологія завжди була тісно зв'язана з питаннями мисливського і рибного господарства, проблемами раціонального промислу, розробкою заходів для охорони природних ресурсів. Протягом декількох сторіч вітчизняні зоологи неодноразово зверталися до вивчення бобра і соболя, кабарги і хохулі, зубра і бурого ведмедя, мамонта і стеллерової корови. З птахів традиційними об'єктами стали хижі і гусеобразні нашої фауни, з риб – осетрові і лососеві.

Своєрідний тривалий і славний шлях був пройдений російськими зоологами-педагогами: від "Накреслення природної історії" В. Ф. Зуєва (1786) – першого вітчизняного підручника зоології, до таких книг, як, наприклад, тритомник "Систематика ссавців" В. Е. Соколова (1975–1979), двотомної "Зоології хребетних" Н. П. Наумова і Н. Н. Карташева (1979), "Загальної орнітології" В. Д. Ильичева, Н. Н. Карташева і И. А. Шилова (1982) і цілого ряду більш пізніх видань.

Нарешті, наша держава (у границях що були в СРСР) мала видову розмаїтість ссавців, птахів і риб, що складає майже 10% від розмаїтості світової фауни в кожнім з цих класів. Відкриття (у тому числі нових для науки видів) і вивчення цієї розмаїтості стало справою життя декількох поколінь зоологів вітчизняних наукових шкіл. Робота ця продовжується і в даний час.

     

Значення вивчення історії окремих національних наукових шкіл підкреслював російський зоолог кінця ХІХ ст. А. П. Богданов, коли писав у 1885 р.: "Дійсність же в різних культурних народів багато в чому, а особливо в подробицях світогляду і практичних нестатків, дуже різна, а тому і частки синтези наукових фактів необхідно будуть теж різні в різних країнах і мають свій особливий, властивий їм, приватний характер. Це підтверджується тим, що історію науки в кожній країні може написати тільки син її, а не сторонній гість, що не пережив у душі своєї моральну і розумову боротьбу при історичному розвитку її племінних ідеалів життя і культури, що для всебічності людського розвитку не можуть і не повинні одягатися в одну загально-мундирну, казенно-європейську форму".

Однак дотепер, незважаючи на кількаразові спроби, ми не маємо повного викладу вітчизняної зоології. Безліч унікального, невідомого науці матеріалу зберігається в державних архівах і приватних зборах. Нами були підготовлені два огляди літератури, що стосується історії вітчизняної зоології в цілому і її окремих галузях (Шишкін, 1998, 1999). З більш пізніх робіт із зазначеної теми згадаємо зведення "Московські орнітологи" (1999) і "Московські териологи" (2001), а також перший тім з нової серії "Посібник із зоології" – "Протисти, частина I" (2000) із вступними статтями, присвяченими історії зоології, у тому числі російської.

Ми також запропонували періодизацію історії вітчизняної зоології, виділивши в її розвитку шість етапів. На першому з них, "попередньому", був накопичений і узагальнений (у деяких письмових джерелах, а переважно – в усній традиції) багатовіковий досвід російського народу в збагненні природи і свого місця в ній, використанні різноманітних природних ресурсів, у тому числі представників тваринного світу.

Освоєння Сибіру, наприклад, йшло не тільки під знаком відкриття нових земель, важливе значення мав пошук нових запасів, як тоді говорили, "м'якої мізерії" (тобто хутра соболя й інших хутрових звірів) і "риб'ячого зуба" (ікла моржів, бивень нарвала). Збережені тексти тих часів містять десятки російських назв риб, птахів і звірів.

Однак до кінця XVII в. європейська наука досягла таких значних успіхів, у тому числі й в області зоології (досить згадати роботи В. Гарвея, А. Левенгука, Д. Рея), що потрібні були революційні перетворення державного устрою, виконані Петром I і його сподвижниками, щоб у Росії виник особливий науковий центр, де могли б працювати не тільки запрошені західні фахівці, але і поступово формувалася б вітчизняна школа натуралістів. Петро I і сам цікавився зоологією, збирав колекції. Створена в 1724 р. Академія наук у С. -Петербурзі знаменує початок наступного етапу в розвитку російської зоології – "академічного".

Академія відразу ж включилася в процес вивчення природних ресурсів країни, її тваринного і рослинного світу.

Ті часи відзначені двома грандіозними експедиціями:

 • Велика Північна, чи 2-а Камчатська, експедиція (1733–1743), у котру був включений окремий академічний загін,
 • великі академічні експедиції (1768–1774) епохи Катерини II.

Основними результатами Великої Північної експедиції стали не тільки безпрецедентні по широті охоплення географічні описи (з картируванням) узбереж імперії від Біломор'я до Аляски і Сахаліну, але і ряд монографій, написаних учасниками академічного загону: Г. Ф. Міллером, И. Г. Гмелиним, Г. В. Стеллером і С. П. Крашенінниковим. Степан Петрович Крашенінников, перший російський академік біолог, дав у своїй знаменитій книзі про Камчатку (1755) перше для нашої країни опис регіональної фауни.

Роботи Крашенінникова виходять за рамки однієї наукової дисципліни. Узятий в експедицію як академічного студента, він, займаючись у шляху вивченням природної історії й інших наук під керівництвом Гмелина і Міллера, дивно швидко сформувався в самостійного дослідника. Зіставляючи значення Крашенінникова і Ломоносова в історії вітчизняної науки, академік Вернадський писав: "1737 рік, коли Крашенінников відправився самостійним ученим на Камчатку, є пам'ятний рік в історії російської культури. Це був перший початок самостійної дослідницької наукової праці російського суспільства.

Цього року Вольф писав в Академію наук барону Корфу: "Виноградов і Ломоносов починають уже говорити німецькою мовою і досить добре розуміють те, про що говориться... Стали вони також учитися малюванню, що їм придасться як у механіку, так і в природній історії. Зимою вони будуть слухати експериментальну фізику..." Два перші росіяни натураліста одночасно входили в нове життя: один – у безлюддя незайманої природи Камчатки, іншої – у реформованому університеті Марбургу.

Коли в 1743 р. Крашенінников повернувся в Петербург, він застав у ньому Ломоносова в повному розквіті наукової праці і наукових планів. З появою Крашенінникова і Ломоносова підготовчий період в історії наукової творчості російського народу скінчився".

На жаль, велика частина нових тварин, відкритих учасниками академічного загону (Гмелиним, Стеллером, Крашенінниковим), не зберегла пріоритету описів, виконаних їх авторами, тому що за правилами зоологічної номенклатури відлік валидних (тобто відповідних цим правилам) назв починається з 1758 р. – часу виходу десятого видання "Системи природи" К. Линнея.

Більш вдалі в цьому відношенні були учасники Великих академічних експедицій 1768–1774 р., що проводили свої дослідження на території від Причорномор'я до Забайкалья: П. С. Паллас, И. И. Лепьохін, С. Г. Гмелин, И. А. Гильденштедт, И. Г. Георги. Особливо великий внесок П. С. Палласа. У своєму видатному підсумковій праці "Зоогеографія Россо-Азиатика" він дає опис 151 виду ссавців, 425 видів птахів, 11 видів амфібій, 41 вид рептилій, 241 вид риб. Значне число з них було описано Палласом уперше. На жаль, ця праця, за винятком невеликих фрагментів, дотепер не переведений на російську мову.

Представлення про змінюваність видів, еволюції живих істот були в цей період панування теології рідкістю (роботи А. Каверзнева, К. Вольфа й ін.). Геніальний Паллас, що підтримував на початку своєї наукової діяльності ідею еволюції, пізніше висловлювався за домінуючої доктрини про незмінність видів.

Якщо розглянутий вище етап цілком заслуговує назви "академічного", то наступний (від початку XIX в. до його середини) можна назвати "університетським". Хоча й в академії з часів підстави до початку XIX в. існували свій університет і гімназія, справа підготовки наукових кадрів просувалася повільно. Число ж університетів у Росії в цей час початок стрімкий зростати.

На додаток до найстаршого, Московського університету (1755), відкриваються університети в Дерпте (1802), Вільно (1803), Казані (1805), Харкові (1805), Петербурзі (1819), Києві (1834). При університетах починають організовуватися музеї і кафедри натуральної історії, наукові суспільства, наприклад, найстарше з нині існуючих – Московське суспільство випробувачів природи – МОИП (1805).

Засновником його став Г. И. Фишер, що одержав пізніше право називатися Фишером фон Вальдгеймом, обраний почесним членом академії. Фишер відомий також як засновник Зоологічного музею Московського університету, автор багатотомної "Російської ентомографії" і "Зоогнозії", що включав огляд світовий териофауни. У "Ориктографії Московської губернії" Фишер виступає як перший вітчизняний палеонтолог, починаючи спробу опису всіх природних компонентів обмеженої території.

Пізніше подібна концепція одержала розвиток у тритомному зведенні Е. А. Еверсмана "Природна історія Оренбурзького краю". Еверсман був співавтором Фишера по "Ентомографії", членом-кореспондентом Академії і професором Казанського університету.

Натхненний ідеями Ж. Кюв'є й особистим знайомством з цим французьким натуралістом, Г. И. Фишер був активним пропагандистом порівняльно-анатомічного методу в зоологічних дослідженнях.

У Фишера можна знайти матеріалістичні погляди на еволюцію органічного світу. Його учень і молодший колега К. Ф. Рулье пішов далі не тільки в обґрунтуванні змінюваності видів в історичному розвитку (у т. ч. на основі палеонтологічних свідчень), але й у доказі необхідності доповнення порівняльно-анатомічних досліджень спостереженнями, як би ми зараз сказали, екологічного і етнологічного характеру. З Рулье зв'язують утворення першої національної зоологічної школи, але ця подія відноситься вже до наступного етапу.

Академія наук і в першій половині XIX в. продовжувала вести експедиційні дослідження. Члени академії брали участь як у кругосвітніх експедиціях (починаючи з першої російський, 1803–1806 р.), так і в численних наукових подорожах у російських межах. Особливо багаті природно-наукові (у тому числі і зоологічні) збори, крім кругосвітніх плавань, дали багаторічні експедиції Г. И. Лангсдорфа в Бразилію, И. Г. Вознесенська в Північну Америку і на Камчатку, А. Ф. Миддендорфа в Сибір і на Далекий Схід, К. М. Бера на Каспій, Г. И. Радде в Забайкаллі й Амурський край.

У 1832 р. на базі старої Кунсткамери створюється зоологічний музей академії, директором якого стає Ф. Ф. Брандт. За майже піввіковий період наукової праці в Росії академіку Брандту удалося створити музей європейського рівня, опублікувати не одну сотню статей, серед яких виділявся цілий ряд блискучих порівняльно-анатомічних робіт з нині живущим і вимерлих твариною. Брандту належать і важливі першо-описання риб, птахів і ссавців російської і світової фаун. Він першим почав видавати зведення по історії вітчизняної зоології.

Найбільш відомим зі сформованого в цей час в академії "зоологічного тріумвірату" (Брандт, Бер, Миддендорф) був, звичайно, К. М. Бер. І не тільки своїми досягненнями в області ембріології й антропології, але і ретельними роботами по вивченню рибних запасів Росії, опублікованими в багатотомніку "Дослідження про стан рибальства в Росії".

Академік А. Ф. Миддендорф, молодший соратник Брандта і Бера, не тільки опублікував багатотомний звіт про свою сибірську подорож, де особливо виділяється частина "Сибірська фауна" з достатком екологічних і зоогеографічних спостережень і побудов, часто дуже сучасних. Займаючись проблемою виду, його мінливістю, у тому числі і географічної, Миддендорф ввів у музейну практику збір серійних колекцій, затвердив сучасний тип докладної наукової етикетки, що значно збільшило обсяг, вірогідність і розмаїтість первинної інформації.

Згаданому "тріумвірату" належала й ініціатива досліджень про обставини вимирання тварин з вини людини – робіт, що передбачили могутній природоохоронний напрямок вітчизняної зоології.

До оцінки еволюційних теорій, що почали з'являтися до середини XIX в., Бер, Брандт і Миддендорф відносилися стримано, більше покладаючись на авторитет Ж. Кюв'є, чим на ентузіазм Ж. Сент-Илера.

У 50–60-х рр. XIX в. у світі і Росії відбувається цілий ряд подій, що не могли не відбитися на розвитку науки, у тому числі і зоології. Накопичені попередніми поколіннями вчених дані привели до створення теорії еволюції, з матеріалістичних позицій пояснюючої розвиток і різноманіття форм життя на Землі. Еволюційні погляди стали з'являтися в порівняльно-анатомічних, ембріологічних, палеонтологічних, зоогеографічних і інших дослідженнях. Починалася спеціалізація традиційної зоології, зароджувалися генетика, екологія, цитологія і ряд інших наук, розквіт яких наступить у XX ст.

У Росії скасування кріпосного права і деякі інші соціальні перетворення привели до демократизації багатьох форм громадського життя, у тому числі науки й утворення. Цей період розвитку зоології можна назвати "етапом наукових суспільств". На додаток до деяким вже існували природно-науковим суспільствам (МОИП, Російське географічне суспільство й ін.) виникають нові (наприклад, 1859 р. – Російське ентомологічне суспільство, у 1863 р. – Суспільство аматорів природознавства, антропології й етнографії, при якому А. Н. Северцов починає в 1916 р. видання Зоологічного журналу).

На I з'їзді російських натуралістів і лікарів, організованому в 1867 р. багато в чому з ініціативи К. Ф. Кесслера, зоолога й іхтіолога, приймається рішення про установу при російських університетах наукових суспільств натуралістів, аналогічних МОИПу, помітимо – з державним субсидуванням! Такі суспільства виникли в Петербурзі, Казані, Києві, Харкові, Одесі, Єкатеринбурзі, Астрахані. До невеликої групи професійних учених (головним чином з академії) приєднується загін університетських викладачів, а також натуралісти-аматори з різних шарів суспільства: від вищого дворянства до купців і різночинців.

На додаток до триваючої експедиційної діяльності (у цей період свої подорожі зробили Н. А. Северцов, А. П. Федченко, Н. М. Пржевальськ, Н. Н. Миклухо-Маклй, И. С. Поляків і інші) починають виникати перші біостанції:

 • Севастопольська (1871),
 • Соловецька (1881),
 • на Глибокому озері (1891) і т. д.

Інтенсивно вивчається морська, а також прісноводна фауна, поступово формуються основи гідробіології.

Дослідники наземних хребетних публікують спеціальні роботи, присвячені групам видів, наприклад, копитних, гризунів, окремих сімейств птахів. Починаються спроби створення узагальнюючих зведень по рибах, що плазує, птахам і ссавцям, а також по деяких загонах комах. З'являються перші карти ареалів. Обговорюються питання історичної зміни і походження локальних фаун.

Російські натуралісти з ентузіазмом сприйняли теорію Дарвіна (досить згадати Н. А. Северцова, С. А. Усова, братів Ковалевських, И. И. Мечникова, К. А. Тімірязєва, М. А. Мензбира) і не без успіху застосували її в ембріологічних, палеонтологічних і порівняльно-анатомічних дослідженнях.

Екологія в цей період оформилася як самостійна наука, пройшовши в Росії шлях від піонерної роботи Н. А. Северцова до досліджень М. Н. Богданова, А. А. Силантьєва (зоологів), В. В. Докучаєва, Г. Ф. Морозова й ін.

На початку XX в. публікують свої еволюційні дослідження А. Н. Северцов і Н. К. Кольцов.

У період "наукових суспільств" відбувається консолідація натуралістів не тільки в Росії, але і в усьому світі. У 1889 р. відбувся перший міжнародний з'їзд зоологів. На Першому міжнародному орнітологічному конгресі (1884) головував російський зоолог Г. И. Радде.

Для розглянутого етапу розвитку російської зоології характерно також посилення прикладних і педагогічних аспектів науки. Створюються підручники університетського типу як по зоології, так і по порівняльній анатомії. Друкуються атласи, визначники. Прикладна тематика охоплює проблеми охорони природи, акліматизації тварин і рослин, розробку наукових основ раціонального рибальства (включаючи риборозведення) і мисливського промислу, бджільництва, шовківництва і т. д. Учені визначають найбільш ефективні способи боротьби зі шкідниками сільського господарства, займаються науковими питаннями селекції. Починаються дослідження в області епідеміології, зароджується медична зоологія.

Російські зоологи стали усвідомлювати себе єдиним колективом дослідників, вони піклуються про наступність наукової праці. А. П. Богданов починає публікацію матеріалів по історії російської зоології (вийшло 4 тому), а Ф. П. Кеппен – "Бібліотеку російської зоології" (докладніше про ці і подібні видання див. наш огляд 1998 р.).

"Радянський період" розвитку зоології заслуговує окремого повідомлення, а може бути, і декількох, з огляду на зросле в кілька разів число вітчизняних дослідників, спеціалізованих зоологічних і екологічних установ (у тому числі в системі Академії наук), що оформилася значну диференціацію зоологічних дисциплін, поява нових комплексних наукових напрямків. Напевно, повинне пройти якийсь час, для того щоб можна було одержати досить об'єктивну картину цього періоду, зважити всі плюси і мінуси твердого державного регулювання науки (у нашому випадку зоології).

Ми вирішили запропонувати розподіл цього періоду розвитку вітчизняної зоології на два етапи. Перший, котрий можна назвати "інститутським", починається з 1917 р. і триває приблизно до 1960-х рр. XX в.

Другий, умовно названий "координаційним", – етап створення наукових рад, спеціалізованих наукових суспільств по окремих зоологічних дисциплінах, координації міжнародного співробітництва. Він позначився з другої половини XX в. і продовжується в якомусь ступені дотепер, незважаючи на різку зміну суспільно-політичних умов у нашій країні.

Обмеженість обсягу газетної статті не дозволяє нам скільки-небудь докладно розглянути особливості цих двох етапів. Зацікавленого читача ми відсилаємо до вже згадуваної нашої статті (Шишкін, 1999).

Підводячи підсумок короткому опису розвитку вітчизняної зоології, ми хотіли б підкреслити високий патріотизм більшості російських зоологів (часто незважаючи на закордонне походження – на перших етапах багато хто з учених були вихідцями з німецьких земель), їхня відданість науці, бажання донести зібрані знання до широких мас населення.

Життя і праці таких людей часто виявлялися гідні не тільки сухого історичного огляду, але і пера романіста. Їхньої заслуги, досягнення, моральні ідеали можуть стати прикладом, гідним наслідування, і мати велике виховне значення.

Література

 1. Мазурмович Б. Н. Видатні вітчизняні зоологи. – М.: Державне учбово-педагогічне видавництво, 1960.
 2. Московські орнітологи. – М.: Изд-во МГУ, 1999.
 3. Московські териологи. – М.: Изд-во КМК, 2001.
 4. Плавильників Н. Н. Нариси по історії зоології. – М.: Учпедгиз, 1941.
 5. Протисти: Посібник із зоології. Ч. 1. – Спб.: Наука, 2000.
 6. Шишкін В. С. До історіографії вітчизняної зоології // Зоол. журн., 1998, т. 77, вип. 1.
 7. Шишкін В. С. Зародження, розвиток і наступність академічної зоології в Росії // Зоол. журн., 1999, т. 78, вип. 12.

Освіта.ua
03.01.2012