Методи вивчення інстинкту. Реферат

При розгляді методів вивчення інстинкту вже неодноразово вказувалося на те, що реакції немовляти тварини на окремі подразника зовнішнього світу можуть розглядатися як уроджені, тобто як інстинкти, чи безумовні рефлекси

Кількість зв'язків немовляти з зовнішнім світом дуже невелике. Проте вони у відомій мері забезпечують немовляті безпека, контакт із матір'ю, що годує, розвиток у гнізді, лігвищі, норі і т. д.

У багатьох випадках такі сформовані до моменту чи народження вилуплення реакції тварини (наприклад, у комах) забезпечують контакт і з їжею, хоча для цього організму приходиться проробляти іноді досить складний шлях (пересування по нехарчовому субстраті). Вся уроджена діяльність забезпечує на визначеному етапі розвитку не тільки існування організму, але і його ріст і подальший розвиток.

Кількість інстинктивних дій, на які здатний новонароджений ссавець, що вилупився, птах чи комаха, також дуже невелике. Однак вони досить різноманітні відповідно з біологічним значенням кожної такої реакції.

Тому найбільш плідним при вивченні безумовних рефлексів і інстинктів виявився біологічний принцип значимості окремих форм поводження і рухових актів. Цей принцип був введений у науку ще в додарвінівський період, але найкраще він виявився розробленим школою Павлова, а потім і представниками отологісного напрямку.

В даний час мається вже трохи більш-менш розроблених класифікацій, що охоплюють всі основні форми діяльності організмів. И. П. Павлов розділяв безумовні рефлекси, тобто уроджені елементи поводження, на орієнтовані, оборонні, харчові, полові, батьківські і дитячі, указуючи при цьому, що в такий спосіб дається лише грубе угруповання явищ.

Розширення наших знань в області безумовно й умовно-рефлекторній діяльності тварин дозволяє зробити і більш дробову класифікацію цих явищ, в основі якої лежить усі та ж запропонована И. П. Павловим схема.

Так, наприклад, орієнтований рефлекс часто розділяється на власне орієнтований і дослідницький. Останній особливо добре розвитий у мавп, у яких він може бути важливим чинником, що визначає їхнє поводження. Крім того, орієнтовані рефлекси, що виникають у відповідь на роздратування індиферентними агентами зовнішнього середовища, викликають у щенят, наприклад, тільки харчове чи поводження реакцію слинних залоз. У цих випадках орієнтовану реакцію називають орієнтовно-харчовий. Харчову реакцію часто поділяють на власне харчову і їжодобуваючу.

Остання в деяких видів може сильно відрізнятися від власне харчовий як за формою рухового поводження, так і по супутнім фізіологічних реакціях. Наприклад, у хижих тварин, що вистежують видобуток, момент вистежування різко відрізняється від самого акта захоплювання і поїдання їжі. Надалі виявилася група рефлекторних актів, як умовних, так і безумовних, спрямованих на підтримку сталості внутрішнього середовища і сталості речовини організму.

Виходячи з накопичених матеріалів, А. Д. Слонім (1949) запропонував розділити усі властиві окремим видам уроджені акти поводження і відповідні їм регуляції фізіологічних функцій на три великі групи, що відповідають їхньому біологічному значенню. В основу цієї класифікації покладений принцип зрівноважування організму з зовнішнім середовищем і підтримки сталості внутрішнього середовища і збереження маси тіла. Крім того, виділені реакції, що не забезпечують збереження окремої особи, але важливі для збереження виду в цілому.

Запропонована схема має наступний вид:

А. Рефлекси на збереження внутрішнього середовища організму сталість речовини.

 

1. Харчові, що забезпечують і сталості речовини.

2. Гомеостатичні, що забезпечують сталість внутрішнього середовища.

Б. Рефлекси на зміну зовнішнього середовища організму.

1. Оборонні.

2. Середовищні (ситуаційні).

В. Рефлекси, зв'язані зі збереженням виду.

1. Полові.

2. Батьківські.

 

Розглянемо цю класифікацію трохи більш докладно.

У групу харчових рефлексів входять рефлекторні акти, спрямовані на добування їжі, власне травлення й усмоктування продуктів травлення. До тієї ж групи варто віднести рефлекторні механізми регуляції обміну речовин (енергетичного, вуглеводного, білкового, водяного і т. д.), зв'язані з прийомом їжі і засвоєнням її організмом.

Як і кожна з біологічно важливих форм уродженої безумовно-рефлекторної діяльності, харчові рефлекси відрізняються значною складністю і містять у собі як рефлекторні акти, зв'язані з травленням, так і ряд складних рухових актів, зв'язаних з добуванням їжі твариною. У загальному ряді рефлекторних відповідей цілого організму харчові рефлекси безсумнівно є найбільш різноманітними для різних видів організмів і змінюються в зв'язку з різними умовами існування.

Харчові рефлекси мають у своїй основі порушення харчового центра, локалізація якого є предметом інтенсивних досліджень закордонних фізіологів протягом останнього років: Андерсон (1956); Бробек (1957); Андерсон і Вирвитська (1957); Ананд (1961), і ін.

И. П. Павлов під вищим харчовим центром розумів сукупність центральних коркових нервових утворень, зв'язаних зі здійсненням функції харчування. На основі цього простого харчового рефлексу розвиваються більш складні форми рефлекторної діяльності, як наприклад діяльність запасання корму, запасання їжі для годівлі молодняку і т. д.

Ці рефлекторні акти разом із групою гомеостатичних рефлексів (рефлексів підтримки кров'яного тиску, рн, іонної рівноваги в тканинах і рідинах організму, рефлексів анти-гравітаційної мускулатури і підтримки пози і т. д.) складають першу біологічну групу. Їх поєднує загальна спрямованість - підтримка сталості складу і внутрішнього середовища організму.

У різних видів ссавців у різних умовах спостерігаються значні зміни цієї групи рефлексів, а іноді майже повне їхнє випадання. Це стосується, наприклад, зимової сплячки, сезонних зрушень ваги тіла (ожиріння і схуднення), значних коливань температури окремих частин тіла (наприклад, кінцівок) і т. д.

У більшості випадків ці відхилення від загального для всіх ссавців типу є результатом екологічної спеціалізації видів. Часто, однак, має місце не просте випадання регуляції, а їхня спрямована зміна, їхня спеціалізація. Прикладом може служити нечутливість пірнаючих тварин до нагромадження у крові з одночасно розвивається розслабленням кістякової мускулатури. Подібні явища спостерігаються в їжаків при скручуванні, що розвивається звичайно в порядку оборонної реакції. Остання входить у наступну групу рефлекторних актів і зв'язана головним чином зі змінами в зовнішнім середовищі і з роздратуванням зовнішніх аналізаторів.

У цю групу, крім власне оборонних рефлексів, що виникають у відповідь на роздратування, що загрожують чи життя цілості структури тварини, входять і численні особливо добре виражені в представників дикої фауни рефлекси на зовнішнє середовище, адекватну для існування даного виду. Сюди відносяться всі реакції, що виникають в особи того ж виду, стадні і групові реакції, ігрові реакції молодняку, стимулюючі контактом із собі подібними чи з їх об'єктами, що заміняють.

Останні реакції широко поширені серед ссавців і можуть спостерігатися в будь-якому віці. Виявляються в неволі гри з неживими предметами в таких тварин, як слон, носоріг, бізон і т. д., часто розуміються як компенсаторні реакції тварин на недолік собі подібних, на відсутність їжодобувальної діяльності, захисту від ворогів. У сучасному представленні етологів гри тварин служать нервовою розрядкою, що лежить завжди в основі прояву інстинктивної діяльності.

У групу середовищних реакцій варто віднести також відповіді організму на спеціальні фізичні умови середовища. Така, наприклад, позитивна реакція багатьох гризунів на чи нору її непрозору трубку, що імітує, позитивна реакція мавп на світло, позитивна реакція молодняку (особливо немовляти) на тепло.

Між власне оборонними реакціями і середовищними існує цілий ряд переходів, і вся ця група рефлексів характеризується дуже тонкими залежностями від екологічної спеціалізації тварини.

Група полових і батьківських рефлексів, дуже високо спеціалізованих у різних видів, відрізняється пізнім виникненням у постнатальній онтогенезі і сильно залежить від гормональних стимуляції. Між батьківським поводженням і уродженим існують дивно точні співвідношення.

Спроба класифікації безумовних рефлексів і утворяться на їхній основі умовних була зроблена також Д. А. Бірюков (1948). В основу класифікації Бірюков поклав особливості утворення умовних рефлексів, установлені їм при порівняння загально-рухових і локалізованих рефлексів, особливості утворення умовних рефлексів прискорення і затримки подиху і серцевої діяльності. Крім того, Бірюков пропонує поділяти рефлекторні акти на пускові і регуляторні (пускові і що коригують - по: Биків, 1942). Елементи цієї, ще далеко не закінченої схеми становлять великий інтерес.

Нарешті, досить складна класифікація безумовних рефлексів була запропонована Н. А. Рожанським (1957). У неї включаються як власне рефлекси поводження, так і рефлекси регуляції окремих фізіологічних процесів. Так, описані рефлекси полярності руху, сонно-бадьорої періодичності, підтримки виду (полові і розмноження), міжвидових відносин і, нарешті, рефлекси екологічні. Останні охоплюють механізми акліматизації, міграції ссавців і птахів.

Важливо відзначити, що тільки для невеликого числа описаних по зовнішніх ознаках рефлексів Рожанський дає центральну локалізацію цих складних форм реакцій тварин у мозку. Цю класифікацію відрізняє відсутність єдиного принципу її побудови (біологічного чи системно-морфологічного).

Останнім часом етологами запропонована класифікація форм діяльності тварин, власне кажучи значною мірою повторюючи різні видозміни класифікації рефлекторної діяльності Павловської школи.

Так, Тембрів (1964) поділяє усі форми поводження організмів на наступні групи.

1. Поводження, обумовлене обміном речовин, що, у свою чергу, розподіляється так:

  • а) іжодобування і прийом їжі,
  • б) сечовиділення і дефекація,
  • в) запас їжі,
  • г) спокій і сон,
  • д) потягування.

2. Комфортне поводження.

3. Оборонне поводження.

4. Поводження, зв'язане з розмноженням, що розділяється на:

  • а) територіальне поводження,
  • б) копуляція і спарювання,
  • в) турбота про потомство.

5. Соціальне (групове) поводження.

6. Будівля нір, гнізд і притулків.

Під групою явищ, що коштує в залежності від обміну речовин, розуміють усі форми поводження, що регулюють обмін енергії в організмі. Сюди відноситься не тільки харчування, зв'язане з надходженням речовин в організм, не тільки сечовипускання і дефекація, зв'язані з виведенням речовин з організму, але і такі регулятори відновлення в організмі, як спокій і сон, що мають, до речі сказати, свої видові специфічні особливості.

Особливу форму руху представляє акт потягування після сну чи періоду спокою, добре відомий усім зі спостережень повсякденного життя і властивий не тільки ссавцям, птахам, рептиліям і рибам, але і деяким безхребетним. Походження і фізіологічне значення акта потягування не зовсім ясно. Багато дослідників надають значення зміненому кровообігу під час чи сну більш-менш тривалого спокою.

У кішок потягування може бути викликано електричним роздратуванням передньої звивини мозку й області лійки мозку.

Як правило, потягування і подібні з ним рухи повторюють характерні для виду рухові акти і тому можуть вважатися уродженими.

До рухів, що забезпечують обмін речовин, повинні бути віднесені і всі допоміжні дихальні рухи. Особливо яскраво виражені вони у водяних організмів і служать для перемішування води навколо тіла і тим самим для підтримки різниці між напругою 02 і З02 у воді й у тканинах організму.

Власне кажучи й основні дихальні рухи (грудної клітки, діафрагми зябрових кришок і т. д.) повинні бути віднесені до цієї групи явищ. Дихальні рухи, зв'язані зі збільшеною віддачею тепла при високій температурі тіла, також можуть супроводжуватися і змінами пози. Так, наприклад, замічено, що велика рогата худоба в жарке денне годинник рідко лягає, тому що хекання (поліпне) легше здійснюється в положенні тіла коштуючи.

Сечовиділення і дефекація зв'язані з визначеною позою, характерної для окремих видів тварин. Як самий режим цих актів (розподіл у часі), так і характерні пози є мало залежними від зовнішніх впливів. Так, наприклад, перекручення добового режиму при зимівлі в Арктиці не привело до зміни режиму сечовиділення і дефекації в людини. З іншого боку, відомі численні приклади утворення умовного рефлексу на скорочення сечового міхура в людини. Ці питання ще не можна вважати досить вивченими.

Досить складний комплекс явищ поєднується Темброком у так називане комфортне поводження.

Сюди відносяться всі рухи, зв'язані з очищенням поверхні шкіри, руху потрясіння, чесання і рухи при купанні (у чи воді в піску, землі). Практично всі ці форми руху мають яскраво виражений видовий характер і особливості. Разом з тим вони легко відтворюються (наприклад, порясіння) у порядку утворення умовного рефлексу. Деякі дослідники широко використовують рефлекс потрясіння як основу для вивчення вищої нервової діяльності (Волохів, 1951; Образцова, 1964).

Останнім часом ретельно вивчені форми спокою і сну в багатьох ссавців (1965). Виявлено, що пози спокою й особливо пози, прийняті тваринами під час сну, є такого ж типовими для виду, як і окремі форми рухів.

Запас корму представляє найбільше широко розповсюджене явище серед наземних організмів, як безхребетних, так і хребетних. Значна розмаїтість цієї форми діяльності вже давно привертало увагу натуралістів, і не випадково явища запас корми часто приводилися як приклади інстинктів.

Сюди відносяться усі випадки забезпечення кормом личинок, що розвиваються, у комах (особливо ця діяльність розвита в перепончатокрилих - ос, бджіл, мурах), діяльність жуків-гробарів, жуків-навозників. У комах ці форми діяльності безпосередньо переходять у діяльність відкладання яєць на живі об'єкти (наприклад, ґедзі) і в прояв паразитизму.


30.12.2011