Селекція: поняття та різновиди. Реферат

Що таке селекція? Селекція в рослинництві. Селекція у тваринництві. Селекція мікроорганізмів

Що таке селекція?

Селекція займається створенням сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів і вивчає методи всього вище перерахованого. Селекцією також називають галузь сільськогосподарського виробництва, що займається виведенням порід тварин, сортів і гібридів різних культур.

За допомогою селекції розробляються способи впливу на рослини й тварин. Це відбувається з метою зміни їхніх спадкових якостей у потрібному для людини напрямку. Селекція стала однією з форм еволюції рослинного й тваринного світу. Вона підпорядкована тим самим законам, що й еволюція видів у природі, однак природний добір тут частково замінений штучним.

Теоретичною основою селекції є генетика, що розробляє закономірності спадковості й мінливості організмів. Використовуючи еволюційну теорію Чарльза Дарвіна, закони Григора Менделя, вчення про чисті лінії й мутації, вчені змогли розробити методи управління спадковістю рослинних і тваринних організмів. У селекційній практиці особливе місце належить гібридологічному аналізу.

Біологи виділяють три галузі селекції: селекція в рослинництві, селекція у тваринництві й селекція мікроорганізмів.

Селекція в рослинництві

Уважається, що одночасно із землеробством з'явилася і примітивна селекція. Людина, почавши вирощувати рослини, відбирала, зберігала й намагалася проростити кращі з них. Відомо, що чимало культурних рослин почали своє життя ще за 10 тисяч років до нашої ери. Селекціонери давнини зуміли створити прекрасні сорти плодових рослин, винограду, багато сортів пшениці, баштанних культур.

Великий вплив на розвиток селекції рослин мали роботи західноєвропейських селекціонерів практиків XVIII століття. До них належать англійські вчені Галлет, Ширеф, німецький учений Рімпау. Ними були створені кілька нових сортів пшениці, розроблені способи виведення нових сортів.

     

Вже в 1774 р. під Парижем створюється селекційна фірма "Вільморен", її селекціонери першими у світі оцінювали рослини, що відбираються, за потомством. Також вони звернули увагу на буряк, їм вдалося вивести такі сорти цукрового буряка, які містили практично втричі більше цукру. Цією роботою був доведений величезний вплив селекції на зміну природи рослин у потрібному людині напрямку.

У Європі й Північній Америці наприкінці XVIII — початку XIX ст. з'являються нові промислові насінницькі фірми і великі селекційно-насінницькі підприємства. Капіталізм вплинув і на зародження промислової селекції рослин. Також на її розвиток вплинули досягнення ботаніки, мікроскопічної техніки і багато чого іншого.

Починає селекцію плодових культур І. В. Мічурін. Він застосовує нові оригінальні методики, за допомогою чого і виводить безліч нових сортів. У Мічуріна чимало робіт із гібридизації географічне віддалених форм. Його роботи мали велике значення для теорії й практики селекції рослин.

У СІЛА одночасно з Мічуріним Л. Бербанк створює цілий ряд нових сортів різних сільськогосподарських культур шляхом ретельного, проведення схрещувань і досконалого добору. Серед них були і такі форми, які раніше не зустрічалися в природі. До них належать безкісточкова слива, неколючі сорти ожини.

Для селекції рослин велике значення мають розвиток наукових основ добору й гібридизації, а саме вивчення генетичних і фізіологобіохімічних основ імунітету, спадкування найважливіших кількісних і якісних ознак (білка і його амінокислотної сполуки, жирів, крохмалю, цукрів). Важливими є також методи створення вихідного матеріалу.

До них належать поліплоїдія, експериментальний мутагенез, гаплоїдія, клітинна селекція, хромосомна й генна інженерія, гібридизація протопластів, культура зародкових і соматичних клітин і тканин рослин. Сучасна селекція трохи відрізняється від тієї, яка була раніше. Зараз як вихідний матеріал у ній використовуються природні й гібридні популяції, самозапилені лінії, штучні мутанти і поліплоїдні форми.

Більшість сортів сільськогосподарських рослин була створена за допомогою добору і внутрішньовидової гібридизації. У результаті були отримані мутантні й поліплоїдні сорти зернових, технічних і кормових культур. Для того щоб гібридизація була успішною, потрібно визначитися з правильним підбором для схрещування вихідних батьківських пар, особливо за екологогеографічним принципом.

Східчаста гібридизація використовується для того, щоб об'єднати в гібридному потомстві ознаки декількох батьківських форм. В усьому світі вдаються до цього методу. А щоб підсилити бажані властивості одного з батьків у гібридному потомстві, застосовуються поворотні схрещування. Віддалена гібридизація застосовується, щоб поєднати і одному сорті ознаки й властивості різних видів або родів рослин.

Селекція у тваринництві

Як і в селекції рослин, на ранніх етапах розвитку тваринництва породи створювалися в результаті несвідомого добору або під впливом природноекономічних умов. Але процес нагромадження зоотехнічної інформації тривав, і незабаром склалися певні методи створення порід за заздалегідь наміченою програмою добору й підбору. Почав використовуватися інбридинг, щоб закріпити певні якості. Інбридинг — близькоспоріднене схрещування тварин. У такий спосіб були виведені чимало порід світового значення (шортгорнська, голландська породи великої рогатої худоби й ін.).

У селекції тварин широко застосовуються сучасні генетичні методи. Серед них велике значення мають генетика популяцій, а також імуногенетика. Постійно розробляються методи вивчення мінливості, спадковості й генетичної кореляції Ознак, оцінки генотипу тварин і добору плюсівваріантів, що й забезпечило вищий науковометодичний рівень селекційних робіт.

У домашніх тварин, подібно до рослин, часто можна спостерігати явище гетерозису. Він застосовується у тваринництві й птахівництві.

За допомогою селекції стало можливим підвищення білковості молока в молочної худоби, збільшення виходу м'яса і зменшення вмісту жиру в тушах м'ясних порід великої рогатої худоби і свиней, одержання вовни необхідної довжини й тонкості в овець і т. д.

Селекція мікроорганізмів

Важливу роль у житті людини відіграють і мікроорганізми. За їхньою допомогою можна створювати речовини, що використовуються в різних областях медицини й промисловості (виробництво деяких органічних кислот, спирту, хлібопечення, виноробство ґрунтуються на діяльності мікроорганізмів).

Виняткове значення для здоров'я людини мають антибіотики, їх відносять до особливих речовин. Антибіотики є продуктами життєдіяльності деяких мікробів і грибів, що вбивають хвороботворні мікроби й віруси.

Методи селекції широко застосовуються, щоб одержати найпродуктивніші форми мікроорганізмів. За допомогою методів добору вчені виділяли штами мікроорганізмів, які були активними синтезаторами того або іншого продукту, використовуваного людиною. Це можуть бути антибіотики, вітаміни й інші речовини.

Мікроорганізми можуть мутувати, що закріплено спадково. Учені широко використовують метод експериментального отримання мутацій під дією рентгенівських, ультрафіолетових променів і деяких хімічних сполук. За допомогою таких методів спадкова мінливість мікроорганізмів підвищується в десятки і навіть сотні разів.

Процес селекції — безперервний процес. До того ж відбувається його постійне удосконалювання. Це викликано чимраз більшими запитами виробництва й вимогами до сортів рослин, порід тварин і ефективності мікроорганізмів.


13.08.2011