Данилевський Н. Я. (1822-1885): біографічні відомості. Реферат

Н. Я. Данилевський (1822-1885) завершує собою еволюцію класичного слов'янофільства, намітивши перехід до пізнішого "русофільства"

Д. висунув ідею про різнорідність цивілізацій, наявності множини несхожих, "своеземных" культурно-історичних традицій

У книзі "Росія і Європа" (1869) Данільовській продовжив почату слов'янофілами критику європоцентризму, особливу увагу приділяючи критичному аналізу його методологічних підставі Так, наприклад, він вважав традиційне ділення світової історії на періоди стародавньої, середньої і нової історії украй абстрактним і таким, що абсолютно невиправдано виконує роль регулятивного принципу, що "прив'язує" до етапів європейської історії явища зовсім іншого роду Він бачив причину цього у відсутності необхідного обліку історичної дистанції, і відповідно, в "помилці перспективи"

Одним з наслідків такого погляду на історію виявилось, по Д., зневага, або, в усякому разі, недостатня увага до своєрідності неєвропейських культурних традиції Сам принцип розгляду історії з погляду "ступеня розвитку" різних форм соціального і культурного життя він вважав цілком правомірним Але лише тоді, коли цей принцип не перешкоджає рішенню головної задачі культурно-історичного дослідження визначенню і вивченню історичного різноманіття "типів розвитку" (поняття "Культурно-історичний тип" - центральне в його концепції).

Істотне те, що Д. не був схильний до фаталізму, причому як його детерміністський-матеріалістичною, так і в релігійній версії Він хотів будувати філософію історії тільки як таку, не ставлячи під сумнів роль провидіння в історичному процесі, але і не намагаючись пов'язати її безпосередньо з конкретними формами культурно-історичної життєдіяльності різних етносів. Він наполягав на тому, що "держава і народ суть явища скороминущі і існують тільки в часі, а отже, тільки на вимозі цього їх тимчасового існування можуть ґрунтуватися закони їх діяльності".

Обґрунтовувавши скороминущий, "тимчасовий" характер культурно-історичних типів, Д. робив акцент не на констатації біологічного циклізму їх розвитку (зростання, цвітіння, вмирання), а на розумінні поліфонічності історичного розвитку, що принципово не зводиться ні до якої єдиної, загальнообов'язкової для всіх країн і народів історичної "магістралі". При цьому мислитель не відмовлявся від використання поняття історичного прогресу як фіксуючого моменту певної єдності історії, але наполягав на тому, що сенс прогресу полягає якраз в принциповій різносторонності, багатоплановості розвитку людської культури. З цього, проте, не слідує, ніби кожен народ здатний створити власну самобутню культуру.

У історії виробилося тільки десять культурно-історичних типів:

 • єгипетський,
 • китайський,
 • халдейський, або древнесемитический,
 • індійський,
 • іранський,
 • єврейський,
 • грецький,
 • римський,
 • ново-семітичний, або аравійський, і
 • германо-романський, або європейський.

Роль же інших народів не була такою "позитивною"; вони або діяли як "бичі Божих", руйнівники "дряхлих цивілізацій". (такі гуни, монголи, турки), або складали "етнографічний матеріал" для інших культурно-історичних типів (як, наприклад, фіни).

Заперечував він саме ідею загальнолюдського, універсального прогресу, практично виключаючи можливість безпосередньої спадкоємності в культурно-історичному розвитку: "... Начала цивілізації, - писав Д., - не передаються від одного культурно-історичного типу іншому". Йшлося саме про "початки", складових основу культурної своєрідності певної традиції і що залишаються завжди чужими іншому типу культури. Різні ж форми дії одного культурно-історичного типу на іншій, із його точки зору, не тільки можливі, але і фактично неминучі. "Відокремленість" культурно-історичного типу - це, згідно Д., скоріше виключення із загального правила. (Як приклад такої "відокремленої" культури він розглядав, зокрема, Китай).

     

Формулюючи загальні закони розвитку самобутніх цивілізацій, Д. виходив з того, що всі вони були здійсненням певної форми культурної творчості — наукового, правового, релігійного або художнього:

 • Закон 1. Всяке плем'я або сімейство народів, що характеризується окремою мовою або групою мов, досить близьких між собою, - для того, щоб спорідненість їх відчувалося безпосередньо, без глибоких філологічних досліджень - складає самобутній культурно-історичний тип, якщо воно взагалі по своїх духовних завдатках здібно до історичного розвитку і вийшло вже з дитинства.
 • Закон 2. Щоб цивілізація, властива самобутньому культурно-історичному типу, могла зародитися і розвиватися, необхідно, щоб народи, до нього що належать, користувалися політичною незалежністю.
 • Закон 3. Начала цивілізації одного культурно-історичного типу не передаються народам іншого типу. Кожен тип виробляє її для себе, при більшому або меншому впливі чужих йому передуючих або сучасних цивілізацій.
 • Закон 4. Цивілізація, властива кожному культурно-історичному типу, тоді тільки досягати повноти, різноманітності і багатства, коли різноманітні етнографічні елементи, що його залишають, - коли вони, не будучи поглинені одним політичним цілим, користуючись незалежністю, складають федерацію або політичну систему держав.
 • Закон 5. Хід розвитку культурно-історичних типів всього ближче уподібнюється тим багаторічним одностатевим рослинам, у яких період зростання буває невизначено тривалий, але період цвітіння і плодоносіння - відносно короткий і виснажує раз назавжди їх життєву силуВже в найближчому майбутньому, вважав Д., величезну роль в історії належить грати новій культурно-історичній спільності народів - Росії і слов'янському світу.

Виділяючи чотири основні напрями історичної життєдіяльності народів: релігійне, культурне, політичне і соціально-економічне, він сподівався, що культурна однобічність може бути в майбутньому подолана саме Росією і слов'янством, і виникне "чотирьохосновний" культурно-історичний тип.

Необхідно підкреслити - автор "Росії і Європи" зовсім не стверджував, що історична місія Росії повинна здійснитися з якоюсь фатальною необхідністю. Навпаки, російський-слов'янський культурно-історичний тип може, із його точки зору, як розвиватися і досягти незвичайно високих результатів, так, в рівній мірі, і не реалізувати себе, перетворившись на простий "етнографічний матеріал". Культурологічна концепція лягла в основу певних політичних і геополітичних оцінок.

У історії російської думки антизахідна позиція Д., безумовно, виділяється своєю послідовністю і радикалізмом. Європа і Росія, стверджував Д., належать до абсолютно різних культурно-історичних типів, і вже тому будь-які надії на можливість справжньої гармонії у відносинах із Заходом - не більш, ніж утопія. І хоча він застерігав проти ізоляціонізму і писав про безперспективність і шкідливість спроб відгородитися від Європи "китайською стіною", загальний висновок був категоричний: загального культурно-історичного шляху у Росії і Заходу не існує.

Не випадково вже в XX столітті російські мислителі-Євразія, розглядаючи Росію як самостійний і унікальний культурно-історичний світ, бачили в авторові "Росії і Європи" одного з своїх ідейних попередників. Д., сприйнявши традиційну для російської думки ідею універсальності національного характеру і національної культури ("чотирьохосновний культурно-історичний тип"), відмовився бачити в цьому підставу для віри в те, що російська "Нелюдяність" в змозі змінити сам характер історичного процесу, відмінити діючі в нім закономірності, неминуче, на його переконання, що приводять до "розривів" в історії, до відчуження у взаєминах різних культурних традиції.

По схемі Д., Захід, що створив останню історичну цивілізацію, вже пережив "апогей своєї цивілізаційної величі", і на черзі тепер — піднесення слов'янства. Саме йому належить створити новий тип, нову форму цивілізації, який буде "чотирьохосновний", тобто буде синтез всіх сторін культурної діяльності", що розроблялися до цих пір "його попередниками на історичному терені окремо або у вельми неповному соединении". Проте на чолі культурного руху слов'янства повинна стати Росія. Данільовській вважав, що вона цілком готова до виконання цієї історичної місії.

Бажаючи обґрунтувати свій висновок, автор "Росії і Європи" робить ґрунтовний аналіз історичних тенденцій вітчизняної культури. На його думку, вона завжди зижделась на двох основоположних початках — народності і державності. В той же час їх роз'єднаність впродовж сторіч створювала серйозні перешкоди для духовного піднесення Росії. Спершу причиною цієї роз'єднаності з'явилося перш за все "чужорідне" походження російської держави. Д. в даному питанні займав позиції норманістів.

Він вважав, що саме "покликання варягів" послужило "закваскою, дріжджами, що спонукали державний рух в масі слов'ян, що жили ще одним етнографічним, племінним життям..." Але варяги опинилися дуже слабкі, щоб повною мірою "повідомити державний характер російської жизни", тому на Русі незабаром зміцнилася питома система. Положення виправилося тільки "при татарській владі". Не дивлячись на спустошливість набігів, вона була все ж таки порівняно "легка". Татари встановили просте данництво, ніколи не розчиняючись в слов'янстві.

"Ступінь культури, — писав Данільовській, — спосіб життя осілих російських слов'ян і татарських кочівників були такі різні, що не тільки змішення між ними, але навіть всяка влада останніх над першими не могла глибоко проникати, повинна була триматися на одній поверхности". У такій ситуації, природно, вся вигода влади виявляється на стороні московських князів, що отримали від Орди ярлики на правління. Це дозволило їм досить швидко посилитися і скинути кінець кінцем монгольське ярмо.

Народ сприйняв звільнення по-своєму ~ як право ухилятися від насильства будь-якої влади. Замість того, щоб всіма силами підтримати московських князів в справі того, що влаштувало держави, простій люд кинувся бігти від "гострозорого ока справників і станових", шукаючи роздолля і свободи в безмірних просторах своєї вітчизни. Москва вимушена була удатися до кріпосної неволі, яку Д. визнавав формою феодалізму. Завдяки закріпаченню селян "держава дістала можливість платити своїм слугам", тобто дворянству, що прийняло на себе головну ношу царського служіння.

Народ опинився в ще більшій ізоляції від влади. Але поступове дворянство втрачає своє колишнє значення і кріпацтво перестає відповідати державним інтересам, воно відміняється реформою 1861 р. Тим самим усуваються перепони, що заважали зближенню народу і держави, а отже, виходу Росії на рівень цивілізаційного розвитку. Відтепер ніщо не заважає їй узяти на себе роль предводителя слов'янства, творця нової культурно-історичної традиції.

"Якщо Росія не зрозуміє свого призначення, — затверджував Д., — їй неминуче постигнет доля всього застарілого, зайвого, непотрібного. Поступово зменшуючись в своїй історичній ролі, доведеться схилити голову перед вимогами Європи...". Щоб уникнути наслідків безславного "европейничанья", необхідно усвідомити, що Захід прийшов до своєї безвиході, за якою ховається розчинення, загибель.

Будь-яке зближення із Заходом небезпечно для майбутньої слов'янської цивілізації, яка не тільки зніме однобічність попередніх культурних типів, але і стане втіленням в життя що "справедливо забезпечує народні маси суспільно-економічного пристрою". Таким чином, в слов'янській цивілізації здійсниться злиття народності і державності в остаточній і загальногармонізуючій єдності.


06.09.2011