План рахунків бухгалтерського обліку в банках України. Реферат

Плани рахунків та інструкції щодо їх застосування є засобами державного регламентування організації бухгалтерського обліку в банківській системі й забезпечення єдиного методологічного порядку відображення господарських операцій у системі банківських бухгалтерських рахунків

Рахунки бухгалтерського обліку слугують не лише джерелом інформації про господарську діяльність, а й основним джерелом контролю за відносинами, які складаються між банком і державою, між банком і його клієнтами, іншими зовнішніми користувачами облікової інформації. Зауважимо, що для самого банку необхідна певна систематизація рахунків, яка б давала змогу обґрунтовано контролювати та аналізувати його фінансово-господарську діяльність як у цілому по банку, так і стосовно його філіалів.

Це досягається за допомогою єдиної системи рахунків бухгалтерського обліку і єдиних вимог щодо здійснення обліку на них. З цією метою Національним банком України розроблено спеціальний перелік рахунків, який називається планом рахунків бухгалтерського обліку. В основу побудови плану рахунків покладено загальноприйняті принципи та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

В Україні, як уже зазначалося, функціонує дворівнева банківська система. Перший її рівень представляє Національний банк України, який виконує роль центрального банку з характерними лише для нього функціями та операціями. Другий рівень — комерційні банки, які виконують універсальні банківські операції для фізичних та юридичних осіб. Зважаючи на це Національним банком України розроблені два плани рахунків: один — для установ Національного банку України, другий — для комерційних банків. Обидва плани рахунків мають багато спільного:

  • в основу їх побудови покладено загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку;
  • мультивалютність обліку операцій, тобто операції в іноземній валюті, здійснюються за тими самими рахунками, що й операції в гривні. Зв'язок між операціями в іноземній валюті, монетарним золотом, банківськими металами і в національній валюті забезпечують технічні рахунки;
  • позабалансові операції відображаються за методом подвійного запису;
  • рахунки поділені на класи за ступенем зниження ліквідності активів та збільшення часу, необхідного для повернення боргів (пасиви);
  • плани рахунків складаються з дев'яти класів, кожний з яких, у свою чергу, поділяється на рахунки II порядку (вони двозначні і є розділами плану), III порядку (вони тризначні і являють собою групу рахунків) та IV порядку (вони чотиризначні і слугують як балансові рахунки);
  • синтетичний облік ведеться на балансових рахунках II, III та IV порядків, а деталізація його забезпечується аналітичними рахунками, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків.

У найзагальнішому вигляді план рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України наведений у табл. 11.1, а план рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України — в табл. 11.2.

Для забезпечення правильності користування планами рахунків Національний банк України затверджує інструкції щодо їх застосування. Вони містять характеристику рахунків та операцій, що можуть проводитися за окремими з них, а також основні вихідні дані щодо побудови аналітичного обліку.

Плани рахунків та інструкції щодо їх застосування є засобами державного регламентування організації бухгалтерського обліку в банківській системі й забезпечення єдиного методологічного порядку відображення господарських операцій у системі банківських бухгалтерських рахунків.

Таблиця 11.1 План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України

Номер і назва класу

Номер і назва рахунку II порядку

1. Основні активи

10. Готівкові кошти

11. Монетарне золото та банківські метали

12. Розміщені депозити

13. Цінні папери

14. Надані кредити

16. Міждержавні розрахунки

17. Інші основні активи банку

2. Інші активи

21. Вкладення в асоційовані компанії

22. Товарно-матеріальні цінності

23. Нематеріальні активи

24. Операційні основні засоби

25. Неопераційні основні засоби

26. Клірингові рахунки, суми до з'ясування та тран зитні рахунки

27. Інші активи банку

28. Розрахунки з установами банку

3. Основні зобов'язання

30. Готівкові кошти, випущені в обіг

32. Залучені кошти та вкладення

34. Кредити отримані

35. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

36. Міждержавні розрахунки

37. Інші основні зобов'язання банку

 

 

 

4. Інші зобов'язання

46. Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

47. Інші пасиви банку

48. Розрахунки з установами банку

5. Власний капітал

50. Статутний капітал та інші фонди банку

51. Результати переоцінки

59. Результат поточного року

6. Доходи

60. Процентні доходи

61. Комісійні доходи

62. Результат від торговельних операцій 64. Інші операційні доходи

66. Інші доходи

67. Зменшення резервів

68. Непередбачені доходи

7. Витрати

70. Процентні витрати

71. Комісійні витрати

73. Адміністративні витрати

74. Інші операційні витрати

76. Інші витрати

77. Витрати за сумнівними активами

78. Непередбачені витрати

79. Сплата основних податків

 

 

Продовження табл. 11.1

Номер і назва класу

Номер і назва рахунку II порядку

8. Меморандні рахунки 9. 9. Позабалансові рахунки

80. Меморандні рахунки

90. Рахунки за емісійними операціями Національного банку України

91. Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій

92. Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою, банківськими металами та цінними паперами

95. Інші зобов'язання і вимоги

96. Списана заборгованість та кошти до повернення

97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

98. Облік інших засобів, цінностей та документів

99. Контррахунки та позабалансова позиція банку

 

Таблиця 11.2. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

Номер і назва класу

Номер і назва рахунку II порядку

1. Казначейські та міжбанківські операції

2. Операції з клієнтами

10. Готівкові кошти

11. Банківські метали

12. Кошти у Національному банку України

13. Кошти Національного банку України 1

4. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України

15. Кошти в інших банках

16. Кошти інших банків

18. Дебіторська заборгованість за операціями з банками

19. Кредиторська заборгованість за операціями з банками

20. Кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності

21. Кредити, що надані органам загального державного управління

22. Кредити, які надані фізичним особам

24. Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам

25. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26. Кошти клієнтів банку

28. Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами

29. Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами

 

Продовження табл. 11.2

Номер і назва класу

Номер і назва рахунку II порядку

3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

31. Цінні папери в портфелі банку на продаж

32. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

33. Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

34 Товарно-матеріальні цінності

35. Інші активи банку

36 Інші пасиви банку

37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

38Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів та балансуючі рахунки

39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку

4. Довгострокові вкладення, основні засоби

та нематеріальні активи

41 Вкладення в асоційовані компанії

42 Вкладення в дочірні установи

43 Нематеріальні активи

44 Операційні основні засоби

45 Неопераційні основні засоби

5. Капітал банку

50 Статутний капітал та інші фонди банку

51. Результати переоцінки основних засобів

59. Результат поточного року

6. Доходи

60. Процентні доходи

61. Комісійні доходи

62. Результат від торговельних операцій

63. Інші банківські операційні доходи

64. Інші небанківські операційні доходи

67. Зменшення резервів

68. Непередбачені доходи

7. Витрати

70. Процентні витрати

71. Комісійні витрати

73. Інші банківські операційні витрати

74. Інші небанківські операційні витрати

77. Відрахування в резерви

78. Непередбачені витрати

79. Податок на прибуток

8. Управлінський облік

 

9. Позабалансові рахунки

 

90. Зобов'язання і вимоги за усіма видами гарантій

91. Зобов'язання з кредитування, надані та отримані

92. Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

93. Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

95. Інші зобов'язання і вимоги

96. Списана заборгованість та кошти до повернення

97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

98. Облік інших засобів, цінностей та документів

99. Контррахунки


29.06.2011