Сутність транснаціональних банків. Реферат

Транснаціональний банк – це великий універсальний банк, що виконує посередницьку роль у обігу позичкового капіталу, має мережу закордонних підприємств, здійснює за підтримки держави контроль за валютними і кредитними операціями

Основні види діяльності транснаціональних банків. Транснаціональні об'єднання існують не тільки в промисловості, але й у банківській справі. Своєрідним аналогом промислової ТНК стали гігантські фінансові імперії – Транснаціональні банки (ТНБ). Вони являють собою різновид ТНК, що діють у банківській сфері. ТНБ поширили свої філії по усьому світі, проводять небачені раніше по масштабах операції понад національними границями, ставлять під свій контроль валютний і фінансовий зв'язок між державами й економічні процеси усередині окремих країн. Потрібно відзначити величезні розміри активів, якими розташовують ТНБ.

Ріст масштабів міжнародного ринку капіталів, розгортання банківських операцій підштовхнули великі банки до прискореного створення закордонної мережі філій, дочірніх організацій, підсилили їхній зв'язок з банківським капіталом інших країн. Розширенню експансії банків закордон активно сприяла державна економічна політика. Без могутньої державної підтримки банківські компанії не могли досягти такого рівня концентрації капіталу, що дозволяє створювати мережу підрозділів у закордонних країнах, на світових ринках, вести великомасштабні міжнародні операції.

Процес концентрації банківської моці перетворив транснаціональні банки в універсальні банківські комплекси. Усередині них поступово стираються грані між комерційними, інвестиційними банками, страховими й іншими установами фінансової сфери.

Транснаціональні банки мобілізують величезні кошти в різних валютах, надають кредити на будь-який термін, здійснюють на міжнародному рівні операції з цінними паперами, застосовують самі різноманітні форми фінансування виробництва і зовнішньої торгівлі, розвивають небачені раніше по масштабах довірчі операції. Промислові монополії одержують від ТНБ комерційну інформацію, рекомендації і консультації з приводу організації виробництва, структури керування, огляди про перспективи розвитку ринків тих чи інших товарів і т. д.

Досить велику інформацію про діяльність ТНБ можна витягти навіть із широко розповсюджуваного рекламного варіанта звіту банку, що офіційно адресований численним власникам акцій банку. Насамперед необхідно відзначити міжнародний розмах і значне розширення діапазону операцій у порівнянні навіть з дуже великим, але національно орієнтованим банком. Будь-який банк спирається у своїй діяльності на депозитну базу, тобто внески клієнтів. Транснаціональні банки в цьому відношенні своєрідні як по складу вкладників, так і по географії операцій.

Головний принцип і ціль діяльності транснаціональних банків - мобілізувати будь-які кошти там, де це найбільше зручно і дешево, і перекидати їх туди, де їхнє використання обіцяє найбільшу вигоду. Не дивно, що значна частина депозитів найбільших банків, наприклад, у США представлена капіталами неамериканського походження. Також, наприклад, у Японії 11 американських транснаціональних банків зосередили у своїх філіях більш 2/3 усіх депозитів іноземних банків.

В умовах, коли світова валютна система нестабільна коли різко знецінюється те одна, те інша валюта, найбільші банки змушені стежити за рівновагою своїх ресурсів. Для цього ресурси банку перекидаються з одного підрозділу в інший й одночасно переводяться з однієї валюти в іншу. Таке маневрування дозволяє ТНБ не тільки уберегти від знецінювання частину внесків, але і робити вигідні їм валютні спекуляції.

Прийняття внесків - операція, характерна для банків будь-якого рангу. Для транснаціональних банків ця операція надбала особливості, зв'язані з міжнародним розмахом їхньої діяльності. Мобілізація капіталів, їхнє перекидання з країни в країну з метою одержання максимального прибутку, висока гнучкість у керуванні ресурсами - усе це відмітні риси операцій ТНБ від операцій національних банків. Потрібно відзначити, що ТНБ охоплюють усі види заощаджень, починаючи від урядових і кінчаючи дрібними вкладниками.

     

Другий основний вид діяльності ТНБ - кредитні операції. Зараз найбільші банківські об'єднання надають до 40% всіх іноземних кредитів промисловим компаніям у світі. Число позичальників банку з посиленням міжнародного характеру їхньої діяльності росте в не меншому ступені, чим число вкладників.

Серед позичальників і транснаціональні корпорації, і національні фірма, і інші банки, і уряду багатьох країн. Є серед них і приватні особи. Це в більшості випадків - найбільші промисловці і банкіри, якою без ризику можна надавати позички і кредити. Наприклад, головними одержувачами кредитів банків США є міжнародні промислові компанії. За транснаціональними гігантами випливають уряду - позичальники. Також у даний час уряд України планує в майбутньому фінансування житлового будівництва за рахунок кредитів найбільших транснаціональних банків. Ще одна група позичальників ТНБ - іноземні банки.

Кредити надаються практично на будь-який термін і в будь-якій валюті. Раніше, наприклад, банки США видавали міжнародні кредити, головним чином по зовнішньоторговельних операціях. Тепер транснаціональні банки кредитують різноманітні операції своїх клієнтів. Банки видають кредити на будівництво, покупку устаткування і т. п. Часто боргові зобов'язання іноземних позичальників перетворюються в акції, і тоді транснаціональні банки стають прямими співвласниками заводів, фабрик, компаній у багатьох країнах.

Для проведення кредитних угод головним критерієм у виборі країни є наявність сприятливого економічного і політичного клімату. Інакше кажучи, у країні повинні бути воля дій для іноземного капіталу, визначений рівень розвитку. Дуже важливо і те, чи маються гарантії, що не буде націоналізована власність іноземних монополій, не відбудуться зміни в суспільному пристрої. Таким чином, аналіз законодавчої бази, особливостей регулювання банківської діяльності в даній країні, облік особливостей оподатковування, оцінка політичного ризику для даної країни виходять на перше місце в маркетингових дослідженнях для ТНБ.

Транснаціональні банки реалізують таку можливість для ринкової економіки функцію, як вільний перелив капіталу між галузями різних країн.

Випливаючи із загальної економічної ситуації в різних країнах, банки кредитують найбільш перспективні галузі економіки.

По-перше, у процесі формування кредитного портфеля транснаціональний банк може виділити як пріоритетний напрямок діяльності споживче кредитування, кредитування реального чи сектора позички кредитно-фінансовим установам.

По-друге, ТНБ проводить різну кредитну політику вже в рамках кредитування промислових підприємств: кредити промисловим підприємствам з рівномірним кругообігом капіталу, кредитування промислових підприємств із сезонним характером виробництва, позички с/г підприємствам і фермерським господарствам.

Довгострокові позички. Об'єктами банківського довгострокового кредитування можуть бути капітальні вкладення підприємств на витрати по будівництву, придбанню техніки, устаткування, транспортних засобів, будинків і споруд, науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей і інших об'єктів власності. Такі позички вигідні великим і середнім підприємствам. Це і є зовнішнє фінансування капітальних вкладень. Джерелом засобів для погашення кредиту звичайно є нерозподілений прибуток, одержання якого реально лише за умови стабільної, високорентабельної діяльності.

Довгострокові банківські позички представляються для фінансування капітальних витрат по створенню основних фондів. Зокрема, це будівництво чи придбання будинків і споруд для ведення господарства, придбання техніки, устаткування, транспортних засобів, робочої і продуктивної худоби.

Американські транснаціональні банки серед ділових позичок (позичок промисловим підприємствам) під нерухомість виділяють позички під заставну і будівельні позички. Перші застосовуються для фінансування чи покупки будівництва заводів, придбання землі. Вони розраховані на тривалий термін (від 10 до 30 років). Погашення виробляється щомісячними внесками по заздалегідь установленій шкалі. Будівельні позички видаються на період будівельного циклу (до 2-х років). Серед довгострокових позичок, використовуваних у США, можна виділити позички на фінансування великих проектів.

Англійські ТНБ як довгострокову позичку використовують кредит по позичковому рахунку. У даному випадку клієнту відкривається спеціальний позичковий рахунок, у дебет якого зараховується сума кредиту. Терміни цих кредитів залежать від термінів економічного життя устаткування, що здобувається, чи від розрахункового часу проекту. Погашення кредиту відбувається виплатами, рівними місячними внесками, що зараховуються в кредит позичкового рахунка.

Французькі ТНБ видають середньо -і довгострокові кредити для фінансування покупок нерухомості, устаткування і машин, засобів транспорту. Це фінансування здійснюється в трьох формах: класичні банківські позички на термін, лізингові угоди, позички участі (спільні кредити приватних банків і державних установ дрібному бізнесу).

Короткострокові позички. Близько 40% кредитів промисловим компаніям у США -крак5осрочные позички, надані на поповнення оборотного капіталу. Частина цих кредитів носить сезонний характер і швидко погашається. Інша частина використовується підприємствами для покриття капітальних витрат, як правило, з наступною конверсією цих позичок у довгострокові позики шляхом розміщення на ринку чи облігацій акцій.

Короткостроковим кредитом широко користаються компанії в харчовій, легкій промисловості, роздрібній торгівлі із сезонним режимом виробництва. Цей вид кредиту менш залежить від рис, зв'язаних з низькою кредитоспроможністю чи зміною ринкових процентних ставок. Біля половини всіх короткострокових позичок діловим підприємствам не мають забезпечення. У США до короткострокових кредитів підприємствам відносяться кредитні лінії, позички на надзвичайні нестатки, перманентні позички на поповнення оборотного капіталу.

Французькі транснаціональні банки надають діловим підприємствам наступні види короткострокових кредитів: касові кредити (короткостроковий овердрафт, продовжений овердрафт, сезонний кредит), кредити на фінансування боргових зобов'язань, кредити під товари, гарантійні кредити.

Потреба в короткостроковому кредиті, терміни і суми його погашення протягом року визначаються на підставі кошторису витрат і доходів, складеного на рік.

Таким чином, можна сказати, що конкретні форми кредитування підприємств, умови надання цих позичок залежать від технологічному освоєнні галузі, у якій функціонує компанія, від загальної економічної ситуації в країні. З огляду на ці фактори, транснаціональні банки будують свою кредитну політику, націлену з одного боку, на максимальне задоволення потреб клієнта в кредитних ресурсах, а з іншого боку, на одержання стабільного доходу.

Наступний вид великого банківського бізнесу - розрахункові операції. І тут головні клієнти банків - міжнародні промислові корпорації. Особливість розрахункових операцій ТНБ полягає в тому, що вони ведуться одночасно в декількох валютах. Раніш банки виступали на валютних ринках тільки лише як посередники, купуючи і продаючи валюту з доручення великих клієнтів, те тепер вони обслуговують усю складну систему розрахунків між країнами.

У світі склалося історично, що депозитними, кредитними, розрахунковими операціями займалися комерційні банки. Настільки популярні і високоприбуткові угоди з цінними паперами були прерогативою спеціальних інвестиційних фірм і банків. Але з укрупненням і розвитком могутності великих комерційних банків вони стали перетворюватися в установи універсального характеру. Також потрібно відзначити, що інтернаціоналізація діяльності банків значно прискорила перетворення великих банків у транснаціональні банки і розвиток у найбільших транснаціональних банках нетрадиційних видів операцій.

Наприклад, якщо промислова корпорація, що є клієнтом банку, має потребу в додатковому капіталі, то можуть залучатися не тільки кредитні ресурси, але і кошти за рахунок емісії і продажу облігацій.

Існує міжнародний ринок облігацій, через який залучаються кошти окремих країн. Звичайно, ТНБ не могли залишити без уваги дану сторону діяльності промислових монополій. Вони виконують операції по випуску, продажу облігацій і гарантують ці операції. Але багато з даних операцій заборонені банківським законодавством. Наприклад, комерційні банки США за законом Гласса-Стігола не можуть брати участь у біржовому бізнесі. Але ТНБ, звичайно, мають у своїй мережі спеціальні підрозділи, що у праві займатися покупкою і продажем акцій на закордонних біржах. З цим зв'язані перспективні напрямки в діяльності транснаціональних банків.

Також потрібно відзначити, що в діяльності ТНБ з'явилися й інші види операцій, не характерні раніше для банківської діяльності. У їхньому числі участь в угодах по оренді устаткування, чи лізинг. Прикладом є досить відомі спеціалізовані лізингові підрозділи «Бенк Америка Корпорейшн» у Японії і Мексиці. У даних операціях банк або виступає прямим співвласником лізингових компаній, або кредитує подібні операції.

Досить розвинута участь транснаціональних банків в операціях із землею і з іншою нерухомістю як у національному, так і міжнародному масштабі. Починаючи з другої половини 70-х років швидко розвиваються так називані «гонорарні» операції, тобто нові види діяльності, не зв'язані з прийомом депозитів і видачею кредитів. За визначений гонорар банки надають консультаційні послуги по фінансових питаннях, виступають посередниками при покупці цінних паперів, землі, окремих підприємств і цілих компаній у міжнародному масштабі.

При здійсненні міжнародних операцій (як і вітчизняних) головним джерелом прибутку ТНБ усе-таки залишається надання кредитів. Принципи міжнародного і вітчизняного кредиту багато в чому однакові. Але ще раз потрібно відзначити, що клієнти транснаціональних банків дуже відрізняються один від одного. Клієнтами транснаціональних банків можуть бути:

 • імпортери й експортери, яким необхідно профінансувати свою міжнародну торгівлю;
 • кореспондентські банки, котрі потребують коштів для фінансування торгових чи інвестиційних операцій своїх клієнтів;
 • великі міжнародні фірми, що мають потребу у фондах для закордонних інвестицій, контролю над процентним і валютно-курсовим ризиком;
 • іноземні уряди, котрі потребують грошей для фінансування дефіциту платіжного балансу чи для виконання програм розвитку.

Потрібно відзначити, що при дослідженнях потенційних і діючих клієнтів, транснаціональний банк особливу увагу приділяє саме цим групам.

Транснаціональний банк при цьому здійснює міжнародну кредитну діяльність у декількох формах:

 • надає фонди безпосередньо позичальнику;
 • поміщає фонди на депозит у кореспондентський банк;
 • укладає контракти з клієнтом про надання фондів протягом деякого майбутнього періоду;
 • дає зобов'язання повернути кошти іншому кредитору (третій стороні), якщо клієнт не зможе цього зробити.

Транснаціональний банк у деякому розумінні досяг універсалізації даного виду діяльності.

При здійсненні міжнародної діяльності транснаціональні банки, крім валютного кредитування, пропонують багато інших не кредитних фінансових міжнародних послуг і інструментів, широке поширення яких виникло в результаті досить твердої конкуренції з боку не фінансових інститутів. Міжнародні комерційні банківські послуги дуже схожі на послуги, що надаються на вітчизняних ринках. Разом з тим, існують значні відмінності міжнародних комерційних банківських послуг. Останні можуть бути підрозділені мінімум на сім агрегованих категорій, у тому числі:

 • прийняття депозитів на офшорних ринках за кордоном і на офшорних (євровалютних) ринках;
 • здійснення міжнародних дилінгових операцій з іноземною валютою, міжбанківськими депозитами, дорогоцінними металами;
 • послуги по фінансуванню міжнародної торгівлі і грошовому менеджменту;
 • міжнародні інвестиційні банківські послуги у формі андеррайтингу і торгівлі міжнародними емісіями капітальних, боргових і похідних цінних паперів;
 • трастові послуги для інституціональних клієнтів і для багатих фізичних осіб, а також роздрібний міжнародний бенкінг у різній формі, наприклад, туристських чеків чи кредитних карток.

У цілому розмаїтість і складність різних типів міжнародних фінансових послуг вражає. Так, гігантські приватні державні «фінансові супермаркети» продають практично повний ряд міжнародних банківських продуктів по самій широкій шкалі.

Таким чином, діяльність ТНБ досягла дійсно величезних масштабів. Необхідно відзначити наступні основні риси діяльності транснаціональних банків:

 • міжнародний характер банківських операцій, що у першу чергу досягається за рахунок могутніх філіальних мереж по усьому світу та освоєння нових інформаційних технологій, що дозволяють робити операції в міжнародному масштабі.
 • універсалізація діяльності ТНБ. Транснаціональний банк перетворюється в так називаний «супермаркет» фінансових послуг, у якому клієнт може одержати практично будь-яку фінансову послугу, що існує у світі на даний момент. Освоєння нових видів фінансових послуг можливих ринків відбувається насамперед у результаті твердої конкуренції з боку небанківських інститутів, тобто різних інвестиційних фірм, фінансово-консультаційних, різних пенсійних фондів і т. п.
 • високий ступінь захищеності практично всіх операцій ТНБ, надання високих гарантій на чинені угоди, іншими словами, гарний ступінь захисту від можливих ризиків у даній області. Це насамперед досягається за рахунок політики високо-надійних клієнтів, з якими відбуваються угоди і яким ТНБ роблять послуги, а також за рахунок політики вибору «надійної» країни в процесі розміщення філій і проведення операцій на закордонних ринках. І в даному випадку дуже важливим стає оцінка ризиків, зв'язана з політичною та економічною ситуацією в тій країні, де транснаціональний банк збирається проводити які-небудь операції чи розміщати свою філію.

Саме в цих трьох напрямках і розробляються маркетингові програми ТНБ. Маркетингові дослідження, основні стратегії ТНБ спрямовані насамперед на розвиток цих трьох напрямків, їхнє удосконалення і поглиблення.

Організаційна структура транснаціонального банку в умовах глобалізації. Транснаціоналізація господарської діяльності стала найважливішою рисою розвитку світової економіки в що іде XX столітті. У сучасних умовах вона розглядається в загальному контексті глобалізації, що представляє собою поступово наростаючий в історичному масштабі процес взаємодії різних культур і цивілізацій, що виникли в більш-менш стійких територіальних границях.

Вихід капіталу за межі національних держав, внутрішньо властивій його природі, відповідає основним стратегічним установкам суб'єктів ринку, до спонукальних мотивів яких при здійсненні прямих закордонних інвестицій можна віднести наступне:

 • Прагнення до технологічного лідерства, що є в сучасному світі гарантом конкурентної переваги на ринках.
 • Оптимізація розмірів корпорації й економія на масштабі організації, уже не здійсненна у вузьких рамках національних ринків.
 • Доступ до іноземних природних, фінансових, людських ресурсів для надійного забезпечення власного виробництва товарів і послуг.
 • Боротьба за нові ринки, подолання зовнішньоекономічних бар'єрів.
 • Зниження собівартості і збільшення конкурентноздатності своєї продукції за рахунок розосередження виробництва і раціоналізації окремих операцій відтворювального процесу.
 • Уведення єдиної системи керування підприємствами корпорації, організація внутрішнього корпоративного ринку.
 • Установлення міцного контролю за ринками іноземних держав не тільки через філії материнських компаній, але і за допомогою союзу з політичними верхами, через які вони можуть впливати на приймаючі держави.
 • Реалізація у всіляких сполученнях і пропорціях цих базових стратегічних елементів породила різноманітні стратегії й організаційні структури діючих транснаціональних корпорацій і транснаціональних банків.

Організаційна структура ТНБ і його відділень тісно зв'язана зі стратегічним напрямком діяльності банку в цілому, з його глобальними задачами. Стратегія багато в чому визначає як структуру самого банку, так і структуру всіх служб у банку. Потрібно відзначити, що якщо змінюється стратегія банку, то й змінюється його організаційна структура.

По типу орієнтації організації структура може будуватися по наступним принципах:

 • По функціональному принципу: даний тип більш розповсюджений серед національних банків, хоча і зустрічається в ТНБ. Для нього характерно глобальне керування, що здійснюється фахівцями, що керують відділами.
 • По географічному принципу: даний вид припускає зосередження діяльності банку на визначених регіонах. Його метою є географічне розширення діяльності банку. Саме цьому принципу приділяють увагу транснаціональні банки.
 • По товарному чи ринковому принципу: у даному випадку банки орієнтуються на визначені банківські продукти чи галузі. Даний тип у даний час стає більш розповсюдженим і для національних, і для транснаціональних банків.

Потрібно відзначити, що найефективніша структура містить в собі всі три напрямки. Транснаціональні банки в більшості випадків поєднують географічний і товарно-ринковий принципи, і тим самим забезпечують собі більш ефективну роботу, чим національні банки.

Організаційна структура транснаціонального банку і структура його служби досить складна. Виходячи на новий закордонний ринок, ТНБ повинен спочатку вирішити, у якій організаційно-інституціональній формі він це здійснить. Дане рішення дуже важливе для подальшої діяльності ТНБ, і воно приймається у відповідності зі стратегією транснаціонального банку і по суті, і по функціональних можливостях, можна назвати наступні:

 • Утворення не операційного підрозділу за кордоном (представницького офісу чи просто представництва) для здійснення в основному управлінських і маркетингових функцій для головного банку. Дані функції носять в основному інформаційний, контактний, рекламний і іміджевий характер.
 • Утворення міжнародного департаменту (валютного чи зовнішньоекономічного керування) у вітчизняному офісі штаб-квартири ТНБ, встановлення кореспондентських відносин із ряду спеціально відібраних банків за кордоном і проведення міжнародних операцій через кореспондентські міжбанківські канали.
 • Утворення операційного відділення за рубежем у тієї чи інший доступній для ТНБ організаційній формі (закордонної філії, агентства, дочірнього чи спільного банку) для здійснення повної чи обмеженої діяльності на території перебування і для міжнародних операцій.

Необхідно дати більш докладну оцінку кожній організованій структурі підрозділу ТНБ.

Звичайно транснаціональний банк засновує закордонний представницький офіс у столиці чи ведучому фінансовому центрі закордонної держави, якщо він бажає бути присутнім там, але не має достатнього обсягу очікуваних операцій чи мало інформації про фінансовий ринок даної країни, щоб виправдати витрати, що вимагаються для утворення і функціонування філії. Представником такого банку звичайно призначається досвідчений працівник з головного офісу ТНБ, штат представницького офісу ТНБ звичайно малий. Представники не можуть здійснювати яких-небудь банківських операцій, таких, як прийняття депозитів, надання кредитів, але вони направляють відповідні пропозиції і заявки місцевих фірм і фінансових установ головному офісу банку йди його філіям в інших країнах.

Найчастіше відкриття представницького офісу передує створенню філії. Представництво виконує корисну функцію збору фінансово-економічної інформації про країну базування, а саме про податки, особливості регулювання банківської діяльності в цій країні, про ринкові умови. У деяких країнах (типу Мексики і Колумбії) відкриття нових філій іноземних банків заборонено. Отже, багато великих банків присутні в таких країнах, використовуючи представництва.

Потрібно відзначити, що в Україні ТНБ в основному відкривають свої відділення у виді представництва, тому що український ринок досить хитливий і ризикований, тому транснаціональному банку насамперед необхідний ретельний аналіз структури і тенденцій розвитку українського фінансового ринку.

ТНБ може почати свої операції в іншій країні, утворивши у вітчизняному офісі міжнародний департамент. Внутрішня побудова такого відділу керування пристосовується до обслуговування визначених потреб як клієнтів (наприклад, по фінансуванню зовнішньої торгівлі), так і самого банку (наприклад, по валютним дилінговим угодам). Такий відділ чи департамент може бути малим і універсальним або великим та вузькоспеціалізованим.

Особливе місце в даному виді організації займає використання потужностей великих закордонних банків – кореспондентів, що надає можливість збільшити обсяг грошових переказів при порівняно малих витратах часу і капіталу.

Міжнародний департамент банку, активного в закордонному бізнесі, є банком у мініатюрі. Так, з одного боку, міжнародний департамент виконує такі ж операції з іноземною валютою, що здійснюються вітчизняним банком у вітчизняній валюті. З іншого боку, міжнародний департамент здійснює ряд операцій, з якими вітчизняні відділення банку можуть не мати справи.

Серед таких угод можна назвати наступні:

 • відкриття і виконання комерційних (товарних) акредитивів для обслуговування зовнішньоторговельних операцій клієнтів;
 • торгівля іноземною валютою;
 • покупка і продаж іноземних банкнот;
 • створення банківських акцептів і торгівля ними;
 • кредитування позичальників в інших країнах, а також деякі інші міжнародні банківські операції.

Особливе місце серед організаційних структур ТНБ займають закордонні філії банку. В даний час великі транснаціональні банки (наприклад, базовані в США) маю філії майже в кожному іноземному грошовому ринку і практично обов'язково в міжнародних фінансових центрах. Багато банків, маючи лише кілька закордонних філій, розташовують їх у найбільш важливих ділових центрах (таких, як Лондон чи Нью-Йорк) чи в офшорних територіях (типу Багамських островів і Кіпру), де закони дозволяють заснувати філії для здійснення спеціальних операцій з відносно малими витратами грошей і часу.

Багато філій пропонують повний набір банківських послуг для національних і міжнародних компаній, для фізичних осіб. Однак ряд країн забороняє надавати іноземним банкам деякі послуги, такі, як прийом місцевих депозитів. Так само деякі країни дозволяють іноземним банкам засновувати незалежні дочірні банки, забороняючи відкривати філії. Безвідносно до їхньої форми, для того, щоб відкрити філію чи дочірній банк в іншій країні, банк практично будь-якої держави повинний одержати дозвіл від приймаючого уряду, а також дозвіл центрального банку своєї країни. Тому особливу роль у керуванні транснаціональних банків грає аналіз особливостей регулювання банківської діяльності в тій країні, де банк збирається відкрити свій підрозділ.

Якщо незабаром ми заговорили про офшорні банки, то необхідно помітити, що дані закордонні філії ТНБ створюються не для загальної банківської діяльності, а для спеціальної мети – служити своєрідною оболонкою для проведення міжнародних євровалютних операцій. Дані операції найчастіше здійснюються в головному офісі банку чи у великій закордонній філії. Дані філії, як правило, мають невеликий персонал, а в деяких випадках керуються номінально лише уповноваженим місцевим чи банкіром адвокатом. Такі офшорні філії іноді називають шелл-філіями, тобто філіями типу «поштової скриньки». Вони розташовуються в країнах зі сприятливим податковим кліматом, що дає можливість банку одержувати економію на податкових платежах.

Існують також і офшорно-оншорні банки. Дані банківські підрозділи здійснюють операції офшорного типу з території країни базування головного офісу. Існують дві форми організації: ЕДЖ банки і міжнародні банківські одиниці.

ЕДЖ корпорації були дозволені в 1919 році Виправленням до Федерального резервного акту США, що дозволила національним банкам створювати дочірні підрозділи в США спеціально для того, щоб здійснювати міжнародні операції.

Подібним до корпорацій дозволялося також засновувати вітчизняні офіси поза усього «домашнього» штату для здійснення міжнародних операцій. Таким чином, ЕДЖ корпорація могла здійснювати угоди і з закордонними, і з вітчизняними клієнтами по фінансуванню міжнародних операцій. ЕЖД корпорації могли створюватися для іноземних банківських чи інвестиційних цілей. Деякі банки мали по однієї ЕЖД корпорації для кожної цілі. Причому банківські ЕЖД корпорації складали переважну кількість таких одиниць і охоплювали більш 90% від їхніх загальних активів.

Більшість ЕЖД корпорацій розташовано в штаті Нью-Йорк, хоча багато батьківських банків знаходяться в інших штатах. Використовуючи такі корпорації, на нашу думку, банк може пропонувати міжнародним клієнтам і кореспондентським банкам послуги офісу в Нью-Йорку додатково до послуг, доступним у його «домашньому» штаті, тобто комбінацію послуг, що не дозволена при звичайному філіальному бенкингу в цій країні. ЕЖД одержали широке поширення в Чикаго, Маямі, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі.

За законом ЕЖД корпорація повинна мати мінімальний власний капітал у 2 млн. доларів, крім того, національний банк не може інвестувати більш 10% свого капіталу в ЕЖД корпорацію. Дані вимоги говорять про те, що подібні корпорації можуть створюватися лише великими транснаціональними банками з активами, що перевищують 200-300 млн. доларів.

ЕЖД корпорації можуть мати як нечисленний персонал, так і великий, що нараховує більш 500 службовців. ЕДЖ банк організується як повноцінний банк, що надає всі послуги великого іноземного департаменту. Також ЕЖД банк може організувати філії в інших штатах.

З 1981 року банкам США дозволено підтримувати спеціальні рахунки у вітчизняних офісах для здійснення євродоларових операцій, що одержали назву міжнародних банківських одиниць (далі МБО). МБО має риси закордонної шелл-філії, фізично розташованої в США, вона може приймати євродоларові депозити від нерезидентів, але підлягаючі регулюванню Федеральної резервної системи, а також надавати євродоларові кредити. МБО можуть бути створені будь-яким американським банком, ЕЖД корпорацією, американською філією чи агентством іноземного банку.

Різні штати звільняють МБО від податку штату, щоб залучити їх на свою територію. Але МБО підлягають і ряду обмежень. Вони можуть здійснювати операції лише з іноземними резидентами, іншими МБО чи з одиницями, заснованими самими МБО. Кредити, надані іноземним банківським клієнтам, можуть бути використані лише поза США. Метою цих обмежень є ізолювання ринку США, для операцій в яких застосовуються резервні вимоги й інші регулятори.

Депозити, розташовані в МБО корпораціями, мають мінімальний термін у 2 дні, тоді як банки в іноземних державах можуть приймати одноденні депозити. Мінімальний рівень депозиту законодавчо визначений у 100 000 доларів. Крім того, МБО не може емітувати такі інструменти, як депозитні сертифікати.

Транснаціональний банк, що створив одну чи декілька МБО, знижує свої витрати шляхом розподілу їх на всі операції банку в цілому (тобто використовує ефект економії на масштабах). Так, той самий працівник може протягом дня здійснювати міжнародні операції для МБО і виконувати вітчизняні операції для батьківського банку. Але все-таки багато іноземних клієнтів воліють здійснювати угоди в офшорних банківських центрах.

Крім філій за кордоном великі банки можуть створювати підрозділи іншого типу дочірні банки чи спільні банки. Закордонний дочірній банк являє собою іноземну компанію, у якій вітчизняний батьківський банк володіє контрольним пакетом акцій чи має інший контроль.

Спільний банк - це іноземна компанія, у якій батьківський вітчизняний банк не володіє контрольним пакетом акцій. Транснаціональні банки створюють дочірні банки насамперед для поліпшення своєї міжнародної конкурентної позиції, мінімізації іноземних податкових зобов'язань, а також використовують можливості, що представляє дана організаційна форма.

Більшість же великих банків воліють оперувати через власні філії. Але дочірні банки можуть бути використані в тих країнах, де заборонені іноземні філії. Дочірні банки одночасно обслуговують місцевих клієнтів і працюють в інтересах батьківського банку, виконуючи, зокрема, операції, заборонені для головного офісу в батьківській країні.

Спільний банк засновується декількома різними банками, що поділяють власність і в деяких випадках керування банком. Така форма дозволяє банкам з різних країн мати операційну одиницю в країні, у якій не дозволені філії, що належать нерезидентам, чи в який обмежена діяльність іноземних банків. Кожен акціонер інвестує визначену частку капіталу в спільний банк і одержує відповідне представництво в Раді директорів.

Спільний банк функціонує як незалежний банк, одержуючи загальні директиви, нормативи, ліміти від акціонерів через Раду директорів. Більшість спільних банків є власністю ведучих міжнародних банків, однак, у спільних банках беруть участь і малі банки, що бажають бути присутнім на окремих іноземних ринках. Тенденція злиттів і поглинень у світовому господарстві не могла пройти і повз транснаціональних банків.

Кожна з приведених вище організаційних форм має свої переваги і недоліки. Транснаціональний банк повинен прагнути раціоналізувати свою міжнародну фінансову мережу, що складається з того чи іншого набору раніше перерахованих організаційних підрозділів, з метою ефективного виконання заявок корпоративних, урядових, банківських чи індивідуальних клієнтів, а також для ефективного здійснення валютно-фінансових операцій за свій власний рахунок.

Отже, транснаціональний банк. Який має намір розширити свою міжнародну діяльність, має можливість вибору організаційно-інституціональної форми, кожна з який має свої визначені переваги і витрати. Так, організація міжнародного департаменту (чи валютного керування) у головному офісі банку і встановлення кореспондентських відносин із закордонними банками є першим логічним кроком. Установа закордонних філій, дочірніх і спільних банків буде виправданим лише у випадку, якщо існує достатнє поле діяльності, здатне принести прибуток для покриття дуже істотних витрат.

Останнім часом розвивається тенденція, що полягає в тому, що транснаціональні банки стають усе більш складними організаціями. Одночасно з ростом ТНБ звичайно розширюють перелік пропонованих послуг, операцій, представляють усе більш складні схеми кредитування. Паралельно з цим процесом з'являються нові підрозділи, що допомагають керівництву банку більш ефективно розподіляти і контролювати ресурси.


22.06.2011