Загрузка...

Сучасні функції Банку Англії. Реферат

Банк Англії, як і будь-якій центральний банк, відіграє значну роль в економіці країни. Зараз переплітаються ринкові та державні методи регулювання економіки. Все більша увага приділяється контролю за функціонуванням банківської системи і фінансового ринку

Банк Англії, як і центральні банки інших країн, у цей час знаходиться в центрі фінансових і економічних перемін, що вимагають від них нових зусиль по адаптації до мінливих умов. Це викликає необхідність внесення принципових змін у їхні функції, організацію і технологію, а також радикально нового підходу до міжбанківської кооперації і міжнародного співробітництва.

Численні функції, що виконує Банк Англії можна розділити на дві групи:

 • група - прямі фахові обов'язки, що випливають із банківського статусу (депозитно-позичкові, розрахункові й емісійні операції);
 • група - контрольні функції, за допомогою яких держава здійснює втручання в грошово-кредитну систему, намагаючись впливати на хід економічних процесів.

У цій своїй ролі Банк Англії виступає, спираючись головним чином на традиції, а не на правові норми. Різноманітні правила і процедури, що регламентують діяльність кредитно-банківських установ, встановлені в порядку "джентльменських угод" між цими установами і Банком Англії.

Специфіка взаємовідносин між державою, його центральним банком і приватними банками дозволяє охарактеризувати Банк Англії одночасно як "праву руку в Сіті і як представника Сіті в уряді". Ця двоїста роль Банку Англії дає уряду можливість проводити вільну грошово-кредитну політику більш гнучкими засобами, а фінансової олігархії Сіті впевненість у тому, що їхні інтереси будуть відстоюватися при будь-якому уряді і будь-якому економічному курсі.

Зупинимося докладніше на окремих функціях Банку Англії.

Існує множина функцій, але усі вони покликані на досягнення трьох головних цілей. З-поміж них:

 • Підтримка вартості національної валюти, головним чином за допомогою операцій на ринку, узгоджених з урядом, - іншими словами, здійснення грошової політики;
 • Забезпечення стабільності фінансової системи через прямий контроль над банками й учасниками фінансових ринків Сіті і забезпечення стійкої й ефективної системи платежів;
 • Забезпечення і підвищення ефективності і конкурентноздатності фінансової системи усередині країни і зміцнення позицій Лондонського Сіті в якості провідного міжнародного фінансового центру.

Як будь-який інший банк, Банк Англії надає ряд послуг своїм клієнтам. Проте клієнти Банку Англії відрізняються від клієнтів інших банків. Можна виділити 3 найбільш важливі групи клієнтів:

Комерційні банки. Усі клирингові банки мають рахунки в Банку Англії. В операціях клірінга використовуються рахунки клирингових банків у Банку Англії. Банки зобов'язані мати визначену суму на рахунку, і не мають права перевищувати її. (Всі банки, які здійснюють діяльність у Великобританії, утримують 0,35% від суми усіх своїх депозитів на рахунку (депозиті) Банку Англії). Ця норма резервів і забезпечує головне джерело прибутку Банку Англії.

Центральні банки інших країн мають рахунку і тримають золото в Банку Англії і можуть вести справи в Лондоні через Банк Англії.

Уряд тримає рахунки в Банку Англії, таким чином, платежі, податки в бюджет і платежі з бюджету на соціальні потреби проходять через рахунки Банку Англії.

Відповідно до вищесказаного можна виділити перші три функції Банку Англії:

 • Банк Англії служить банком для комерційних банків;
 • Банк Англії служить банком для інших центральних банків;
 • Банк Англії служить банком для уряду.

Інші функції Банку Англії:

 • Здійснення монетарної політики. Банк Англії радить із приводу методів політики і відповідальний за її виконання.
 • Здійснення емісії банкнот.
 • Здійснення валютних операцій і контролю, керування золотовалютными резервами країни від імені Казначейства.
 • Здійснення нагляду за кредитними установами, валютними і кредитними ринками, в цілому за банківською системою.
 • Збір статистичної інформації про грошову масу і діяльність банків.

Банк Англії - член Європейського Валютного Інституту (EMI - European Monetary Institute) - це початкова стадія Європейського центрального банку, що буде затверджений у 1998 році.

Банк Англії має формальну незалежність від уряду, хоча працює під керівництвом Міністерства Фінансів. Термін повноважень керуючого Банку Англії не залежить від зміни уряду.

Роздивимося докладніше деякі з функцій.

Дуже складну роль Банку Англії доводиться виконувати, здійснюючи контроль і регулювання грошово-кредитної сфери. Пов'язані з цим функції втягують Банк в орбіту національної економічної політики, де, крім глибоких професійних знань, потрібне вміле політичне маневрування. Коло розумінь, що стоїть за кожним його кроком, незмінно розширюється і найчастіше буває суперечливим:

 • інтереси внутрішньої грошової політики опиняються в конфлікті з задачами стабілізації курсу фунта стерлінгів;
 • фінансування бюджетного дефіциту шляхом випуску нових позик підривають антиінфляційні зусилля уряду;
 • контроль над обсягом кредитів йде врозріз із стимулюванням конкуренції серед банків і т. д.

Проте, в Англії грошово-кредитні методи регулювання економіки залишаються серед найважливіших інструментів державного монополістичного втручання, а роль у них центрального банку особливо значна в зв'язку з тим, що в країні практично відсутні впливові кредитні установи, що належать державі.

Першою ціллю центрального банку є підтримка цінності національної валюти. Грошова політика покликана сприяти стабілізації реальної вартості грошової одиниці виміру. У Великобританії грошова політика здійснюється головним чином за допомогою регулювання процентної ставки.

В цей час поняття "стабільний рівень цін" у більшості країн наповняється практичним змістом. У більшості з них стабілізацію зв'язують із дуже низьким рівнем інфляції. У випадку дестабілізації уся провина не повинна списуватися на слабке керування грошовою політикою або її практична відсутність. Причини, як правило, криються набагато глибше. Так, на початку 70-х років цілі короткострокової стабілізації і цінової стабільності зайшли в суперечність під впливом нафтової кризи і підсилення вимог профспілок - у цих умовах центральному банку мало, що вдавалося зробити, щоб виправити становище.

Досягнення цінової стабільності в цей час в Англії має 2 напрямки:

 • досягнення середнього рівня інфляції 2,5% або менше;
 • більш відкритий (вільний) режим проведення грошової політики.

Проведення монетарної політики, тобто визначення, головним чином, рівня процентних ставок, що забезпечують досягнення інфляційної цілі, покладено на Банк Англії і Казначейство (Банк Англії на відміну від інших банків не може діяти незалежно від уряду). Прийнятий у 1946 році Акт Банку Англії дає Казначейству право давати вказівки Банку Англії і, хоча Казначейство ніколи це право не використовувало, відношення між ними такі, що фінальне рішення з приводу процентних ставок приймає Міністр Фінансів.

Проте, Банк Англії грає дуже важливу роль в ухваленні рішення. Тепер Банк Англії публікує квартальний Звіт по інфляції (Inflation Report), що містить докладний аналіз інформації, а також протокол зустрічі Міністра і Керуючого публікується через 6 тижнів після їхньої зустрічі із приводу процентних ставок.

При підготовці Звіту по інфляції і процентним ставкам Банк Англії бере до уваги внутрішні і зовнішні економічні і монетарні чинники, що будуть мати відношення до інфляції майбутніх двох років. Рада Банку по процентним ставкам має інформацію про зміни, що впливають на промисловість і торгівлю в різноманітних регіонах Англії, надану агентами Банку Англії.

Після того, як рішення про методи грошової політики прийнято, Банк Англії починає діяти, використовуючи механізми, описані нижче.

Процентні ставки

Виконуючи свою роль на внутрішніх грошових ринках, Банк Англії впливає на процентні ставки в короткостроковому аспекті. Будучи банком уряду і банком банків, Банк Англії спроможний достатньо точно передбачити характер потоків платежів із рахунків уряду на рахунки комерційних банків і навпаки, і діяти в залежності від ситуації.

Коли потік платежів із рахунків банків на рахунки уряду перевищує обернений потік, виникає ситуація, в якій банківські запаси ліквідних активів знижуються, і з'являється недостача засобів на грошовому ринку. У протилежному випадку з'являється надлишок готівки, але більш звична ситуація - це поява дефіциту, що усувається Банком Англії, який встановлює таку процентну ставку, при якій засоби забезпечуються на кожний день.

Для того, щоб не працювати з кожним банком індивідуально, Банк Англії використовує облікові будинки в якості посередника. Це спеціалізовані ділери, які мають запаси торгових векселів і в які головні банки поміщають зайву готівку. Облікові будинки користуються позиковими послугами Банку Англії, який може забезпечити готівкові кошти, купивши цінні папери облікових будинків або надавши їм позички. Ставки, по яких відбуваються ці операції, впливають на процентні ставки для економіки в цілому. Коли Банк Англії змінює цю ставку, комерційні банки відразу ж, як правило, змінюють свою базисну ставку, по який визначається ставка по депозитам і ставка позичкового процента.

З 6 травня 1997 року Банк володіє оперативним правом регулювання процентних ставок. Ціллю даного регулювання є забезпечення цінової стабільності (відповідно до цільового показника інфляції обумовленим урядом у бюджетному посланні) і підтримка урядової економічної політики, включаючи цілі по забезпеченню економічного росту і забезпеченню зайнятості. Банк публікує щоквартальний звіт про інфляцію. Ціль забезпечення цінової стабільності в цей час рахується досягнутої якщо індекс роздрібних цін приблизно дорівнює 2.5%.

Рішення по процентним ставкам приймаються Банківським Комітетом по Грошовій Політиці (Monetary Policy Committee - MPC). Комітет збирається щомісяця відповідно до визначеного графіка. До складу Комітету входять 4 постійних члени і 4 эксперта, призначуваних Канцлером Казначейства (він же міністр фінансів). Голосування здійснюється за принципом: "одна людина - один голос". У збори комітету можуть приймати участь представники Казначейства. Вони не мають права голосу. Рішення про процентні ставки, прийняті комітетом підлягають негайній публікації. Підлягають також публікації і протоколи засідань Комітету.

Законодавство передбачає, що в екстремальних умовах і протягом обмеженого часу уряд може регулювати Рішення комітету в національних інтересах. Таке регулювання підлягає обов'язковому наступному схваленню Парламенту.

Валютний курс

Процентні ставки впливають на внутрішні грошові умови, такі як умови кредиту, споживчий попит, інвестиції, випуск продукції і ціни. Вони також можуть впливати на вартість фунта стерлінгів у перекладі на іншу іноземну валюту. При інших рівних умовах, чим вище процентні ставки, тим більше іноземних засобів залучається у фунт стерлінгів, таким чином, вони впливають на валютний курс фунта стерлінгів стосовно іноземних валют.

Банк Англії може впливати на валютний курс, використовуючи золотий і валютний запаси країни. Банк Англії може управляти запасами від імені Казначейства. Резерви містяться на спеціальному рахунку, який називається Валютний Зрівняльний Рахунок (Exchange Equalisation Account). Він був утворений ще в 1930-х роках із метою виявлення несподіваних коливань у "зовнішній вартості" стерлінга. Процес, відомий як валютна інтервенція, складається в тому, що Банк Англії купує фунт стерлінга за іноземну валюту, коли необхідно стримати падіння курсу або продає їх, намагаючись утримати ріст курсу. Ці операції, звичайно, не можуть точно визначити курс фунта стерлінгів на ринку, а існує маса інших способів, крім офіційної інтервенції.

Будучи членом Механізму валютних курсів (ERM - exchange rate mechanism) з 8 жовтня 1990 року, Великобританія була зобов'язана підтримувати курс своєї валюти у визначених рамках стосовно іноземних валют. Після виходу з ERM 16 вересня 1992 року Великобританія перейшла до плаваючого валютного курсу.

Короткочасні процентні ставки і валютна інтервенція є принциповими інструментами монетарної політики у Великобританії. У минулому використовувалися й інші інструменти. Наприклад, на початку 1980-х Банк Англії продав більше державного боргу, чим було необхідно для задоволення потреб уряду, із метою зменшити грошову масу в обігу. Ця політика була скасована в 1985 році. Інші інструменти містили в собі введення спеціальних" стель банківського кредитування" (скасований у 1971 році); вимоги до банків тримати резерви в Банку Англії відповідно до того, наскільки швидко росло число їхніх внесків (скасований у 1980 році); видання керівництва по банківському кредитуванню, націленого на поменшання обсягів видачі кредитів клієнтам.

Одним із найважливіших інструментів сучасної монетарної політики є резервна політика,  яка заснована на зміні вимог центрального банку до обов'язкових (мінімальних) резервів комерційних банків і інших кредитних інститутів. Усі основні знаряддя грошово-кредитного контролю спрямовані в першу чергу на регулювання величини залишків на резервних рахунках кредитних установ у центральному банку або умов поповнення цих рахунків.

Історично обов'язкові резерви розвилися з необхідності для комерційних банків завжди мати напоготові готівку у виді так називаних касових резервів для безперебійного виконання платіжних зобов'язань по поверненню депозитів вкладникам і проведення розрахунків з іншими банками. Іншими словами, касові резерви, які зберігалися комерційними банками в центральному банку, служили гарантійним фондом для погашення депозитів.

З створенням високорозвиненої дворівневої банківської системи касові резерви комерційних банків, які розміщувалися ними на рахунки в центральному банку, перестали бути гарантійним фондом для погашення заборгованості по внескам. Немаловажну роль тут зіграло поліпшення організації і техніки вчинення банківських операцій, а також створення системи страхування депозитів. Як відзначають деякі економісти, сучасним банкам звичайно достатньо мати в наявності не більш 2% своїх коштів.

В цей час мінімальні резерви мають подвійне призначення:

 • вони повинні забезпечувати постійний рівень ліквідності комерційних банків;
 • вони є інструментом центрального банку для регулювання грошової маси, платеже- і кредитоспроможності комерційних банків.

Регулювання центральним банком норм указаних резервів впливає безпосередньо на величину оборотних фондів комерційних банків, а, отже, на їхній кредитно-фінансовий потенціал. При збільшенні норми обов'язкових резервів зменшується розмір оборотних фондів банків, і навпаки.

Зниження ефективності ролі мінімальних резервів як інструмента грошово-кредитної політики обумовлено взятим у 80-ті роки курсом на фінансову лібералізацію. Але усе ж прийом і зберігання поточних і строкових вкладів кредитних інститутів продовжує залишатися однією з найважливіших функцій сучасного центрального банку, незважаючи на те, що ці депозити займають невелику питому вагу в балансі центральних банків.

Без цього центральні банки не зможуть виконувати свої інші функції, тобто бути "банком банків", "банкірами і касирами уряду", проводити офіційну грошово-кредитну і валютну політику, постачати в економіку необхідну кількість грошей у безготівковій і наявно-грошовій формі, управляти внутрішнім і зовнішнім державним боргом, здійснювати нагляд за банками і фінансовими ринками.

Найважливішою функцією Банку Англії є керування державним боргом країни. Англійський уряд витрачає, як правило, більше, ніж він одержує у виді податків.

Щоденні потоки коштів між урядом і ринком відбиваються рухом коштів на рахунку Національного Кредитного Фонду (National Loans Fund - NLF) у Банку Англії. У випадку короткострокового дефіциту NLF може покрити його, узявши кошти в Банку Англії, а лишні засоби поміщаються в Банку.

Таке пряме фінансування є тільки короткостроковим і принципова роль Банку Англії, який діє від імені Казначейства, залучити засоби. Банк контролює новий борг уряду й існуючий обсяг боргу. Трьома основними формами урядових позик є казначейські векселя, урядові фондові папери (відомі як високонадійні цінні папери) і позики на валютному ринку.

Фінансування державного боргу здійснюється Банком Англії відповідно до заявки Уряду, поданої в Бюджетному Посланні. Дефіцит бюджету на фінансовий рік покривається з трьох джерел, що перераховані в таблиці нижче:

The 1997-98 Financing Requirement March 1997

 billion

CGBR Forecast - Прогноз потреби у фінансуванні

20.0. 0

Expected net change in the official Reserves - очікувана зміна офіційних резервів

0.0. 0

Gilt Redemptions - Виплати по облігаціям

19.6. 6

Gilt sales residual from 1996-97 - нездійснені продажі минулого років

-

Financing Requirement - потреба у фінансуванні

39.5. 5

Less net financing from - мінус фінансування з:

National Savings - державні ощадні облігації (нетто)

3.0. 0

Certificates oF Tax Deposit І - Податкові сертифікати

0.0. 0

Remaining debt sales required - разом до фінансування

36.5. 5

Made up by net sales of - склад фінансування (нетто):

Treasury Bills and other short term debt і - казначейські векселя й ін. короткострокові інструменти

0.0. 0

aND gROSS sALES oF - і брутто:

Ultra-short Conventionals (1-3 years) - зверх-короткострокові облігації (1-3 року)

0.0. 0

Short Conventionals (3-7 years) - короткострокові облігації (3-7 років)

10.2. 2

Medium Conventionals (7-15 years) - середньострокові облігації (7-15 років)

8.8. 8

Long Conventionals (15+ years) - довгострокові облігації (від 15 років)

10.2. 2

Index-linked Gilts - облігації, що індексуються

7.3. 3

 

Джерело: Вимога Уряду на 97-98 фінансовий рік. Цифри можуть не давати в сумі 100% у виді округления.

Пояснення:

 • CGBR - Central Government Borrowing Requirement - запит уряду на додаткове фінансування - фіксується в Бюджетному посланні
 • Expected net change in the official Reserves - очікувана зміна офіційних резервів - не прогнозується, у діяльності Банку використовується реальне значення
 • Treasury Bills and other short term debt і - казначейські векселя й ін. короткострокові інструменти - використовуються для регулювання ринків, а не для фінансування заборгованості.
 • Gilts - Облігації - продаються рівномірно протягом року. Сезонні варіації у фінансуванні покриваються короткостроковими інструментами.

Банк Англії - єдиний емісійний інститут в Англії й Уельсі. (Монети випускаються Королівським монетним подвір'ям (Royal Mint) від імені Казначейства і їхній випуск не знаходиться в компетенції Банку Англії). Увесь прибуток від випуску банкнот надходить уряду.

Банк Англії випускає свої банкноти вже протягом 300 років. Емісія вимагає великих витрат праці і чималих засобів. Дизайн банкнот і їхнє виробництво є задачею Банківської друкарської фабрики в Эссексе. Банк не тільки друкує гроші, він постачає їх через свої відділення (котрих 5 - у Брістолі, Бирмингеме, Лидсе, Манчестері і Ньюкасле)  комерційні банки по усій країні, вилучає з обігу старі купюри. Середній термін обертання купюри вартістю 5 ф. ст. - 1 рік, а вартістю 50 ф. ст. - 3-4 року.

Якщо раніше банкноти могли бути обмінені на золото, то з 1844 року емісія носить фидуціарний характер, тобто уряд може випускати в обертання будь-яку кількість грошей, помістивши в сейфи Банку боргові розписки. На практиці розміри емісії диктуються не позиковими потребами уряду, а потребами самого грошового обігу, здатністю Банку Англії задовольнити попит на грошові знаки з боку комерційних банків. Тому лише порівняно невелика частина національного боргу осідає в Емісійному Департаменті.

Банк Англії почав здійснювати випуск банкнот практично з моменту його заснування в 1694 році. Принциповими ознаками банкнот Банку є:

Обіцянка заплатити/ promise to pay - зобов'язання Банку Англії виплатити номінальну вартість усіх банкнот, випущених Банком Англії, незалежно від терміна випуску, за умови, якщо залишки банкнот мають ознаки автентичності і можна стверджувати, що по даної банкноті ще не подавався запит на погашення. У средньому Банк Англії одержує 23000 запити на прийом такий банкнот.

Legal Tender легальний платіжний засіб - мабуть найважливіша характеристика банкнот. Всупереч узагальненій думці, вона не означає, що банкноти повинні прийматися як платіжний засіб при вчиненні фінансових транзакций, а значить тільки, що кредитор не має права відмовитися від прийому цих баккнот у погашення боргу. Цікаво, що статус легального платіжного засобу банкноти Банку Англії мають тільки в Англії й Уельсі. У тойже час, у Шотландії і Північної Ірландії статусом легального платіжного засобу володіють тільки монети (Казначейства Великобританії).

Таблиця 2: Обсяг банкнот в обертанні у Великобританії.

 

Мільйонів

 

Кінець

лютого

 

 

1992

1993

1994

1995

1992нт стерлінгів

59

58

57

57

5 фунтів стерлінгів

1,166

1,163

1,135

1,072

10 фунтів стерлінгів

5,743

5,348

5,245

5,348

20 фунтів стерлінгів

5,288

6,101

6,818

7,723

50 фунтів стерлінгів

2,515

2,732

2,824

2,852

Інші банкноти

1,350

1,563

1,024

1,004

Усього

16,121

16,965

17,163

18,056

 

(а) - банкноти гідністю 1 ф. ст. не випускаються з 1984 року

(б) - виключаються купюри великої вартості, які використовуються всередині Банку Англії

Таблиця 3: Кількість нових купюр, які випускаються щороку.

 

Мільйонів

 

Кінець

лютого

 

 

1992

1993

1994

1995

5 фунтів стерлінгів

355

318

325

308

10 фунтів стерлінгів

638

752

622

624

20 фунтів стерлінгів

489

329

339

342

50 фунтів стерлінгів

21

23

22

39

Усього

1,503

1,422

1,308

1,313

 

Нагляд за кредитно-фінансовими установами в різних країнах відрізняється як сполученням форм організації надзорної діяльності, так і самою структурою системи. До країн, у яких надзорна діяльність є прерогативою винятково центрального банку, належить Великобританія.

Банк Англії реалізує функції нагляду шляхом:

 • регулювання виходу організації на ринок банківських послуг. Створення банку регулюється банківським законодавством. Наприклад, мінімальний розмір початкового капіталу повинний складати не менше 5 мільйони фунтів стерлінгів для банків і не менше 1 мільйона фунтів стерлінгів для інших кредитних інститутів;
 • установлення для банків економічних нормативів і норм діяльності і здійснення документарного нагляду за їхнім дотриманням;
 • проведення інспекційних перевірок на місцях (в Англії цей обов'язок покладається на зовнішніх аудиторів);
 • висування вимог до кредитних установ по усуненню виявлених хиб і контролю за їхнім виконанням банками в строго визначені терміни;
 • втручання в разі потреби в діяльність кредитних організацій.

Вдосконалення банківського нагляду

Банкрутства банку Бэрингс і Банк оф кредит энд коммерс интернешнл виявили слабке місце в системі банківського нагляду, за що Банк Англії був підданий гострій критиці з боку лейбористів, які запропонували лишити Банк функцій нагляду і передати їхньому банківському комітету, але Британська банківська асоціація виступила проти прийняття такої міри, оскільки задача по забезпеченню стабільності фінансової системи і по здійсненню банківського нагляду тісно пов'язані. Кампанію, яка проходила в країні по виявленню ролі Банку Англії в справі з банком Barings назвали " полюванням за відьмами".

Відповідно до рекомендацій консалтингової фірми " Артур Андерсен " Банк Англії планує реорганізувати наглядовий департамент, а також активно впроваджувати сучасні технології. У той же час представники Банку і " Артур Андерсен" підкреслюють, що нема необхідності радикальної зміни філософії банківського нагляду у Великобританії. Наглядові органи відтепер будуть систематично враховувати ризики, із якими зштовхуються банки. " Артур Андерсен" розробила комп'ютерну " модель оцінки ризику й інструментів нагляду", яку Банк Англії планує застосовувати надалі. Одночасно Банк планує здійснювати постійний внутрішній контроль над якістю виконання наглядових функцій.

Фірма " Артур Андерсен" опублікувала доповідь із рекомендаціями Банку Англії по удосконаленню регулювання діяльності банків і фінансових компаній. Банк погодився з висновками доповіді, назвавши їх " великою програмою змін". У роботі Банку Англії в цій області є серйозні недоліки:

 • у наглядових органів не вистачає ресурсів для спостереження за розгалуженою мережею значних банків;
 • більшість сучасних фінансових конгломератів містять у собі і банки, які приймають депозити, і фірми по операціям із цінними паперами, схильні ризикам при їхньому вчиненні;
 • регулюючі органи не завжди чітко уявляють собі, яким ризикам піддаються банки;
 • донедавна регулюючі органи у своїй роботі в основному покладалися на підсумовування показників. Але виявлення слабких місць у керуванні і внутрішньому контролі представляється більш важливою задачею.

Зміни, про які оголосив Банк Англії припускають, що в майбутньому він буде більше наймати інспекторів і експертів в області похідних фінансових інструментів. Розробляються також нові методи моніторингу банків. У результаті цих реформ щорічні витрати Банку на банківський нагляд (35 фунтів стерлінгів у 1997 р.) можуть зрости на 7-8 мільйонів.

Отже, Банк Англії, як і будь-якій центральний банк, відіграє значну роль в економіці країни. Зараз переплітаються ринкові та державні методи регулювання економіки. Все більша увага приділяється контролю за функціонуванням банківської системи і фінансового ринку.


12.06.2011

Загрузка...