Міжбанківські платежі у комерційному банку: основні технології. Реферат

В режимі "початок дня" від АРМ-2 приймається ціла низка файлів, що забезпечують роботу СЕП. Це такі файли як vK 000, що вміщує інформацію про розмір коштів на коррахунку банку на початок робочого дня. Цей файл є обов’язковим, без нього не можна виконувати прийом та передачу платіжних документів. vU завдання на корегування списку учасників СЕП. Цей файл є необов’язковим. Він передається лише у випадках появи нових учасників СЕП

Робота протягом одного робочого дня виконується за таким режимом:

 • Відкриття нового дня.
 • Початок дня.
 • Передача та прийом пакетів платіжних документів протягом дня.
 • Кінець дня.
 • Сервіс.

При відкритті нового дня встановлюється дата для даного банківського дня. Для неї формується каталог поточного банківського дня для відображення роботи системи протягом дня.

Робота в режимі "початок дня". В режимі "початок дня" від АРМ-2 приймається ціла низка файлів, що забезпечують роботу СЕП. Це такі файли:

 • vK. 000, що вміщує інформацію про розмір коштів на коррахунку банку на початок робочого дня. Цей файл є обов’язковим, без нього не можна виконувати прийом та передачу платіжних документів.
 • vU завдання на корегування списку учасників СЕП. Цей файл є необов’язковим. Він передається лише у випадках появи нових учасників СЕП.

Для банків, що працюють за сьомою моделлю, надходить файл типу vM, що вміщує бізнес-правила.

Робота в основному режимі. Режим "Передача та прийом пакетів платіжних документів" є основним режимом функціонування СЕП.

В режимі "Передача та прийом пакетів платіжних документів" виконується така робота: передача початкових платіжних документів, прийом та обробка документів, що надійшли електронною поштою.

Підготовка платіжних документів виконується в комерційних банках за допомогою власного пакета "Операційний день банку". При цьому ОДБ має забезпечувати:

 • формування всіх реквізитів платіжного документа;
 • формування з окремих платіжних документів пакета початкових платежів;
 • розміщення сформованого пакета в каталозі обміну ОДБ та АРМ-3.

Документи, сформовані програмою ОДБ, передаються в АРМ-3 у вигляді текстових файлів.

     

Прийом та передача платіжних документів може виконуватись одноразовим запуском режиму "Передача та прийом пакетів платіжних документів" чи автоматично через певні інтервали часу (цей порядок задається в параметрах налагодження АРМ-3).

АРМ-3 через певний інтервал часу запускає електронну пошту. При цьому він обробляє файли, що знаходяться у вхідних каталогах від ОДБ і АРМ-2, розкладає файли-результати у вихідні каталоги для ОДБ та для електронної пошти.

З кожним файлом, що надійшов до АРМ-3, виконуються такі дії:

 • Перевірка на унікальність імені файлу протягом банківського дня.
 • Перевірка файлу в цілому (правильність формування імені файлу, відповідність його поточній даті роботи, відповідність структурі, обчислення та перевірка контрольних сум).
 • Подокументальна перевірка файлу.

Файл, що перевіряється незалежно від результатів, записується в каталог поточного робочого дня.

Якщо перевірений файл не приймається АРМ-3, то формується і надсилається відправнику файлу (в ОДБ для файлу vA чи в РРП для файлу vB) квитанція, що вказує на причини відмови прийняти файл.

Для отримання довідки про відправлені та прийняті файли необхідно користуватись режимом "Сервіс".

На кожний відправлений в РРП файл vA обов’язково має прийти квитанція, по якій можна визначити, пройшли чи ні файли в СЕП. Якщо протягом деякого інтервалу (1-2 годин) довідка не отримана, то це свідчить, що файл взагалі не надійшов у СЕП. В такому разі необхідно його шукати в статистиці роботи електронної пошти чи зв’язуватись по телефону з РРП.

РРП обслуговується комплексом АРМ-2, що працює циклічно в автоматичному режимі. За сеанс електронної обробки вважається один цикл обробки файлів, прийнятих в момент початку циклу.

В сеансі обробляються файли платіжних документів типу vA і vB, а також файли квитанцій типу vT і vS. Після закінчення сеансу РРП надсилає тим комерційним банкам, від яких в даному сеансі були отримані файли типу vA та vS, файл з інформацією про динамічний стан технічного кореспондентського рахунку — файл типу vK. Ця інформація дає змогу формувати пакети платіжних документів для передачі у СЕП таким чином, щоб не допустити овердрафт.

АРМ-3 приймає від ОДБ тільки файли поточного банківського дня.

АРМ-3 передає в ОДБ всі файли незалежно від їх банківської дати, крім файлів vB.

ОДБ повинен обробляти незалежно від дати файли V і U. При надходженні в ОДБ більше одного файла U вони повинні бути оброблені в хронологічному порядку.

Єдиний тип файлів СЕП, який може прийматись і оброблятися за різні банківські дні — це файл B. У день формування пакета "функціональний підтип файла СЕП" формується рівним "0". Якщо в день формування пакета платежу файл не був проведений по технічному коррахунку банку, то він переночує на спеціальному рахунку в РРП, який дістав умовну назву "нічного", і на наступний банківський день АРМ-2 привласнює даному пакету нове ім’я і знову відправляє його банку.

При цьому:

 • склад і вміст платіжних документів пакета (тобто інформаційних рядків пакета) не змінюється;
 • день і місяць в імені файлу (і в заголовному рядку) змінюється — заноситься дата нового банківського дня;
 • до "функціонального підтипу" імені файлу додається одиниця.

Таким чином, непідтверджені файли B відправляються одержувачу протягом 9 банківських днів (в день формування vB "функціональний підтип" рівний 0, в подальші дні змінюється відповідно на "1", "2",..., "9"). СЕП не зберігає файли vB більше 10 днів. Файли, не підтверджені протягом цього терміну, підлягають примусовій квітовці в РРП.

Робота в режимі "Кінець дня". Режим "Кінець дня" складається з кількох етапів. Необхідними умовами завершення дня є:

 • отримання квитанції від РРП на всі відправлені банком файли початкових платежів;
 • отримання квитанцій від ОДБ на всі отримані банком від РРП і надіслані до ОДБ файли зворотних платежів.

АРМ-3 виконує перевірку, чи на всі відправлені в РРП файли vA отримано з РРП файли-квитанції vT. Якщо в РРП відправлені файли типу vA і виконано закриття банківського дня раніше, ніж прийшли квитанції на них, то це вважається порушенням технології роботи в СЕП. АРМ-3 контролює цю ситуацію й видає повідомлення про те, що закривати день ще не можна з тієї причини, що в системі залишились несквітовані файли vA.

Формується й відправляється в АРМ-2 файл vZ, що містить звіт про роботу системи за даний банківський день.

Протокольний звіт використовується для архівування в РРП, обліку, звітності та для вирішення спірних питань. Відправка цього файлу обов’язкова. Відправити файл vZ наступного дня неможливо.

Виконується архівування журналу програми криптографування. Після закриття дня створюється архів закритого дня. При спробі заархівувати незакритий день буде видано відповідне повідомлення.

Література

 1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г.  А.  Титоренко, В.  И.  Суворова, И.  Ф.  Возгилевич и др. / Под ред. Г.  А.  Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997. — 268 с.
 2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г.  А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.
 3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. — М.: Церих, 1992. — 206 с.
 4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997—1999 гг.
 5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997—1999гг.
 6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М.  І., Мороз А.  М., Коряк А.  М. / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
 7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
 8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.


10.06.2011