Укрексімбанк у системі банків України. Реферат

Банк заснований для організації банківського обслуговування українських і іноземних юридичних і фізичних осіб, проведення міжнародних і внутрішніх розрахунків, кредитування експортно-імпортних операцій, обслуговування державного зовнішнього боргу України й інших операцій відповідно до чинного законодавства України

Для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності в Україні значне місце приділяється Державному Експортно-Імпортному банку.

Державний експортно-імпортний банк України заснований 3 січня 1992 року у відповідність з Указом Президента України "Про створення Державного експортно-імпортного банку України" від 3.01. 1992 р.

Державний експортно-імпортний банк України створений на базі Банку для зовнішньої торгівлі СРСР (Внешторгбанк) - комерційної кредитної установи, що здійснював кредитування зовнішньої торгівлі СРСР, валютні операції, розрахунки по експорту й імпорту товарів і наданню послуг, що почали свою діяльність ще в 1924 році на базі перетвореного Російського комерційного банку. Внешторгбанк СРСР протягом тривалого часу залишався єдиним акціонерним товариством на території СРСР. Внешторгбанк СРСР діяв на підставі статуту і до складу його акціонерів входили:

 • Держбанк СРСР;
 • Міністерство фінансів СРСР;
 • Міністерство зовнішньої торгівлі СРСР;
 • Комітет Ради Міністрів СРСР по зовнішньоекономічних зв'язках;
 • Ингосстрах СРСР;
 • Міністерство морського флоту СРСР;
 • Стройбанк СРСР.

Зовнішньоторговельні організації:

 • "Експортліс";
 • "Союзпромекспорт";
 • "Техпромімпорт";
 • "Союзпушнина" і ін.

Банк заснований для організації банківського обслуговування українських і іноземних юридичних і фізичних осіб, проведення міжнародних і внутрішніх розрахунків, кредитування експортно-імпортних операцій, обслуговування державного зовнішнього боргу України й інших операцій відповідно до чинного законодавства України.

Таким чином, завдяки специфіці своєї діяльності (обслуговування зовнішньої торгівлі), Внешторгбанк СРСР був однією з найбільш наближених до західних стандартів комерційною структурою. Внешторгбанк СРСР за станом на 1 січня 1969 року мав близько 1200 банків-кореспондентів у більш ніж 90 країнах світу. Акціонерний капітал на 1.01. 1969 склав 300 млн. руб., валюта балансу - 6,308 млн. руб. На 1.01. 1969 року кредитний портфель Внешторгбанка СРСР склав 4.815 млн. руб.; притягнуті кошти – 4.625 млн. руб. Чистий прибуток Внешторгбанка СРСР у 1968 році склав 29,9 млн. руб.

З вищенаведених фактів видно, Укрексімбанк створювався на дуже солідній базі, більш того, у тільки утвореної державі Україна, що орієнтується на розширення зовнішньоторговельних зв'язків, Укрексімбанк, як своєрідний спадкоємець Внешторгбанка виявився єдиним банком, що знали за межами України, і з яким працювали західні банки. Укрексімбанку дісталася в "спадщину" і багата клієнтура, що експортує, від Внешторгбанка.

Тому закономірними можна вважати результати перших років роботи банку в Україні: у 1992-1994 роках активи банку виросли приблизно в 9 разів, фонди - у 11 разів, балансовий прибуток - у 12 разів. До кінця 1994 року Укрексімбанк мав 22 філії в найбільших обласних і промислових центрах України, а число кореспондентів дорівнювало 300 у 70 країнах світу.

У 1996 р. банк продовжував удосконалення своєї кореспондентської мережі, що було викликано необхідністю поліпшення і прискорення процесу проведення розрахунків. Установлено кореспондентські відносини більш ніж з 345 банками світу. Міжнародні розрахунки банк проводив через 51 рахунок "Ностро" у вільно конвертованих валютах, відкритих у ведучих західних банках, а також через 6 рахунків у російських і білоруських карбованцях з використанням системи S. W. I. F. T.

У 1996 р. велика увага була приділена роботі з відкриття і ведення рахунків у вільно й обмежено конвертованих валютах для банків України і країн СНД. У результаті проведеної роботи загальна кількість банків-кореспондентів по рахунках "Лоро" зросло до 19, а кількість відкритих ними рахунків до 90.

Широка кореспондентська мережа забезпечує Укрексімбанку гнучкість при здійсненні платежів як на Україні, так і за її межами, дозволяє проводити їх оперативно з використанням усіх форм розрахункових операцій - акредитивів, інкасо, переказів. Збільшилася кількість звертань банків країн ближнього і далекого зарубіжжя з проханням відкрити рахунки в національній валюті України.

Існуюча мережа банків-кореспондентів дозволяє банку в найкоротший термін і з найбільшою ефективністю здійснювати банківські операції не тільки з традиційними регіонами співробітництва - країнами Східної Європи, країнами СНД, але і з країнами Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Південної Америки.

Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку з банками світу представлені на малюнку 1.

 

Мал. 1. Торгові зв'язки клієнтів Укрексімбанку зі світом.

Банк у своїй діяльності керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими законодавчими актами України, нормативними актами НБУ і власним статутом.

Банк є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює свою діяльність на комерційній основі.

Банк здійснює операції на території України і за кордоном у відповідності з цілями своєї діяльності і Статутом.

Банк відповідає за своїми обов'язками, що належать йому майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути спрямоване стягнення. Банк, є державним, однак не відповідає по зобов'язаннях держави, також, як і держава Україна не відповідає по зобов'язаннях банку, за винятком окремо обумовлених випадків.

Банк може відкривати філії і представництва, як на території України, так і за кордоном, і наділяти їх правами в рамках положень Статуту.

Власні кошти банку складаються зі статутного і резервного фондів, основних фондів, амортизаційного фонду й інших фондів, створюваних за рахунок прибутку банку. Положення про порядок формування і використання фондів затверджується правлінням Укрексімбанку.

Гривневий еквівалент статутного фонду банку на 01.01. 1999 р. склав 107,3 млн. грн., а на 01.01. 2000 р. – 107,35 млн. грн.

В даний час це один з найбільших статутних фондів серед зареєстрованих в Україні комерційних банків. Так, наприклад, найближчими конкурентами по величині статутного фонду за станом на 01.01. 2000 р. є:

АКБ "Промінвестбанк" України – 200,18 млн. грн., "Ощадний банк" - 158,00 млн. грн., КБ "Приватбанк" – 140,00 млн. грн., АПБ "Україна" – 70, 34 млн. грн., АППБ "Аваль" – 63,00 млн. грн.

На 01.01. 2000 р. капітал банку (власні засоби) склав 139,08 млн. грн., доходи – 218,20 млн. грн. (9 місце серед банків України), витрати – 189,73 млн. грн. (10 місце).

Банк створює резервний фонд для забезпечення зобов'язань банку і покриття можливих збитків по своїх операціях у розмірі 25% статутного фонду. Щорічні відрахування в резервний фонд складають не менш 5% від суми чистого прибутку банку.

Основні фонди складаються з приналежних банку будинків, споруджень, устаткування й іншого майна, що відноситься до основних фондів.

Амортизаційний фонд створюється і використовується відповідно до законодавства України.

Інші фонди формуються за рішенням Правління Банку.

Банк здійснює операції відповідно до отриманої ліцензії НБУ.

23.06. 1998 року Державний експортно-імпортний банк України одержав нову Генеральну ліцензію НБУ, на здійснення операцій, що включає наступні пункти: 1-6, 8-23, 26-30.

№ операції

 

 

Назва операції

1

Касове обслуговування клієнтів

2

Перевезення грошово-валютних цінностей і інкасація коштів

3

Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку

4

Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України

5

Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України

6

Здійснення операцій по касовому виконанню державного бюджету України, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і рахунків державних позабюджетних фондів

7

Здійснення операцій по касовому виконанню місцевого бюджету, у тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і рахунків місцевих позабюджетних фондів

8

Видача й одержання кредитів на міжбанківському ринку

9

Кредитування юридичних і фізичних осіб, фінансовий лізинг

10

Факторинг

11

Вкладення засобів у статутні фонди інших юридичних осіб

12

Залучення депозитів юридичних осіб

13

Залучення депозитів фізичних осіб

14

Емісія цінних паперів

15

Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті

16

Неторгові операції з валютними цінностями

17

Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті

18

Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України

19

 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті і здійснення операцій по них

20

Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій по них

21

Залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України

Продовження.

22

Залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках

23

Валютні операції на міжнародних ринках

24

Операції з банківськими металами на валютному ринку України

25

Операції з банківськими металами на міжнародних ринках

26

Фінансування капітальних вкладень з доручення власників або розпорядників інвестуємих засобів

27

Видача поручительств, гарантій і інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їхнє виконання в грошовій формі

28

Покупка, продаж цінних паперів і операції з ними

29

Управління коштами і цінними паперами з доручення клієнтів

30

Покупка, продаж державних цінних паперів і операції з ними

 

Таким чином, Укрексімбанк у даний час має право на здійснення самого широкого кола операцій. Але, що ще важливіше, банк не тільки має право, але і має необхідний фінансовий і кадровий потенціал для здійснення самого широкого кола операцій і надання спектра послуг.

Правління Банку організовує і здійснює управління діяльністю Банку і несе відповідальність за виконання його статутних цілей.

Правління складається з Глави Правління, призначуваного на посаду Президентом України, першого заступника Глави Правління, заступників Глави й інших членів Правління, призначуваних Главою Правління.

У систему Укрексімбанку входить Головний банк, 27 балансових установ і 22 безбалансових відділення, що розташовані майже у всіх регіонах України.

Відділення має право вести переговори з питань, що входять у його компетенцію з українськими й іноземними організаціями, фірмами, і представниками, а також з українськими й іноземними громадянами.

Відділення приступає до здійснення своєї діяльності після рішення Правління Банку і його реєстрації в НБУ. Діяльність відділення припиняється за рішенням Банку й в інших випадках, передбачених чинним законодавством, а також у випадку збиткової діяльності відділення Правління Банку може прийняти рішення про припинення діяльності відділення.

Одеське відділення Внешторгбанка СРСР почав свою роботу 18 лютого 1974 року. Завдяки своєму місцеві розташування (один з найбільших морських портів СРСР із величезним вантажообігом), одеське відділення Внешторгбанка СРСР, незабаром стало одним з найбільших і прибуткових у всій системі Внешторгбанка. З утворенням Укрексімбанку, одеське відділення згодом утратило той ступінь самостійності, якою воно володіло в часи Внешторгбанка. Це пояснюється відсутністю прямих кореспондентських відносин з іноземними банками - усі проходить через Головний банк.

Але і в даний час відділення Укрексімбанку в м. Одесі залишається одним з найбільших і найбільш прибуткових у системі. На сьогоднішній день у банку обслуговується близько 1000 клієнтів - юридичних осіб, з них більш 500 – активно працюючі підприємства й організації.

Таким чином, Укрексімбанк є одним із самих могутніх і одним з найбільш перспективних банків України, що здійснює повний спектр банківських послуг, завоював репутацію надійного ділового партнера, як на Україні, так і за її межами. З ним підтримують відносини багато великих банків світу, а також міжнародні фінансові установи.

Широке визнання міжнародними фінансовими колами професійних підходів у діяльності Укрексімбанку сприяло активному залученню іноземних кредитних ресурсів в економіку України.

Загальна мрія всієї діяльності банку полягає у виведенні на ринок сучасних, якісних, орієнтовані на пріоритетних клієнтів банківських продуктів і послуг, досягненні постійних конкурентних переваг.

Необхідно акцентувати увагу на подальше акціонування Укрексімбанку.


06.06.2011