Прибуток як показник діяльності банків. Реферат

Важливим показником діяльності банків є прибуток, який визначається як різниця між отриманими доходами і проведеними витратами. За умов комерційного розрахунку важливо, щоб банки були достатньо прибутковими

Основним принципом діяльності банків за умов ринкової економіки є комерційний розрахунок та самофінансування. Це означає, що банк за рахунок власних доходів здійснює кредитно-комерційну діяльність та соціальну програму, гарантує всім акціонерам єдиний рівень дивідендів

Прибуток стимулює діяльність банків щодо розширення і підвищення якості банківських послуг, забезпечення резервів та страхових фондів на випадок непередбачених обставин або втрат.

У прибутковості банків зацікавлені також акціонери і клієнти. З одного боку, акціонери банків зацікавлені у прибутку, оскільки він є джерелом доходів на інвестований ними капітал. З іншого, акціонери як інвестори зацікавлені в зменшенні ризику при здійсненні інвестицій. Позичальники певною мірою також заінтересовані у прибутковості банків, оскільки здатність банку надавати кредити залежить від розміру і структури його капіталу. А тому при визначенні банку, в який будуть інвестуватись кошти, важливо мати інформацію про результати фінансово-комерційної діяльності банку.

Для цього можна використовувати таку систему оціночних показників.

1. Абсолютний розмір (сума) прибутку (збитку) банку.

Цей показник має універсальний характер, дає уявлення як про зміст, характер, функціональну спрямованість та обсяг діяльності банківської установи, так і про результативність її роботи, що, в принципі, є головним у фінансовій справі.

До того ж, цей показник є досить зручним у порівнянні, в оцінці економічної результативності банку.

2. Рентабельність капіталу (ROE - return on equity)

     

ROE = П / К,

де П - сума прибутку банку,

К - капітал банку.

Даний показник є узагальнюючим показником результативності діяльності комерційного банку.

3. Рентабельність активів (ROA - retutn on assest)

ROA = П / А,

де П - сума прибутку банку,

А - активи банку.

Аналогічний показник:

ROAд. = П/ Ад.,

де Ад. - доходні активи.

Даний показник відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його персоналу в підтримці оптимальної структури активів та пасивів з погляду на доходи та витрати.

Показник характеризує здатність банку забезпечити найбільшу віддачу активів, їхню прибутковість, на що, в свою чергу, впливає доходність активів та можливості банку мінімізувати витрати і тим самим максимізувати частку прибутку в доходах.

Саме тому між показниками ПА, ДА та РВ діє такий взаємозв'язок:

ROA = ДА * РВ,

ROE = ROA / ПС,

У даному випадку показник ПО (Платоспроможність) можна розглядати як достатність капіталу - Д:

Д = ВК / ЗК,

де ВК - власні кошти банку,

ЗК - залучені кошти, що відображають розмір зобов’язань банку.

Показник відображає фінансову стійкість банку, достатність власних коштів для забезпечення зобов’язань на залучені кошти.

4. Рівень витрат (частка прибутку в доходах)

РВ = Пр/ Д,

де Пр. - сума прибутку банку,

Д - сума доходу банку.

Показник відтворює результати роботи банку шляхом контролю та порівняння за розміром витрат.

5. Доходність активів

ДА = Д / А,

де Д - сума доходу банку,

А - активи банку.

Показник відтворює ступінь доходності активів банку.

Аналогічний показник:

ДА = Д / Ад.,

де Ад. - доходні активи, які складаються із суми:

  • короткострокових та довгострокових кредитів;
  • кредитів, виданих в інвалюті;
  • кредитів, наданих іншим банкам;
  • кредитів, наданих філіям банку;
  • коштів, вкладених у спільну господарську діяльність, цінні папери, паї та акції.

6. Загальна рентабельність

Rent = Пр. ч. / В,

де Пр. ч. - чистий прибуток банку,

В - витрати банку.

Показник демонструє, скільки прибутку (збитків) припадає на одиницю витрат банку.

7. Показник банківського ризику (індекс Кука)

ІК = К / ВБ,

де К - власний капітал банку,

ВБ - валюта балансу банку.

Показник свідчить про ступінь захищеності операцій банку власним капіталом. Даний показник аналогічний до показників платоспроможності та достатності капіталу.

Показники ROE, ROA, індекс Кука, рекомендовані для банківських установ Базельським комітетом Всесвітнього банку, є загальновизнаними в світовій банківській практиці і почали використовуватися останнім часом в Україні при визначенні рейтингу комерційних банків.


30.05.2011