Торгівельне підприємство: облік операцій та узагальнення результатів діяльності. Реферат

Облік операцій по патентуванню окремих видів діяльності. Облік витрат діяльності торговельних підприємств. Узагальнення результатів діяльності торговельного підприємства

Облік операцій по патентуванню окремих видів діяльності

Патентування окремих видів підприємницької діяльності в країні регламентується Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03. 96 №98 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 10.02. 98 № 102). Дія цього Закону поширюється на торговельну діяльність за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків і кредитних карток на території України; на діяльність по обміну готівкових валютних цінностей.

Суб'єктами правовідносин, які регулюються цим Законом, є юридичні особи і суб'єкти підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи - резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва), які займаються зазначеною вище діяльністю, за винятком:

1) підприємств і організацій Укоопспілки, воєнної торгівлі (військовою атрибутикою тощо), аптек, які знаходяться у державній формі власності, і торговельно-виробничих державних підприємств робітничого постачання в селах, селищах та містах районного підпорядкування;

2) суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:

 • здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;
 • платять податок на промисел в порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • здійснюють продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибних, дачних, садових і городніх ділянках продукції рослинництва, бджільництва тощо;
 • платять фіксований податок згідно з чинним законодавством про оподаткування доходів фізичних осіб;
 • платять державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна (якщо товари кожної категорії відчужуються не частіше одного разу на рік);

3) суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством і здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих.

Не вимагає патентування діяльність суб'єктів підприємницької діяльності по закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається по розрахунках в безготівковій формі (заготівля сільськогосподарської продукції і продукції її переробки; пункти приймання склотари від населення тощо).

Торговий патент - це державне посвідчення, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в Законі видами підприємницької діяльності.

     

Торговий патент не засвідчує права суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність (тобто не є нематеріальним активом).

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, то патент придбавається для кожного підрозділу.

Торгові патенти видаються для здійснення торговельної діяльності за готівку, надання побутових послуг (строк дії 12 місяців), здійснення операцій по торгівлі (обміну) валютними цінностями (строк дії 36 місяців) і надання послуг у сфері грального бізнесу (на 60 місяців).

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів і асортиментного переліку товарів (на календарний місяць в межах таких граничних рівнів):

 • на території м. Києва, обласних центрів - від 60 до 320 грн.;
 • на території м. Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від ЗО до 160 грн.;
 • на території інших населених пунктів - до 80 грн.

Короткостроковий торговий патент видається для здійснення торговельної діяльності за готівку строком від І до 15 днів з одночасною сплатою всієї вартості патенту з розрахунку 10 грн. за один день. Такий патент видається при проведенні ярмарків) виставок-продажу та інших короткострокових заходів, пов'язаних з демонстрацією і продажем товарів (п. 16 Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08. 97 № 1077).

Пільговий торговий патент видається строком на 12 місяців (з одноразовою оплатою в розмірі 25 гри.) суб'єктам підприємницької діяльності, в торговельній діяльності яких використовуються товари вітчизняного виробництва (поштові марки, листівки, конверти, проїзні квитки, товари народних промислів, періодичні видання друкованих засобів масової інформації, готові лікарські засоби, вітаміни для населення; вугілля, торф, дрова для населення та інші товари, передбачені ст. 8 Закону). Повний перелік товарів, передбачених до реалізації, обов'язково зазначається у пільговому патенті.

Особливістю патентування торгівлі валютними готівковими цінностями є стягнення плати в розмірі 320 грн. за календарний місяць, а також більш тривалий строк дії торгового патенту (36 місяців).

Особливістю придбання торгового патенту на здійснення операцій по наданню послуг у сфері грального бізнесу є більш висока фіксована вартість патенту на окремі види грального бізнесу (наприклад, при використанні грального автомата з грошовим або речовим виграшем стягується плата за патент у розмірі 700 гри. на рік; при використанні грального стола з кільцем рулетки - 32000 грн. на рік: при використанні інших гральних столів (крім столів для більярда) - 24000 гри. на рік і т. д.).

Торговий патент для проведення операцій по наданню послуг у сфері грального бізнесу видається на кожне окреме гральне місце (автомат, стіл) строком дії 60 місяців. При придбанні патенту на здійснення операцій у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить плату в розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці.

Торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності в податковому органі за місцем знаходження цих суб'єктів (або їх підрозділів). Підставою для придбання патенту є заявка, оформлена згідно з установленим порядком.

Оплата вартості патенту на здійснення торговельної діяльності і діяльності на надання побутових послуг здійснюється в розмірі місячної вартості патенту до 15 числа місяця, що передував звітному, а на здійснення операцій по торгівлі валютними цінностями, операцій по наданню послуг в сфері грального бізнесу - щоквартально до 15 числа, що передує звітному кварталу. По короткострокових торгових патентах оплата вноситься не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності. Проте суб'єкт може здійснити і попередню оплату вартості патенту за весь строк користування, але не більше ніж на три роки.

Крім зазначеної попередньої щомісячної (щоквартальної) оплати вартості торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності вносять одноразову плату в розмірі його вартості за один місяць (квартал). На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії. Щомісячне (щоквартальне) внесення плати за торговий патент відображається податковим органом на особистому рахунку платника.

На суму сплаченої вартості торгового патенту за відповідний звітний період зменшується сума податку на прибуток (або прибуткового податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).

Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів і асортиментного переліку товарів (або місцезнаходження об'єкта по наданню побутових послуг і виду побутових послуг). При цьому розрахункова сума надходжень за рік від суб'єктів підприємницької діяльності у вигляді плати за спеціальні торгові патенти не може бути менша від загальної суми надходжень в бюджети всіх рівнів і державних цільових фондів, податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачених такими суб'єктами за попередній бюджетний рік з урахуванням індексів інфляції.

Придбання спеціального торгового патенту має як ряд переваг, так і недоліків для підприємця. Так, недоліком може бути те, що для даного патенту не встановлюється граничний рівень його вартості. Перевага полягає у встановленні плати за спеціальний торговий патент за єдиною методикою для всіх суб'єктів підприємницької діяльності і в податкових перевагах. Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, згідна зі ст. 7.1 Закону про патентування не сплачує:

 • податок на додану вартість;
 • податок на фізичних осіб;
 • податок на прибуток підприємств;
 • плату (податок) за землю;
 • збір за спеціальне використання природних ресурсів;
 • збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
 • збір на обов'язкове соціальне страхування;
 • збір в Державний Інноваційний фонд;
 • комунальний податок;
 • ринковий збір;
 • збір на видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі і сфери послуг.

На суб'єктів підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, не поширюється вимога Закону України "Про застосування електронних касових апаратів і товарно-касових книг". Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи звільняються:

 • від обов'язкового ведення книги обліку доходів і витрат (щодо діяльності, на яку придбано патент);
 • від обов'язкового подання декларацій податковому органу, які подаються суб'єктами підприємницької діяльності.

Вони подають декларацію про свої доходи в загальному порядку і визначеному законодавством України для громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю. Доходи від діяльності, на яку суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою придбано спеціальний торговий патент, не включаються до складу інших оподатковуваних доходів, у тому числі в сукупний доход, оподатковуваний за підсумками звітного року.

Бухгалтерський облік діяльності, що підлягає патентуванню, регламентується Положенням про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, які підлягають патентуванню, затвердженим наказом Мінфіну України від 23.06. 98 № 13$. Згідно з зазначеним Положенням затрати, пов'язані з наданням побутових послуг і послуг грального бізнесу, відображаються на рахунку 23 "Виробництво". а пов'язані з діяльністю в сфері торгівлі і громадського харчування - на рахунку 93 "Витрати на збут".

Витрати, пов'язані з попередньою оплатою вартості торгового і пільгового патентів, а також одноразова плата, яка вноситься при придбанні торгового патенту, відображаються записом по дебету рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" у кореспонденції з кредитом рахунка ЗІ "Рахунки в банках". У міру настання звітного періоду (місяця, кварталу), до якого відноситься сума попередньої оплати торгового патенту, робиться запис по кредиту рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" і дебету рахунка 641 "Розрахунки за податками" (тобто на зменшення податку на прибуток, нарахованого за звітний період).

Сума попередньої оплати за пільговий патент списується повністю з кредиту рахунка 39 на дебет рахунка 641 "Розрахунки за податками" в перший місяць дії такого патенту.

Сума одноразової плати за торговий патент з кредиту рахунка 39 на дебет рахунка 641 списується в останньому місяці (кварталі) його дії.

При складанні декларації про податок на прибуток підприємства суми, сплачені за торговий патент, пільговий торговий патент, відображаються в рядку 47.2 "Вартість придбаних торгових патентів" додатка П до декларації у тому звітному періоді, у якому вони списані з кредиту рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" на дебет рахунка 641 "Розрахунки за податками". Одночасно ці суми показуються у Звіті про фінансові результати як фактично внесені до бюджету платежі податку на прибуток.

Податковий облік діяльності, здійснюваної за спеціалізованим торговим патентом не ведеться. При придбанні такого патенту суб'єкт підприємницької діяльності не вносить одноразову плату, а сума попередньої оплати вартості такого патенту відображається записом по дебету рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" І кредиту рахунка ЗІ "Рахунки в банках".

У міру настання звітного періоду сума, попередньо сплачена за спеціальний торговий патент, списується з кредиту рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" на дебет рахунка 23 "Виробництво" (по діяльності, пов'язаній з наданням побутових послуг і послуг грального бізнесу) або рахунка 93 "Витрати на збут" (по діяльності в сфері торгівлі і громадського харчування). Ця сума включається відповідно в елементи затрат:

 • а) "Відрахування на соціальні заходи" (у розмірі 25% місячної вартості спеціального торгового патенту);
 • б) "Інші витрати" (у розмірі 75% місячної вартості спеціального торгового патенту).

Оплата вартості спеціального торгового патенту за звітний період у Звіті про фінансові результати відображається в однаковому розмірі як така, що підлягає розрахунку, так і фактично сплачена до бюджету сума інших по датків і платежів.

При заповненні декларації про податок на прибуток підприємства - суб'єкти підприємницької діяльності відображають у ній суму доходів і витрат, які пов'язані тільки з тими видами діяльності, по яких спеціальний торговий патент не придбавався.

Облік витрат діяльності торговельних підприємств

Витрати комерційної діяльності торговельних підприємств (витрати обігу) є витратами по переміщенню товарів від виробника до споживача. До них належать витрати по перевезенню, зберіганню, реалізації товарів, по утриманню транспортних засобів, будівель і споруд, по оренді необоротних матеріальних і нематеріальних активів, страхуванню майна, рекламі та ін., а також по управлінню діяльністю підприємства.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій витрати діяльності торговельних підприємств відображаються на рахунках: 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" призначений для обліку загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням і обслуговуванням діяльності торговельного підприємства в цілому. До них належать:

 • витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу (оплата праці, пенсійне і соціальне страхування, додаткові витрати та ін.);
 • витрати на утримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення (оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона та ін.);
 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна та ін.);
 • витрати на зв'язок (поштові, телефонно-телеграфні та ін.);
 • організаційні, представницькі та інші адміністративні витрати.

На рахунку 93 "Витрати на збут" відображають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) товарів (послуг). До них належать:

 • витрати пакувальних матеріалів;
 • витрати на транспортування продукції (товарів) за умовами договору;
 • витрати на маркетинг та рекламу;
 • витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту;
 • амортизація, ремонт та утримання основних засобів: інших необоротних матеріальних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції (товарів, робіт послуг) та ін.

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності ведуть облік:

 • витрати на досліди і розробки;
 • собівартість реалізованої іноземної валюти (відображається вартість реалізованої іноземної валюти на дату її продажу);
 • сумнівні і безнадійні борги (відображається інформація про нарахування резерву сумнівних боргів по заборгованості; про суми списаної поточної дебіторської заборгованості, визнаною безнадійною і створення якої не було пов'язано з реалізацією товарів, послуг);
 • витрати по операційній курсовій різниці (відображаються витрати по активах і зобов'язаннях операційної діяльності торговельного підприємства від зміни курсу національної валюти до іноземної);
 • втрати від знецінення запасів (тобто втрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) товарів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси";
 • нестачі і втрати від псування цінностей (відображаються нестачі грошових коштів та матеріальних цінностей і втрат від їх псування, які виявлені в процесі заготівлі, переробки, зберігання і реалізації товарів, якщо на час виявлення нестачі винуваті особи не встановлені);
 • визнані штрафи, пеня, неустойки (ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством умов договору, законодавства по оподаткуванню та ін.).

Інші витрати операційної діяльності (витрати по утриманню житлово-комунального господарства, дошкільних дитячих установ, оздоровчих закладів та ін.).

Протягом звітного періоду торговельні підприємства витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, відображають відповідно на дебеті рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" в кореспонденції з кредитом рахунків:

 • 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";
 • 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (на вартість послуг по перевезенню товарів, навантажувально-розвантажувальні роботи, рекламні та інші послуги);
 • 66 "Розрахунки з оплати праці" (на суму нарахованої основної і додаткової заробітної плати працівникам, винагород із фонду оплати праці тощо);
 • 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму нарахованих зборів по пенсійному забезпеченню і соціальному страхуванню майна);
 • 13 "Знос необоротних активів" (на суму нарахованої амортизації по основних засобах, інших необоротних матеріальних активах, нематеріальних активах);
 • 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (на суму нарахованого резерву, на оплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне страхування, гарантованих зобов'язань) та ін..

Відображені протягом звітного періоду витрати, пов'язані із забезпеченням торговельної діяльності підприємства, на дебеті рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", наприкінці звітного періоду списуються з кредиту цих рахунків на дебет рахунка 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

Узагальнення результатів діяльності торговельного підприємства

Для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємств Планом рахунків передбачено рахунок 79 "Фінансові результати", який ведеться за субрахунками:

 • 791 "Результат основної діяльності",
 • 792 "Результат фінансових операцій",
 • 793 "Результат іншої звичайної діяльності",
 • 794 "Результат надзвичайних подій".

По кредиту рахунка 79 "Фінансові результати" та його субрахунків підприємства відображають суму доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а по дебету - собівартість реалізації, витрат діяльності і податок на прибуток від звичайної діяльності.

Звідси торговельні підприємства для визначення фінансового результату основної діяльності наприкінці звітного періоду роблять записи:

1) на списання суми доходу:

Д рах. 702 "Доход від реалізації товарів"

К рах. 791 "Результат основної діяльності".

2) на суму витрат діяльності:

Д-т рах. 791 "Результат основної діяльності"

К-т рах. 902 "Собівартість реалізованих товарів.

К-т рах. 92 "Адміністративні витрати".

К-т рах. 93 "Витрати на збут".

К-т рах. 94 "Інші витрати операційної діяльності".

3) на суму належного податку на прибуток від звичайної діяльності, визначену за даними бухгалтерського обліку:

Д-т рах. 791 "Результат основної діяльності"

К-т рах. 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності".

Шляхом порівняння на рахунку 791 "Результат основної діяльності" кредитового обороту (загальна сума одержаного доходу від реалізації товарів) з оборотом по дебету цього рахунка (загальна сума операційних витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності) торговельні підприємства визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності.

Визначену суму фінансового результату списують на фінансово-результативний активно-пасивний рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" записами:

1) на суму одержаного прибутку:

Д-т рах. 791 "Результат основної діяльності"

К-т рах. 441 "Прибуток нерозподілений".

2) на суму збитку:

Д-т рах. 442 "Непокриті збитки"

К-т рах. 791 "Результат основної діяльності".


19.03.2011