Прибуткове оподаткування громадян: контрольна робота податкових інспекцій. Реферат

У рефераті подано відомості про контрольну роботу податкових інспекцій щодо прибуткового податку з громадян

Порядок обчислення і сплати податку з доходів громадян встановлено Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05. 2003 р.

Прибутковий податок з громадян належить до прямих, у результаті чого оподатковується податком безпосередньо дохід самого платника У той же час, у разі отримання платником доходу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності обов'язки щодо нарахування, утримання, повноти і своєчасності перерахування прибуткового податку з громадян до бюджету покладено на юридичних та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують доходи працівникам.

Проте, якщо з метою отримання доходу громадяни самостійно, від свого імені здійснюють діяльність, то обов'язки щодо своєчасного і повного нарахування прибуткового податку та перерахування його до бюджету покладено саме на таких громадян. До цієї категорії належать фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни, які здійснюють незалежну професійну діяльність, здавачі в найм нерухомості тощо.

За останні роки значно збільшилась кількість юридичних осіб, які утримують та перераховують прибутковий податок, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності і громадян, які здійснюють незалежну професійну діяльність або отримують інші доходи. Така тенденція буде зберігатися у наступних роках, що, в свою чергу, вимагатиме від податкових органів розробки додаткових заходів щодо адміністрування податків з фізичних осіб.

Збільшення кількості платників податків, погашення заборгованості із заробітної плати, а також проведення податковими органами заходів, спрямованих на дотримання чинного законодавства та налагодження чіткої, максимально тісної співпраці з самими платниками податків у частині пропаганда податкового законодавства, що підвищує рівень мобілізації податку шляхом його добровільної сплати, призводить до непохитного росту надходжень з прибуткового податку, збільшення його питомої ваги у загальній сумі надходжень податків та зборів до Зведеного бюджету України.

Це, у свою чергу, покладає на працівників податкових органів відповідні вимоги щодо більш ретельної уваги до процесу адміністрування прибуткового та інших видів податків з фізичних осіб.

Забезпечення надходжень з прибуткового податку здійснюється податковими органами шляхом контролю за надходженням поточних перерахувань прибуткового податку, контролю за дотриманням податкового законодавства та стягненням податкової заборгованості з донарахованих сум прибуткового податку та нарахованої пені.

З цією метою слід використовувати відомості з карток особових рахунків за формою № 15, які ведуться у відділі обліку і звітності та які при перевірці на підприємстві слід зрівняти з даними бухгалтерського обліку підприємства про перерахування до бюджету сум податку і з платіжними документами. При виявленні розбіжностей за перерахованими в бюджет сумами податку між даними податкового органу та бухгалтерії підприємства необхідно зрівняти ці документи з даними платіжних повідомлень на сплату прибуткового податку в установі банку.

     

Одночасно необхідно провести звірку з даними форми № 8-ДР "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності" про утримані суми прибуткового податку для виявлення розбіжностей між формою № 15 та формою № 8-ДР. У разі наявності таких розбіжностей зазначений платник вноситься до реєстру (списку) для подальшого з'ясування обставин та проведення відповідних підготовчих заходів.

Якщо прибутковий податок не перераховується протягом певного терміну або коли обсяг надходжень значно зменшився проти минулих періодів, працівник відділу повинен провести першочергові заходи для з'ясування причин неперерахування податку, зокрема:

 • з метою налагодження партнерських відносин з платниками податків;
 • з метою добровільної сплати податку зателефонувати до керівника або головного бухгалтера і, у разі неперерахування його через відсутність коштів для виплати заробітної плати, уточнити строки та суму виплати, а також суму очікуваного перерахування прибуткового податку;
 • проаналізувати інформацію за формою № 8-ДР;
 • отримати від інших підрозділів та проаналізувати інформацію про ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства та його фінансовий стан.

Якщо з'ясується, що підприємство перераховує до бюджету податок на прибуток, податок на додану вартість та інші платежі, а також здійснює фінансово-господарську діяльність, проте прибутковий податок до бюджету не перераховує, зазначена юридична особа береться на окремий облік для подальшого контролю за її діяльністю та залучення до оподаткування.

Для адміністрування прибуткового податку та забезпечення його надходження в повному обсязі важливою ланкою є отримання інформації про платника щодо:

 • фонду оплати праці на місяць, рік;
 • штатної чисельності працюючих;
 • строків виплати заробітної плати чи її періодичності;
 • середньої заробітної плати, зокрема у керівного складу підприємства;
 • додаткових виплат, які проводить підприємство (премії, додаткові матеріальні і соціальні блага за рахунок підприємства, розміри доходу, отриманого працівниками в натуральній формі, тринадцята заробітна плата тощо);
 • характеру роботи підприємства (тимчасовий, сезонний чи постійний);
 • заборгованості з заробітної плати працівникам та строків її погашення;
 • форми оплати праці, що використовується підприємством, у грошовій чи натуральній формах;
 • ступеня ризику неперерахування прибуткового податку, тобто у випадку, коли основні доходи виплачуються у натуральній формі, цінними паперами, у вигляді позичок, дивідендів, процентів тощо.

З інших структурних підрозділів отримують інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства, рентабельність підприємства, обсяг виручки, суми прибутку. Слід також звернути увагу на дебіторів (кредиторів) підприємства, вид діяльності підприємства, місце розташування його структурних підрозділів, торгових точок, філій тощо.

Після всебічного аналізу інформації про підприємство та з'ясування обставин виникнення податкової заборгованості перед бюджетом начальник відділу (управління) приймає рішення щодо подальших дій та забезпечення заходів для своєчасного та повного надходження прибуткового податку до бюджету, які можуть проводитись у два етапи.

На першому етапі проводяться добровільно заохочувальні заходи, не пов'язані з контрольно-перевірочною роботою, які можуть полягати у наступному:

 • повідомлення про факт заборгованості перед бюджетом щодо прибуткового податку з відповідними застереженнями;
 • виклик до податкової інспекції керівників підприємства з метою роз'яснення податкового законодавства з оподаткування та залучення до добровільної сплати податку;
 • повідомлення місцевих органів влада, комісії із заборгованості щодо заробітної плати, якщо невиплата заробітної плати є причиною неперерахування прибуткового податку;
 • направлення листів та розрив контрактів з керівниками державних підприємств, які не забезпечили розрахунки з бюджетом;
 • висвітлення у пресі переліку підприємств та їх керівників, які не розраховуються з бюджетом за податками.

Якщо на першому етапі ці дії не були ефективними, необхідно перейти до другого етапу заходів, спрямованих на залучення до сплати прибуткового податку в примусовому порядку, зокрема шляхом:

 • звернення до прокуратури та правоохоронних органів щодо фактів виплати заробітної плати без перерахування прибуткового податку;
 • надання пропозицій щодо включення таких підприємств до Національного плану перевірок та проведення комплексної перевірки підприємства;
 • обстеження структурних підрозділів, філій, торгових точок підприємства, збір інформації, що стосується реалізаторів, та встановлення умов трудових відносин з підприємством, перевірка підприємств, які є дебіторами чи кредиторами підприємства-порушника податкового законодавства.

Отже, одним із завдань підрозділів оподаткування фізичних осіб є контроль за своєчасним і повним утриманням прибуткового податку з громадян, виявлення та притягнення до оподаткування тих громадян, що ухиляються від декларування своїх доходів, відображають занижені розміри отриманих доходів та недостовірні дані в податкових деклараціях.

Декларація про сукупний оподатковуваний дохід подається особисто чи надсилається поштою до 1 квітня наступного за звітним року громадянами, які протягом звітного календарного року, крім доходів за місцем основної роботи, одержували доходи не за місцем основної роботи, а також громадянами, які не мали протягом звітного року основного місця роботи, проте одержували в цей час будь-які доходи в грошовій і натуральній формах з різних джерел, незалежно від того, за рахунок яких коштів формується це джерело.

Важливими умовами ефективності роботи податкових органів щодо виявлення і притягнення до декларування та оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема й тих, які ухиляються від сплати прибуткового податку, є отримання максимального обсягу інформації про доходи різних категорій громадян, їх систематизація та накопичення.

Інформаційна база даних на фізичних осіб і, зокрема, тих, які ухиляються від декларування отриманих доходів, формується на підставі відомостей, одержаних податковими органами як з внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

До інформації із внутрішніх джерел належать відомості про платника, які податкові органи отримують самостійно в ході виконання контрольних функцій, зокрема отримані в ході документальних перевірок платників податків з питань дотримання ними податкового законодавства:

 • про виплати громадянам протягом року доходів або інших виплат за виконання разових та інших робіт, що здійснюються на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру;
 • про купівлю автотранспортних засобів, квартир, дач або іншого рухомого та нерухомого майна платника;
 • про отримання подарунків, призів, виграшів, матеріальної допомоги тощо.

До інформації із зовнішніх джерел належать відомості про доходи (видатки) фізичних осіб від підприємств, установ, державних контролюючих, правоохоронних органів та інших організацій, де такі доходи (видатки) фінансуються, зокрема:

 • інформація про отриманий дохід за формою № 2;
 • інформація про отриманий дохід за формою № 3.

Додаткові джерела інформації про отриманий дохід платника, зокрема від:

 • органів місцевого самоврядування, які здійснюють реєстрацію підприємців, інших організацій, виконують функції державної реєстрації та ліцензування;
 • органів МВС про громадян, які здійснили злочин у сфері економічної діяльності, у яких можуть бути відомості про отримані доходи;
 • митних органів та фізичних осіб, які здійснюють товарообмінні операції у великих розмірах;
 • органів житлово-комунального господарства, бюро технічної інформації про новопобудовані громадянами будови, здачу в найм або в оренду рухомого і нерухомого майна тощо;
 • органів Державтоінспекції про громадян, які здійснюють угоди купівлі-продажу автотранспортних засобів;
 • місцевих комітетів з приватизації комунального майна про угоди купівлі-продажу фізичними особами нежитлового фонду;
 • державних податкових органів інших країн про доходи громадян України.

Уся вищезазначена інформація про отримані громадянами доходи у великих розмірах або проведені ними витрати у великих розмірах повинна накопичуватися в податкових органах, узагальнюватися для подальшої перевірки з погляду достовірності та оцінки її суттєвості.

Якщо буде встановлено, що фізична особа не надавала у встановлений строк декларацію про отримані нею доходи за минулий рік або в декларації зазначила менші розміри отриманих доходів, ніж вона фактично отримала, то на підставі статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" з відповідними змінами і доповненнями, податковий орган запрошує громадянина для встановлення джерел отримання доходів, обчислення і сплати податків та інших платежів.

Обов'язки утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку, подання відомостей за формою № 2 до податкових інспекцій і відповідальність за недотримання вимог з цих питань покладена на підприємства, установи і організації та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують громадянам зазначені доходи.

Податкові органи проводять обчислення річної суми податку громадянам на підставі поданих ними декларацій про сукупний дохід, використовуючи при цьому відомості форми № 2. Якщо у податкових інспекціях відсутні відомості про доходи, відображені громадянами у декларації, і утримані суми податку, у цих випадках податкові інспекції повинні самі зробити запит стосовно даних за формою № 2 до юридичних осіб, які виплачували доходи громадянам, та у відповідних випадках провести зустрічні перевірки цих підприємств, достовірність джерела виплати цих доходів, як це передбачено Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Зокрема, за касовими платіжними документами перевірити утримання прибуткового податку з суми виплачених громадянам доходу., отриманого громадянами не за місцем основної роботи, перевірити повноту та своєчасність направлення до податкових органів за місцем їх проживання довідки форми № 2 про суми виплачених доходів і утриманих податків.

Реєстрація одержаних від підприємств, установ і організацій довідок форми № 2 провадиться в журналі вхідної кореспонденції податкової інспекції із зазначенням на ній реєстраційного номера. При цьому до журналу окремо заноситься (реєструється) кожна довідка форми № 2.

Після реєстрації всі довідки форми № 2 передаються до відділу (сектора) податкової інспекції, на які покладено обов'язки обліку відомостей за формою №2.

Декларації громадян про одержані доходи, які надходять до ДПІ після реєстрації в журналі вхідної кореспонденції, реєструються у Книзі обліку декларацій за порядковим номером з відображенням у ній відповідного базового номера довідки форми № 2.

Література

 1. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб", від 22.05. 2003 р.
 2. Закон України 'Про підприємництво" від 7.02. 1991 р.
 3. Закон України 'ТІро державну податкову службу в Україні" від 4.12. 1990 р.
 4. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3.07. 1998 р.
 5. Бондаренко Г. І., Данілов О. Д., Лекарь С. І. та ін. Оподаткування фізичних осіб. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 247 с.


15.03.2011