Характеристика рахунку 92 "Адміністративні витрати". Реферат

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають і накопичують протягом року витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства

Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або в кінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунку 92 на дебет субрахунку 791 "Результати основної діяльності".

Раціональна організація аналітичного обліку витрат взагалі та аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також об'єктивного визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Організація і порядок ведення аналітичного обліку витрат підприємства розглядається на прикладі аналітичного обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати". Аналітичний облік до синтетичних рахунків 23, 91, 93, 94 та інших рахунків витрат доцільно вести аналогічно як до рахунку 92 "Адміністративні витрати", враховуючи, що витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) щомісячно.

До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку затрат і калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг) згідно з пунктом 18 ПСБО 16 "Витрати" рекомендується вести аналітичний облік адміністративних витрат за наступною номенклатурою статей:

За дебетом:

 • Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо).
 • Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.
 • Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона).
 • Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо).
 • Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо).
 • Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання.
 • Витрати на врегулювання спорів у судових органах.
 • Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг).
 • Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.
 • Інші витрати загальногосподарського призначення.

За кредитом:

 • Списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.

З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративних витрат в аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстатті за видами цих витрат. Наприклад, до статті 2 "Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу":

 • Витрати на службові відрядження.
 • Витрати на заробітну плату.
 • Витрати на страхування.
 • Витрати на додаткові виплати.
 • Витрати на навчання.
 • Інші витрати на утримання апарату управління підприємством.

Аналітичний облік витрат до рахунку 92 "Адміністративні витрати" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в таблиці 1.

Таблиця 1. ВІДОМІСТЬ аналітичного обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати".

Дата


за
пи
су

Кор. раху
нок

Зміст
запису

Адміністративні витрати

Разом

Списання сальдо адмін. витрат

 

 

 

 

1. Загальні
та корпо-
ративні

2. На персонал офісу

3. На утримання приміщень та обладнання

і т. д. ст. 4-10 адмін. витрат

 

 

 

 

 

З початку року

545

7600

1542

2859

12546

 

 

 

 

С-до на 1.10. 200__р.

 

 

 

 

12546

 

31.10

15

66

Нарахована зарплата

 

680

 

 

680

 

31.10

16

65

Нарахування на зарплату і т. д.

 

255

 

 

255

 

 

 

 

Разом за жовтень

168

1060

410

802

2440

 

 

 

 

Сальдо на 1.11. 200___р.

 

 

 

 

14986

 

 

 

 

Так само до кінця року

 

 

 

 

 

 

31.12

38

791

Списано сальдо витрат

 

 

 

 

 

6748

 

 

 

З початку року

1382

8300

2452

4614

16748

16748

 

 

 

сальдо на 1.01. 200__р.

 

 

 

 

-

 

 

Як видно із даних таблиці, в аналітичному обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати" протягом звітного року накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також для їх контролю та аналізу, при якому, в першу чергу, суми фактичних витрат порівнюються із сумами адміністративних витрат за кошторисом.

Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат виробничих і торговельних підприємств доцільно вести аналогічно, як рекомендовано вести аналітичний облік адміністративних витрат.

Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види основної діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх рентабельності та ефективності Інструкцією не встановлений. Тому підприємство при веденні управлінського обліку повинно вирішувати це питання самостійно з врахуванням специфіки діяльності за аналогією з розподілом загальновиробничих витрат.

До адміністративних витрат належать:

 • витрати на основну i додаткову заробітну плату, включаючи будь-які види грошових i матеріальних доплат відповідно до штатного розпису та встановлених будівельною організацією систем оплати праці:
 • працівників апарату управління (керівників, спеціалістів, службовців) та робітників, які здійснюють господарське обслуговування (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв'язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць, гардеробників, кур'єрів тощо);
 • оплату праці адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу, оплату за невідпрацьований ним час, оплату щорічних та учбових відпусток, оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності тощо;
 • відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи;
 • витрати на транспортне обслуговування працівників будівельної організації, пов'язане з управлінням підприємством;
 • витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включаючи:
 • основну i додаткову заробітну плату водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові автомобілі;
 • вартість пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, вартість та ремонт автомобільної гуми;
 • витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);
 • амортизаційні відрахування (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів i місць стоянки автомобілів;
 • витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації;
 • витрати на придбання канцелярських товарів i приладів, бланків обліку, звітності; витрати на виготовлення i придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів;
 • витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління;
 • амортизаційні відрахування за основними фондами, призначеними для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів);
 • вартість швидкозношуваного інвентарю та малоцінних предметів, що використовуються в управлінні підприємством;
 • витрати на утримання i експлуатацію усіх видів зв'язку та радіо, що використовуються для здійснення управління i перебувають на балансі будівельної організації; оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління;
 • витрати, пов'язані з нарахуванням i виплатою дивідендів учасникам та засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв'язку);
 • витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації;
 • оплату консультаційних та інформаційних послуг, аудиторських перевірок;
 • оплату вартості ліцензій та інших державних дозволів на провадження господарської діяльності будівельної організації;
 • оплату передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади;
 • витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, зі здійсненням факторингових i довірчих операцій, обліком боргових вимог i зобов'язань, включаючи цінні папери, надання поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов'язані з грошовим обігом;
 • витрати на оприлюднення річного звіту;
 • витрати на службові відрядження робітників апарату управління; одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з чинним законодавством під час переведення, прийому i направлення на роботу в іншу місцевість;
 • відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельної організації.

Рахунок 92 "Адміністративні витрати"

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають і накопичують протягом року витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або наприкінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунка 92 на дебет субрахунку 791 "Результати основної діяльності".

Раціональна організація аналітичного обліку витрат загалом та аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також об'єктивного відображення фінансових результатів діяльності підприємства.

Організація і порядок ведення аналітичного обліку витрат підприємства розглядаються на прикладі аналітичного обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати" (табл. 1). Аналітичний облік до синтетичних рахунків 23, 91, 93, 94 та інших рахунків витрат доцільно вести аналогічно рахунку 92 "Адміністративні витрати", пам'ятаючи, що витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) щомісяця.

Аналітичний облік витрат до рахунка 92 "Адміністративні витрати" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в таблиці 2.

Таблиця 2. Відомість аналітичного обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати".

Дата

№ запису

Кор. рахунок

Зміст запису

Адміністративні витрати

Разом

Спи- сання сальдо адмін. витрат

 

 

 

 

загальні
та кор-
пативні

на персонал офісу

на утри- мання примі- щень та обла- днання

за ст. 4 - 10 адмін витрат

 

 

 

 

 

З початку року

545

7600

1542

2859

12546

 

 

 

 

Сальдо на 01.10. 200_ р.

 

 

 

 

12546

 

31.10

15

66

Нараховано зарплату

 

680

 

 

680

 

31.10

16

65

Нараху- вання на зарплату тощо

 

255

 

 

255

 

 

 

 

Разом за жовтень

168

1060

410

802

2440

 

 

 

 

Сальдо на 01.11. 200_ р.

 

 

 

 

14986

 

 

 

 

Так само до кінця року

 

 

 

 

 

 

31.12

38

791

Списано сальдо витрат

 

 

 

 

 

6748

 

 

 

З початку року

1382

8300

2452

4614

16748

16748

 

 

 

Сальдо на 01.01. 200_ р.

 

 

 

 

-

 

 

Як видно із даних таблиці, в аналітичному обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати" протягом звітного року накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також для контролю та аналізу, передусім для порівняння сум фактичних витрат із сумами адміністративних витрат за кошторисом.

Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат доцільно вести аналогічно аналітичному обліку адміністративних витрат.

Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види основної діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх рентабельності та ефективності інструкцією не встановлений. Тому підприємство під час ведення управлінського обліку повинно розв'язувати це питання самостійно, з урахуванням специфіки діяльності за аналогією з розподілом загальновиробничих витрат.

Як вести аналітичний облік адміністративних витрат. До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат і калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг), згідно з пунктом 18 П (С) БО 16 "Витрати", рекомендується вести аналітичний облік адміністративних витрат за наведеною нижче номенклатурою статей.

За дебетом:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
 • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
 • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
 • інші витрати загальногосподарського призначення.

За кредитом:

 • списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.


13.03.2011