Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Контрольно-аудиторські процедури та методичні прийоми: суть та зміст. Реферат

Контрольно-аудиторські процедури та методичні прийоми: суть та зміст. Реферат

Контрольно-аудиторські процедури - це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів контролю процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення

Контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкретних методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здійснюється за допомогою певних процедур.

Процедура (від лат. ргосесіо - проходжу, відбуваюсь) - поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму.

Контрольні функції в господарському механізмі здійснюються за допомогою контрольно-аудиторських процедур, вироблених наукою і практикою.

Контрольно-аудиторські процедури - це система методичних дій на суб'єкти і об'єкти процесу розширеного відтворення суспільне необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій. Як суб'єкт виступають носії прав і обов'язків підприємців, а об'єктами є предмети, на які спрямована їхня діяльність.

У процесі господарської діяльності суб'єктами права можуть бути особи фізичні - конкретні громадяни і особи; юридичні - об'єднання, підприємства, кооперативи, організації, установи. Вони виступають як носії й учасники господарських прав і обов'язків, здійснюють господарську діяльність і керують нею згідно із законами і нормативно-правовими актами держави.

Контрольно-аудиторські процедури реалізують методичні прийоми контролю і аудиту, тому їх характеризують за тими функціями, які вони виконують у контрольно-аудиторському процесі.

Методичні прийоми контролю і аудиту Органолептичні Інвентаризація Контрольні заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження Технологічний і хіміко-лабораторний контроль Експертизи різних видів Експертиза проектів і кошторисної документації Службове розслідування Експеримент Р о з р а х у н к о в о- а н а л і т и ч н і Економічний аналіз Статистичні розрахунки Економіко-математичні методи Документальні Інформаційне моделювання Дослідження документів Камеральні перевірки Нормативне-правове регулювання Узагальнення і реалізація результатів контролю і аудиту Групування недоліків Документування результатів проміжного контролю Аналітичне групування Слідчо-юридичне обґрунтування Систематизоване групування результатів контролю і аудиту Прийняття рішень Контроль за виконанням прийнятих рішень

Контрольно-аудиторські контролю і аудит процедури Організація інвентаризаційного процесу. Перевірка наявності і стану матеріальних об'єктів у натурі. Перевірка фінансових ресурсів і розрахунково-кредитних відносин. Документування. Нормативно-правове регулювання, лічильна і бухгалтерська обробка документів. Прийняття рішень за результатами інвентаризації Організація контрольних замірів робіт, вибір методики і проведення контролю. Перевірка закритих будівельно-монтажних робіт. Оформлення результатів контролю. Організація технологічного і хіміко-лабораторного контролю, вибір методики і проведення контролю, оформлення результатів Організація проведення і оформлення результатів експертизи. Перевірка нормативно-правового і договірного обґрунтування проектно-кошторисної документації. Перевірка технічного рівня, методів організації, черговості та індустріалізації будівництва, збалансованості ресурсів. Оформлення результатів експертизи. Організація службового розслідування. Опитування посадових осіб та інших учасників конфліктних ситуацій, вивчення їхніх письмових пояснень. Документальна перевірка та зіставлення з нормативно-правовими актами. Обґрунтування висновків і пропозицій Організація експерименту та його нормативно-правове обґрунтування. Вибір методики і проведення експерименту. Оформлення результатів експерименту. Організація, вибір методики і проведення економічного аналізу об'єктів контролю. Оформлення результатів аналізу Вибір об'єктів, методики іі інформаційного забезпечення розрахунків. Статистичні групування і узагальнення. Оформлення результатів статистичних розрахунків Вибір об'єктів і методик дослідження. Економіко-математичні розрахунки і оформлення їхніх результатів Вибір нормативно-правової, планової, договірної, облікової, звітної та іншої інформації для моделювання об'єкта контролю з метою його вивчення і регулювання поведінки; створення інформаційного образу Вибір об'єктів контролю та нормативно-правового забезпечення їх. Обліково-обчислювальні і бухгалтерські процедури: перевірка документів за формою і змістом, зустрічна перевірка їх, взаємний контроль операцій, аналітична і логічна перевірка Вивчення і контроль якості проектно-кошторисної документації з капітальних вкладень в установах банків замовниками і підрядчиками; звітності - податковими службами Вибір нормативно-правових актів, які стосуються об'єкта контролю. Виявлення відхилень фактичного стану підконтрольних об'єктів від нормативно-правового забезпечення їх і оформлення результатів Класифікація і групування недоліків господарської діяльності за економічною однорідністю і хронологічною послідовністю. Складання відомостей вибіркової інвентаризації цінностей, актів ревізії каси, обстеження місць, збереження цінностей тощо Складання таблиць, схем, графіків, відомостей, машинограм за даними виявлених аудитом недоліків у діяльності підприємців Розгляд пояснювальних записок від посадових ґрунтування осіб, матеріально відповідальних та інших працівників з питань правопорушень у господарській діяльності Систематизоване групування результатів контлю в акті аудиту діяльності підприємства за економічною однорідністю; у висновках (акті) аудитора Видання наказів, розпоряджень, службових листів, прийняття рішення власником за результатами аудиту Вибір об'єкта спостереження і одержання інформації про функціонування його згідно з управлінськими діями за результатами контролю. Перевірка достовірності інформації про фактичний стан об'єктів контролю

 

Кожний методичний прийом у системі фінансово-господарського контролю передбачає використання певних контрольно-ревізійних процедур.

Контрольно-аудиторські процедури за призначенням у застосуванні прийомів контролю можна поділити на організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні та ін.

Організаційні - вибір спеціалістів для виконання контрольних функцій, оформлення організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки тощо), встановлення об'єктів і вибір методики контролю.

Моделюючі - побудова організаційних та інформаційних моделей об'єктів контролю, які дають змогу оптимізувати проведення контролю за часом і якісними характеристиками із застосуванням обчислювальної техніки. Модель залежно від контролю групи економічно однорідних об'єктів конкретизують у частині диференціації об'єктів та їхніх структурних елементів, джерел інформації і методичних прийомів проведення контролю й узагальнення його результатів. Способом моделювання, наприклад, встановлюють нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об'єкта контролю, створюють інформаційний образ.

Нормативно-правові - перевірка відповідності функціонування об'єкта контролю правилам, передбаченим нормативно-правовими актами, наприклад, додержання трудового законодавства у трудових відносинах на підприємствах, проведення інвентаризації цінностей і додержання Основних положень з інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків.

Аналітичні - розчленування об'єкта контролю на складові елементи і дослідження їх із застосуванням спеціальних методик. Так аналізують виконання державного замовлення з випуску найважливіших видів продукції в асортименті; провадять технологічний і хіміко-лабораторний контроль якості виробів тощо.

Розрахункові - перевіряють достовірність кількісних і вартісних вимірників господарських операцій, розраховують узагальнюючі показники, які характеризують об'єкт контролю (показники продуктивності праці, виконання плану реалізації продукції тощо).

Лічильно-обчислювальні - застосовуються під час перевірки кількісної характеристики об'єктів контролю. До них відносять - встановлення вартості товарів відповідно до ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробітної плати робітникам, розрахункових відносин тощо. Крім того, їх використовують при інвентаризації, дослідженні документів, економічному аналізі, статистичних розрахунках, економіко-математичних методах, інших методичних прийомах контролю.

Логічні - ґрунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі контролю. Використовують їх у поєднанні з іншими контрольно-аудиторськими процедурами (наприклад, при перевірці документів, економіко-математичних розрахунках, економічному аналізі).

Порівняльно-зіставні - передбачають порівняння і зіставлення об'єкта з його аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими актами для виявлення відхилень від них. Слід зазначити, що причини відхилень досліджують за допомогою інших контрольно-аудиторських процедур. Порівняльно-зіставні процедури широко використовують разом з іншими методичними прийомами контролю, але особливо важливу роль вони відіграють при дослідженні документів.

Отже, контрольно-аудиторські процедури - це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів контролю процесу розширеного відтворення суспільна необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення.


12.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!