Акт ревізії: порядок узагальнення та методика оформлення. Реферат

Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства

Однорідні недоліки, що виявлені під час ревізії, узагальнюються в таблицях, схемах, відомостях і інших документах. Результати контролю можуть оформлятись групувальними відомостями виявлених під час ревізії недоліків.

Це групування недоліків у діяльності підприємства за мірою їх виявлення ревізорами відображається в групувальному журналі ревізора (групувальній відомості виявлених під час ревізії недоліків і порушень).

Відповідно до структури акта ревізії фінансово-господарської діяльності у групувальному журналі ревізора (групувальній відомості виявлених недоліків і порушень) для кожного розділу акта ревізії відводиться декілька сторінок, на яких ревізор відображає згруповані за однорідними ознаками недоліки і порушення.

Для доброякісного оформлення матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства велике значення має правильна систематизація її матеріалів. Тому перед складанням акта ревізії ревізуючі накопляють необхідний матеріал і систематизують його в певній послідовності. Така систематизація виявлених порушень групується в зазначених журналах або відомостях, які прикладають до акта ревізії. В акті ревізії зазначається зміст виявлених недоліків і порушень із посиланням на відповідні додатки (відомості, акти, розрахунки тощо).

Неістотні порушення заносять в акт ревізії у стисній формі, і за ними на місцях приймаються міри щодо усунення.

На основі журналів або відомостей порушень, актів, розрахунків та інших результатів ревізор складає акт ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Згруповані за видами найбільш істотні порушення законності і доцільності господарських операцій і факти зловживань записують в акти ревізії ґрунтовно, точно й об’єктивно.

Метою систематизації є групування конфліктних ситуацій, які викликали порушеннями фінансово-господарської дисципліни, за їх однорідністю. Це дає можливість систематизувати виявлені факти, що свідчать про порушення законоположень, чи недоліки в діяльності підприємства, а також окремих посадових осіб. Кожне порушення, записане в акті ревізії, обґрунтовують посиланнями на документи і бухгалтерські записи та підтверджують відомостями порушень, актами, розрахунками, завіреними копіями, поясненнями посадових осіб.

За кожним випадком порушень, відображеним в акті, дають документально обґрунтовані, чіткі й влучні відповіді на такі питання: ким і що порушено (сутність, зміст порушення чи зловживання); як порушено (способи, шляхи відхилення від встановлених правил чи законів); чим викликане порушення (причини, умови, мета) та які наслідки їх (розміри нанесеного збитку). Ревізор не має права підміняти слідчі органи чи кваліфікувати злочин. Тому в акті ревізії не повинні міститися терміни, які носять характер юридичної кваліфікації, наприклад: присвоїв, халатність, розтратник. Такі записи, що наперед визначають оцінку виявлених фактів, створюють негативні взаємовідносини між ревізором і посадовими робітниками організацій (підприємств), що ревізуються.

Ревізор документально обґрунтовує відмічені в актах нестачі, порушення і зловживання, розкриває їх причини і приймає міри щодо відшкодування матеріального збитку.

Добре опрацьований і всебічно перевірений матеріал у процесі ревізії дозволяє уникнути будь-яких несподіванок і заперечення посадових осіб організації чи підприємства, що ревізується. Всі факти в акті ревізії заносять після детальної перевірки й уточнення з відповідними посадовими особами і працівниками бухгалтерської служби. Це полегшує опрацювання ревізійних матеріалів і складання акта ревізії.

Акт ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств складається із вступної частини і результативної. У вступній частині акта вказують найменування і підпорядкованість підприємства, що ревізується, склад ревізійної групи, на основі якого документа проведена ревізія, за який період, прізвище та ініціали керівників підприємства, головного бухгалтера і час їх роботи, які ділянки діяльності підприємства піддавались суцільній перевірці і які – вибірковій, об’єм і перелік питань, які підлягали ревізії тощо.

У результативній частині в розрізі структури акта ревізії розкривається зміст порушень і недоліків у роботі підприємства, що ревізується, і його окремих ділянок. Кожний факт порушення необхідно підтвердити первинними документами, машинограмами, таблицями, розрахунками тощо.

Зміст акта ревізії визначено Інструкцією про порядок проведення ревізії і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Зміст виявлених ревізією порушень і недоліків після вступної частини акта може відображатись у таких розділах акта ревізії:

 • Ревізія операцій, пов’язаних із використанням і збереженням основних фондів.
 • Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями.
 • Ревізія коштів, касових і розрахункових операцій.
 • Ревізія операцій з виробництва та реалізації продукції.
 • Ревізія витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.
 • Ревізія використання трудових ресурсів і фонду оплати праці.
 • Ревізія капіталу, резервів і фінансового стану.
 • Ревізія результатів фінансово-господарської діяльності.
 • Перевірка стану бухгалтерського обліку, звітності і внутрішньогосподарського контролю.

Залежно від галузі діяльності підприємства може визначитись і інша структура акта ревізії.

Перевіривши усі перераховані документи за формою і змістом, розглянувши пояснення осіб, відповідальних за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, а також матеріально відповідальних осіб, ревізія виявила недоліки і порушення законодавства і нормативних документів, які викладено у відповідних розділах акта комплексної ревізії.

Додаток 1. Орієнтовна схема вступної частини акта комплексної ревізії.

АКТ комплексної ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності.

________________________________________________________________

(назва підприємства)

Місто_____________________ "______" _____________200_ р.

Ревізійною бригадою у складі_______________________________________

________________________________________________________________

(прізвища, ініціали керівника і членів ревізійної бригади)

проведено комплексну ревізію виробничої і фінансово-господарської діяльності

_________________________________________________________

(назва підприємства)

за період з "______" ____________200_ р. по "____" _____________200_ р.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ

Наказ, виданий_____________ від "____" ____________________200_ р.

№_______та програма проведення ревізії, затверджена _________________

(ким, коли)

Особи, відповідальні за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства

Директор (керівник) підприємства __________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з "____" ________________200__ р. до "____" ________________200__ р.

Головний бухгалтер ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з "____" _____________200_ р. по "____" _____________________200__ р.

Ревізія проводилась за участю осіб, відповідальних за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства.

Ревізію розпочато "_____" ______________________200__ р.

Ревізію закінчено "_____" _______________________200_ р.

Перелік перевірених ревізією документів:

1. Суцільній перевірці підлягали господарські операції__________________

________________________________________________________________

(з оформлення яких господарських операцій або процесів і за який період)

2. Вибірковим способом перевірено__________________________________

________________________________________________________________

(які господарські операції або процеси і за який період)

3. Облікові аналітичні реєстри і реєстри перевірені суцільно_____________

________________________________________________________________

4. Вибірковим способом перевірено аналітичні реєстри_________________

________________________________________________________________

(найменування і за який період)

5. Реєстри синтетичного обліку – журнали-ордери, машинограми, Головна книга, а також форми поточної і річної звітності, перевірені за звітними періодами.

Для підтвердження виявлених зловживань і порушень ревізор повинен прикласти до акта ревізії перевірені ним і завірені підприємством, що ревізуються, копії виписки із оригіналу документа, оригінали документів або підписані посадовими особами підприємства довідки, що складені на основі наявних документів.

Акт ревізії підписує керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер підприємства, що перевіряється. При наявності заперечень чи зауважень до акта ревізії керівник і головний бухгалтер та інші особи, що підписують акт, роблять про це застереження і не пізніше п’яти днів з дня підписання акта подають письмові пояснення. У тих випадках, коли на окремих об’єктах, що контролюються, у філіалах, а також окремих ділянках підприємства складені проміжні акти, то такі акти підписуються ревізуючими і посадовими особами цих об’єктів, що відповідають за господарські операції.

До підписування актів документальної ревізії можуть бути залучені також керівники і головні бухгалтери, які раніше працювали на підприємстві, що ревізується, до періоду роботи яких належать виявлені порушення чи зловживання.

Крім керівника і головного бухгалтера підприємства, письмові пояснення дають також інші посадові чи матеріально відповідальні особи, які винні в порушеннях, зловживаннях, крадіжках, виявлених у ході ревізії.

Пояснення чи заперечення повинні бути детально перевірені членами ревізійної бригади, а за ними подані мотивовані письмові заключення.

Якщо в ході проведення ревізії підприємства будуть виявлені великі крадіжки, зловживання чи порушення, то ці підприємства підлягають суцільній перевірці і щодо них складають окремі часткові проміжні акти (додаток 2) з отриманими від посадових і винних осіб письмовими поясненнями. Такі акти підписуються членами ревізійної бригади, які брали участь у ревізії даної ділянки діяльності підприємства, і посадовими особами, які відповідають за збереження грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей. Ці акти прикладають до основного акта комплексної ревізії, а факти проміжних актів включаються до основного акта, де коротко вказується сутність порушень чи крадіжок.

В акт ревізії повинні включатись тільки перевірені дані і факти, які витікають із документів і матеріалів підприємства, що ревізується, із зустрічних перевірок і перевірок фактичного змісту операцій, контрольних обмірів виконаних робіт, інвентаризацій засобів підприємства та із заключень спеціальних експертиз і перевірок тощо.

При складанні акта ревізії необхідно дотримуватись об’єктивності, ясності, точності опису змісту виявлених фактів і даних, лаконічності. У ньому повинні відображатись основні питання, які мають принципове значення для підприємства, і фіксуватись тільки суттєві недоліки і порушення, на основі яких будуть будуватися висновки та пропозиції за результатами ревізії. Виявлені факти однорідних масових порушень, малоістотні факти попередньо групують і систематизують в окремих накопичувальних відомостях (журналах ревізії).

У відомості порушень (журналах ревізії) зазначається:

 • період, що перевіряється;
 • дата і номер документа;
 • дата і номер реєстру, в якому була зроблено бухгалтерський запис;
 • зміст порушення чи зловживання; найменування законоположення, наказу, правила, постанови і рішення уряду і вищих директивних органів;
 • прізвище, ініціали і посади винних осіб (які здійснили і дозволили господарську операцію);
 • сума порушення і збитки.

Відомість підписується ревізуючим, керівником і головним бухгалтером підприємства, що ревізується.

Не допускається включення в акт ревізії особистих поглядів, думок, суб’єктивної оцінки дій керівних і посадових осіб. Акт ревізії не повинен містити такі формулювання: "бездіяльність", "безгосподарність", "головотяпство", "розкрадач коштів", "присвоєння державного майна ", "антидержавна практика" тощо.

Акт ревізії не потрібно загромаджувати описом структури підприємства, що ревізується. В акті ревізії не потрібно наводити планові і звітні дані, які мають місце в періодичній і річній звітності.

Керівник ревізійної бригади доповідає окремо керівництву, яке призначало ревізію, про передовий досвід роботи, що виявлений у ході ревізії і потребує розповсюдження на інші підприємства.

Матеріали кожної ревізії після її завершення передаються ревізуючими або їх групою керівнику відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби.

Додаток до акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

СХЕМА часткового акта ревізії.

АКТ

Ревізії___________________________________________________________

(назва об’єкта інвентаризації)

____________________________ ______________________________

(місце складання) (дата складання)

На підставі наказу (розпорядження)

______________№_________від "____" _______________________200__ р.

ревізор____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за участю __________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

і в присутності відповідального за збереження цінностей________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

провів ревізію____________________________________________________

(зазначається вид цінностей та об’єкти інвентаризації)

за період з" ____" _______________200_ р. до "____" _____________200_ р.

Під час ревізії здійснювалась фактична перевірка (інвентаризація) цінностей станом на "_____" ___________200_ р., а також перевірка документів і бухгалтерських записів за надходженням та вибуттям __________________

(назва цінностей)

(при ревізії товарно-матеріальних цінностей зазначається, що здійснювалась взаємозвірка розрахунків із постачальниками).

Ревізією встановлено:

№ п/п

Зміст записів

Надходження

Вибуття

1.

Залишок згідно з описом або актом на початок періоду, що ревізується, тобто на "____" ___________200_ р.

76,12

 

2.

Надійшло і вибуло

________________________________

(вид цінностей)

за даними бухгалтерського обліку за період, що ревізується, тобто

з _________________200_ р. до

24540,50

24547,02

 

Виправні записи

№ п/п

Зміст записів

Надходження

Вибуття

3.

Необхідно збільшити надходження

__________________________________

(вид цінностей)

__________________________________

(зазначається підстава і сутність порушення)

__________________________________

якщо порушень багато, то робиться посилання на додатки _________________________________

 

 

4.

4. Потрібно збільшити видатки _______

__________________________________

(вид цінностей)

__________________________________

(зазначається підстава і сутність порушення)

 

 

5.

З урахуванням зазначених виправлених записів повинно бути________________

_________________________________

(вид цінностей)

у залишку на "___" ____________200_ р.

129,60

 

6.

При перевірці фактичної наявності

__________________________________

(вид цінностей)

на "_____" __________200__ р. виявилось (згідно з актом або описом перевірки цінностей від "___" ___________200_ р.

24,00

 

7.

Результати ревізії: (зазначається, наприклад, нестача – сто п’ять гривень)

 

 

 

Ревізією також встановлено (після табличної частини акта, де зазначені результати інвентаризації цінностей з урахуванням виправних записів, зазначаються додаткові дані, що характеризують обставини виникнення нестач і конкретних винних).

Додатки: 1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

Акт підписали: Ревізор____________________________________________

Головний бухгалтер_________________________________

Матеріально відповідальна особа______________________

Другий екземпляр відповідно оформленого акта ревізії передається керівником ревізійної групи керівнику підприємства, що ревізується, під розписку на першому екземплярі акта ревізії. Якщо акт ревізії підлягає передачі судово-слідчим органам, то один екземпляр (третій) передається в ці органи.

Література

 1. Атанасян Г. А., Голубятников С. П. Судебная бухгалтерия: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1989. – 352 с.
 2. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю: Підручник. – К.: Вища школа, 1994.
 3. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1992.
 4. Белуха Н. Т. Ревизия и контроль в торговле. – М.: Экономика, 1998.
 5. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. – Житомир, 2000.
 6. Вітвіцька М. О. Контроль і ревізія. – К., 1999.
 7. Егорова С. К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании. – М.: Финансы и статистика, 1990.
 8. Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – К.: БМУ Інформ, 1995.


11.03.2011