Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Використання ЕОМ у фінансово-господарській діяльності підприємств. Реферат
Загрузка...

Використання ЕОМ у фінансово-господарській діяльності підприємств. Реферат

У рефераті подано відомості про застосування ЕОМ у процесі ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств

Сучасні комп’ютерні технології все ширше впроваджуються в систему управління господарською діяльністю країни. Змінюється праця управлінських працівників – менеджерів, фінансистів, бухгалтерів тощо. Але сьогодні в роботі ревізорів ЕОМ практично не використовуються.

Щодо питання використання ЕОМ при проведенні ревізій поширені дві протилежні думки. Перша полягає в тому, що при проведенні ревізій застосування ЕОМ недоцільно, і тому ревізорам краще використовувати клавішні обчислювальні машини (КОМ) як найбільш економічно вигідні.

Друга – ревізору достатньо отримати доступ до ЕОМ, передбачити в програмі ревізії відповідні роботи, для виконання яких необхідно використовувати високопродуктивну техніку, і ЕОМ почнуть виконувати математичні і логічні операції, видавати необхідну інформацію на дисплей або до друку. У результаті різко підвищиться продуктивність і ефективність праці ревізорів.

Звичайно, в умовах традиційного ведення обліку для перевірки підсумків, таксування, підрахунків, розрахунків у первинних документах і облікових реєстрах доцільно застосовувати КОМ. Але постає питання: як використовувати КОМ при проведенні ревізій в умовах, наприклад, діалогового ведення бухгалтерського обліку й автоматизованого документування господарських операцій?

В умовах нових технологій обліку, комплексно-автоматизованих процесів збору первинної інформації та її подальшої обробки використання КОМ при проведенні ревізії недоцільне. Проте це не означає, що на сучасному рівні розвитку автоматизації обліку настав час списувати клавішні обчислювальні машини для музейного зберігання. Їх можна використовувати, наприклад, при частково механізованій системі збору первинної інформації, а також механізованій системі збору і в умовах традиційного обліку.

Деякі економісти вважають, що при більшому об’ємі однорідних обчислювальних робіт для виконання операцій, пов’язаних із математичними і логічними операціями, доцільно використовувати більш продуктивну обчислювальну техніку, тобто ЕОМ. Однак шляхів вирішення цих питань, методик використання ЕОМ при проведенні ревізій вони, як правило, не наводять.

Для вирішення за допомогою ЕОМ управлінських завдань, у тому числі і ревізійних, необхідно здійснити цілий комплекс робіт з проектування функціонального, інформаційного, організаційного, програмного та інших видів забезпечення автоматизованої обробки певної інформації. Тому отримати доступ до ЕОМ і включити відповідні роботи в програму явно недостатньо для ефективного використання ЕОМ у процесі ревізії.

Застосування ЕОМ при проведенні ревізій можливе і в умовах традиційних форм бухгалтерського обліку, наприклад, при обробці первинних документів з обліку внутрішньогосподарського руху товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів у касах підприємств тощо. Тут за допомогою ЕОМ відновлюється облік первинних документів із метою отримання оборотних відомостей з руху товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні і грошових засобів, виявлення результатів інвентаризацій (за наявності відповідного програмного забезпечення). Такий досвід використання ПЕОМ існує в деяких експертних установах країни.

     

В умовах традиційного обліку можна також розробляти відповідні програми для перевірки звітності підприємств з метою виявлення ознак приховування доходів. Однак таке застосування ЕОМ при проведенні ревізій, незважаючи на певну користь (зменшення працеємності відновлення обліку, одержання більш достовірних і якісних результатів), носить лише локальний, обмежений характер. Ефективного застосування ЕОМ для автоматизації контролю можна досягти тільки в умовах комплексної обробки економічної інформації.

За допомогою ЕОМ можна автоматизувати як математичні (додавання, віднімання тощо), так і логічні (порівняння, вибірка й інше) дії, що виникають у процесі ревізії. Інформаційні масиви, банки даних дозволяють використовувати програмним шляхом у будь-який проміжок часу великі об’єми інформації для проведення ревізії з метою виявлення різного роду зловживань, відхилень і порушень. Програмний ревізійний контроль можливий тоді, коли при проектуванні будуть враховуватися потреби контрольно-ревізійних служб. Для реалізації цього завдання пропонується створити поряд із підсистемою "Бухгалтерський облік" підсистеми "Контроль і ревізія" або "Фінансово-господарський контроль і ревізія". Однак з такою позицією навряд чи можна погодитися.

При вивченні запропонованої контрольної інформації і контрольно-ревізійних завдань, що вирішуються в підсистемі "Контроль і ревізія", виявляється, що практично всі контрольні завдання в окремих ділянках обліку повинні вирішуватись у підсистемі "Бухгалтерський облік". Наприклад, машинограми, в яких відображені відомості про простої обладнання за причинами і винуватцями, розрахунок амортизаційних відрахувань, оборотна відомість розподілу нарахованої заробітної плати за кореспондуючими рахунками, повинні отримуватися при автоматизованій обробці облікової інформації на підприємстві.

Звичайно, при здійсненні контролю ревізори використовують інформацію завдань, що вирішуються в підсистемі "Бухгалтерський облік", але й інформацію із інших підсистем. Зокрема, певні завдання щодо виявлення крадіжок можуть вирішуватись у підсистемі "Аналіз господарської діяльності підприємства", оскільки у результаті аналізу ряду показників фінансово-господарської діяльності підприємства можна виявити різного роду протиріччя, які свідчать про ознаки зловживань. Але такі завдання необхідно включати в підсистему на стадії її проектування.

На практиці керівник підприємства, головний бухгалтер навряд чи будуть зацікавлені (з певних причин) у створенні такої підсистеми, як "Фінансово-господарський контроль і ревізія". Основною зацікавленою ланкою в цій справі є контролюючі організації, ревізори. Для цього повинні враховуватись вимоги ревізорів, наприклад, включення в склад інформаційних масивів даних, які необхідні для ревізії, і розроблятися спеціальні завдання для проведення ревізії.

Розробку завдань (у формі контрольно-ревізійного комплексу) доцільно доручити проектним організаціям при безпосередній участі ревізорів, що дозволить обґрунтовано сформулювати функціональні завдання, включити в масиви інформації дані, які необхідні для ревізії, передбачити видачу до друку і на дисплей відхилень, які свідчать про ознаки зловживання тощо. Функціонування контрольно-ревізійних комплексів завдань найбільш ефективне в умовах широкого розповсюдження типових проектних рішень і пакету прикладних програм (ППП), а також нових технологій обробки облікової інформації.

Не всі контрольно-ревізійні дії піддаються автоматизації. Так, одержання різних пояснень, довідок, виявлення причин і умов порушень і зловживань, операцій організаційно-нормативного характеру, дій, що пов’язані з оцінкою стану об’єкта, а також більшість дій з фактичного контролю вимагають творчих зусиль ревізора. Операції, пов’язані з ревізійними порівняннями, розрахунками повністю автоматизації не піддаються.

В контрольно-ревізійний комплекс недоцільно включати завдання бухгалтерського контролю і забезпечення достовірності що обробляються, інформації, які вирішуються в підсистемі "Бухгалтерський облік".

Ревізійні програми повинні контролювати взаємопов’язані показники в масивах інформації і здійснювати контрольно-ревізійні записи, які свідчать про можливі зловживання; передбачати відбір і друкування даних, які підлягають ревізії за окремими ділянками обліку; підсумовувати необхідні дані для виконання ревізійного аналізу, використовуючи термінологію, прийняту при проведенні ревізії; перевіряти зміст масивів даних за допомогою спеціальних програм, які дозволяють виявити випадки несанкціонованих змін інформації; контролювати бухгалтерські машинні програми з метою виявлення внесених у них несанкціонованих змін тощо.

Доцільно розробити пакет ревізійних тестових програм для перевірки роботи вхідних засобів контролю інформації, що обробляється на ЕОМ; спеціальні програми для контролю інформації, які оцінюють вхідні дані з позиції виявлення помилок, що найбільш часто зустрічаються, програми і засоби зберігання контрольних записів, що свідчать про різні відхилення, можливі зловживання тощо. Так, якщо в автоматизованій системі обробки економічної інформації, зокрема, в підсистемі "Бухгалтерський облік", запроектований автоматизований контроль різних взаємопов’язаних показників господарської діяльності, достовірності обробки інформації, то програми і засоби збереження контрольних записів можуть ефективно використовуватись при проведенні ревізії. У результаті дослідження контрольно-ревізійних записів можна встановити, як перевіряється і використовується на підприємстві контрольна інформація, які заходи вжити щодо виявлених відхилень тощо.

ЕОМ використовують при проведенні ревізій не тільки в процесі вирішення спеціальних ревізійних завдань, але і при необхідності відновлення процесу обробки інформації за минулі роки, що зберігається на електронних носіях. Це доцільно здійснювати для перевірки правильності обробки інформації шляхом перегону контрольного прикладу, отримання необхідної інформації для контролю у випадку втрати або навмисного знищення документів, що читаються людиною (машинограм), а також при безпаперовій технології обробки інформації з метою її перегляду.

ЕОМ застосовуються ревізорами і при проведенні інвентаризації коштів підприємства з метою виявлення розбіжностей фактичних і облікових даних, які зберігаються в пам’яті.

В умовах централізованої обробки інформації для здійснення такого роду дій ревізор повинен оформити запит, наприклад, для відновлення процесу обробки інформації з нарахування заробітної плати зацікавленим особам або для роздруку відповідної результативної інформації з нарахування заробітної плати, що зберігаються на електронних носіях.

Література

  1. Атанасян Г. А., Голубятников С. П. Судебная бухгалтерия: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1989. – 352 с.
  2. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю: Підручник. – К.: Вища школа, 1994.
  3. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1992.
  4. Белуха Н. Т. Ревизия и контроль в торговле. – М.: Экономика, 1998.
  5. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. – Житомир, 2000.
  6. Вітвіцька М. О. Контроль і ревізія. – К., 1999.
  7. Егорова С. К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании. – М.: Финансы и статистика, 1990.
  8. Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – К.: БМУ Інформ, 1995.
  9. Казарина А. Х. Выявление скрытых хищений путем ревизий и проверок, организуемых в процессе осуществления общественного надзора прокуратуры // Выявление скрытых хищений. – М., 1981.


08.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!