Облік товарообмінних операцій. Реферат

Товарообмінними (бартерними) називаються операції, при яких суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється обмін певної кількості товарів (робіт, послуг) на еквівалентну за вартістю кількість іншого товару без проведення грошових розрахунків

Товарообмінними (бартерними) називаються операції мають місце через недостатність у підприємства грошових коштів для проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

При відображення в обліку бартерних операцій необхідно врахувати, на що обмінюються товари. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" передбачений поділ бартерних операцій на обмін подібними чи неподібними активами.

Подібними визнаються активи, які мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість. Під справедливою вартістю розуміють суму, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість по операції між обізнаними, заінтересованими і незалежними сторонами.

Такими сторонами можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності - учасники господарської операції, які знають ринкову ціну аналогічного товару і, відповідно, можуть наблизити до неї вартість об'єкта бартерної операції.

Подібна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, визнається на рівні балансової вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість. різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до витрат звітного періоду.

Тобто при обміні подібними активами у підприємства доход від операції не визнається. Вважається, що замість одного активу було одержано еквівалент цього активу. Отже, суть бартерного обміну на подібні активи полягає у тому, щоб одержати за вартістю рівноцінний актив, від якого підприємство в подальшому буде мати економічну вигоду.

В господарській діяльності підприємств більш поширені бартерні операції по обміну неподібними активами (наприклад, обмін товару (продукції) на запасні частини, будівельні матеріали, бензин тощо).

Первинна вартість запасів (товарів), які придбані в результаті обміну (або часткового обміну) на неподібні активи, дорівнює справедливій вартості одержаних активів, збільшену (зменшену) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, переданих (одержаних) у процесі обміну.

     

На відміну від товарообміну подібними активами доход по такій операції у кожного підприємця визнається, оскільки по суті договір про обмін неподібними запасами відрізняється від звичайної реалізації тільки формою оплати (тобто без участі грошових коштів).

Товарообмінні операції оформляються договором (контрактом), у якому товари (роботи, послуги), що обмінюються, оцінюються за договірними цінами на час заключення контракту. Ціни в контракті мають бути збалансовані.

Оцінка товарів по бартерних договорах здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентності обміну по бартерному договору є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами, визначеними суб'єктами підприємницької діяльності на договірних засадах з урахуванням попиту і пропозиції, а також інших факторів, які діють на ринку на час заключення бартерного договору (контракту).

Відповідно до правил ведення податкового обліку датою збільшення валового доходу при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій вважається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 • або дата відвантаження платником податку товарів (для робіт, послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт, послуг);
 • або дата оприбуткування платником податку товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів (для робіт, послуг - дата оформлення документів, що засвідчую факт одержання результатів робіт, послуг).

У бухгалтерському обліку суб'єкти підприємницької діяльності повинні відобразити з одного боку, реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а з іншого, - процес їх придбання (без відображення на рахунках по обліку грошових коштів). Звідси вартість відвантажених (відпущених) запасів (наприклад, готової продукції) у порядку бартерногообміну подібними запасами відображається записом:

 • Д-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками
 • К-т рах. 26 "Готова продукція".

На суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості запасів:

 • Д-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
 • К-т рах. 641 "Розрахунки за податками".

Оприбуткування одержаних в обмін подібних запасів за справедливою вартістю відображається записом:

 • Д-т рах. 26 "Готова продукція"
 • К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

У разі одержання матеріальних цінностей (робіт, послуг) взамін відпущених по бартеру відбувається заключна (балансуюча) операція і підприємство набуває право на податковий кредит по ПДВ, що відображається записом:

 • Д-т рах. 641 "Розрахунки за податками"
 • К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Оскільки бартерні операції є натуральним товарообміном, при якому кількість одного або кількох товарів (запасів) обмінюється на еквівалентну за контрактними цінами вартість інших запасів (товарів, робіт, послуг), то заборгованість одного підприємства (суб'єкта господарювання) погашається взаємним заліком іншому, що відображається записом:

 • Д-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
 • К-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Як зазначалося раніше, при товарообміну неподібними активами (запасами) доход по такій операції визнається у кожного підприємства (суб'єкта господарювання). Така операція розглядається як реалізація без грошових розрахунків. Звідси в бухгалтерському обліку складають такі бухгалтерські проводки:

1) на вартість відпущених по бартеру запасів (у нашому прикладі готової продукції):

 • Д-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
 • К-т рах. 701 "Доход від реалізації готової продукції";

2) на списання собівартості відпущеної по бартеру готової продукції:

 • Д-т рах. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
 • К-т рах. 22 "Готова продукція";

3) на суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації

 • Д-т рах. 701 "Доход від реалізації готової продукції"
 • К-т рах. 641 "Розрахунки за податками";

4) на вартість одержаних по бартерному обміну запасі (нафтопродукти):

 • Д-т рах. 203 "Паливо"
 • К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";

5) на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство набуло право після останньої (заключної) операції:

 • Д-т рах. 641 "Розрахунки за податками"
 • К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";

6) на погашення взаємним заліком заборгованості по бартерній операції:

 • Д-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
 • К-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

При здійсненні бартерних операцій як на території України, так і за її межами платники податку визначають фінансовий результат по кожній товарообмінній операції.

Треба звернути увагу, що оскільки в обох сторонах бартерної операції - як у сторони, яка передає товари (роботи, послуги), - постачальника, так і у сторони, яка приймає ці товари, - покупця одночасно виникають податкові зобов'язання, а право на податковий кредит обидві сторони набувають тільки після заключної операції, то це може вплинути на фінансовий стан підприємства (оскільки бартерні операції здійснюються без участі у розрахунках грошових коштів, а ПДВ до бюджету сплачується грішми).

Виходячи з цього порядок оподаткування ПДВ бартерних операцій певною мірою впливає на погіршення фінансового становища підприємства.


07.03.2011