Лесное хозяйство - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Лесное хозяйство» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Лісове господарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 15 від 05 січня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Лісове господарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Закономірності росту та розвитку лісових екосистем, формування насаджень, їх моделювання та прогнозування, використання лісових ресурсів.

Цілі навчання

Формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні задачі та проблеми лісового і мисливського господарства, що передбачає проведення досліджень та/або впровадження інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Наукові концепції, категорії, принципи, методи лісового і мисливського господарства.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи планування і проведення експериментальних досліджень та обробки їх результатів, методики оцінки росту і продуктивності лісових насаджень, технології вирощування, інвентаризації та використання лісових ресурсів, інформаційні та комп’ютерні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Спеціалізоване лабораторне обладнання, прилади та інструменти (відповідно до вимог освітньої програми), комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг:

  • освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС;
  • освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, у тому числі не менш 36 кредитів ЄКТС має бути відведено на дослідницьку (наукову) компоненту.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Мінімум 12 кредитів ЄКТС має бути призначено для практики.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері лісового і мисливського господарства.

Загальні компетентності

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність критично осмислювати проблеми лісового господарства й дотичні міждисциплінарні проблеми та приймати ефективні рішення щодо їх вирішення.

Здатність забезпечувати сталий розвиток лісового господарства.

Здатність оцінювати регіональні особливості природно-кліматичних умов для організації ефективного лісового господарства, виконання лісами різнопланових функцій та збільшення площ лісів.

Здатність розробляти та реалізовувати поточні та стратегічні плани розвитку підприємств лісової галузі, беручи до уваги ресурси, ризики, а також економічні, правові та екологічні аспекти.

Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі лісового господарства у широких або мультидисциплінарних контекстах.

Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення для формування в них екологічного мислення, свідомості та відповідальності за стан довкілля.

 Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до науково-педагогічної діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Здатність планувати, організовувати та здійснювати наукові дослідження у сфері лісового господарства.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері лісового господарства та є основою для оригінального мислення, забезпечення сталого розвитку та проведення досліджень.

Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері лісового господарства.

Приймати ефективні рішення з питань лісового господарства, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати його розвиток; визначати фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень.

Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані.

Здійснювати управління складною діяльністю у сфері лісового господарства та у ширших контекстах, забезпечувати якість, оцінювати ефективність і результативність діяльності.

Оцінювати стан лісових фітоценозів, лісові ресурси в конкретних лісорослинних умовах, їх потенціал та прогнозувати можливості використання.

Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері лісового господарства з урахуванням доступних ресурсів та ризиків, а також економічних, правових та екологічних аспектів.

Розробляти та вдосконалювати технологічні і виробничі процеси, впроваджувати сучасні цифрові технології.

Визначати критерії ефективності та обирати оптимальну стратегію ведення лісового господарства залежно від зовнішніх та внутрішніх умов.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань лісового господарства та дотичних проблем до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Застосовувати сучасні експериментальні та математичні методи, цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач лісового та мисливського господарства.

Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій й продуктів лісового та мисливського господарства та в ширших мультидисциплінарних контекстах.

Додатково для освітньо-наукових програм

Розробляти та викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.

Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері лісового і мисливського господарства, формулювати і перевіряти гіпотези, будувати моделі, обирати методики та інструменти, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Лісове господарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Лісове господарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 15 від 05 січня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
05.01.2021