Науки о Земле - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Науки о Земле» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Науки о Земле - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Науки про Землю» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1453 від 21 листопада 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Науки про Землю» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Природні та антропогенні об’єкти і процеси у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі та часі.

Цілі навчання

Формування у здобувачів вищої освіти здатності здійснювати наукові дослідження геосфер та їхніх компонентів, встановлювати закономірності їхньої будови та розвитку, розв’язувати складні практичні та/або наукові задачі і на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання.

Теоретичний зміст предметної області

Знання основних теорій і концепцій будови, фігури, складу, походження, розвитку Землі, її геосфер, планет земної групи, методології вивчення геосфер Землі і можливості їх використання для практичних потреб.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Фізичні і хімічні методи, методи натурного, лабораторного, дистанційного дослідження геосфер Землі, інформаційні системи і технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Інструменти, обладнання та устаткування, необхідне для польового/лабораторного/дистанційного дослідження геосфер та їхніх компонентів (відповідно до спеціалізації).

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень при вивченні геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації, невизначеності умов та вимог.

Загальні компетентності

Здатність до адаптації і дії в новій ситуації.

Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу та синтезу.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності.

Знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавства.

Розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку.

Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх компонентів.

Здатність застосовувати знання і необхідні практичні навички з планування, організації, мотивування, контролю та регулювання діяльності профільних підприємств і установ.

Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для розробки та впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Вміння проектувати, планувати і проводити наукові дослідження, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове впровадження у виробництво, писати наукові роботи.

Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у закладах освіти.

Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, розвитку та будови Всесвіту, здатність їх застосовувати для формування світоглядної позиції.

Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у геосферах та їхніх компонентах із використанням математичних, картографічних методів і геоінформаційних технологій.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Аналізувати особливості природних та антропогенних систем і об'єктів геосфер Землі.

Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань і прийняття обґрунтованих рішень в науках про Землю.

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань, у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному інформаційному середовищі.

Розробляти, керувати та управляти проектами в науках про Землю, оцінювати і забезпечувати якість робіт.

Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи за фахом.

Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування, сертифікацію використання природних ресурсів, прогнозувати розвиток екологічних, технологічних, економічних та соціальних наслідків на окремих об’єктах природокористування.

Знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер і вміти їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності.

Знати основні принципи управління підприємств сфери природокористування, їхньої організації, виробничої та організаційної структури управління.

Розробляти та впроваджувати механізми територіального менеджменту, геопланування, здійснювати моніторинг регіонального розвитку, складати плани та програми.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про Землю.

Застосовувати освітні технології та методи викладання предметного матеріалу наук про Землю у закладах освіти.

Моделювати геосферні об’єкти і процеси, застосовуючи картографічні і математичні методи та геоінформаційні технології.

Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти в складі геосфер, їхні властивості, явища та процеси, їм притаманні.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Вирішувати практичні задачі наук про Землю (за спеціалізацією) з використанням теорій, принципів та методів різних спеціальностей з галузі природничих наук.

Використовувати сучасні методи моделювання та обробки геоінформації при проведенні інноваційної діяльності.

Самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.

Оцінювати еколого-економічний вплив на довкілля при впровадженні інженерних заходів та проектувати природоохоронні заходи.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Науки про Землю» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Науки про Землю» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1453 від 21 листопада 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
03.12.2019