Военное управление (по видам вооруженных сил) - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Военное управление (по видам вооруженных сил)» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Военное управление (по видам вооруженных сил) - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 724 від 24 травня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил)» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Взаємодія і взаємний вплив начальників і підлеглих, експлуатація і бойове застосування озброєння та військової техніки, створення та читання знакових систем.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог у галузі управління діями військових частин родів військ видів збройних сил, у тому числі в ході виконання обов’язків у складі міжвидових органів військового управління оперативно-тактичного рівня, а також їх всебічного забезпечення під час спільного виконання ними завдань в операціях (бойових діях) та максимальної реалізації оперативних (бойових) можливостей угруповань військ (сил).

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи та методи, які використовуються для управління військовими підрозділами в ході їх бойового застосування, у повсякденній діяльності і під час прогнозування ефективності їх бойового застосування

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові та специфічні методи військової науки, інноваційні технології підготовки фахівців із вищою військовою освітою.

Комунікативні прийоми наукової взаємодії, інформаційно-комунікативні технології та методики.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Технічні засоби навчання та виховання.

Сучасні ПЕОМ, спеціалізоване програмне забезпечення, засоби імітаційного моделювання, навчальні автоматизовані системи управління, електронні бази даних, польова матеріально-технічна база.

Сучасні зразки озброєння та військової техніки.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми магістра у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) становить:

  • освітньо-професійної програми – 90 кредитів;
  • освітньо-наукової програми – 120 кредитів.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і практичні проблеми у галузі воєнних наук, в питаннях управління військовими частинами родів військ видів збройних сил та інших військових формувань і правоохоронних органів у повсякденній діяльності та під час спільного виконання ними завдань в операціях угруповань військ (сил) та під час роботи у складі міжвидових органів військового управління із застосуванням теорії і методів воєнної науки, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність планувати та управляти часом.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність підтримувати належний рівень здоров’я та фізичної працездатності, управляти процесом фізичного вдосконалення особового складу підпорядкованих підрозділів та військових частин.

Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Здатність аналізувати та розуміти сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин, їх вплив на національну безпеку і оборону держави, об’єктивний характер європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів, шляхи досягнення сумісності із збройними силами країн НАТО.

Здатність застосовувати теорію, основні положення і методи національної безпеки, воєнної стратегії та оперативного мистецтва, управління міжвидовими оперативно-тактичними угрупованнями військ (сил) в процесі нейтралізації загроз національним інтересам України у сфері воєнної безпеки.

Здатність застосовувати теорію і сучасні методи оперативного планування операцій (бойових дій) міжвидовими оперативно-тактичними угрупованнями військ (сил), а також здійснювати їх всебічне забезпечення під час спільного виконання ними завдань в операціях (бойових діях) та максимальної реалізації оперативних (бойових) можливостей угруповань військ (сил).

Здатність організовувати повсякденну діяльність, підтримувати бойову та мобілізаційну готовність підпорядкованих підрозділів, військової частини (органу військового управління), вживати заходів щодо відновлення боєздатності, організовувати та керувати підготовкою (військової частини (органу військового управління), здійснювати контроль за її ходом, об’єктивно оцінювати досягнуті результати, узагальнювати та впроваджувати у практику військ передовий досвід.

Здатність розв’язувати складні завдання і проблемні питання управління військовими частинами родів військ видів збройних сил у складі міжвидових органів військового управління оперативного та тактичного рівнів.

Здатність розв’язувати складні завдання підготовки і ведення операцій угруповань військ (сил).

Додатково для освітньо-наукової програми:

Здатність здійснювати дослідження форм і способів застосування військових частин (угруповань) військ (сил) з урахуванням вітчизняного та зарубіжного історичного досвіду та досвіду сучасних збройних конфліктів.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Організовувати діяльність військових частин родів військ видів збройних сил у відповідності до національного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

Організовувати військово-педагогічний та соціально-психологічний процес у військовій частині (органі військового управління) та управляти ним.

Володіти сучасними знаннями з філософської методології воєнної теорії і практики, основ державницької ідеології та їхнього місця у діяльності військового керівника та вміти застосовувати їх у професійній діяльності.

Керувати фінансово-господарською діяльністю військової частини, забезпечувати повноту отримання та ефективне використання виділених ресурсів, організовувати належний облік та внутрішній контроль і управління ризиками.

Володіти іноземною військовою термінологію в межах професійної необхідності, вміти висловлювати власну думку і давати оцінку подіям іноземною мовою.

Використовувати індивідуальні особливості фізичного стану організму, військово-прикладні рухові навички, спеціальні фізичні та морально-вольові якості для виконання типових професійних завдань, особисто виконувати на належному рівні фізичні вправи та нормативи загальної, спеціальної та військово-прикладної фізичної підготовленості.

Мати навички керування процесом фізичного вдосконалення підлеглих військовослужбовців та організовувати визначені форми фізичної підготовки в підпорядкованих підрозділах, військових частинах.

Оцінювати та аналізувати функціонування сектору безпеки і оборони держави, використовувати результати відповідних досліджень при прийнятті рішень.

Розуміти основи забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері, застосовувати відповідні знання і навички для вирішення професійних завдань.

Мати навички організації військово-адміністративної діяльності у військових частинах.

Мати навички приведення військових частин у бойову готовність (боєздатний стан).

Мати навички контролювання стану бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки військових частин.

Мати навички вирішення складних завдань управління військовими частинами родів військ видів збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів держави, підготовки і ведення операцій угруповань (в т.ч. міжвидових) військ (сил).

Мати навички вирішення завдань у складі міжвидових органів військового управління оперативного рівня.

Використовувати сучасні методи планування і дослідження застосування військових частин родів військ видів збройних сил, а також угруповань військ (сил) з урахуванням вітчизняного та зарубіжного історичного досвіду, досвіду воєнних конфліктів сучасності, наукової літератури, баз даних та інших джерел інформації.

Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 724 від 24 травня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
14.11.2019