Общественное здоровье - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Общественное здоровье» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Общественное здоровье - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1383 від 12 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Громадське здоров’я» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Здоров’я населення, детермінанти, що на нього впливають.

Організаційна, управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у сфері громадського здоров’я та промоції здоров’я.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі громадського здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Концепції, закономірності, принципи, поняття, які спрямовані на оцінку стану здоров’я, захист та промоцію здоров’я, моніторинг загроз для громадського здоров’я, профілактику захворювань, збереження та зміцнення здоров’я та соціального благополуччя населення в цілому.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Епідеміологічний, демографічний, статистичний, соціологічний, медико-статистичний, медико-географічний, соціально-психологічний, експертних оцінок, структурно-логічного аналізу, економічного аналізу, моделювання, методи кількісних і якісних досліджень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні інформаційно-технічні засоби навчання; програмні продукти, що застосовуються у сфері громадського здоров’я.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для магістра спеціальності 229 «Громадське здоров’я» на базі першого (бакалаврського) рівня обсяг освітньо-наукової та освітньо-професійної програм становить 120 кредитів ЄКТС. Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що визначені цим Стандартом.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі громадського здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники громадського здоров’я .

Здатність визначати пріоритети і проводити оцінку потреб сфери громадського здоров’я у конкретній ситуації.

Здатність розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення, та оцінювати їх ефективність.

Здатність аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження.

Здатність оцінювати ризики та обґрунтовувати доцільні дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

Здатність аналізувати стратегії, політики та інтервенції в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів.

Здатність створювати команду для діяльності у сфері громадського здоров’я і забезпечувати її ефективну роботу.

Здатність розробляти проекти надання послуг громадського здоров’я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров’я, та забезпечувати їх реалізацію.

Здатність розробляти заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

Здатність використовувати етичні принципи та норми права при плануванні досліджень, збиранні інформації та її використанні.

Здатність застосовувати різні методики, стратегії та моделі викладання громадського здоров’я.

Здатність застосовувати наукові підходи щодо планування дизайну досліджень, збору даних, розповсюдження та використання результатів наукових досліджень у сфері громадського здоров’я.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність здійснювати, презентувати, організовувати наукові дослідження та обирати для цього відповідні дизайни досліджень.

Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі громадського здоров’я.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі, застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень.

Визначати пріоритети та оцінювати потреби сфери громадського здоров’я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні висновки та стратегії, які спрямовані на покращення галузі охорони здоров’я.

Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення з використанням міжсекторального підходу.

Формулювати висновки, розробляти прогнози та проводити аналіз впливу детермінант на здоров’я населення (соціальні, економічні, індивідуальні, навколишнього середовища), визначати потреби різних груп населення щодо здоров’я, базуючись на інформації отриманій із систем епідеміологічного нагляду.

Визначати та застосовувати доцільні заходи і методи попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз для здоров’я і безпеки населення.

Оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я.

Ідентифікувати, аналізувати ризики, пов’язані з впливом на здоров’я населення детермінант навколишнього середовища (фізичних, радіаційних, хімічних, біологічних та виробничих) та організовувати відповідні заходи, спрямовані на захист здоров’я населення.

Оцінювати вплив соціальних детермінант та основних індивідуальних детермінант здоров’я, розробляти відповідні заходи з метою збереження та зміцнення здоров’я населення.

Розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.

Розробляти та впроваджувати стратегії, політики та окремі заходи у сфері промоції здоров’я, здійснювати ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації.

Розробляти та впроваджувати системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, профілактичних та діагностичних або скринінгових програм та політик в громадському здоров’ї.

Здійснювати аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та політик в сфері громадського здоров’я.

Розробляти та впроваджувати, засновані на доказах стратегії, політики та інтервенції громадського здоров’я із залученням зацікавлених сторін на основі міжсекторального підходу.

Розширювати розуміння засад сфери громадського здоров’я у закладах освіти різного рівня та реалізовувати заходи спрямовані на розвиток кадрового потенціалу.

Здійснювати наставництво та сприяти безперервному професійному розвитку фахівців з громадського здоров’я.

Виконувати управлінські функції та організовувати надання якісних послуг у сфері громадського здоров’я.

Здійснювати адвокацію, комунікацію та соціальну мобілізацію у сфері громадського здоров’я, підтримувати лідерство та залучати і посилювати спільноти з метою збереження і зміцнення здоров’я населення.

Критично оцінювати результати наукових досліджень та здійснювати пошук потрібної наукової інформації у сфері громадського здоров’я, аналізувати інформацію, здійснювати дослідження, формулювати за його результатами висновки та рекомендації щодо їх впровадження.

Визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи.

Презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та наукових публікацій державною та англійською мовами.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Громадське здоров’я» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1383 від 12 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
14.11.2019