Дизайн - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Дизайн» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Дизайн - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Дизайн» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1433 від 21 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Дизайн» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Об’єкти та процеси дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.

Цілі навчання

Формування фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових і проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення якості предметно-просторового та візуально-інформаційного середовища, заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів дизайну (за спеціалізаціями).

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Теорія і методологія проведення наукових та проектних досліджень у сфері дизайну; інноваційні стратегії проектування об’єктів дизайну; методика викладання мистецьких (дизайнерських) дисциплін.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання, техніки та технології роботи у відповідних матеріалах, сучасні програмні продукти, що застосовуються у сфері дизайну (за спеціалізаціями).

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність розробляти та керувати проектами.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність здійснювати концептуальне проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог (за спеціалізацією).

Здатність проведення проектного аналізу усіх впливових чинників і складових проектування та формування авторської концепції проекту.

Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв.

Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну.

Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки дизайнерів; планування власної науково-педагогічної діяльності.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій.

Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями), а також методики використання апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій.

Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну.

Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги).

Вміння переконливо демонструвати споживачу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність застосовувати методологію наукових досліджень на теоретичному і практичному рівнях.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах.

Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв’язання фахової проблеми.

Обирати певну модель поведінки при спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня.

Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та поза її межами.

Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту.

Формувати проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності.

Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв’язання завдань і проблем у галузі дизайну.

Здійснювати передпроектний аналіз із урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об’єкт проектування; формулювати авторську концепцію проекту.

Застосовувати методику концептуального проектування та здійснювати процес проектування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об’єкта дизайну.

Критично опрацьовувати художньо-проектний доробок українських і зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу для формування авторської концепції, пошуку українського національного стилю.

Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків з урахуванням генезису сучасного художнього процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії формування сучасної візуальної культури.

Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.

Обирати оптимальні методи викладання матеріалу студентській аудиторії в межах фахових компетентностей; вміти програмувати, організовувати та здійснювати навчально-методичне забезпечення фахових дисциплін.

Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом (за спеціалізаціями).

Представляти концептуальне вирішення об’єктів дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв’язанні художньопроектних завдань (за спеціалізаціями).

Додатково для освітньо-професійних програм

Формувати дизайн-маркетингову стратегію позиціонування та просування продуктів дизайну (товарів і послуг) на внутрішньому та глобальному ринках.

Управляти процесом вироблення продукту дизайну (товарів і послуг) на різних етапах брендингу та ребрендингу (за спеціалізаціями).

Додатково для освітньо-наукових програм

Планувати професійну діяльність у сфері дизайну відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку; провадити підприємницьку діяльність у сфері дизайну.

Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного і практичного аналізу; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у дизайнерську практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Дизайн» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Дизайн» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1433 від 21 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
03.01.2019