Про Державну премію України в галузі освіти

Указ Президента України № 929/2010 від 30.09.10 року

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 929/2010 від 30 вересня 2010 року

Про Державну премію України в галузі освіти

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4 і 11 Закону України "Про державні нагороди України" постановляю:

1. Утворити при Президентові України Комітет з Державної премії України в галузі освіти як допоміжний орган, що забезпечує здійснення Главою держави повноважень із нагородження Державною премією України в галузі освіти.

2. Призначити ТАБАЧНИКА Дмитра Володимировича - Міністра освіти і науки України - головою Комітету з Державної премії України в галузі освіти.

3. Затвердити:

 • Положення про Державну премію України в галузі освіти (додається);
 • Положення про Комітет з Державної премії України в галузі освіти (додається);
 • персональний склад Комітету з Державної премії України в галузі освіти (додається).

4. Голові Комітету з Державної премії України в галузі освіти подати у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо описів та зразків Диплома і Почесного знака лауреата Державної премії України в галузі освіти.

5. Керівникові Державного управління справами утворити секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти та призначити керівника секретаріату.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
30 вересня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 вересня 2010 року № 929/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Державної премії України в галузі освіти

1. Комітет з Державної премії України в галузі освіти (далі - Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державною премією України в галузі освіти (далі - Державна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:

 • приймає подання, документи та матеріали про кандидатів (колективи), які висунуті в установленому порядку на здобуття Державної премії, розглядає та аналізує такі документи і матеріали;
 • забезпечує публікацію у друкованих засобах масової інформації списку кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та уб'єктів їх висування, організовує громадське обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів);
 • розглядає та обговорює видатні досягнення кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, внесені документи та матеріали щодо них;
 • розглядає та аналізує одержані за результатами громадського обговорення зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів);
 • утворює спеціалізовані секції Комітету за відповідними номінаціями для розгляду документів та матеріалів, результатів громадського обговорення щодо кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, визначає порядок роботи таких секцій;
 • приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії шляхом таємного голосування та вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Державної премії за кожною номінацією або про невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження Державної премії з відповідної номінації;
 • організовує в межах компетенції вручення в урочистій обстановці Дипломів, Почесних знаків лауреатів Державної премії та виплату лауреатам її грошової частини;
 • сприяє поширенню досвіду лауреатів Державної премії.

4. Комітет має право:

 • запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали, висновки стосовно документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії;
 • запрошувати та заслуховувати на засіданнях Комітету, спеціалізованих секцій кандидатів (колективи), які висунуті на здобуття Державної премії, залучати до обговорення внесених документів та матеріалів, відповідних питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, фахівців;
 • організовувати та проводити в Комітеті відкриті слухання, круглі столи для обговорення документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови, одним з яких є за посадою керівник секретаріату Комітету, та інших членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України за поданням голови Комітету.

До складу Комітету включаються в установленому порядку високопрофесійні, авторитетні, відомі в Україні педагогічні і науково-педагогічні працівники, працівники органів управління освітою, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також учені Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України.

Якщо на здобуття Державної премії висунуто кандидата, який є членом Комітету або його близьким родичем, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції) протягом розгляду та обговорення видатних досягнень кандидата (колективу), під час прийняття рішень спеціалізованою секцією, Комітетом щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії у відповідній номінації.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - один із заступників голови Комітету за його дорученням.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім рішень щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії, що приймаються не менш як двома третинами голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності - одним із заступників голови Комітету за його дорученням.

7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення діяльності Комітету утворюється секретаріат, який очолює керівник.

Керівник секретаріату призначається на посаду та звільняється з посади Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету.

Працівники секретаріату працюють на постійній основі.

Керівник секретаріату здійснює керівництво секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю секретаріату.

Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності секретаріату Комітету здійснюється Державним управлінням справами.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 вересня 2010 року № 929/2010

СКЛАД
Комітету з Державної премії України в галузі освіти

ТАБАЧНИК Дмитро Володимирович - Міністр освіти і науки України, голова Комітету
КРЕМЕНЬ Василь Григорович - президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Комітету (за згодою)
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович - ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, голова Асоціації ректорів педагогічних університетів (за згодою)
БЕХ Іван Дмитрович – директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
БОБАЛО Юрій Ярославович - ректор Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)
БОЛЮБАШ Ярослав Якович - директор департаменту вищої освіти Міністерства науки і освіти України
БРЕГІН Михайло Григорович - начальник Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
ВОРОНІНА Тетяна Василівна - головний редактор педагогічних видань "Дитячий садок" видавництва "Шкільний світ" (за згодою)
ГОНЧАР Неля Григорівна - директор Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва (за згодою)
ГОРЮНОВА Віра Зіновіївна - начальник Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації
ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Спілки ради ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)
ЖЕБРОВСЬКИЙ Борис Михайлович - перший заступник Міністра освіти і науки України
ЗАЙЦЕВА Ірина Павлівна - заступник Міністра освіти і науки України
ЗАПОРОЖАН Валерій Миколайович - ректор Одеського національного медичного університету (за згодою)
ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович - ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", голова Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою)
ЙОЛКІНА Людмила Володимирівна - Германівський сільський голова, Обухівський район Київської області (за згодою)
КАЧАЛОВСЬКИЙ Петро Іванович - директор Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури, голова громадської ради з питань професійно-технічної освіти (за згодою)
КІБИШ Лідія Андріївна - директор дошкільного навчального закладу с.Рогозів Бориспільського району Київської області (за згодою)
КОСИЛО Михайло Юрійович - директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (за згодою)
КРАВЕЦЬ Володимир Петрович - ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (за згодою)
КУДРЯВЦЕВА Людмила Олексіївна - професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Всеукраїнської асоціації викладачів російської мови і літератури (за згодою)
ЛИТВИНЕНКО Лідія Семенівна - директор спеціального загальноосвітнього дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку, дітей з затримкою психічного розвитку "Малятко", м.Київ (за згодою)
ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович - віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
ЛУЦЬКИЙ Максим Георгійович - перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (за згодою)
МАДЗІГОН Василь Миколайович - перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович - ректор Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою)
МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович - академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
МИХАЛКО Світлана Олексіївна - директор Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування (за згодою)
НЕКЛЕСА Вадим Вікторович - директор Дніпродзержинського вищого професійного училища (за згодою)
НЕЧИПОРЕНКО Валентина Василівна - директор Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (за згодою)
НИЧКАЛО Неля Григорівна - академік-секретар відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович - ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за згодою)
ПАЛТИШЕВ Микола Миколайович - вчитель фізики загальноосвітньої школи І-III ступенів № 5, м.Одеса (за згодою)
ПАЛЬЧУК Марина Іванівна - директор Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу "Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу і туризму" (за згодою)
ПОХОДЕНКО Віталій Дмитрович - віце-президент Національної академії наук України (за згодою)
ПРОКОПЕНКО Іван Федорович - ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (за згодою)
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович - заступник Глави Адміністрації Президента України - Керівник Головного управління документального забезпечення
РЄЗНІКОВИЧ Михайло Юрійович - завідувач кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (за згодою)
РОГОВИК Ірина Анатоліївна - директор дошкільного навчального закладу № 350, м.Київ (за згодою)
РУДЕНКО Наталія Іванівна - директор навчально-виховного комплексу "Українська школа-гімназія", м.Сімферополь (за згодою)
СВИРСЬКА Тетяна Іванівна - голова Всеукраїнської асоціації керівників позашкільних навчальних закладів (за згодою)
СУЛІМА Євген Миколайович - заступник Міністра освіти і науки України
СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна - академік-секретар відділення теорії та Історії педагогіки Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
ТЕЛЄГІНА Вікторія Григорівна - директор ліцею № 100 "Поділ", м.Київ (за згодою)
ТКАЧЕНКО Тамара Віталіївна - генеральний директор Державного спеціалізованого підприємства "Освіта" (за згодою)
УДОД Олександр Андрійович - директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою)
ЧАЙКОВСЬКИЙ Анатолій Степанович – керівник Навчально-методичного центру з історії органів внутрішніх справ Київського національного університету внутрішніх справ (за згодою)
ЧЕМБЕРЖІ Михайло Іванович - ректор Київської дитячої академії мистецтв (за згодою)
ШАТАЛОВ Віктор Федорович - педагог-новатор, почесний доктор Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
ШИМАНСЬКИЙ Володимир Степанович - майстер виробничого навчання вищого і професійного училища № 7, м.Кременчук Полтавської області (за згодою)
ЯКІР Михайло Семенович - вчитель математики Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер", м.Київ (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


30.09.2010

Популярні новини
Учеников 4 и 9 классов официально освободили от ДПА Отмена государственной итоговой аттестации происходит уже в четвертый раз подряд
Минимальный порог НМТ ниже порога угадывания, – министр Порог тестовых баллов за выполнение блоков мультитеста, ниже порога угадывания
Школьные знания по истории проверяют на ДПА, – глава комитета ВР Усвоение выпускниками школ знаний проверяется во время ДПА, а не вступительных экзаменов
МОН предлагало три обязательных теста НМТ, в частности, историю Минобразования предлагало другую модель проведения мультипредметного теста
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев