Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України

Наказ МОН № 981 від 04.09.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 981 від 04 вересня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2014 р. за № 1154/25931

Про затвердження Положення про
забезпечення доступу до публічної інформації
у Міністерстві освіти і науки України

Відповідно до статті 14 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України, наказую:

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 липня 2012 року № 845 "Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 року за № 1392/21704.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю.А.):

 • забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04.09.2014  № 981

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2014 р. за № 1154/25931

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у МОН України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

 • запит на інформацію прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні МОН України;
 • запитувачі інформації фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
 • публічна інформація відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання МОН України своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні МОН України.

3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з цих питань.

4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації МОН України при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України "Про звернення громадян".

5. Спрямовують, координують та контролюють роботу структурних підрозділів щодо надання доступу до публічної інформації заступники Міністра освіти і науки України відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, аналіз, систематизація, ведення електронного реєстру) та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, визначення спеціальних місць для роботи запитувачів організовує відповідальна посадова особа структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію.

7. Керівники самостійних структурних підрозділів МОН України, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва, забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит на інформацію.

ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації у МОН України забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • в офіційних друкованих виданнях;
 • на офіційному веб-сайті МОН України;
 • на інформаційних стендах;
 • будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитом на інформацію.

2. Оприлюднення та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства публічної інформації, підготовленої та поданої структурними підрозділами МОН України з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечуються структурним підрозділом, до компетенції якого віднесено взаємодію із засобами масової інформації та зв’язки з громадськістю.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3. Розміщенню на офіційному веб-сайті МОН України підлягають із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації:

 • інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
 • нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті МОН України, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності;
 • перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень МОН України, дій чи бездіяльності;
 • інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає МОН України;
 • інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень МОН України;
 • плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
 • розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 • загальні правила роботи МОН України, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

 • їхнє місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
 • прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
 • розклад роботи та графік прийому громадян;
 • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
 • перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
 • система обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;
 • інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

4. Доступ до інформації про діяльність МОН України може бути обмежено відповідно до законодавства.

До відомостей, що становлять службову інформацію МОН України, належать внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності МОН України, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

ІІІ. Порядок складання та подання запитів на інформацію

1. Запитувачі інформації мають право звернутися до МОН України із запитом на інформацію незалежно від того, стосується інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини його подання.

2. Запитувачі інформації мають право доступу до спеціального місця у приміщенні МОН України для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію.

3. Запит на інформацію подається до МОН України фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, який також може звернутися до МОН України із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами МОН України.

4. Запитувачі інформації можуть подати письмовий запит на інформацію у довільній формі.

5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит на інформацію шляхом заповнення відповідних форм запиту на інформацію (додатки 1-4), зразки яких можна отримати в структурному підрозділі, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, або на офіційному веб-сайті МОН України.

6. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є МОН України, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

1. Запити на інформацію, що надходять на адресу МОН України, приймаються і реєструються у відділі документального забезпечення департаменту управління справами МОН України, ставляться на контроль в автоматизованій системі діловодства та контролю виконавської дисципліни у картотеці "Запити на отримання інформації" та опрацьовуються в установленому порядку.

2. Запити на інформацію, що надійшли в електронній формі, роздруковуються та опрацьовуються працівником структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію, ведення електронного реєстру запитів на інформацію, який вносить відомості про запит на інформацію до електронного реєстру та невідкладно передає заступнику Міністра керівнику апарату або заступникам Міністра відповідно до функціонального розподілу обов’язків для отримання відповідної резолюції та визначення самостійного структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією (далі виконавець).

3. Після отримання резолюції працівник структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію, ведення електронного реєстру запитів на інформацію, ставить запит на контроль в автоматизованій системі діловодства та контролю виконавської дисципліни у картотеці "Запити на отримання інформації" та передає оригінал запиту виконавцю для опрацювання та підготовки проекту відповіді. Співвиконавцям надається копія запиту.

4. Виконавець готує проект відповіді на запит на інформацію, який візується керівниками структурних підрозділів. Перелік посадових осіб, які повинні завізувати відповідь на запит, визначає його виконавець, виходячи з його змісту. За зміст відповіді на запит, який візується кількома особами, відповідають особи, які його візують.

5. Відповідальним за надання відповіді на запит на інформацію з різних напрямів діяльності МОН України визначається виконавець, зазначений у резолюції першим. У такому разі співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання строку виконання запиту надати відповідальному виконавцю запиту відповідні документи та/або інформацію.

6. Працівник відділу документального забезпечення департаменту управління справами МОН України реєструє лист-відповідь запитувачу, вносить до автоматизованої системи діловодства та контролю виконавської дисципліни.

7. Відповідь на запит на інформацію має надаватися за підписом заступника Міністра керівника апарату або заступників Міністра освіти і науки України відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

8. Копія відповіді надається структурному підрозділу, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, для надання електронної (сканованої) відповіді запитувачу (у разі необхідності) та зняття з контролю.

9. Резолюції до запитів на інформацію та відповіді на запити підписуються невідкладно.

V. Порядок надання публічної інформації

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

2. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня його надходження та реєстрації в МОН України.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин із дня надходження запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

3. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, заступник Міністра керівник апарату або заступник Міністра відповідно до функціонального розподілу обов’язків за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту МОН України;
 • дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законодавством строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис.

5. Якщо у запиті на інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не є публічною, то запитувачу повідомляється про це у відповіді на запит на інформацію.

6. Якщо запит на інформацію належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначаються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню із завідувачем спецсектору МОН України.

7. Відповідь на запит на інформацію про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. Плата за копіювання та друк не стягується у разі:

 • надання особі інформації про неї;
 • надання інформації, що становить суспільний інтерес;
 • якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

9. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

У такому разі керівник самостійного структурного підрозділу, відповідального за надання відповіді на запит на інформацію, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до МОН України запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", наказом МОН України від 4 вересня 2014 року № 981.

11. МОН України має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію, якщо:

- МОН України не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

12. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію мають бути зазначені:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту МОН України;
 • дата відмови;
 • мотивована підстава відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію підлягає обов’язковому погодженню з юридичним департаментом та відповідальною особою з питань запитів на інформацію.

13. Якщо МОН України не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

14. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем.

У разі відсутності можливості надання публічної інформації, яка потребує додаткового опрацювання шляхом узагальнення, вилучення, аналітичного опрацювання із публічної інформації, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в МОН України.

15. Відповідь на запит підлягає обов’язковій реєстрації в установленому порядку.

16. Копії листування за запитами на інформацію зберігаються в структурному підрозділі, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, в окремій справі "Листування щодо запитів стосовно публічної інформації" та структурних підрозділах МОН України згідно з номенклатурою справ МОН України та номенклатурами справ структурних підрозділів.

Начальник управління зв’язків з громадськістю
та забезпечення діяльності Міністра
(патронатної служби)       Ю.А. Загоруйко

Освіта.ua
04.09.2014

Популярні новини
Сертификация учителей позволяет найти «агентов перемен», - Госслужба В Госслужбе отмечают, что в Украине продолжается реформа, которая меняет старые недейственные подходы
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
Ученики 5-9 классов проводят сидя 10 часов в сутки Снижение физической активности среди детей и подростков - угрожающая тенденция
Школы проведут национальный урок по безопасности дорожного движения В украинских школах состоится проведение единого урока по безопасности дорожного движения
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев