Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року"

Наказ МОНмолодьспорт № 582 від 15.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 582 від 15 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за № 861/21173

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс професійної
майстерності педагогічних працівників
дошкільних навчальних закладів
"Вихователь року"

На виконання Указу Президента України від 20 березня 2008 року № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629, та з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації і розкриття творчого потенціалу вихователів дошкільних навчальних закладів наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року", що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" з 2013 року.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр      Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
15.05.2012 № 582

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за № 861/21173

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їхньої ролі у розвитку і вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриттю творчого потенціалу педагогів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • піднесення ролі вихователя дошкільного навчального закладу в суспільстві;
 • формування позитивної громадської думки про професію вихователя дошкільного навчального закладу;
 • оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;
 • привернення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем дошкільної освіти;
 • популяризація перспективного педагогічного досвіду.

II. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути вихователі з відповідною фаховою освітою, які працюють у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, підпорядкування і мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років (далі - учасники Конкурсу). Участь вихователів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

2.2. Учасники Конкурсу:

 • зобов'язані ознайомитись з цим Положенням та дотримуватись його;
 • не можуть залучати сторонніх осіб до виконання конкурсних завдань;
 • мають право одержати інформацію про результати своєї участі у певному турі чи етапі Конкурсу та роз'яснення щодо отриманих оцінок.

III. Організація проведення Конкурсу

3.1. Конкурс оголошується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, який містить інформацію про строки подання документів, номери контактних телефонів, факсів, електронну адресу організаторів.

3.2. Конкурс проводиться у три тури:

 • перший тур - районний (міський);
 • другий тур - обласний (в Автономній Республіці Крим - республіканський, у містах Києві та Севастополі - міський);
 • третій тур - всеукраїнський (заключний).

3.3. Умови та форми проведення першого та другого турів Конкурсу визначають і затверджують районні (міські), обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканський) органи управління освітою з урахуванням місцевих умов, а також вимог до проведення третього всеукраїнського туру Конкурсу, визначених цим Положенням.

3.4. За підсумками другого туру Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій рекомендують переможця для участі у третьому турі Конкурсу.

3.5. Третій тур Конкурсу організовує і проводить Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство) відповідно до цього Положення.

3.6. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут) забезпечує:

 • розроблення методичних рекомендацій, зразків документації (анкета учасника, бланки протоколів, оцінних листів тощо);
 • формування пропозицій до складу Центрального оргкомітету та журі;
 • зберігання конкурсних матеріалів третього туру Конкурсу.

3.7. Реєстрація учасника третього туру Конкурсу здійснюється за умови подання ним повного комплекту матеріалів, що містить:

 • особисту заяву учасника на ім'я голови Центрального оргкомітету про участь у Конкурсі, якою учасник підтверджує обізнаність з умовами проведення Конкурсу;
 • лист-подання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим чи управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (обсяг - до 1 сторінки);
 • педагогічне портфоліо учасника Конкурсу (анкета встановленого зразка, фотографії, матеріали з досвіду власної роботи).

Комплект матеріалів подається до Інституту на паперових та електронних носіях (по 1 примірнику) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця роботи, місця проживання учасника Конкурсу.

3.8. Комплекти матеріалів, що надійшли з порушенням вимог пункту 3.7 цього розділу та строків подання, не підлягають розгляду, про що протягом трьох робочих днів повідомляється учасник Конкурсу.

Комплекти матеріалів, надіслані на Конкурс, не повертаються.

3.9. Третій всеукраїнський тур Конкурсу проводиться у два етапи.

На першому (відбірковому) етапі члени журі розглядають та оцінюють комплекти матеріалів, надіслані на Конкурс, відбирають десять учасників, які набрали найбільшу кількість балів і допускаються до участі у другому (основному) етапі всеукраїнського туру.

На другому етапі учасники Конкурсу демонструють у штучно змодельованих ситуаціях окремі форми освітньої роботи з дітьми, підготовлені відповідно до запропонованого журі конкурсного завдання.

Завдання для учасників Конкурсу і послідовність участі в конкурсній презентації визначаються жеребкуванням у присутності журі і учасників Конкурсу безпосередньо у день проведення другого етапу.

3.10. Результати проведення першого та другого турів Конкурсу, а також кожного етапу третього туру Конкурсу оформляються протоколами засідання журі та засвідчуються підписами голови, секретаря і всіх членів журі, присутніх на засіданні.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації проведення усіх турів Конкурсу створюються організаційні комітети за місцем їх проведення: місцеві - для організації проведення першого і другого турів, Центральний - для організації проведення третього туру.

4.2. Місцеві та Центральний організаційні комітети формуються із числа керівників управлінь (відділів) освіти і дошкільних навчальних закладів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, науково-методичних і наукових установ, представників органів місцевого самоврядування (за згодою), громадських організацій (за згодою). До складу Центрального організаційного комітету входять також працівники Міністерства та Інституту.

4.3. Склад місцевих організаційних комітетів Конкурсу затверджується наказами районних (міських) відділів освіти, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, склад Центрального організаційного комітету - наказом Міністерства.

4.4. Очолює місцевий, Центральний організаційні комітети голова, який здійснює розподіл повноважень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.

4.5. Голову, заступника голови і секретаря організаційного комітету обирають на засіданні організаційного комітету.

4.6. Члени місцевого, Центрального організаційних комітетів Конкурсу:

 • створюють необхідні умови для забезпечення порядку проведення Конкурсу та успішної роботи учасників Конкурсу;
 • розробляють конкурсні завдання, критерії їх оцінювання;
 • приймають за поданням журі рішення про визначення переможця, лауреатів Конкурсу та їх нагородження;
 • позбавляють учасників Конкурсу права подальшої участі в ньому у випадку порушення ними умов Конкурсу;
 • сприяють висвітленню результатів Конкурсу у фахових періодичних виданнях і засобах масової інформації;
 • не втручаються у процес оцінювання результатів учасників конкурсних випробувань.

V. Журі Конкурсу

5.1. Для визначення переможців і лауреатів усіх турів Конкурсу створюється журі за місцем їх проведення.

5.2. Склад журі формується із числа працівників наукових і науково-методичних установ, викладачів вищих навчальних закладів і закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівців місцевих управлінь (відділів) освіти, керівників і педагогів дошкільних навчальних закладів (за згодою). До складу журі всеукраїнського туру Конкурсу входять також представники Міністерства та Інституту.

Кількість членів журі становить від 5 до 9 осіб.

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

5.3. Склад журі першого і другого турів Конкурсу затверджується наказами відповідних районних (міських) відділів освіти, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, склад журі третього туру - наказом Міністерства.

5.4. Голову, заступника голови і секретаря журі кожного туру Конкурсу обирають на засіданні журі.

5.5. Голова журі:

 • організовує роботу журі, дотримання порядку проведення Конкурсу, оформлення відповідних документів;
 • проводить засідання журі;
 • забезпечує об'єктивність оцінювання робіт учасників Конкурсу та конфіденційність результатів;
 • готує за рішенням журі пропозиції Центральному (місцевому) організаційному комітету щодо визначення переможця і лауреатів Конкурсу, їх нагородження.

5.6. Члени журі Конкурсу:

 • оцінюють матеріали, подані на Конкурс, якість виконання конкурсних завдань;
 • заповнюють оцінні листи.

5.7. Секретар журі:

 • забезпечує прийом конкурсних матеріалів учасників Конкурсу від Центрального (місцевого) організаційного комітету Конкурсу, їх збереження на період роботи журі;
 • оформляє відповідні документи (протоколи, узагальнені оцінні листи тощо), своєчасно передає їх до організаційного комітету після завершення відповідного туру Конкурсу;
 • організовує передачу конкурсних матеріалів учасників Конкурсу до місця їх подальшого зберігання після завершення відповідного туру Конкурсу.

VI. Визначення та відзначення переможців та лауреатів Конкурсу

6.1. Результати проведення кожного туру Конкурсу розглядає і затверджує відповідний організаційний комітет (місцевий або Центральний) за поданням журі.

За підсумками кожного туру Конкурсу на підставі узагальнених оцінних листів визначаються учасники (до п'яти), які набрали найбільшу кількість балів. Переможцем туру вважається учасник Конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику Конкурсу, який має вищий бал за виконання практичних завдань. Решта із відібраних учасників Конкурсу є лауреатами зазначеного туру Конкурсу, між якими, за рішенням організаційного комітету, розподіляються друге і третє місця.

6.2. Переможцям і лауреатам кожного туру Конкурсу можуть бути встановлені грошові винагороди або/та пам'ятні призи (залежно від обсягів фінансування), решта учасників нагороджуються дипломами.

6.3. Центральний організаційний комітет за підсумками третього туру Конкурсу порушує клопотання перед Міністерством про присвоєння в установленому порядку переможцю почесного звання "Заслужений працівник освіти України" і відзначення лауреатів Конкурсу відомчими відзнаками.

6.4. Результати третього туру Конкурсу затверджуються наказом Міністерства, оприлюднюються в Інформаційному збірнику Міністерства, на його сайті, у періодичних фахових виданнях.

6.5. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу та результатів участі учасника Конкурсу у певному турі чи етапі розглядають організаційні комітети за місцем їх проведення: місцеві - для організації проведення першого і другого турів, Центральний - для організації проведення третього туру.

Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення результатів Конкурсу подати заяву у письмовій формі Центральному організаційному комітету щодо необ'єктивності оцінювання роботи учасника Конкурсу.

Центральний організаційний комітет протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі його засідання, та надає відповідь заявнику.

VII. Зберігання, публікація матеріалів, надісланих на Конкурс, та фінансування Конкурсу

7.1. Комплекти матеріалів, надіслані на перший і другий тури Конкурсу, зберігаються за місцем їх проведення у відповідних управліннях (відділах) освіти або інститутах післядипломної педагогічної освіти.

7.2. Комплекти матеріалів, надіслані на третій тур Конкурсу, зберігаються в Інституті.

7.3. Комплекти матеріалів зберігаються до наступного Конкурсу.

7.4. Формування каталогу педагогічної майстерності та популяризацію педагогічного досвіду учасників першого і другого турів Конкурсу здійснюють науково-методичні кабінети (центри) при районних і міських управліннях (відділах) освіти та інститути післядипломної педагогічної освіти, а учасників третього туру Конкурсу - Інститут.

7.5. Публікація матеріалів, надісланих на Конкурс, внесення даних про учасників до каталогу педагогічної майстерності здійснюються за письмовою згодою його учасників.

7.6. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах відповідних асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       О. В. Єресько

Освіта.ua
15.05.2012

Популярні новини
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
В ВР предлагают реально ограничить пребывание ректоров в должности Лицо, возглавлявшее учебное заведение два срока, не сможет быть избрано или назначено
Для учителей предусмотрено сокращение рабочего времени Увеличение продолжительности рабочего времени является правом, а не обязанностью работодателя
МОН: НМТ сохранит доверие к вступительной кампании Проведение НМТ позволит сохранить доверие общества к проведению вступительной кампании
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев