Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320

Наказ МОН № 530 від 06.06.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 530 від 06 червня 2022 року

Про рішення з питань присудження
наукових ступенів і присвоєння
вчених звань та внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 7 квітня 2022 року № 320

Відповідно до статті 54, підпункту 7 пункту 2 Розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів», Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, (зі змінами), Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1З грудня 2021 року № 1359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2022 р. за № 28/37364, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600 (зі змінами), та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 6 червня 2022 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями і довести до відома закладів вищої освіти (наукових установ) інформацію про прийняті рішення та щодо видачі ними дипломів доктора філософії з відповідними номерами відповідно до списку.

2. Скасувати:

 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 22 вересня 2021 року, протокол № 13 (131), про присудження Дьомічеву Костянтину Едуардовичу наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» у зв'язку з порушенням вимог пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів в частині використання наукових текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на автора та/або на джерело опублікування, та вимог підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2019 р. за № 1086/34057, в частині того, що основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації;
 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від 30 вересня 2021 року, протокол № 24, про присудження Вишар Євгенії Василівні наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» за порушення вимог підпункту 2 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2019 р. за № 1086/34057, в частині того, що основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, з яких одна стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 ВНЗ «Національна академія управління» від 5 вересня 2019 року, протокол № 30-09/19, про присудження Васюренко Ларисі Валентинівні наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» за порушення пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів в частині виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело.

3. Висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувачки наукового ступеня доктора медичних наук Ємченко Я. О. за порушення вимог пункту 10 Порядку присудження наукових ступенів в частині необхідності погодження з МОН подання до спеціалізованої вченої ради докторської дисертації раніше ніж через п'ять років після здобуття особою наукового ступеня кандидата наук:

 • голові спеціалізованої вченої ради Іщейкіну К. Є., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Чекаліній Н. І. доктору медичних наук, доценту;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Буслова П. В. за порушення вимог пунктів 11, 18 Порядку присудження наукових ступенів в частині оформлення дисертації відповідно до встановлених вимог та призначення офіційних опонентів:

 • голові спеціалізованої вченої ради Рудницькому В. М., доктору технічних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Бондаренко Ю. Ю., кандидату технічних наук, професору;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Пустоварова В. В. за порушення вимог пункту 11 Порядку присудження наукових ступенів в частині оформлення дисертації відповідно до встановлених вимог:

 • голові спеціалізованої вченої ради Рудницькому В. М., доктору технічних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Бондаренко Ю. Ю., кандидату технічних наук, професору;

4) стосовно дисертацій здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Михалевича І. Л. за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, (далі - Положення № 1059) в частині прийняття дисертації до попереднього розгляду не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачами обов'язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації, та відображення у висновку інформацію про повноту опублікованих матеріалів дисертації:

 • голові спеціалізованої вченої ради Вижві С. А., доктору геологічних наук, професору;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Лісному Г. Д., доктору геологічних наук, доценту;
 • Карпенку О. М., доктору геологічних наук, професору;
 • Меньшову О. І., доктору геологічних наук;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Дьомічева К. Е. за порушення вимог пункту 3.8 Положення № 1059 в частині відображення у відгуку офіційного опонента інформації про наукову новизну результатів дисертації та повноту викладу в опублікованих працях наукових положень і висновків дисертації офіційним опонентам:

 • Безверхому О. І., доктору фізико-математичних наук, професору;
 • Гук Н. А., доктору фізико-математичних наук, професору;
 • Кагадій Т. С., доктору фізико-математичних наук, професору;

6) стосовно дисертації здобувачки наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вишар Є. В.:

за порушення вимог пункту 3.1 Положення № 1059 в частині того, що рада приймає до розгляду кандидатську дисертацію не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачами обов'язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації, та відображає у висновку інформацію про кількість і обсяг публікацій та про повноту опублікованих матеріалів дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Стрельнікову В. Ю., доктору педагогічних наук, професору;
 • Кононовій М. М., доктору педагогічних наук, доценту;
 • Погребняку В. А., кандидату педагогічних наук, доценту;

за порушення вимог пункту 3.8 Положення № 1059 в частині відображення у відгуку офіційного опонента інформації про повноту викладу в опублікованих працях наукових положень і висновків дисертації офіційним опонентам:

 • Сущенко Л. П., доктору педагогічних наук, професору;
 • Волошко Л. Б., кандидату педагогічних наук, доценту.

4. Утворити спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки у складі згідно з додатком 1.

5. Включити наукові періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 2.

6. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 3;

2) до Переліку наукових фахових видань України:

 • присвоїти категорію «А» виданню «Здоров'я, спорт, реабілітація. Health, sport, rehabilitation. Здоровье, спорт, реабилитация» (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) (фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03), педагогічні науки (13.00.02 (фізична культура, основи здоров'я), спеціальності - 017, 011, 014, педагогічні, спеціальності - 012, 013, 015, 016), та визнавши таким, що втратило чинність, присвоєння зазначеному виданню категорії «Б»;
 • присвоїти категорію «А» виданню «Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical sciences» (Наукове товариство ім. Шевченка, Західний науковий центр НАН України та МОН України) (медичні, спеціальності - 222), та визнавши таким, що втратило чинність, присвоєння зазначеному виданню категорії «Б»;
 • стосовно друкованих періодичних видань, яким присвоєно категорію «Б», відповідно до списку згідно з додатком 4;

3) до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 1 лютого 2022 року № 89»:

а) у Рішеннях спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями (за списком), затверджених відповідно до абзацу сьомого пункту 1:

 • в частині затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 41.053.021 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» слова «Ван Чуньчце» замінити словами «Ван Чуньцзе»;
 • в частині затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.142.015 ПАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом» цифри та слова «231 «Публічне управління та адміністрування»» замінити цифрами та словами «081 «Право»»;
 • в частині затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.142.016 ПАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом» цифри та слова «281 «Публічне управління та адміністрування»» замінити цифрами та словами «081 «Право»»;

б) колонку другу пункту 27 розділу ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання) додатку 2 викласти в такій редакції:

 • «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління.
 • Scientific Works of Interregional Academy of Personnel Management. Political Sciences and Public Management».

7. Відмовити у включенні до Переліку наукових фахових видань України у зв'язку з порушенням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. № 148/31600, наукових періодичних видань відповідно до списку згідно з додатком 5.

5. Видати:

 • Безчереву Олександру Сергійовичу дублікат атестата доцента кафедри теплофізики та теплоенергетики металургійного виробництва, виданого на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2011 року, та визнати раніше виданий атестат доцента 12ДЦ № 027780 недійсним;
 • Корецькій Світлані Олександрівні дублікат атестата професора кафедри фінансів, виданого на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року, та визнати раніше виданий атестат професора 12ПР № 007710 недійсним;
 • Кухарю Володимиру Валентиновичу дублікат атестата професора кафедри обробки металів тиском, виданого на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2015 року, та визнати раніше виданий атестат професора 12ПР № 010356 недійсним;
 • Кухарю Володимиру Валентиновичу дублікат атестата доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища, виданого на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 19 квітня 2007 року, та визнати раніше виданий атестат доцента 12ДЦ № 016800 недійсним;
 • Топовиченко Ганні Сергіївні дублікат атестата доцента кафедри обліку і аудиту, виданого на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 року, та визнати раніше виданий атестат доцента 12 ДЦ № 046588 недійсним;
 • Шаповал Світлані Леонідівні дублікат атестата доцента кафедри інженерно-технічних дисциплін, виданого на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2006 року, та визнати раніше виданий атестат доцента 02ДЦ № 013839 недійсним.

9. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) внести відповідні відмітки у справи архіву.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

Міністр                              Сергій Шкарлет

Освіта.ua
06.06.2022

Популярні новини
МОН рекомендовало вузам график учебного года Колледжам и университетам рекомендовано начать обучение с 15 августа 2022 года
Университетам рекомендовано начать обучение 15 августа Правительство рекомендует начать учебный год 15 августа, за исключением первых курсов
Университеты могут начать учебный год в августе Заведения высшего образования из-за экономии средств могут начать учебный год в августе
11 украинских вузов включено в QS World University Rankings 11 украинских университетов вошли в число лучших университетов мира QS World University Rankings 2022 года
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев