Питання державних ключових лабораторій

Постанова КМУ № 607 від 10.07.2019 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 607 від 10 липня 2019 року

Питання державних ключових лабораторій

Відповідно до частин третьої — п’ятої статті 15 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

 • Порядок надання статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • Типове положення про державну ключову лабораторію;
 • Примірне положення про наукову раду державної ключової лабораторії;
 • Примірне положення про наглядову раду державної ключової лабораторії.

Прем’єр-міністр України                            В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 607

ПОРЯДОК
надання статусу державної ключової лабораторії
з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок

1. Цей Порядок визначає процедуру надання (продовження) статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 • заявник — нова юридична особа або об’єднання наукових груп наукових установ та/або університетів, академій, інститутів на основі договору про спільну наукову діяльність;
 • наукова група — структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної діяльності за відповідним напрямом, у штаті якого посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про вищу освіту”.

3. Статус державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок (далі — статус державної ключової лабораторії) надається з дня її державної реєстрації МОН.

Статус державної ключової лабораторії надається вперше на п’ять років.

Напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок, за яким надається статус державної ключової лабораторії, визначається з урахуванням принципів створення системи державних ключових лабораторій та стратегії її розвитку згідно з пропозиціями Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

4. Заявник для державної реєстрації подає до МОН такі документи:

 • лист про надання статусу державної ключової лабораторії з визначеного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • обґрунтування надання статусу державної ключової лабораторії;
 • план наукової і науково-технічної діяльності заявника за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок (на період надання статусу державної ключової лабораторії);
 • положення про державну ключову лабораторію, розроблене та затверджене відповідно до Типового положення про державну ключову лабораторію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 607;
 • копії установчих документів (для юридичної особи) або копію договору про спільну наукову діяльність, засвідчену в установленому порядку (для об’єднання наукових груп наукових установ та/або університетів, академій, інститутів);
 • інформаційну довідку щодо можливих джерел фінансування діяльності.

5. В обґрунтуванні надання статусу державної ключової лабораторії зазначається інформація про:

 • мету та завдання утворення державної ключової лабораторії;
 • доцільність надання статусу державної ключової лабораторії;
 • достатній обсяг наявних фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення мети утворення державної ключової лабораторії;
 • врахування під час провадження діяльності принципів створення системи державних ключових лабораторій та стратегії її розвитку;
 • стан наукових досліджень і науково-технічних розробок за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок, у тому числі тих, що здійснюються за новими перспективними міждисциплінарними напрямами у світі та в Україні, їх актуальність і тенденції розвитку;
 • прогноз щодо очікуваних результатів діяльності.

6. МОН у двотижневий строк здійснює попереднє опрацювання поданих заявником документів, за результатами якого письмово інформує заявника про прийняття до розгляду документів чи про їх повернення у разі недотримання вимог пунктів 4 і 5 цього Порядку.

7. Після письмового інформування заявника про прийняття документів МОН протягом 45 календарних днів забезпечує їх розгляд міжвідомчою комісією з питань державних ключових лабораторій (далі — міжвідомча комісія), до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих академій наук, Національного фонду досліджень, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, закладів вищої освіти та наукових установ.

Положення про міжвідомчу комісію та її склад затверджуються МОН.

8. Міжвідомча комісія приймає рішення про надання заявнику статусу державної ключової лабораторії, в якому зазначається строк, на який такий статус може бути наданий, або про відмову в наданні такого статусу.

Міжвідомча комісія під час прийняття рішення керується, зокрема, принципами створення та стратегією розвитку системи державних ключових лабораторій та інформацією, зазначеною в документах, поданих відповідно до пункту 4 та абзацу другого пункту 10 цього Порядку.

Рішення міжвідомчої комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин її складу.

9. Рішення міжвідомчої комісії про надання заявнику статусу державної ключової лабораторії затверджується наказом МОН, на підставі якого здійснюється державна реєстрація та надається такий статус на визначений строк.

Рішення комісії про відмову в наданні заявнику статусу державної ключової лабораторії затверджується наказом МОН, на підставі якого протягом 14 календарних днів документи повертаються заявникові.

Відповідна інформація розміщується МОН на власному офіційному веб-сайті.

10. Статус державної ключової лабораторії може бути продовжений за результатами звіту про діяльність державної ключової лабораторії у порядку, передбаченому для надання такого статусу.

Заявник для продовження статусу державної ключової лабораторії подає документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, та звіт про діяльність державної ключової лабораторії за попередній період, підготовлений з урахуванням принципів створення системи державних ключових лабораторій та стратегії її розвитку.

У такому випадку комісія відповідно до пункту 8 цього Порядку приймає рішення про продовження статусу державної ключової лабораторії.

Інформація про продовження статусу державної ключової лабораторії розміщується МОН на власному офіційному веб-сайті.

11. Датою надання (продовження) статусу державної ключової лабораторії є дата державної реєстрації згідно з відповідним наказом МОН.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 607

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про державну ключову лабораторію

1. Це Типове положення визначає загальні засади утворення та діяльності державної ключової лабораторії (далі — лабораторія).

2. У цьому Типовому положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту” та Порядку надання статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 607.

3. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, цим Типовим положенням та положенням про державну ключову лабораторію, затвердженим заявником відповідно до цього Типового положення.

4. Лабораторія вважається утвореною з дати надання їй статусу державної ключової лабораторії.

5. Метою утворення лабораторії є:

 • підтримка та розвиток фундаментальних досліджень на світовому рівні;
 • здійснення нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • координація спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок.

6. Наукова і науково-технічна діяльність лабораторії провадиться відповідно до затвердженого науковою радою лабораторії плану наукової і науково-технічної діяльності лабораторії за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок (далі — план діяльності лабораторії).

7. Основними завданнями лабораторії за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок є:

1) проведення:

 • фундаментальних наукових досліджень, у тому числі міждисциплінарних та тих, результати яких сприятимуть започаткуванню важливих прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за новими перспективними напрямами, у тому числі міждисциплінарними;

2) забезпечення ефективного використання наукового та науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази лабораторії;

3) сприяння використанню результатів діяльності лабораторії в освітньому, навчальному, науковому та інноваційному процесах;

4) залучення студентів, магістрів, інтернів, аспірантів та молодих вчених до проведення наукових досліджень в лабораторії;

5) популяризація вітчизняної науки, інформування громадськості про результати діяльності лабораторії;

6) участь у:

 • проведенні спільних наукових досліджень;
 • міжнародному науково-технічному співробітництві;
 • взаємному обміні науковою та науково-технічною інформацією;
 • міжнародних та державних дослідницьких інфраструктурах.
 • Науковою радою лабораторії можуть бути визначені інші завдання лабораторії.

8. Лабораторія відповідно до покладених на неї завдань:

1) формує та виконує план діяльності лабораторії;

2) готує пропозиції щодо ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів;

3) підтримує та розвиває науково-дослідну та дослідно-експериментальну базу, оновлює виробничі фонди;

4) здійснює ефективне використання наявного наукового і науково-педагогічного потенціалу лабораторії та дослідно-експериментальної бази;

5) бере участь у:

 • виконанні науково-технічних програм і проектів, у тому числі міжнародних, шляхом укладення угод і контрактів з іноземними організаціями та юридичними особами;
 • роботі іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій, спілок, союзів;
 • проведенні спільних досліджень та розробок у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва з дотриманням права власності на науковий та науково-технічний (прикладний) результат на основі договорів між суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності;
 • проведенні наукових форумів, конгресів, симпозіумів, конференцій та тематичних наукових семінарів, у тому числі міжнародних;

6) сприяє взаємному обміну науковими, науково-технічними та науково-педагогічними кадрами, у тому числі молодими вченими, а також спільній підготовці спеціалістів у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.

9. Органом управління науковою та науково-технічною діяльністю лабораторії є наукова рада лабораторії, що діє на підставі положення про неї.

Лабораторія з інших питань діяльності, крім наукової та науково-технічної діяльності, може мати інші органи управління, що утворюються відповідно до законодавства.

10. Положення про наукову раду лабораторії розробляється з урахуванням Примірного положення про наукову раду державної ключової лабораторії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 10 липня 2019 р. № 607.

11. При лабораторії може утворюватися наглядова рада, до складу якої можуть входити іноземні вчені.

Положення про наглядову раду розробляється з урахуванням Примірного положення про наглядову раду державної ключової лабораторії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 607.

12. У разі надання статусу державної ключової лабораторії об’єднанню наукових груп наукових установ та/або університетів, академій, інститутів на основі договору про спільну наукову діяльність зазначеним договором на одного з учасників такого об’єднання можуть покладатися необхідні організаційно-управлінські функції.

13. Фінансова підтримка наукової та науково-технічної діяльності лабораторії здійснюється в рамках виконання цільових програм Національного фонду досліджень, інших державних коштів, фондів підтримки наукової та науково-технічної діяльності, міжнародних грантів, інших джерел, не заборонених законодавством.

14. Фінансування Національним фондом досліджень фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є лабораторія, та надання їй грантів здійснюється на договірних засадах за результатами відповідних конкурсів проектів таких досліджень і розробок, що подаються лабораторією до Національного фонду досліджень відповідно до законодавства.

15. Лабораторія:

 • подає статистичну та іншу звітність в установленому порядку;
 • оприлюднює не менш як один раз на рік плани діяльності лабораторії та звіти про надходження коштів і майна, про напрями їх використання, про дотримання під час провадження діяльності принципів створення та стратегії розвитку системи державних ключових лабораторій;
 • щороку до 1 березня подає МОН звіт про свою діяльність за попередній рік за встановленою Міністерством формою.

16. Лабораторія може мати та використовувати власну символіку, офіційні бланки, знаки для товарів і послуг, порядок затвердження та використання яких визначається відповідно до законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 607

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про наукову раду державної ключової лабораторії

1. Наукова рада державної ключової лабораторії (далі — наукова рада) є органом управління науковою і науково-технічною діяльністю державної ключової лабораторії (далі — лабораторія).

2. Терміни у цьому Примірному положенні вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, Порядку надання статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 607.

3. Наукова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, положенням про лабораторію, договором про спільну наукову діяльність (у разі надання статусу державної ключової лабораторії об’єднанню наукових груп наукових установ та (або) університетів, академій, інститутів).

4. Повноваженнями наукової ради є:

1) визначення стратегії розвитку та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності лабораторії;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів фундаментальних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

3) затвердження поточних (щорічних) планів діяльності лабораторії;

4) удосконалення провадження наукової і науково-технічної діяльності лабораторії;

5) сприяння ефективному використанню фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів лабораторії;

6) сприяння використанню результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок за відповідним напрямом у навчальному процесі та залученню студентів, магістрів, інтернів, аспірантів та молодих вчених до їх проведення;

7) сприяння популяризації вітчизняної науки, інформування громадськості про результати наукових досліджень і науково-технічних розробок за відповідним напрямом;

8) сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву, взаємному обміну науковою та науково-технічною інформацією, використанню об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;

9) вирішення питань щодо розвитку лабораторії, забезпечення ефективної взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, підприємствами, установами та організаціями в інтересах розвитку науки в Україні;

10) затвердження річних звітів про діяльність лабораторії;

11) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних.

5. До складу наукової ради входять голова, заступники голови, вчений секретар та члени наукової ради.

Кількісний склад наукової ради визначається положенням про наукову раду лабораторії.

6. Три чверті складу наукової ради обирається шляхом таємного голосування науковими працівниками лабораторії з числа осіб, що мають науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук).

7. Голова, його заступники та вчений секретар наукової ради обираються таємним голосуванням з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу наукової ради.

8. Персональний склад наукової ради лабораторії затверджується:

 • керівником юридичної особи — у разі надання статусу державної ключової лабораторії юридичній особі;
 • керівником юридичної особи, якій іншими юридичними особами — учасниками об’єднання доручено здійснення організаційно-управлінських повноважень — у разі надання статусу державної ключової лабораторії об’єднанню наукових груп наукових установ та (або) університетів, академій, інститутів на основі договору про спільну наукову діяльність без створення юридичної особи.

9. Організаційною формою роботи наукової ради є засідання, які проводяться за необхідності. Члени наукової ради беруть участь у засіданнях особисто. Засідання наукової ради оформлюються протоколом засідання, який підписує голова і вчений секретар наукової ради.

10. Наукова рада правоможна приймати рішення, якщо у засіданні бере участь не менше двох третин її кількісного складу. Рішення приймають відкритим голосуванням, якщо науковою радою не встановлено інший порядок, і таке рішення вважається прийнятим за умови, якщо за нього проголосувало більше половини кількісного складу наукової ради.

Рішення набувають чинності після їх підписання головою наукової ради та вченим секретарем.

11. Документи наукової ради зберігаються протягом усього періоду діяльності лабораторії.

12. Голова наукової ради і її вчений секретар забезпечують систематичну перевірку виконання прийнятих рішень та інформують про результати такого виконання членів наукової ради.

Голова наукової ради планує роботу наукової ради, проводить засідання, контролює виконання завдань наукової ради.

Організація підготовки та проведення засідань наукової ради, підготовка проекту рішення засідання наукової ради покладається на вченого секретаря.

13. Члени наукової ради мають право:

1) висловлювати свою думку і вносити пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідань та проектів рішень наукової ради;

2) брати участь у складенні, обговоренні та затвердженні планів роботи наукової ради;

3) попередньо знайомитися з матеріалами і доповідями, що заплановані до розгляду на засіданнях наукової ради;

4) ініціювати внесення змін до положення про лабораторію.

14. Члени наукової ради зобов’язані:

1) не пропускати без поважних причин засідання наукової ради;

2) брати активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання наукової ради;

3) своєчасно виконувати рішення наукової ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 607

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду державної ключової лабораторії

1. Це Примірне положення регулює діяльність наглядової ради державної ключової лабораторії (далі — наглядова рада).

У цьому Примірному положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, Порядку надання статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 607.

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, положенням про державну ключову лабораторію (далі — лабораторія), договором про спільну наукову діяльність (у разі надання статусу державної ключової лабораторії об’єднанню наукових груп наукових установ та (або) університетів, академій, інститутів).

3. Основною метою діяльності наглядової ради є проведення незалежної оцінки результатів наукової та науково-технічної діяльності лабораторії.

4. Основними завданнями наглядової ради є:

1) сприяння діяльності лабораторії щодо:

 • розв’язання перспективних завдань розвитку лабораторії;
 • інтеграції у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • створення позитивного іміджу лабораторії, зокрема, за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок та у сфері наукової діяльності в цілому;

2) подання органам управління діяльністю лабораторії рекомендацій і пропозицій стосовно:

 • шляхів реалізації лабораторією державної політики у відповідній галузі науки;
 • напрямів удосконалення діяльності лабораторії, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • розвитку лабораторії за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення провадження діяльності та розвитку лабораторії за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • запровадження у діяльності лабораторії принципів створення системи державних ключових лабораторій та стратегії її розвитку.

5. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує і подає органам управління діяльністю лабораторії пропозиції щодо забезпечення досліджень за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази лабораторії та її наукової інфраструктури;
 • подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури лабораторії за визначеним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • проводить моніторинг та оцінку стану діяльності лабораторії, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації наукового процесу;
 • сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності лабораторії;
 • розглядає проекти документів, розроблені робочими групами, приймає рішення щодо них;
 • подає обґрунтування про відкликання керівника лабораторії відповідно до законодавства;
 • вносить з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності лабораторії;
 • бере участь у формуванні тематики наукових досліджень у лабораторії, подає пропозиції щодо їх структури та відповідності визначеному напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • розглядає в межах компетенції річний звіт про діяльність лабораторії.

6. Наглядова рада має право:

 • отримувати в установленому порядку від органів управління діяльністю лабораторії інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на лабораторію завдань;
 • утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, закладів вищої освіти (за згодою їх керівників) та експертів;
 • залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності лабораторії провідних вчених, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів (за їх згодою);
 • інформувати заявника та МОН про стан діяльності та ефективність управління в лабораторії, подавати їм пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
 • висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах.

7. До складу наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій.

Членами наглядової ради не можуть бути працівники лабораторії.

8. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени наглядової ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, безоплатно та обираються таємним голосуванням з числа її членів простою більшістю голосів членів наглядової ради.

9. Персональний склад наглядової ради затверджується заявником за власною ініціативою або за поданням керівника лабораторії.

10. Строк повноважень членів наглядової ради становить не більш як п’ять років. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

11. Члени наглядової ради мають право:

 • брати участь у засіданнях наукової ради лабораторії (з правом дорадчого голосу);
 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 • подавати пропозиції до проектів рішень наглядової ради;
 • надавати керівництву наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

12. Член наглядової ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.

13. Член наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об’єктивність інформації, яка подається ним наглядовій раді для розгляду.

14. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на наглядову раду завдань.

15. Наглядова рада проводить роботу за перспективними і річними планами робіт. Плани робіт формуються на підставі пропозицій її членів і затверджуються головою наглядової ради.

16. Засідання наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

17. Голова наглядової ради:

 • організовує роботу наглядової ради;
 • визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів наглядової ради;
 • планує та координує роботу наглядової ради;
 • скликає і веде її чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів наглядової ради) засідання, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення наглядової ради;
 • підписує запити, листи та інші документи наглядової ради;
 • представляє наглядову раду на підприємствах, в установах та організаціях;
 • здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради в межах її повноважень.

18. Секретар наглядової ради:

 • готує проект плану робіт наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів і подає його для затвердження голові наглядової ради;
 • організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань наглядової ради;
 • забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
 • веде і зберігає протоколи засідань наглядової ради та іншу документацію;
 • веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;
 • здійснює інші повноваження і виконує доручення голови наглядової ради, пов’язані з організацією її діяльності.

19. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на рік.

20. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.

21. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів складу  наглядової ради.

Питання, які розглядаються наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються у протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради.

22. Член наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проекту порядку денного засідання наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду.

23. Позачергові засідання наглядової ради скликаються її головою, а також на письмову вимогу засновника або третини складу наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття наглядовою радою рішення.

24. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос та повинен керуватися такими принципами:

 • колегіальності та максимальної відкритості під час прийняття рішень;
 • неупередженості і рівноправності членів наглядової ради;
 • розмежування повноважень і відповідальності між наглядовою радою, науковою радою та іншими органами управління діяльністю лабораторії;
 • незалежності від політичних партій, релігійних організацій, громадських об’єднань.

25. Члени наглядової ради, які не згодні з рішенням наглядової ради, можуть викласти окрему думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення.

26. Протоколи засідань наглядової ради надсилаються членам наглядової ради.

27. Рішення наглядової ради доводяться до відома засновника та органів управління діяльністю лабораторії для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті лабораторії.

28. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює лабораторія.

Освіта.ua
10.07.2019

Популярні новини
В Раде предлагают наказывать за заказные дипломы и диссертации В ВР зарегистрирован законопроект об установлении ответственности за продажу дипломов
Студенты смогут учиться на бюджете в частных вузах Государство откроет возможность для получения высшего образования в частных вузах за счет бюджета
Частные вузы в этом году могут получить госзаказ Частные вузы во время вступительной кампании могут получить государственный заказ
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2021 года Освіта.ua представляет рейтинг университетов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев