Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету

Постанова КМУ № 1084 від 25.08.04 року

Втратив чинність (підстава)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1084 від 25 серпня 2004 року

Про затвердження Порядку формування і виконання
замовлення на проведення фундаментальних
наукових досліджень, прикладних наукових досліджень
та виконання науково-технічних (експериментальних)
розробок за рахунок коштів державного бюджету

(Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 458 від 14.05.2008
№ 713 від 20.08.2008
№ 1152 від 31.10.2011)

З метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

Прем'єр-міністр України       В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1084

ПОРЯДОК
формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм формування головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - замовники) тематики фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, окремих їх етапів у межах визначеного замовникам для цього обсягу видатків державного бюджету та їх проведення на засадах державного замовлення (далі - замовлення).

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)

2. Замовлення виконується в рамках:

 • фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у межах видатків державного бюджету, передбачених на цю мету державним науково-дослідним і науково-технічним установам, вищим навчальним закладам III-IV рівня акредитації; (Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)
 • проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;
 • державних цільових наукових і науково-технічних та інноваційних програм і наукових частин державних цільових програм; (Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)
 • програм і проектів у сфері міжнародного наукового, науково-технічного та інноваційного співробітництва; (Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)
 • програм оновлення матеріально-технічної та технологічної бази державних науково-дослідних і науково-технічних установ, вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації;
 • інших наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до потреб економіки та розвитку суспільства. (Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)

3. Замовник формує замовлення за програмно-цільовим принципом з метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності або наукового забезпечення розвитку відповідної сфери суспільного виробництва, пріоритетних напрямів діяльності замовника.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)

4. Замовник на підставі результатів наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання замовлення, аналізу перспектив розвитку світової та вітчизняної науки і техніки у відповідних галузях, прогнозів кон'юнктури світового ринку наукоємної продукції та суспільної потреби у нових наукових знаннях, сучасних технологіях і товарній продукції визначає тематику замовлення. (Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1152 від 31.10.2011)

Завдання у замовленні визначаються виходячи з реальних потреб економіки та розвитку суспільства і спрямовуються на одержання конкретних результатів, що забезпечують:

 • розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем;
 • створення принципово нових готових до впровадження технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції;
 • прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки;
 • сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.

5. Формування замовлення здійснюється з додержанням таких принципів:

 • узгодження послідовності етапів виконання замовлення з одержанням конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко визначених завдань, створення кінцевої наукоємної продукції, конкурентоспроможної за якістю і ціновими показниками та доступної для споживачів;
 • неперервність етапів виконання замовлення з метою забезпечення прикладного застосування одержаних результатів;
 • спрямування результатів виконання замовлення на скорочення строку освоєння конкурентоспроможних технологій і здешевлення процесу виробництва імпортозамінної продукції;
 • забезпечення високої наукоємності та високого рівня корисності для держави і суспільства кінцевих результатів замовлення, а також за погодженням із замовником швидке доведення одержаних нових наукових знань і розробок до суб'єктів господарювання, що здійснюватимуть їх практичне застосування у відповідних сферах суспільного виробництва;
 • гарантування замовником додержання особистих немайнових прав авторів та майнових прав власників науково-технічних розробок, зокрема об'єктів права інтелектуальної власності.

6. Замовники: (Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)

 • щороку видають накази про формування тематики замовлення з визначенням строків і порядку подання заявок на виконання замовлення в межах передбачених їм на цю мету видатків державного бюджету, про що інформують потенційних виконавців;
 • забезпечують проведення наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання замовлення за відповідними цільовими проектами (далі - заявка), що подаються замовникам потенційними виконавцями замовлення за встановленою замовниками формою;
 • за результатами наукової та науково-технічної експертизи на конкурсних засадах визначають тематику та виконавця замовлення, або шляхом проведення тендерної процедури відбирають з числа учасників торгів (тендерів) виконавців попередньо визначеної замовником тематики замовлення.

Тематичні плани замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок надсилаються замовниками Держінформнауки в установленому МОНмолодьспортом порядку для розгляду та подання для погодження до МОНмолодьспорту. (Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)

Проведення експертизи тематики замовлення на виконання фундаментальних наукових досліджень здійснюється Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних досліджень при Національній академії наук. (Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)

При цьому основними критеріями визначення тематики замовлення є:

 • узгодженість її з реальними потребами економіки та розвитку суспільства;
 • спрямованість замовлення на одержання нових результатів, що відповідають світовому рівню або перевищують його, готових до впровадження у відповідних сферах суспільного виробництва з метою забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, зростання наукоємності цієї продукції та реальної економічної віддачі від вкладених у наукову та науково-технічну сферу бюджетних коштів, трудових і матеріальних ресурсів;
 • взаємозв'язок результатів виконання замовлення з потребами відповідних галузей економіки, а також потреб вітчизняних підприємств у рамках програм їх оновлення, виробництва конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції із суспільними потребами.

Виконавцями замовлення можуть бути науково-дослідні, науково-технічні, проектні і конструкторські установи та організації будь-якої форми власності (далі - виконавці).

Порядок конкурсного відбору виконавців, яким виділятимуться кошти на виконання замовлення, а також порядок визначення їх обсягів і механізм контролю за використанням визначається замовником відповідно до законодавства. За інших рівних умов перевага надається виконавцям, які інвестують більший обсяг власних або залучених коштів. (Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 458 від 14.05.2008)

7. Тематика замовлення та його виконавці затверджуються замовником, після чого складається перелік завдань, виконання яких продовжується відповідно до строків, визначених у попередні роки, та нових завдань, фінансування яких можливе за рахунок коштів, що вивільнилися після виконання замовлення попередніх років, або додатково передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

8. Замовлення виконується за договором (угодою), що укладається між замовником та виконавцем. Замовлення на виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок установами, що належать до сфери управління головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється згідно із затвердженим замовником порядком. Невід'ємною складовою зазначеного договору (угоди), порядку, є завдання (технічні завдання), в яких детально визначаються вимоги до результатів виконання замовлення, а також до порядку перевірки застосування та обліку науково-технічних розробок суб'єктами господарювання. (Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)

Договорами (угодами) також визначаються обсяги, строки виконання замовлення, порядок фінансування, звітування про виконання, відповідальність сторін за взяті зобов'язання.

9. Фінансове забезпечення виконання замовлення здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі. (Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)

У разі потреби виконавці замовлення, а також підприємства, установи та організації, інші інвестори, заінтересовані в проведенні додаткових наукових досліджень, проектних і конструкторських робіт, можуть інвестувати власні кошти у виконання замовлення.

Кошти, виділені на виконання замовлення з державного бюджету, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані виконавцями замовлення на інші цілі.

Механізм фінансування кожного завдання визначається замовником виходячи з умови максимально ефективного використання виділених коштів, реального складу виконавців та їх матеріально-технічних можливостей, змісту і строків виконання замовлення.

10. Замовники щороку готують пропозиції до проекту Державного бюджету на наступний рік стосовно обсягів фінансування  замовлення (за погодженням з Мінекономрозвитку) та тематики, погодженої з МОНмолодьспортом, та подають їх Мінфіну.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)

11. Замовники надають пріоритет у фінансуванні замовлення, спрямованого на розробку новітніх технологій та наукової конкурентоспроможної продукції, що забезпечить зменшення залежності від імпорту, сприятиме ресурсо- та енергозбереженню, підвищенню продуктивності праці.

Замовник забезпечує оптимальне співвідношення обсягів фінансування замовлення на відповідних стадіях наукових досліджень, проектних і конструкторських робіт, у тому числі фундаментальних досліджень, прикладних розробок та експериментально-промислових випробувань результатів замовлення, з послідовним збільшенням обсягів фінансування від менш витратних до більш витратних проектів.

12. Стан виконання замовлення контролюється замовником шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також організації супроводження виконання відповідного цільового науково-технічного проекту представниками замовника.

Результати перевірок, відповідні висновки і пропозиції використовуються замовником для уточнення та коригування обсягів фінансування на окремих етапах виконання замовлення з метою прискорення одержання кінцевих результатів, визначених замовником, а також припинення роботи над проектами, що виконуються не на належному рівні або втратили актуальність чи не можуть бути виконані з об'єктивних причин.

13. Замовник разом з виконавцем несе відповідальність за одержання кінцевих результатів замовлення і вживає дієвих заходів для забезпечення їх практичного застосування, передбачаючи для цього необхідні кошти з бюджетних і позабюджетних джерел, або пропонує їх для застосування заінтересованим суб'єктам господарювання.

Замовник забезпечує широке ознайомлення суспільства з результатами виконання замовлення та можливість їх диверсифікації шляхом придбання і продажу ліцензій на створені об'єкти права інтелектуальної власності, нові технології та види товарної продукції.

Відповідно до законодавства одержана науково-технічна продукція з урахуванням висновків науково-технічної експертизи та результатів оцінки її відповідності сучасному рівню науково-технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної та інноваційної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності може передаватися суб'єктам господарювання (користувачам цієї продукції) для практичного застосування з додержанням прав та економічних інтересів держави, виконавців замовлення і власників майнових та особистих немайнових прав на об'єкти технологій і об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання замовлення (зокрема на об'єкти авторського права, промислової власності, селекційні здобутки, технологічні знання). (Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)

Порядок та умови передачі і використання прав на науково-технічну продукцію визначаються договорами між замовником, виконавцем та користувачем цієї продукції.

14. Замовники в межах своєї компетенції під час формування та виконання замовлення,  пов'язаного з виробництвом нової продукції, реалізацією державних інноваційних програм та окремих цільових науково-технічних проектів, освоєнням вітчизняними підприємствами, установами та організаціями нових технологій виробництва відповідно до потреб економіки та розвитку суспільства, створюють умови для широкого застосування суб'єктами господарювання їх результатів.

(Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1152 від 31.10.2011)

15. Замовники подають щороку Держінформнауки в установленому МОНмолодьспортом порядку відомості про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), заходи щодо забезпечення практичного застосування таких результатів та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, який здійснюється протягом трьох років з моменту створення такої продукції.

Держінформнауки узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз результативності виконання замовлення у різних сферах суспільного виробництва, ефективності застосування суб'єктами господарювання науково-технічних розробок, подає МОНмолодьспорту аналітичну довідку про стан розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій для її подання до Кабінету Міністрів України.

(Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 713 від 20.08.2008; в редакції Постанови КМ № 1152 від 31.10.2011)

Освіта.ua
25.08.2004

Популярні новини
Льготы и конкурсы при поступлении содержат высокие коррупционные риски Справедливый доступ к вузам остается одной из проблем, связанных с коррупционными рисками
МОН планирует совершенствовать цифровые экзамены МОН планирует усовершенствовать программное обеспечение для проведения цифровых экзаменов
Рейтинг вузов по результатам вступительной кампании 2022 года Опубликован ежегодный рейтинг заведений высшего образования по результатам вступительной кампании 2022 года
В вузах лояльно относятся к образовательному процессу, – ДСЯО Чуть больше половины студентов и преподавателей считают уровень образовательных услуг достаточно стабильным
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев