Философия - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Философия» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Философия - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Філософія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 370 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Філософія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Філософські питання і вчення в історичному розвитку та системно-теоретичному вигляді.

Вплив філософських ідей на розвиток людини, суспільства, культури.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають системне опанування основ філософії, обізнаність в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосування теорій і методів філософії.

Теоретичний зміст предметної області

Комплекс ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів, методів філософії.

Функціонування і трансформація інтелектуальних практик.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Філософські і загальнонаукові методи, методологічні підходи сучасної філософії, поширення та презентації результатів досліджень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні засоби, що застосовуються у професійній діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

На базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, що передбачає застосування філософських теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді.

Здатність працювати автономно.

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності

Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури.

Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.

Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних філософських ідей, учень та напрямків.

Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-філософської традиції у світовій.

Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.

Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.

Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань.

Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи і підходи.

Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальнонаукової проблематики.

Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання.

Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм інтелектуальної доброчесності.

Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.

Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості й толерантності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.

Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.

Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.

Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загально-гуманітарної проблематики.

Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.

Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.

Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.

Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Мати навички написання філософських текстів.

Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.

Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.

Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.

Уникати симуляцій, плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері професійної діяльності або навчання.

Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.

Вміти застосовувати загально-гуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.

Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Філософія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Філософія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 370 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.03.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев