Аудиовизуальное искусство и производство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «аудиовизуального искусства и производство» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Аудиовизуальное искусство и производство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 956 від 10 липня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Структура та функціональні компоненти аудіовізуальної сфери, технології створення продуктів аудіовізуальної творчості, методи вдосконалення виконавської майстерності в сфері аудіовізуальної творчості.

Цілі навчання

Формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, що передбачають застосування системи застосування методів теорії, історії аудіовізуального мистецтва та виробництва та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи мистецтвознавства (кінознавства).

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики створення (виробництва) окремих компонентів та в цілому аудіовізуальних творів різних форм, жанрів та видів.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання, устаткування, програмне забезпечення, необхідне для підготовчого, виробничого та пост-виробничого періодів створення (виробництва) аудіовізуальних творів.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС; за іншими спеціальностями – не більше 60 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та специфічних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів теорії та історії аудіовізуального мистецтва і виробництва, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність працювати у команді.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність бути критичним та самокритичним.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірності розвитку предметної області, її місця в загальній про мистецтво і суспільство та у розвитку суспільства, техніки та технологій, використовувати різні форми та види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Високий рівень виконавської майстерності.

Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.

Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компонувати, цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні аудіовізуального твору.

Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.

Усвідомлення взаємозв’язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних досягнень теорії та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва з урахуванням широкого спектру міждисциплінарних зв’язків.

Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.

Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в практичній діяльності.

Здатність здійснювати ділову комунікацію.

Здатність здійснювати редакторсько-сценарну/продюсерську/режисерську/операторську/звукорежисерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуальної культури.

Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології кінознавчої, творчо-виробничої діяльності.

Здатність здійснювати та підтримувати зв’язок із засобами масової інформації з метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуального мистецтва, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

Здатність відстежувати перспективні зміни в сфері аудіовізуального мистецтва, використовуючи оригінальні іншомовні джерела.

Вміння опрацювати кінознавчу літературу, узагальнювати та аналізувати аудіовізуальний матеріал, формувати наукові теми та розуміти подальші перспективи розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Володіти методами та прийомами редакторсько-сценарної/продюсерської/режисерської/операторської/звукорежисерської творчо-виробничої діяльності при створенні (виробництві) аудіовізуальних творів.

Володіти методами та навичками роботи з монтажною технікою та програмним забезпеченням.

Володіти методами та навичками роботи зі знімальною та освітлювальною технікою та обладнанням.

Володіти методами та навичками роботи зі звукозаписувальною та звуковідтворювальною технікою та обладнанням.

Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.

Створювати драматургічну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму аудіовізуального твору.

Забезпечувати підготовчій, виробничий та пост-виробничий етапи створення (виробництва) аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

Планувати і організовувати роботу колективу для виконання професійних завдань.

Оформлювати виробничу документацію (заявка, календарно-постановочний план, кошторис тощо).

Знати, розуміти і використовувати у професійній діяльності концептуально-видові та стилістичні стандарти телевізійного ефіру, вимоги до особливості роботи у прямому ефірі, підготовки телевізійних програм різних жанрів.

Розуміти фінансово-адміністративні принципи організації мистецьких заходів, діяльності виробничих колективів, телевізійних каналів та інших закладів аудіовізуальної сфери.

Виявляти високий рівень мовленевої культури, артистизм.

Вміти підтримувати зв’язок із засобами масової інформації з метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуального мистецтва.

Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно та письмово.

Збирати, оцінювати, аналізувати та обробляти інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення.

Приймати ефективні рішення на основі релевантних даних із застосуванням сучасних методів і засобів прийняття рішень, у тому числі багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 956 від 10 липня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
18.07.2019

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев