Менеджмент социокультурной деятельности - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Менеджмент социокультурной деятельности» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Менеджмент социокультурной деятельности - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 870 від 20 червня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Процеси (системи) організації й управління соціокультурною діяльністю в її організованих формах і функціональному спрямуванні; організації, підприємства, установи із соціокультурного обслуговування; міжнародна культурна співпраця.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у (соціокультурній сфері, у сфері освіти та науки, креативної економіки і культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту соціокультурної діяльності; функції, методи, технології організації управлінської соціокультурної діяльності; принципи та механізми забезпечення соціокультурних потреб громадян.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики організаційно-управлінської діяльності; принципи та технології стратегічного планування, менеджменту, маркетингу, управління в наданні соціокультурних послуг; технології інформаційно-аналітичної, інноваційної діяльності, розробки, реалізації та оцінки ефективності соціокультурних проектів; механізми реалізації основних завдань та пріоритетів міжнародних соціокультурних практик та стратегій, бізнес-інкубатори.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» («молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за даною спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати з складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у соціокультурній сфері, у сфері освіти та науки, креативної економіки і культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність планувати та управляти часом.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність працювати в команді.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства тa необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між культурними, соціальними та економічними процесами,

Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.

Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки тa оперативного управління соціокультурними проектами.

Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування.

Здатність діяти соціально відповідально.

Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв'язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми забезпечення соціокультурного партнерства.

Здатність розробляти соціокультурні проекти та забезпечувати їх операційну реалізацію.

Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності.

Вміння використовувати сучасні методи обробки інформації для організації та управління соціокультурними процесами.

Здатність створювати соціокультурні послуги.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

Збирати та впорядковувати інформацію.

Організовувати професійний час.

Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

Оцінювати специфіку застосування принципів управління в соціокультурному менеджменті.

Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.

Здійснювати проектувальну роботу.

Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів культурного життя.

Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

Вивчати, узагальнювати та адаптовувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

Формулювати, аргументувати професійні завдання.

Обґрунтовувати управлінські рішення.

Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

Вміти встановлювати діалог з різними професійними суб'єктами та групами.

Знати як застосувати сучасні технології управління людськими ресурсами.

Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати інтереси проекта/сектора (галузі).

Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 870 від 20 червня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
04.07.2019

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев