Музыкальное искусство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Музыкальное искусство» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Музыкальное искусство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Музичне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 727 від 24 травня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Сукупність феноменів і проблем музичного мистецтва, створення та інтерпретація продуктів музичної творчості, вдосконалення гри на музичних інструментах, педагогічна майстерність в галузі музичної освіти.

Цілі навчання

Підготовка високопрофесійних фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері музичного мистецтва, що передбачає застосування певних теорій та методів концертно-виконавської, композиторської, диригентської, музикознавчої, дослідницької, педагогічної, звукорежисерської, менеджерської діяльності у сфері музичного мистецтва і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області

Теорія та історія музики.

Музична та педагогічна діяльність.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики створення виконавської, композиторської, музикознавчої інтерпретації музичного твору та здійснення педагогічної музичної діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Музичні інструменти, комп'ютерне та програмне забезпечення, мультимедійні засоби у сфері музичної діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • на базі повної загальної середньої освіти з середньою спеціалізованою музичною освітою або підготовкою в обсязі освітньої програми молодшого спеціаліста зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» складає 240 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною даним стандартом.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність працювати автономно.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності.

Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності.

Здатність усвідомлювати  художньо-естетичну природу музичного мистецтва.

Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва.

Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.

Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.

Здатність володіти  науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності.

Здатність здійснювати диригентську діяльність.

Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.

Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.

Здатність оперувати професійною термінологією.

Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.

Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.

Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.

Здатність здійснювати редакторську/менеджерську/лекторську/аранжувальну/звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.

Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури.

Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.

Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у  виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.

Володіти методами та навичками  оркестрової та м ансамблевої гри (ансамблевого/хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів.

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.

Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.

Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.

Демонструвати з спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.

Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.

Демонструвати володіння  музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.

Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, хору).

Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській/менеджерській/лекторській/звукорежисерській практичній діяльності.

Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

Вміти здійснювати педагогічну діяльність.

Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на інструменті/вокалу/диригування/теорії, історії музики/композиції.

Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.

Виявляти ї розуміння  фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.

Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Музичне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 727 від 24 травня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
27.05.2019

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев