Музееведение, памятниковедение - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Музееведение, памятниковедение» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Музееведение, памятниковедение - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 566 від 24 квітня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Музей як соціокультурна інституція. 

Об’єкти історико-культурної та природної спадщини. 

Музейна та пам’яткоохоронна справа.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі музейної справи і охорони та використання пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, закономірності, історичні передумови виникнення, трансформацій музеїв; засоби інтерпретації та актуалізації культурного надбання; поняття, властивості та функції пам’яток; принципи, концепції використання об’єктів історико-культурної та природної спадщини в сучасному світі.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи і методики науково-дослідної, експертної, інноваційної, екскурсійної діяльності; методи експозиційного проектування, музейної педагогіки; технології музейного менеджменту і управління історико-культурною спадщиною; інформаційні та комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання, програмне забезпечення, необхідне для фіксації, дослідження, збереження, актуалізації об’єктів історико-культурної та природної спадщини.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за даною спеціальністю.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі музейної справи і охорони пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).

Цінування і повага різноманітності та мультикультурності.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань та взятих обов’язків.

Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.

Здатність діяти відповідно до чинного законодавства (України та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності.

Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно-профільованих знань.

Здатність забезпечувати обслуговування відвідувачів.

Здатність до атрибуції й експертизи об’єктів історико-культурної спадщини.

Здатність виконувати комплекс пам’яткоохоронних заходів.

Здатність забезпечувати ефективне використання та популяризацію об’єктів історико-культурної та природної спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства.

Здатність проектувати розвиток музейно-заповідної мережі, закладів музейного типу.

Здатність здійснювати взаємодію музейнозаповідної мережі, об’єктів культурної спадщини з туристичною сферою.

Комунікувати та співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними музейними і пам’яткоохоронними інституціями.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Використовувати міждисциплінарний підхід в атрибуції об’єктів історико-культурної спадщини.

Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

Розробляти організаційну структуру, основні завдання, напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів музейного типу залежно від їх класифікаційної приналежності.

Визначати стан збереженості музейних предметів, об’єктів історикокультурної спадщини, пам’яток природи та розробляти програму відповідних пам’яткоохоронних заходів.

Здійснювати первинну реєстрацію та подальшу наукову інвентаризацію музейних предметів.

Створювати оптимальні умови для зберігання музейних фондів.

Здійснювати первинну консервацію нововиявлених пам’яток.

Проводити наукове дослідження нерухомих пам’яток та визначати розмір та значення їх історико-культурної цінності.

Складати науково-уніфіковані паспорти на нерухомі пам’ятки.

Здійснювати, згідно з чинними інструкціями, експертизу пошкоджених пам’яток для визначення методів реконструкції/реставрації та вчасну передачу експонатів до реставраційного відділу.

Проводити пошукову роботу з метою з’ясування перспектив виявлення нових, значущих з точки зору обліку, об’єктів культурної спадщини.

Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну інформацію музейних предметів, об’єктів культурної спадщини, природних пам’яток.

Розробляти наукові концепції експозицій та виставок для музеїв, заповідників, інших закладів музейного типу.

Розробляти дизайн музейних експозицій на основі наукової концепції.

Формувати план культурно-освітньої роботи та організовувати заходи з популяризації музейних цінностей, об’єктів історико-культурної спадщини, природних пам’яток з врахуванням потреб різних верств населення.

Розробляти концепцію, структуру екскурсії; вміти проводити екскурсію на високому професійному рівні.

Здійснювати аналіз вітчизняного законодавства з метою визначення його відповідності міжнародним зобов’язанням України у сфері охорони пам’яток, музейної діяльності; визначати основні засади щодо ввезення, вивезення, передачі права власності на культурні цінності відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій ЮНЕСКО.

Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та представляти результат вчасно.

Використовувати основи маркетингу в музейній та пам’яткоохоронній діяльності та укладати рекламно-інформаційні тексти.

Застосовувати інформаційно-комп’ютерні технології у професійній діяльності.

Робити презентації усно із візуальним супроводом, електронні презентації, відео-презентації, презентації в письмовій формі державною та іноземною мовами.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 566 від 24 квітня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
19.04.2019

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев