Судостроение - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Судостроение» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Судостроение - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Суднобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1073 від 04 жовтня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Суднобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Явища та проблеми, пов'язані з усіма етапами життєвого циклу:

  • суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану;
  • суднових енергетичних установок та їх устаткування;
  • систем електроенергетики і автоматизації суден;
  • суднових машин, механізмів і устаткування;
  • системотехніки об'єктів морської інфраструктури.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування.

Теоретичний зміст предметної області

Базові поняття теоретичної механіки, теплофізики, термодинаміки, електротехніки, динаміки руху, теорії корабля, гідроаеродинаміки, теорії міцності, проектування, конструювання, побудови, ремонту, реновації та утилізації продукції суднобудування.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження задач предметної області.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Лабораторне обладнання з засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, дослідові басейни, теплофізичні установки, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; обладнання для досліджень теплофізичних процесів; стенди та тренажери-симулятори; обладнання для виготовлення, монтажу, ремонту, реновації, утилізації об’єктів вивчення та/або діяльності (відповідно до спеціалізації); прикладне програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених даним стандартом вищої освіти.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих здобувачем вищої освіти в межах попередньої освітньої програми з підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за умови набуття ним відповідних компетентностей.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері суднобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Навики здійснення безпечної діяльності.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність працювати в команді.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач суднобудівної галузі з використанням як теоретичних, так і експериментальних методів.

Здатність організовувати роботу керованого колективу виробничого підрозділу (бригади, дільниці, цеху), її планування, матеріальне та інформаційне забезпечення.

Здатність виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість, вібрацію основних конструктивних елементів суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових енергетичних установок, суднового обладнання, суднових пристроїв, суднової електротехніки, автоматики та інших об'єктів, які належать до сфери професійної діяльності (відповідно до спеціалізації).

Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних з розрахунками характеристик суднових енергетичних та електротехнічних установок, суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки та інших об’єктів, які належать до сфери професійної діяльності (відповідно до спеціалізації).

Обізнаність із нормативними документами які використовуються у сфері професійної діяльності відповідно до спеціалізації.

Обізнаність у сучасних принципах і положеннях технології зварювання в суднобудуванні (відповідно до спеціалізації), матеріалах, які використовуються у сфері професійної діяльності.

Здатність до практичного використання універсальних і спеціалізованих систем управління життєвим циклом (Product Lifecycle Management - PLM), автоматизованого проектування (Computer-Aided Design - CAD), виробництва (Computer-Aided Manufacturing - CAM) i інженерних досліджень (Computer-Aided Engineering - САЕ) в галузі суднобудування (відповідно до спеціалізації).

Обізнаність з основними положеннями, методами, принципами фундаментальних та інженерних наук (математики, хімії, механіки твердого тіла, опору матеріалів, термодинаміки, теплофізики, електротехніки і електроніки, механіки рідини і газу) в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів програми відповідно до спеціалізації.

Здатність до планування, організації технологічних операцій, технологічних процесів виготовлення та монтажу, ремонту, реновації суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, їх основних конструктивних елементів, суднових енергетичних, електротехнічних установок, систем, пристроїв та інших об’єктів суднобудування, приймати участь в конструкторській та технологічній підготовці виробництва (відповідно до спеціалізації).

Обізнаність з основами проектування, конструювання, монтажу, ремонту, реновації, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації різних типів суден, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки та інших об'єктів, які належать до сфери професійної діяльності (відповідно до спеціалізації), їх основних конструктивних елементів, енергетичних та електротехнічних установок, систем, пристроїв.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Уміти передавати свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі.

Володіти навичками, які дозволяють продовжувати навчання самостійно або автономно.

Знати та уміти реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства.

Використовувати іноземну мову, включаючи спеціальну термінологію, у професійній діяльності.

Уміти виконувати розрахунки, що належать до сфери професійної діяльності, із застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій, сучасного програмного забезпечення та систем автоматизованого проектування.

Уміти використовувати затверджені інструкції з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; втілювати заходи щодо виконання правил охорони праці; проводити виробничий інструктаж з техніки безпеки на дільниці.

Володіти державною мовою на рівні достатньому для професійного та ділового спілкування.

Уміти раціонально використовувати природні ресурси на об’єктах та підприємствах суднобудівної галузі; застосовувати досягнення науково технічного прогресу щодо охорони навколишнього середовища.

Знати та розуміти предметну область, основні засади професійної діяльності.

Уміти виконувати розрахунки характеристик, якостей, напружено-деформованого стану і оцінювати міцність суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових конструкцій, енергетичних, електротехнічних установок, систем, пристроїв та інших об’єктів суднобудування, їх основних конструктивних елементів (відповідно до спеціалізації).

Знати і розуміти розділи математики, хімії, конструкційних матеріалів на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми.

Уміти користуватися довідковою та нормативною літературою, технологічною та конструкторською документацією для вирішення інженерних завдань, пов’язаних з професійною діяльністю.

Уміти розв’язувати типові спеціалізовані задачі, що пов’язані з проектуванням, конструюванням, технологією виробництва, ремонтом, реновацією, експлуатацією, обслуговуванням та утилізацією суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових енергетичних, електротехнічних установок, систем, пристроїв та інших об'єктів суднобудування, їх основних конструктивних елементів (відповідно до спеціалізації).

Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для проектування, конструювання, виготовлення, ремонту, реновації, обслуговування, утилізації суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових енергетичних установок, систем електроенергетики, і автоматизації суден та інших об’єктів і процесів суднобудування відповідно до спеціалізації.

Мати базові уявлення і знання про матеріали, сучасні технології зварювання які використовуються в сфері суднобудування.

Розуміти основні принципи механічної інженерії (механіки твердого тіла, опору матеріалів, термодинаміки, теплофізики, механіки рідини і газу) відповідно до спеціалізації.

Розуміти економічні, культурні, соціальні та етичні наслідки інженерної діяльності.

Уміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Уміти організувати та керувати роботою первинного виробничого, проектного або дослідницького підрозділу.

Уміти поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань, що належать до сфери професійної діяльності.

Усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Суднобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Суднобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1073 від 04 жовтня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
01.01.2019

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев