Безопасность государственной границы - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Безопасность государственной границы» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Безопасность государственной границы - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Безпека державного кордону» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1384 від 12 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Безпека державного кордону» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Безпека державного кордону та технології її забезпечення.

Цілі навчання

Формування особистості висококваліфікованого офіцера-прикордонника тактичного рівня, здатного вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу та нести відповідальність за свої дії.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи, методи та методики забезпечення безпеки державного кордону.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові та специфічні методи військової науки, інформаційно-комунікативні технології та методики.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Технічні засоби, сучасні ПЕОМ, засоби імітаційного моделювання, автоматизовані системи управління, електронні бази даних, інтернет-ресурси, матеріально-технічна база, сучасні озброєння та військова техніка, спеціальні засоби, засоби зв’язку, відомчі інтегровані інформаційно-телекомунікаційні системи, спеціальне програмне забезпечення, засоби криміналістики, бази нормативно-правових актів.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та професійних компетентностей за спеціальністю, що визначені Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми безпеки ділянки державного кордону або навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, яка передбачає застосування теорій і методів системного аналізу та дослідження операцій, управління, збройної боротьби, охорони державного кордону та правоохоронної діяльності.

Загальні компетентності

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність планувати та управляти часом.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність працювати в команді.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Навики здійснення безпечної діяльності.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати правові засади функціонування держави і основи законодавства України, що стосуються повноважень держави, прав людини для забезпечення національної безпеки України, безпеки державного кордону, збройної боротьби та захисту демократичних цінностей.

Здатність використовувати історичний досвід війн та воєнних конфліктів, підтримувати традиції прикордонної служби.

Здатність формувати систему та процеси забезпечення безпеки державного кордону, моделі інтегрованого управління кордонами, підсистеми побудови охорони державного кордону, застосовувати способи дій сил і засобів (у тому числі службових тварин), оцінювати їх ефективність.

Здатність застосовувати тактичні прийоми загальновійськового бою та бойових дій прикордонних підрозділів, способи дій підрозділів, забезпечувати бойове, ресурсне, інженерно-технічне забезпечення та зв’язок у підрозділі в різних умовах функціонування та різних формах оперативно-службових дій.

Здатність формулювати систему цінностей, діяти соціально відповідально, неупереджено, як представник держави, керуючись нормами законодавства.

Здатність збирати, обробляти, оцінювати й аналізувати інформацію з різних джерел, використовувати методи обробки інформації, профілювання ризиків, кримінального аналізу та криміналістики, використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для оцінки обстановки, прийняття рішень та оцінки ефективності застосування підрозділів.

Здатність забезпечити готовність підпорядкованого підрозділу до виконання завдань за призначенням, застосовувати методики підготовки персоналу та роботи з персоналом підрозділу.

Здатність здійснювати управління підрозділом в ході підготовки та ведення різних форм оперативно-службових дій, видів бою в різних умовах.

Здатність організовувати систему охорони державного кордону на ділянці відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури прикордонного контролю та прикордонної служби, проводити оперативно-технічні заходи та слідчі дії, заходи примусу, використовувати штатне озброєння, обладнання, технічні та транспортні засоби для виконання завдань з охорони державного кордону, у тому числі діяти у складі прикордонних нарядів.

Здатність оцінювати стан протиправної діяльності та противника, прогнозувати найбільш ймовірні варіанти дій правопорушників та противника при вирішенні завдань в різних формах оперативно-службової діяльності та видах бою, планувати й організовувати превентивні заходи.

Здатність віддавати накази та розпорядження, забезпечувати їх виконання та нести відповідальність.

Здатність працювати автономно, виконуючи посадові обов’язки в різних умовах.

Здатність ураховувати психологічні та інших особливості поведінки людей та їх вплив на виконання функції охорони державного кордону.

Здатність адекватно діяти в умовах фізичних перевантажень, емоційно-негативних явищ, здійснювати управління стресовими ситуаціями та конфліктами, у тому числі в загрозливих і критичних ситуаціях, використовувати прийоми психологічної розрядки.

Здатність здійснювати водіння базових машин підрозділу, організувати підготовку озброєння та техніки до застосування і технічне обслуговування з використанням інженерних знань та дотриманням вимог єдиної системи конструкторської документації.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Знати основні події історії охорони кордонів, війн та воєнних конфліктів.

Знати правові засади функціонування держави і системи забезпечення національної безпеки України; структуру сектору національної безпеки та оборони держави, особливості функціонування і взаємодії його складових; основи діяльності та структури міжнародних і національних організацій у сфері міжнародних відносин та безпеки державних кордонів в умовах інтеграційних процесів.

Розуміти тактику дій злочинців та організованих злочинних угруповань, способи вчинення злочинів; тактику дій підрозділів противника.

Розуміти основні положення теорій управління, безпеки державного кордону, збройної боротьби, зміст правоохоронної діяльності, тенденції їх розвитку та значення для вирішення професійних завдань.

Застосовувати і виконувати положення нормативно-правових актів з прикордонних питань у службовій діяльності.

Організовувати комплексне функціонування підсистем побудови охорони державного кордону, застосування сил і засобів у різних умовах, всі види бойового, ресурсного та інженерно-технічного забезпечення.

Застосовувати процедури прикордонного контролю та прикордонної служби, оперативно-розшукові й оперативно-технічні, правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах, розробляти відповідну документацію, звіти, складати процесуальні документи.

Виконувати функції управління загальновійськовими та прикордонними підрозділами (прийняття рішення, планування, мотивація та контроль) щодо повсякденної та оперативно-службової діяльності, бойових дій у різних умовах обстановки.

Організовувати професійну підготовку персоналу, підготовку прикордонних нарядів й підрозділів до виконання завдань за призначенням у різних умовах.

Організовувати заходи щодо безпеки життєдіяльності підрозділу та персоналу в різних умовах.

Організовувати заходи щодо режиму секретності, захисту інформації та протидії технічним засобам розвідки.

Володіти іноземною мовою на рівні СМР2 за критеріями STANAG 6001.

Організовувати комплексне застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодію з підрозділами інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки; ідентифікувати профілі ризиків, синтезувати прогнозні сценарії розвитку обстановки.

Оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, впливу, уразливості, ризику; прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противника.

Оцінювати ефективність діяльності посадових осіб та підрозділів у ситуаціях, пов’язаних з виконанням завдань з охорони державного кордону.

Управляти підрозділом в ході підготовки і ведення оперативнослужбових дій та бою, здійснення повсякденної діяльності у звичайних та екстремальних умовах, вирішувати нетипові завдання, віддавати накази (розпорядження), нести відповідальність за їх виконання, організовувати взаємодію та всебічне забезпечення.

Слідувати стандартам Європейського кодексу етики правоохоронця та Національним нормам етики прикордонників, принципам дотримання прав людини, вимогам стандартів культури прикордонної служби та прикордонного контролю, принципам свободи та права; здоровому способу життя.

Організовувати заходи морально-психологічного забезпечення персоналу.

Відповідальне та позитивне ставлення до своєї ролі на державному кордоні.

Упевнено виконувати прийоми з особистої безпеки та фізичної підготовки, застосовувати спеціальні засоби в обсязі, визначеному законодавством, Настановою з особистої безпеки в Державній прикордонній службі України, Настановою з фізичної підготовки в Державній прикордонній службі України.

Упевнено застосовувати штатне озброєння підрозділу; інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), спеціальне програмне забезпечення для розв’язування фахово-орієнтованих задач, у тому числі з використанням математичних методів; проводити процедури, пов’язані з перевіркою, обслуговуванням, ремонтом і застосуванням засобів зв’язку, технічних засобів охорони кордону та транспортних засобів в обсязі інструкції з експлуатації.

Упевнено застосовувати процедури надання першої медичної допомоги та тактичної медицини.

Упевнено виконувати прийоми зі зброєю та вогневі завдання зі стрілецької зброї в обсязі, визначеному Курсом стрільб в Державній прикордонній службі України.

Застосовувати психомоторні навички та послідовність групових дій у складі прикордонних нарядів і підрозділів, обслуг групової зброї.

Управління транспортними засобами відповідно до державних стандартів, у тому числі в умовах екстремального водіння.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Безпека державного кордону» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Безпека державного кордону» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1384 від 12 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
28.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев