Вооружение и военная техника - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Вооружение и военная техника» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Вооружение и военная техника - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Озброєння та військова техніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1341 від 05 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Озброєння та військова техніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Предметна область складається з трьох об’єктів вивчення та діяльності:

1. Взаємодія і взаємний вплив начальників, підлеглих та колег (предмет – особистість військовослужбовця, мікрогрупа, (екіпаж, обслуга), мала група (військовий підрозділ).

2. Експлуатація і бойове застосування озброєння та військової техніки (предмет – апарати, пристрої, установки, технічні системи, комплекси, засоби, матеріали).

3. Загальні принципи буття і пізнання, матеріальні системи, їх функціонування та перетворення, створення та читання знакових систем (предмет – схеми, цифри, умовні позначки, формули, слова, шифри, коди, таблиці).

Людина – знакова система; людина – людина; людина – озброєння та військова техніка (у співвідношенні 40:30:30).

Цілі навчання

Підготовка висококваліфікованих офіцерів тактичного рівня з озброєння та військової техніки, які здатні виконувати завдання за призначенням несуть особисту та професійну відповідальність за свої дії.

Теоретичний зміст предметної області

Основні закони, закономірності, категорії, поняття, концепції та принципи, які використовуються у сфері озброєння та військової техніки, в ході їх експлуатації, бойового застосування, повсякденного обслуговування та при прогнозуванні ефективності їх бойового застосування.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики виконання завдань за профілем діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне озброєння, штатне ОВТ підрозділів (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), спеціальне обладнання, прикладне спеціалізоване програмне забезпечення за профілем діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня “молодший бакалавр” (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми (120 кредитів ЄКТС) має бути спрямовано на забезпечення загальних та професійних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері озброєння та військової техніки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів військових та технічних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність планувати та управляти часом.

Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність здійснювати підготовку озброєння та військової техніки та ефективно використовувати її під час ведення бою (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

Здатність застосовувати штатне озброєння та військову техніку підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі за напрямом професійної діяльності.

Здатність планувати, організовувати і вести бій підрозділом (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

Здатність оцінювати технічні характеристики озброєння та військової техніки армій держав-членів НАТО, інших країн, способів їх дій.

Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою.

Здатність здійснювати морально-психологічне забезпечення у військовому підрозділі.

Здатність виконувати функціональні обов’язки в ході навчальної та бойової діяльності підрозділу.

Здатність здійснювати водіння базових машин підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), організувати їх підготовку до маршу і технічне обслуговування.

Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки офіцера тактичного рівня в ході повсякденної діяльності та бойового застосування озброєння та військової техніки підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для оцінки бойової ефективності зразків та комплексів озброєння та військової техніки, вирішення інших професійних завдань (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

Здатність до самоосвіти, пошуку, аналізу та критичного оцінювання інформації з різних джерел.

Здатність переносити тривалі різнопланові фізичні навантаження.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати Кодекс честі офіцера, дотримуватись морально-етичних норм поведінки, створювати атмосферу довіри, взаємоповаги, доброзичливості і толерантності у військовому колективі, діяти соціально відповідально та свідомо, дотримуватися правил військового етикету.

Знати та розуміти правові засади функціонування держави, основ законодавства України, системи забезпечення національної безпеки України, основні принципи її функціонування, структуру сектору національної безпеки та оборони держави, особливості функціонування і взаємодії його складових; основи діяльності та структури сучасних європейських інститутів і основні засади міжнародних відносин в умовах інтеграційних процесів.

Адаптуватись до швидких змін обстановки та діяти в новій ситуації.

Демонструвати творче та гнучке мислення, здатність до самооцінки, наполегливість, активність, комунікабельність, стресостійкість, навички самоконтролю, особисту мотивацію на військову службу.

Застосовувати психолого-педагогічні основи управлінської та виховної діяльності, методи психодіагностики особистості, вивчення соціально-психологічних явищ у військових колективах, контролювати стан військової дисципліни, здійснювати морально-психологічне забезпечення і мотивувати особовий склад під час виконання завдань за призначенням.

Спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Спілкуватися іноземною мовою за професійним спрямуванням.

Спілкуватися та працювати у команді з представниками інших професійних груп різного рівня, з військовослужбовцями з інших країн, беручи до уваги різні термінологію, знання та розуміння своїх колег з відповідних питань.

Володіти достатніми знаннями і розумінням сутності та основних питань етики збройної боротьби, визначення універсальних моральних норм в аспекті поведінки учасників збройної боротьби.

Аналізувати складні питання історії, закономірності, тенденції та проблемні питання розвитку культури України в їх діалектичному взаємозв’язку.

Знати та розуміти процеси управління підрозділом (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України) в ході підготовки та ведення бою та у повсякденній діяльності.

Застосовувати штатне озброєння підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), знати його тактико-технічні характеристики, готувати його до бойового застосування та обслуговування.

Знати та розуміти процеси всебічного забезпечення підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України) в ході бойового застосування та повсякденної діяльності.

Планувати, організовувати і застосовувати навички ведення бою підрозділом (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

Демонструвати навички захисту себе і володіти знаннями для забезпечення захисту особового складу, озброєння та військової техніки підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України) в бою.

Визначати та описувати технічні характеристики озброєння та військової техніки армій держав-членів НАТО та інших держав, способів їх дій.

Підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат та психологічно готувати особовий склад підрозділу до дій в екстремальних умовах.

Застосовувати базові знання та розуміння процесів навчальної та бойової діяльності підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України) при виконанні функціональних обов’язків в ході повсякденної діяльності, заходів бойової підготовки.

Підтримувати озброєння та військову техніку в постійній бойовій готовності до виконання завдань за призначенням, здійснювати водіння та технічне обслуговування базових машин підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України) організовувати підготовку їх до маршу.

Працювати автономно та в команді, виконуючи посадові обов’язки за посадою призначення в ході повсякденної діяльності і бойового застосування підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), мати навички лідерства.

Стійко переносити тривалі різнопланові фізичні навантаження, пов’язані з виконанням службових обов’язків, володіти достатніми знаннями та навичками для організації спортивно-масової роботи в підрозділі.

Володіти знаннями, методами і технологіями у сфері озброєння та військової техніки (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), на рівні достатньому для розв’язування складних професійних задач.

Розуміти теоретичні основи методів системного аналізу та дослідження операцій і вміти використовувати їх для розв’язання професійних задач.

Володіти методичними навичками, навичками саморозвитку і самоосвіти протягом життя, підвищення бойової майстерності, вивчення та використання передового досвіду професійної діяльності.

Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до оцінки бойової ефективності зразків та комплексів озброєння та військової техніки (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України), використовуючи відповідне програмне забезпечення, вміти аналізувати та відображати результати таких обчислень.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Озброєння та військова техніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Озброєння та військова техніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1341 від 05 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
27.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев