Технологии медицинской диагностики и лечения - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Технологии медицинской диагностики и лечения» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Технологии медицинской диагностики и лечения - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1420 від 19 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Здоров’я населення, лабораторне діагностування та профілактика захворювань людини.

Цілі навчання

Академічна та професійна підготовка фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з лабораторним діагностуванням та профілактикою захворювань людини, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, та виконувати роботу за кваліфікацією «лаборант (медицина)» в галузі охорони здоров'я.

Теоретичний зміст предметної області

Фундаментальні, біомедичні, клінічні та соціальні дисципліни, знання з питань охорони здоров’я населення, профілактики захворювань, лабораторної та функціональної діагностики, необхідні для здійснення професійної діяльності, теоретичні основи управління.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Сучасні методи, методики та технології лабораторних досліджень (гістологічні, гістохімічні, клініко-діагностичні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, імунологічні, цитологічні, молекулярно-генетичні, патологоанатомічні, санітарно-гігієнічні тощо), методи управління.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне обладнання гістологічних, гістохімічних, клініко-діагностичних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, імунологічних, цитогенетичних, цитологічних, молекулярногенетичних, санітарно-гігієнічних, патологоанатомічних, судово-медичних, паразитологічних та інших лабораторій відповідно до державних стандартів і стандарту ISO/IES.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» складає:

  • на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС;
  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) в галузі знань «Охорона здоров’я».

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю, інтерпретації їх результатів та управлінні роботою лабораторії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та наявність відповідних практичних навичок і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Навики здійснення безпечної діяльності.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність здійснювати безпечну професійну практичну діяльність згідно з протоколами, рекомендаціями щодо безпеки та діючим законодавством.

Здатність здійснювати збір та верифікацію даних, прийом та обробку зразків згідно з протоколами.

Здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів згідно з існуючими протоколами.

Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин та зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння принципів дії цих методів.

Здатність інтерпретувати результати на основі наукового знання, розуміючи взаємозв’язок між результатами аналізу, діагнозом, клінічною інформацією та лікуванням, та представляти і повідомляти результати належним чином та документувати конфіденційні дані.

Здатність застосовувати та поширювати принципи управління якістю та ефективного використання ресурсів; брати участь у внутрішньо-лабораторному контролі якості.

Здатність застосовувати навички критичного мислення для конструктивного розв’язання проблем.

Здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу, оцінювання або розв’язання проблем.

Здатність здійснювати організацію та керівництво роботою структурних підрозділів лабораторій на основі вміння управління людськими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами.

Здатність компетентно та професійно взаємодіяти з пацієнтами, колегами, медичними працівниками, іншими фахівцями, застосовуючи різні методи комунікації.

Здатність дотримуватися нормативних та етичних вимог до професійної діяльності та захищати право пацієнта на отримання допомоги/медичних послуг на належному рівні.

Дотримуватись та впроваджувати стандарти професійної діяльності.

Готовність до безперервного професійного розвитку.

Здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів лабораторних досліджень для вирішення професійних завдань.

Готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати методики їх проведення та навчати інших.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Проводити підготовку оснащення робочого місця та особисту підготовку до проведення лабораторних досліджень, з дотриманням норм безпеки та персонального захисту, забезпечувати підготовку до дослідження зразків різного походження та їх зберігання.

Визначати якісний та кількісний склад речовин та їх сумішей.

Демонструвати використання знань про морфологічні зміни тканин і органів для діагностики патологічних станів, виявляти помилкові результати та вживати заходи щодо їх корекції.

Застосовувати сучасні комп’ютерні та інформаційні технології.

Розуміти фізичні та хімічні принципи фарбування та застосовувати відповідні методи у лабораторних дослідженнях.

Верифікувати результати лабораторних досліджень для діагностики онкопатології (норма/патологія).

Верифікувати результати лабораторних досліджень в клініці внутрішніх хвороб (норма/патологія).

Верифікувати результати лабораторних досліджень для діагностики дитячих хвороб (норма/патологія).

Верифікувати результати лабораторних досліджень для діагностики захворювань хірургічного профілю (норма/патологія).

Верифікувати результати лабораторних досліджень для діагностики дерматовенерологічних хвороб (норма/патологія).

Верифікувати результати лабораторних досліджень для діагностики інфекційних хвороб (норма/патологія).

Виконувати гістологічні та цитологічні дослідження, верифікувати їх результати (норма/патологія).

Виконувати загально-клінічні, гематологічні дослідження, інтерпретувати результати з урахуванням нормальних та критичних значень, обмежень методу дослідження, клінічних та інших лабораторних показників, виявлення неправдоподібних результатів.

Виконувати кількісні та якісні біохімічні дослідження, інтерпретувати їх результати.

Виконувати мікробіологічні, вірусологічні та імунологічні дослідження для виявлення етіологічних чинників хвороб.

Виконувати лабораторні дослідження для діагностики паразитарних інвазій.

Виконувати санітарно-гігієнічні дослідження об’єктів довкілля, фізичних і хімічних факторів, антропогенних впливів тощо з підготовкою заключення.

Надавати першу медичну допомогу та забезпечувати лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та надзвичайних ситуацій.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1420 від 19 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
22.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев