Садоводство и виноградарство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Садоводство и виноградарство» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Садоводство и виноградарство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Садівництво та виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 29 жовтня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садівництво та виноградарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Технологічні процеси вирощування плодових, овочевих рослин і винограду.

Цілі навчання

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування i професійній діяльності у сфері садівництва, овочівництва та виноградарства спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи природничих наук та їх використання для отримання високих та сталих урожаїв плодових, овочевих, ягідних культур і винограду.

Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв'язання спеціалізованих задач та вирішення практичних проблем аграрного виробництва, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові (гіпотеза, експеримент, аналіз, індукція, дедукція, моделювання, узагальнення) та спеціальні (лабораторний, вегетаційний, лізиметричний, вегетаційно-польовий, польовий) методи досліджень в садівництві, овочівництві та виноградарстві статистичні методи аналізу даних, агротехнічні заходи, загальні технології вирощування плодових, овочевих рослин та винограду.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для лабораторних, лабораторно-польових та польових досліджень та захисту рослин в технологічних процесах вирощування плодотворних рослин і винограду.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітню-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати результати навчання, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

  • зa спеціальностями галузі знань «Аграрні науки та продовольство» не більше ніж 60 кредитів ЄКТС;
  • зa іншими спеціальностями не більше ніж 30 кредитів ЄКТС.

Практика має становити не менше 4 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цими стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати фахові спеціалізовані складні задачі та практичні проблеми професійної діяльності у садівництві і виноградарстві або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність працювати в команді.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність використовувати базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки (плодівництво, овочівництво, виноградарство, ягідництво, грибівництво, рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, ґрунтознавство, механізація, захист рослин).

Здатність використовувати навички для вирощування посадкового матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-баштанних рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів.

Здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими, овочевими рослинами і виноградом.

Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових, овочевих рослин і винограду для розв’язання виробничих технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки.

Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва та виноградарства.

Здатність застосовувати методи статистичної обробки і дослідних даних, пов'язаних з технологічними та селекційними процесами у плодівництві, овочівництві і виноградарстві.

Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

Здатність використавувати факти і досвід новітніх сучасних досягнень у садівництві і виноградарстві.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування громадської позиції.

Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі садівництва та виноградарства.

Вільне спілкування українською та іноземною мовами з професійних питань, зокрема знання спеціальної термінології для проведення аналізу спеціальної літератури.

Демонструвати знання й розуміння фундаментальних розділів природничих і математичних наук в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів навчання, передбачених освітньою програмою.

Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів навчання, передбачених освітньою програмою.

Володіти методами опрацювання даних у садівництві і виноградарстві.

Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності плодоовочевих агроценозів із збереженням природного різноманіття.

Аналізувати та інтегрувати знання в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної- роботи у галузі садівництва та виноградарства.

Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов.

Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу плодоовочевих культур та винограду відповідно до встановлених вимог.

Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної плодово-ягідної продукції та винограду відповідно до чинних вимог.

Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овоче-баштанної продукції та грибів відповідно до чинних вимог.

Планувати економічно вигідне виробництво плодоовочевої продукції та винограду.

Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Володіти знаннями і навичками, необхідними для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з професійною діяльністю.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садівництво та виноградарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Садівництво та виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 29 жовтня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
14.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев